Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2023 z dne 30. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2023 z dne 30. 6. 2023

Kazalo

2284. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za gradnjo stanovanjskih objektov na delu območja SI 2 – Spodnje Izlake, stran 6318.

  
Na podlagi 119. in 129. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O), 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 28. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) je župan Občine Zagorje ob Savi dne 19. 6. 2023 sprejel
S K LE P 
o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za gradnjo stanovanjskih objektov na delu območja SI 2 – Spodnje Izlake 
1. člen 
(ureditveno območje in predmet načrtovanja) 
(1) OPN opredeljuje ureditveno območje OPPN kot območje stavbnih zemljišč z oznako prostorske enote SI 2 – Spodnje Izlake in namensko rabo za območja stanovanj z oznako S.
(2) Razlog za pripravo OPPN je želja investitorja po izgradnji trinajstih stanovanjskih objektov in pripadajoče ureditve gospodarske infrastrukture.
(3) Ureditveno območje OPPN zajema površine stavbnih zemljišč na travniškem pobočju jugovzhodnega dela območja na nagnjenem pobočju nad državno cesto Izlake–Zagorje ob Savi in ob lokalni cesti Izlake–Spodnje Izlake–Pušave, ki se navezuje na obstoječo pozidavo.
Območje OPPN zajema zemljišče s parcelnimi številkami 577/1-del, 577/2, 578/1-del, 579-del, 588/3-del, 588/5, 589/1-del, 590/4, 591/4-del, 977-del, vse k.o. 1879-Ržiše.
Površina območja OPPN meri ca. 16.380 m2.
(4) Predmet OPPN je:
– gradnja stanovanjskih objektov,
– gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov,
– ureditve zunanjih, prometnih in ostalih površin ter pripadajoče gospodarske infrastrukture, ki je potrebna za normalno uporabo objektov.
2. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
(1) Izhodišča za pripravo OPPN je izdelalo podjetje AS TEPROM, podjetje za projektiranje, tenis in ostale storitve d.o.o., Savska cesta 5, 1270 Litija v aprilu 2023.
(2) Strokovne rešitve OPPN se pripravijo ob upoštevanju:
– usmeritev, predlogov, strokovnih podlag in podatkov nosilcev urejanja prostora ter javnosti,
– prikaza stanja prostora,
– Geološko geotehničnega elaborata,
– drugih strokovnih podlag ter študij, če se med pripravo prostorskega akta ugotovi, da jih je treba izdelati.
(3) Za pripravo OPPN se izdela:
– certificiran geodetski načrt obstoječega stanja, z vrisom obstoječih infrastrukturnih vodov ter z vrisom zemljiških parcel.
3. člen 
(vrsta postopka) 
Postopek priprave OPPN se vodi skladno s 129. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O), torej ob smiselni uporabi določb, ki veljajo za postopek priprave občinskega prostorskega načrta.
4. člen 
(roki za pripravo prostorskega akta in njegovih posameznih faz) 
(1) Postopek priprave OPPN poteka po naslednjem okvirnem terminskem planu:
– pridobitev mnenja zavoda za varstvo narave o verjetno pomembnih vplivih na varovana območja in o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti na varovana območja: 30 dni od poziva (že pridobljeno),
– sprejem sklepa o pripravi OPPN in pridobitev identifikacijske številke prostorskega akta: 15 dni od pridobitve mnenja zavoda za varstvo narave iz prejšnje alineje,
– pridobitev ID: 10 dni,
– pridobitev usmeritev in predlogov javnosti za izdelavo osnutka OPPN, pridobitev podrobnejših usmeritev, podatkov in strokovnih podlag s strani nosilcev urejanja prostora: 30 dni od poziva,
– izdelava osnutka OPPN: 30 dni od pridobitve vseh usmeritev, predlogov, strokovnih podlag in podatkov za izdelavo osnutka,
– pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora na osnutek OPPN in drugih udeležencev v postopku: 30 dni od poziva,
– dopolnitev osnutka na podlagi mnenj iz prejšnje alineje: 30 dni od prejema vseh mnenj,
– javna razgrnitev z javno obravnavo: 30 dni od objave gradiva za javno razgrnitev in objave obvestila o javni razgrnitvi,
– priprava stališč do pripomb in predlogov javnosti in uskladitev z nosilci urejanja prostora (če je potrebno): 50 dni od zaključka javne razgrnitve,
– izdelava predloga OPPN: 21 dni od potrditve stališč do pripomb in predlogov javnosti,
