Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2023 z dne 30. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2023 z dne 30. 6. 2023

Kazalo

Št. 430-16/2023-4 Ob-2537/23, Stran 1381
Na podlagi določil Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP in 149/22), Pravilnika o sofinanciranju programov veteranskih in domoljubnih organizacij v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 81/19) in Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2023 (Uradni list RS, št. 30/23) Občina Sežana objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje programov veteranskih in domoljubnih organizacij v Občini Sežana za leto 2023 
1. Sofinancer: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
2. Predmet javnega razpisa: Občina Sežana iz proračuna za leto 2023, iz proračunske postavke »184100 – Sofinanciranje programov veteranskih in domoljubnih organizacij«, razpisuje sredstva za sofinanciranje programov veteranskih in domoljubnih organizacij v Občini Sežana, ki zajemajo aktivnosti (obeležja, komemoracije, proslave, delo s člani, ki imajo priznan status žrtev vojnega nasilja, slovesnosti ob različnih obletnicah, mednarodno sodelovanje, delo z mladimi, sodelovanje v projektih ipd.) vezane na delovanje njihovih organizacij.
3. Upravičenci: upravičenci sredstev so društva, združenja in zveze, ki negujejo tradicije izoblikovane v vojnah na območju Slovenije in se s svojim delovanjem zavzemajo za ohranjanje vrednot polpretekle zgodovine in aktivno udejstvovanje veteranov na področju družbenega življenja v Občini Sežana.
4. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež ali podružnico na območju Občine Sežana,
– so registrirani v skladu z zakonodajo, in sicer najmanj leto dni pred objavo razpisa,
– imajo urejeno evidenco o članstvu,
– izvajajo prijavljene programe na neprofitni (nepridobitni) osnovi,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih programov,
– imajo jasno finančno konstrukcijo in vire financiranja za realizacijo programov, ki so predmet javnega razpisa,
– imajo na dan prijave poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Sežana,
– program organizacije omogoča vključevanje članov oziroma uporabnikov iz Občine Sežana,
– prijavljajo program, ki bo izveden v letu 2023.
5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja Komisija za vodenje postopka javnega razpisa za sofinanciranje programov veteranskih in domoljubnih organizacij v Občini Sežana za leto 2023 (v nadaljevanju: komisija), ki pripravi predlog izbora programov in višine sofinanciranja.
Komisija bo predlagala zavržbo vlog neupravičenih prijaviteljev, prepoznih vlog in vlog prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo splošnih razpisnih pogojev.
6. Kriteriji in merila za sofinanciranje
Programi veteranskih in domoljubnih organizacij se bodo ocenjevali na osnovi kriterijev in meril po naslednjih sklopih:
– članstvo: 0–20 točk,
– aktivnosti za razvijanje in spodbujanje domoljubja ter ohranjanje zgodovinskih izročil: 0–50 točk,
– vrednotenje prijavljenega programa (kot npr. jasno izraženi cilji, uravnotežena finančna shema, delo z mladimi, skrb za spominska obeležja ipd.): 0–30 točk.
7. Uporaba meril: programe, prispele na razpis, bo komisija na podlagi meril ovrednotila s točkami. Vrednost točke je odvisna od višine razpoložljivih proračunskih sredstev namenjenih za sofinanciranje programov in od števila točk, ki jih dosežejo vsi do sofinanciranja upravičeni prijavitelji. Komisija bo na podlagi ovrednotenja programov predlagala višino sofinanciranja.
8. Okvirna vrednost: predvidena višina razpisanih sredstev znaša 17.000,00 EUR.
9. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2023.
10. Razpisni rok: rok, do katerega morajo biti oddane prijave, prične teči naslednji dan po objavi razpisa v Uradnem listu RS in bo odprt do vključno ponedeljka, 31. 7. 2023.
11. Razpisna dokumentacija
Prijavitelji se prijavijo na razpis na obrazcu »Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih in domoljubnih organizacij v Občini Sežana za leto 2023« in priložijo vse zahtevane priloge, ki so navedene v obrazcu prijave.
Razpisna dokumentacija za prijavitelje obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– prijavni obrazec,
– vzorec pogodbe,
– vzorec poročila.
Obrazci za prijavo na razpis se lahko dvignejo na sedežu Občine Sežana v pisarni št. 2B (pritličje stare občinske stavbe – vila Mirasasso). Razpis in obrazci so dosegljivi tudi preko spletne strani Občine Sežana: http://www.sezana.si.
12. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke določene v razpisni dokumentaciji.
Vloga mora biti predložena na naslov: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana, do vključno ponedeljka, 31. 7. 2023, v zapečateni ovojnici z napisom na sprednji strani: »Ne odpiraj – prijava na javni razpis 2023 – Programi veteranskih in domoljubnih organizacij v Občini Sežana«. Na hrbtni strani mora biti navedba prijavitelja: naziv oziroma ime in priimek prijavitelja, naslov.
Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila oddana priporočeno na pošto ali je bila predložena na vložišču Občine Sežana v razpisnem roku.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Po poteku razpisnega roka bo komisija hkrati odprla vse vloge, ki bodo prispele do razpisnega roka. Odpiranje vlog ne bo javno.
V primeru formalno nepopolnih vlog bodo prijavitelji pozvani, da v roku 8 dni od prejetega obvestila dopolnijo vlogo. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v navedenem roku, se s sklepom zavržejo. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija.
O sofinanciranju programov in razporeditvi sredstev odloči s sklepom direktor občinske uprave oziroma vodja notranje organizacijske enote na podlagi predloga komisije, ki vodi postopek. O rezultatih javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni najkasneje v 30 dneh po pripravi predloga komisije, ki se bo predvidoma sestala v roku 20 dni od poteka roka za predložitev prijav na javni razpis.
Zoper sklep vodje notranje organizacijske enote je možno vložiti pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa. O pritožbi odloča župan Občine Sežana. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.
Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov veteranskih in domoljubnih organizacij v Občini Sežana za leto 2023. Če se prejemnik sredstev v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
14. Informacije in pojasnila: dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko prijavitelji dobijo pri Petri Arko Kovačič, na sedežu Občine Sežana – Oddelek za gospodarske in družbene dejavnosti – v pisarni št. 69, na tel. št.: 05/73-10-148, e-pošta: petra.arko@sezana.si.
Občina Sežana 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti