Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2023 z dne 30. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2023 z dne 30. 6. 2023

Kazalo

2219. Pravilnik o enotnem informacijskem sistemu na področju javnega naročanja, stran 6254.

  
Na podlagi štirinajstega odstavka 77. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS in 28/23) ministrica za javno upravo izdaja
P R A V I L N I K 
o enotnem informacijskem sistemu na področju javnega naročanja 
1. člen 
Ta pravilnik določa način vzpostavitve, upravljanja in vzdrževanja enotnega informacijskega sistema iz devetega do trinajstega odstavka 77. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS in 28/23; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3), način, nabor in dinamiko prevzemanja podatkov iz uradnih evidenc, način in nabor predložitve drugih dokazil, način zavarovanja osebnih podatkov ter način določanja pooblaščenosti za vpogled ali prenos podatkov.
2. člen 
(1) Enotni informacijski sistem iz devetega do trinajstega odstavka 77. člena ZJN-3 se upravlja v elektronski obliki in je umeščen v nacionalni osnovni funkcionalni sistem za elektronsko javno naročanje. Sestavljata ga dva dela:
– orodje za elektronsko pridobivanje podatkov iz uradnih evidenc, vpogled vanje in razkritje s prenosom pridobljenih podatkov (v nadaljnjem besedilu: orodje za elektronsko pridobivanje podatkov iz uradnih evidenc) ter
– zbirka podatkov o ponudnikih in njihovih ponudbah, v katero ponudnik oziroma kandidat deponira dokazila, znake, potrdila in druge dokumente, potrebne za njegovo preveritev ali preveritev njegove ponudbe oziroma prijave (v nadaljnjem besedilu: zbirka podatkov).
(2) Orodje za elektronsko pridobivanje podatkov iz uradnih evidenc naročnik uporablja izključno za preveritev prijav ali ponudb oziroma pogodb o izvedbi javnega naročila ali okvirnega sporazuma. Z uporabo orodja za elektronsko pridobivanje podatkov iz uradnih evidenc lahko naročnik pridobi le tiste podatke iz uradne evidence, ki so potrebni za preverjanje ponudbe ali prijave v posameznem postopku javnega naročanja ali za preverjanje pogodbe o izvedbi javnega naročila ali okvirnega sporazuma. Preveritev v skladu s tem odstavkom lahko naročnik izvede za gospodarski subjekt, ki sodeluje pri oddani ponudbi, prijavi ali pri izvedbi pogodbe o izvedbi javnega naročila ali okvirnem sporazumu, kot ponudnik, kandidat, subjekt, na katerega kapacitete se sklicuje ponudnik ali kandidat ali kot podizvajalec (v nadaljnjem besedilu: gospodarski subjekt).
(3) Podatki za preveritev prijav ali ponudb, ki se v enotni informacijski sistem pridobijo iz uradnih evidenc z uporabo orodja za elektronsko pridobivanje podatkov iz uradnih evidenc, se v njem vodijo po naročniku in številki objave obvestila o javnem naročilu na portalu javnih naročil. Če naročnik ni objavil obvestila o javnem naročilu, se vodijo po naročniku in referenčni številki javnega naročila, ki jo je določil naročnik. Podatki za preverjanje pogodbe o izvedbi javnega naročila ali okvirnega sporazuma, ki se v enotni informacijski sistem pridobijo iz uradnih evidenc z uporabo orodja za elektronsko pridobivanje podatkov iz uradnih evidenc, se v njem vodijo po naročniku in številki pogodbe o izvedbi javnega naročila ali okvirnega sporazuma, ki jo je določil naročnik. Podatki o ponudniku in njegovi ponudbi oziroma o kandidatu in njegovi prijavi, ki jih je v zbirko podatkov deponiral ponudnik oziroma kandidat, se vodijo po firmi in matični številki ponudnika oziroma kandidata.
3. člen 
Podatki iz uradnih evidenc iz desetega odstavka 77. člena ZJN-3 se prevzemajo v skladu s pisnim dogovorom o tehničnih pogojih za njihovo prevzemanje in razmejitvi odgovornosti pri pošiljanju, prevzemanju in obdelavi podatkov iz uradnih evidenc, ki ga skleneta ministrstvo, pristojno za javna naročila, in upravljavec posamezne uradne evidence. Podatki se iz uradnih evidenc prevzemajo na podlagi vsakokratne zahteve naročnika, pri čemer se za ta namen evidence prekrškov na področju delovnih razmerij in zaposlovanja na črno ne povezujejo z enotnim informacijskim sistemom.
4. člen 
(1) V zbirki podatkov lahko gospodarski subjekt deponira katero koli dokazilo, potrebno na podlagi dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, kot na primer dokazila o neobstoju razlogov za izključitev, dokazila o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje, dokazila o izpolnjevanju pogojev za ugotavljanje sposobnosti, znake, potrdila o upoštevanju standardov za zagotavljanje kakovosti in standardov za okoljsko ravnanje, dokazila o izpolnjevanju tehničnih specifikacij in meril za oddajo javnega naročila, o katerih se ne vodi uradna evidenca.