– pridobitev dopolnilnih mnenj nosilcev urejanja prostora (če so potrebna): 30 dni od poziva,
– priprava usklajenega predloga OPPN (če je potrebno): 20 dni od prejema zadnjega dopolnjenega mnenja,
– priprava končnih izvodov: 5 dni od objave sprejeta odloka o OPPN v uradnem glasilu.
(2) Navedene faze ter roki predstavljajo oceno in so odvisni od odzivnosti in zahtev vseh sodelujočih v postopku priprave prostorskega akta.
5. člen 
(državni in lokalni nosilci urejanja prostora ter drugi udeleženci, ki bodo pozvani za podajo mnenj) 
(1) Pri pripravi OPPN morajo s smernicami za načrtovanje in mnenji k predlogu OPPN sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter ostali udeleženci:
– Ministrstvo za naravne vire in prostora, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (za pridobitev identifikacijske številke prostorskega akta in objave v prostorskem informacijskem sistemu),
– Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Srednje Save, Vojkova cesta 52, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana,
– Zavoda RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana, Cankarjeva cesta 10, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Občina Zagorje ob Savi, Oddelek za gospodarske javne službe, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi,
– Elektro Ljubljana d.d., DE Trbovlje, Gimnazijska cesta 25, 1420 Trbovlje,
– Telekom Slovenije, Lava 1, 3000 Celje,
– Telemach, d.o.o., Brnčičeva ulica 49a, 1231 Ljubljana Črnuče.
(2) V kolikor se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v tem členu, se le-te pridobi v postopku.
6. člen 
(način vključevanja javnosti) 
(1) Vključevanje in seznanitev javnosti se zagotavlja skozi celoten postopek priprave OPPN, saj bodo vse faze prostorskega akta javno objavljene na spletni strani Občine Zagorje ob Savi.
(2) Posebej se javnost pri pripravi OPPN vključi:
– v fazi priprave osnutka, ko se ji omogoči predložitev predlogov in usmeritev ter
– v času 30-dnevne javne razgrnitve, ko se javnosti omogoči dajanje pripomb na razgrnjeno gradivo.
7. člen 
(seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja) 
(1) Kot strokovni podlagi za izdelavo OPPN so bila izdelana izhodišča za pripravo OPPN, izdelovalec podjetje AS TEPROM, podjetje za projektiranje, tenis in ostale storitve d.o.o., Savska cesta 5, 1270 Litija v aprilu 2023.
(2) Udeleženci pri urejanju prostora so nosilci urejanja prostora, zainteresirana javnost in drugi udeleženci, ki jih prostorski akt zadeva. Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku, predložijo podrobnejše usmeritve, podatke in strokovne podlage, ki so jih dolžni zagotavljati in so potrebni za načrtovanje umestitve načrtovane gradnje.
8. člen 
(celovita presoja vplivov na okolje oziroma presoja sprejemljivosti na varovana območja) 
Celovita presoja vplivov na okolje oziroma presoja sprejemljivosti na varovana območja se v postopku OPPN ne izvedeta na osnovi mnenja Zavoda RS za varstvo narave o verjetno pomembnih vplivih na varovana območja in o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti na varovana območja št. 3563-0206/2023-4 z dne 11. 5. 2023 ter Odločbe Ministrstva za okolje, podnebje in energijo št. 354-9-52/2023-2570-5 z dne 6. 6. 2023, da v postopku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za gradnjo stanovanjskih objektov na delu območja SI 2 – Spodnje Izlake ni treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
9. člen 
(obveznosti naročnika) 
(1) Vse strokovne podlage in izdelavo OPPN (vključno z vsemi potrebnimi strokovnimi podlagami, geodetskim načrtom in elaboratom ekonomike) bo zagotovil in financiral pobudnik in naročnik.
(2) Naročnik mora zagotoviti ustrezna gradiva za posamezne faze izdelave in sprejema OPPN in udeležbo načrtovalca kot poročevalca na javni obravnavi in sejah Občinskega sveta.
10. člen 
(veljavnost sklepa) 
Ta sklep se objavi na spletni strani Občine Zagorje ob Savi in v Uradnem listu Republike Slovenije. Veljati začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-004/2023-6
Zagorje ob Savi, dne 19. junija 2023
Župan 
Občine Zagorje ob Savi 
Matjaž Švagan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti