Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2003 z dne 4. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2003 z dne 4. 4. 2003

Kazalo

1386. Odlok o ustanovitvi krajevnih odborov, stran 3927.

Na podlagi 60. člena statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00 in 16/03) je Občinski svet občine Braslovče na seji dne 26. 3. 2003 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi krajevnih odborov
1. člen
Zaradi zagotovitve sodelovanja posameznih območij pri opravljanju javnih zadev v občini, se s tem odlokom na območju Občine Braslovče ustanovijo krajevni odbori Braslovče, Letuš, Trnava in Gomilsko. Krajevni odbori so posvetovalno telo občinskega sveta.
2. člen
Krajevni odbori sodelujejo pri opravljanju naslednjih javnih zadev v občini:
– skrbijo za urejenost pokopališč in organizirajo pogrebno službo na način, ki je v kraju običajen, če z odlokom občine ni drugače določeno,
– skrbijo za pluženje in odvoz snega,
– skrbijo za vzdrževanje krajevnih cest,
– dajejo mnenje v zvezi z obratovalnim časom gostinskih obratov,
– dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih programov občine,
– sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih planskih aktov, ki obravnavajo njihovo območje,
– sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo in zaščiti vodnih virov pitne vode,
– dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi sanaciji,
– dajejo pobude za prometno ureditev,
– dajejo predloge za ureditev in olepšanje kraja na javnih površinah,
– seznanjajo občinski svet s problemi in potrebami prebivalcev na področju varstva okolja,
– obravnavajo vprašanja iz občinske pristojnosti, ki se nanašajo na območje krajevnega odbora ter oblikujejo svoja stališča in mnenja,
– sodelujejo pri pridobivanju potrebnih soglasij krajanov za izgradnjo javne infrastrukture.
3. člen
Občinski svet mora pred vsako odločitvijo, ki se nanaša na območje krajevne skupnosti, omogočiti krajevnemu odboru, da poda svoje mnenje.
4. člen
Člane krajevnih odborov predlagajo na svojih zborih prebivalci krajevnih skupnosti, imenuje in razrešuje pa jih Občinski svet občine Braslovče.
Krajevni odbori štejejo od sedem do petnajst članov. Število se predhodno določi na zboru občanov.
5. člen
Krajevni odbor izmed svojih članov z večino glasov vseh članov izvoli predsednika in namestnika predsednika. Predsednik predstavlja in zastopa krajevni odbor, izvršuje sklepe odbora, skrbi in odgovarja za izvajanje odločitev krajevnega odbora in opravlja druge naloge, ki mu jih poverijo organi Občine Braslovče.
6. člen
Krajevni odbor sprejema svoje odločitve na seji, na kateri je navzočih večina članov, z večino glasov navzočih članov. Prvo sejo krajevnega odbora skliče župan ali po njegovem pooblastilu podžupan. Predsednik krajevnega odbora skliče odbor po potrebi, vendar najmanj dvakrat letno.
Krajevni odbor deluje po svojem poslovniku, ali pa po poslovniku Občinskega sveta občine Braslovče.
7. člen
Občinski svet lahko razreši krajevni odbor, če:
– se po najmanj trikratnem sklicu ne sestane,
– ne izvršuje nalog, ki jih ima v skladu s tem odlokom.
8. člen
Mandat članov krajevnih odborov traja štiri leta in se začne ter konča hkrati z mandatom članov občinskega sveta. Funkcija člana odbora je nezdružljiva s funkcijo člana nadzornega odbora občine in z delom v občinski upravi.
9. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 015-04/2003
Braslovče, dne 26. marca 2003.
Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l. r.