(2) Gospodarski subjekt lahko s kvalificiranim digitalnim potrdilom v nacionalnem osnovnem funkcionalnem sistemu za elektronsko javno naročanje oziroma v zbirki podatkov privoli, da naročnik za preveritev podatkov uporabi dokazila, ki jih je deponiral v tej zbirki.
(3) Gospodarski subjekt lahko obdeluje le podatke, ki jih je v zbirki podatkov deponiral sam.
(4) Dokazila, znaki, potrdila in drugi dokumenti, ki jih v zbirko podatkov deponira gospodarski subjekt, se v tej zbirki hranijo dokler jih gospodarski subjekt iz nje ne izloči.
5. člen 
(1) Dostop do obeh delov enotnega informacijskega sistema je za naročnike urejen na podlagi sistema za avtentikacijo in avtorizacijo uporabnikov prek enotne vstopne točke nacionalnega osnovnega funkcionalnega sistema za elektronsko javno naročanje z uporabo kvalificiranih digitalnih potrdil. Naročnik do obeh delov enotnega informacijskega sistema dostopa s kvalificiranim digitalnim potrdilom, ki ga uporablja izključno fizična oseba, ki je zaposlena pri naročniku in ji je digitalno potrdilo izdano.
(2) Dostop do dela enotnega informacijskega sistema, v katerem gospodarski subjekt deponira dokazila, znake, potrdila in druge dokumente, je za gospodarski subjekt urejen na podlagi sistema za avtentikacijo in avtorizacijo uporabnikov prek enotne vstopne točke nacionalnega osnovnega funkcionalnega sistema za elektronsko javno naročanje z uporabo kvalificiranih digitalnih potrdil. Gospodarski subjekt dostopa do navedenega dela zbirke podatkov s kvalificiranim digitalnim potrdilom, ki je bilo izdano njemu, njegovemu zastopniku ali osebi, pooblaščeni z njegove strani.
(3) Sistem za avtentikacijo in avtorizacijo je zbirka podatkov o vseh uporabnikih nacionalnega osnovnega funkcionalnega sistema za elektronsko javno naročanje in pravicah do dostopa posameznih imetnikov kvalificiranih digitalnih potrdil. Pravice do dostopa se nanašajo na dodelitev, odvzem in ukinitev dostopa do obeh delov enotnega informacijskega sistema oziroma do podatkov v njem. Pravice do dostopa osebam, zaposlenim na ministrstvu, pristojnem za javna naročila, ki opravljajo naloge nadzora in upravljanja enotnega informacijskega sistema, in osebam, zaposlenim pri naročnikih, dodeljuje pooblaščena oseba upravljavca tega sistema.
(4) Kvalificirano digitalno potrdilo se ne sme posojati tretjim osebam, lastno kvalificirano digitalno potrdilo se ne sme uporabljati za pridobivanje podatkov namesto tretjih oseb, tudi če ima tretja oseba enake pravice do dostopa, kakor jih ima imetnik kvalificiranega digitalnega potrdila, in se ga ne sme uporabljati skupinsko.
(5) Imetnik kvalificiranega digitalnega potrdila mora pri dostopanju do obeh delov enotnega informacijskega sistema ravnati v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, tajnih podatkov in poslovnih skrivnosti, ter s tem pravilnikom.
6. člen 
(1) Pooblaščena oseba upravljavca, zadolžena za nadzor in upravljanje enotnega informacijskega sistema, dvakrat letno pripravi seznam naključnih dostopov, za katere mora naročnik preveriti upravičenost dostopov. O ugotovitvah odgovorna oseba naročnika poroča pooblaščeni osebi upravljavca.
(2) Dvakrat letno se preveri najmanj 40 programsko naključno izbranih dostopov.
7. člen 
Enotni informacijski sistem za vsak dostop in delo v sistemu zagotavlja možnost naknadnega preverjanja časa, avtorja in vsebine posegov ter vpogledov v sistem pet let od opravljenega posega ali vpogleda.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
8. člen 
(1) Do vzpostavitve tehničnih možnosti, ki bodo omogočile deponiranje podatkov, se 4. člen tega pravilnika ne uporablja.
(2) Datum vzpostavitve tehničnih možnosti iz prejšnjega odstavka objavi minister, pristojen za javna naročila, v Uradnem listu Republike Slovenije.
9. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o enotnem informacijskem sistemu na področju javnega naročanja (Uradni list RS, št. 37/18).
10. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-456/2023/12
Ljubljana, dne 21. junija 2023
EVA 2023-3130-0011
Sanja Ajanović Hovnik 
ministrica 
za javno upravo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti