Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2003 z dne 4. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2003 z dne 4. 4. 2003

Kazalo

1417. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sevnica za leto 2002, stran 3958.

Na podlagi 3. točke 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99, 91/00, 102/00) je Občinski svet občine Sevnica na
4. redni seji dne 26. 3. 2003 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Sevnica za leto 2002
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2002.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2002 izkazuje:
A)   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV           (v tisočih tolarjev)
------------------------------------------------------------------------------
Skupina/podskupine kontov                  proračun leta 2002
------------------------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)               1.828.354
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)                    1.000.675
70   DAVČNI PRIHODKI                         853.711
    700 Davki na dohodek in dobiček                686.226
    703 Davki na premoženje                     91.215
    704 Domači davki na blago in storitve              76.270
    706 Drugi davki                           –
71   NEDAVČNI PRIHODKI                        146.964
    710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja        35.620
    711 Takse in pristojbine                    11.402
    712 Denarne kazni                          98
    713 Prihodki od prodaje blaga in storitev            47.731
    714 Drugi nedavčni prihodki                   52.113
72   KAPITALSKI PRIHODKI                       29.529
    720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev            27.629
    721 Prihodki od prodaje zalog                    –
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega
    premoženja                            1.900
73   PREJETE DONACIJE                         16.630
    730 Prejete donacije iz domačih virov              16.630
    731 Prejete donacije iz tujine                    –
74   TRANSFERNI PRIHODKI                       781.520
    740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih
    institucij                           781.520
 
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                 1.939.009
40   TEKOČI ODHODKI                         378.861
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim              95.167
    401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost         13.424
    402 Izdatki za blago in storitve                253.639
    403 Plačila domačih obresti                   9.703
    409 rezerve                           6.928
41   TEKOČI TRANSFERI                        752.587
    410 Subvencije                         24.547
    411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom          183.189
    412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      52.355
    413 Drugi tekoči domači transferi               492.496
    414 Tekoči transferi v tujino                    –
42   INVESTICIJSKI ODHODKI                      512.696
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev             512.696
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI                     294.865
    430 Investicijski transferi                  294.865
 
III.  PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.–II.)               –110.655
 
B)   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB         (v tisočih tolarjev)
------------------------------------------------------------------------------
Skupina/podskupine kontov                  proračun leta 2002
------------------------------------------------------------------------------
    IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL TER VRAČILA
    KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)                   –
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                     –
    750 Prejeta vračila danih posojil                  –
    751 Prodaja kapitalskih deležev                   –
    752 Kupnine iz naslova privatizacije                 –
 
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
    (440+441+442)                             –
44.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV            –
    440 Dana posojila                          –
    441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb             –
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije         –
 
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
    KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)                     –
 
C)   RAČUN FINANCIRANJA                 (v tisočih tolarjev)
------------------------------------------------------------------------------
Skupina/podskupine kontov                  proračun leta 2002
------------------------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)                       140.000
50   ZADOLŽEVANJE                          140.000
    500 Domače zadolževanje                    140.000
 
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                      28.265
55   ODPLAČILA DOLGA                         28.265
    550 Odplačila domačega dolga                  28.265
 
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
    (I.+IV.+VII.–II–V.–VIII.)                     1.080
 
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.–IX.)               110.655
 
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)                   110.655
------------------------------------------------------------------------------
Podrobnejši prikaz bilance prihodkov in odhodkov ter računa financiranja in realizacije posebnega dela proračuna so sestavni del tega zaključnega računa.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40303–0001/2003
Sevnica, dne 26. marca 2003.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.