Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2023 z dne 30. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2023 z dne 30. 6. 2023, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2202. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-P)

Odloki

2203. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (OdUUP-L)

Sklepi

2204. Sklep o imenovanju članice strokovnega sveta Agencije za zavarovalni nadzor
2205. Sklep o imenovanju članov sveta Agencije za energijo

PREDSEDNICA REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2206. Ukaz o prenehanju funkcije
2207. Ukaz o imenovanju svetovalca predsednice republike za mednarodne odnose
2208. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Črni gori
2209. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Ukrajini
2210. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije pri Svetem sedežu
2211. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Federativni republiki Braziliji
2212. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Islamski republiki Iran
2213. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije na Japonskem
2214. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Severni Makedoniji
2215. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Turčiji
2216. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Kostariki
2217. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Združenih mehiških državah
2218. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Združenih državah Amerike

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2289. Uredba o seznamu funkcij, ki se v Republiki Sloveniji štejejo kot vidni javni položaj

Odloki

2290. Odlok o ustanovitvi Sveta Vlade Republike Slovenije za mladino
2291. Odlok o dopolnitvi Odloka o Svetu za nacionalno varnost

Sklepi

2292. Sklep o določitvi deležev prevzemanja odpadnih nagrobnih sveč pri izvajalcih javne službe zbiranja in upravljavcih pokopališč za obdobje do 30. junija 2024
2293. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Calgaryju, v Kanadi

Drugi akti

2294. Odločba o imenovanju okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru

MINISTRSTVA

2219. Pravilnik o enotnem informacijskem sistemu na področju javnega naročanja
2220. Pravilnik o spremembi Pravilnika o osebni asistenci
2221. Pravilnik o spremembi Pravilnika o šolskem koledarju za glasbene šole
2222. Pravilnik o spremembah Pravilnika o službenih stanovanjih Ministrstva za obrambo

SODNI SVET

2223. Odločba o prenehanju sodniške funkcije
2224. Odločba o imenovanju na sodniško mesto

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2225. Akt o spremembi in dopolnitvi Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje
2226. Poročilo o gibanju plač za april 2023
2227. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, maj 2023
2228. Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi za policiste

OBČINE

Ajdovščina

2286. Sprememba Poslovnika Nadzornega odbora Občine Ajdovščina
2287. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2023
2288. Odlok o spremembi proračuna Občine Ajdovščina za leto 2024

Dobrepolje

2229. Sklep o tehnični posodobitvi Občinskega prostorskega načrta Občine Dobrepolje
2230. Sklep o izstopu Občine Dobrepolje iz organa skupne občinske uprave z nazivom »Skupna občinska uprava 5G«
2231. Sklep o pristopu Občine Dobrepolje v organ skupne občinske uprave Občine Kočevje, Občine Kostel in Občine Osilnica

Jesenice

2232. Odlok o izvajanju gospodarske javne službe upravljanja in urejanja mestne tržnice

Kamnik

2233. Ugotovitveni sklep o izvolitvi člana Občinskega sveta Občine Kamnik

Kočevje

2234. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kočevje
2235. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ob Rinži
2236. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Zbora odposlancev
2237. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Stara Cerkev
2238. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Lekarna Kočevje
2239. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra in družbene lastnine v splošni rabi

Kranj

2240. Sklep o določitvi cene prevoznih storitev

Krško

2241. Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 3 / 2023

Laško

2242. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Laško
2243. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parcelah št. 248 in 249, k.o. Slivno (1023)
2244. Akt o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta »Izgradnja javnih najemnih stanovanj v Občini Laško«

Ljubljana

2245. Odlok o podelitvi koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni občini Ljubljana

Medvode

2246. Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada za nadomestno gradnjo Osnovne šole Preska
2247. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Medvode
2248. Sklep o ugotovitvi javne koristi za obremenitev nepremičnin s služnostjo
2249. Sklep o ugotovitvi javne koristi za prevzem nepremičnin

Metlika

2250. Sklep o cenah storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Metlika

Mežica

2251. Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Mežica
2252. Sklep o določitvi cen programov v vrtcu Mežica

Nova Gorica

2253. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2023 – rebalans I

Piran

2254. Splošni pogoji za pridobitev pravice do priveza v krajevnem pristanišču Kanal sv. Jerneja

Pivka

2255. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pivka
2256. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Košana
2257. Pravilnik o uporabi večnamenske športne dvorane Skala in dvorane Šmihel
2258. Pravilnik o plačah in plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles občinskega sveta, članom drugih občinskih organov in komisij ter o povračilih stroškov in drugih prejemkih
2259. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Pivka

Puconci

2260. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Razvojni zavod Občine Puconci
2261. Sklep o ceni storitev izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Puconci
2262. Sklep o ceni grobnine in storitev uporabe mrliške vežice na pokopališčih v Občini Puconci

Radeče

2263. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Radeče

Razkrižje

2264. Odlok o proračunu Občine Razkrižje za leto 2024

Rogatec

2265. Sklep o tehnični posodobitvi Občinskega prostorskega načrta Občine Rogatec (spremembe št. 1)
2266. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Sevnica

2267. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja občinskega lokacijskega načrta za poslovno cono Krmelj
2268. Odlok o izvajanju videonadzora na javnih površinah na območju Občine Sevnica
2269. Sklep o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od prostorsko izvedbenih pogojev, EUP KL46
2270. Sklep o lokacijski preveritvi za spremembo obsega stavbnega zemljišča v enoti urejanja prostora z oznako VB73.od
2271. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi v enoti urejanja prostora z oznako SE31.od
2272. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2273. Odredba o spremembi Odredbe o ureditvi parkiranja proti plačilu na javnih parkiriščih v Občini Sevnica

Sežana

2274. Odlok o dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2023
2275. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Slovenj Gradec

2276. Odlok o štipendiranju perspektivnih dijakov in študentov v Mestni občini Slovenj Gradec
2277. Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Slovenj Gradec
2278. Pravilnik o financiranju svetniških skupin in samostojnih članov mestnega sveta Mestne občine Slovenj Gradec
2279. Pravilnik o oddaji zemljišč v lasti Mestne občine Slovenj Gradec v zakup
2280. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Mestne občine Slovenj Gradec

Turnišče

2281. Odlok o rebalansu proračuna Občine Turnišče za leto 2023
2282. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah v Občini Turnišče
2283. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Turnišče

Zagorje ob Savi

2284. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za gradnjo stanovanjskih objektov na delu območja SI 2 – Spodnje Izlake

Žužemberk

2285. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2023 – rebalans I.

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti