Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2003 z dne 4. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2003 z dne 4. 4. 2003

Kazalo

1382. Pravilnik o spremembah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah in povračilih stroškov članov delovnih teles v Občini Benedikt, stran 3924.

Na podlagi 29. in 15. člena statuta Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 19/99) ter v skladu s 100.b členom zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obv. raz., 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99 – skl. US, 16/99 – popr. skl. US, 59/99 – odl. US, 70/00, 100/00 – skl. US, 28/01 – ugot. US, 16/02 – skl. US in 51/02) je Občinski svet občine Benedikt na 3. seji dne 19. 3. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah pravilnika o plačah občinskih
funkcionarjev, nagradah in povračilih stroškov članov delovnih teles v Občini Benedikt
1. člen
V pravilniku o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah in povračilih stroškov članov delovnih teles v Občini Benedikt (Uradni list RS, št. 71/99) se spremeni 7. člen tako, da se glasi:
“Plača podžupana se oblikuje največ v višini 22,5% plače župana, v katero je vštet tudi dodatek za opravljanje funkcije župana za nazaj, če bi županu funkcija prenehala predčasno.
V času, ko podžupan opravlja funkcijo župana, mu pripada plača, ki bi jo imel župan.
Z odločbo oziroma sklepom v skladu z zakonom in tem pravilnikom se na podlagi nalog, ki jih podžupan opravlja oziroma pooblastil, ki jih ima, določi količnik osnovne plače oziroma dela plače in drugi elementi za izračun plače oziroma dela plače podžupana.”
2. člen
V pravilniku se spremeni 8. člen tako, da se glasi:
“Del plače za opravljanje funkcije člana občinskega sveta znaša največ 11% plače župana. V okviru tega zneska se članu občinskega sveta določi del plače za posamezni mesec glede na delo, ki ga je opravil, in sicer za:
– vodenje seje občinskega sveta (po pooblastilu
župana ali zaradi nadomeščanja po zakonu)          11%
– udeležbo na redni seji občinskega sveta         7,5%
– udeležbo na izredni seji občinskega sveta        4,5%
– predsedovanje seji delovnega telesa
občinskega sveta                       6%
– udeležbo na seji delovnega telesa,
katerega član je                       3%
Z odločbo oziroma sklepom v skladu s tem pravilnikom se določi količnik za izračun dela plače člana občinskega sveta. Mesečno izplačilo se opravi na podlagi evidence o opravljenem delu članov občinskega sveta, ki jo vodi občinska uprava.”
3. člen
Te spremembe pravilnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 11006-001/2003-2
Benedikt, dne 20. marca 2003.
Župan
Občine Benedikt
Milan Gumzar l. r.