Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2023 z dne 30. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2023 z dne 30. 6. 2023

Kazalo

Št. 014-0001/2023-3 Ob-2533/23, Stran 1377
Na podlagi Odloka o ustanovitvi Javnega sklada malega gospodarstva Goriške (Časopis OKO, Uradne objave, št. 14/2003 in Uradni list RS, št. 21/16) in Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za kmetijstvo v programskem obdobju 2016–2020 (Uradni list RS, št. 98/15, 4/16), mnenja o skladnosti sheme pomoči de minimis, št. priglasitve: M001-5628849-2015, objavlja Javni sklad malega gospodarstva Goriške
javni razpis 
neposrednih posojil za pospeševanje razvoja kmetijstva v Mestni občini Nova Gorica, Občini Brda, Občini Kanal ob Soči, Občini Miren - Kostanjevica, Občini Renče - Vogrsko in Občini Šempeter - Vrtojba 
I. Predmet razpisa: dodelitev dolgoročnih posojil za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov in nekmetijske dejavnosti na kmetiji (dopolnilne dejavnosti na kmetiji).
II. Namen razpisa: povečanje konkurenčnosti in izboljšanje dohodkovnega položaja kmetijskih gospodarstev ter ustvarjanje pogojev za nova delovna mesta na kmetiji.
III. Višina razpisanih sredstev: 500.000 EUR.
IV. Splošni pogoji: na razpis se lahko prijavijo mikro kmetijska gospodarstva – fizične osebe, ki opravljajo dopolnilno dejavnost na kmetiji (predelava in trženje kmetijskih proizvodov in druge nekmetijske dejavnosti na kmetiji). Prijavitelj mora imeti sedež kmetije na območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Brda, Občine Kanal ob Soči, Občine Miren - Kostanjevica, Občine Renče - Vogrsko ali Občine Šempeter - Vrtojba (v nadaljevanju občine ustanoviteljice), naložba pa mora biti realizirana na območju občin ustanoviteljic sklada.
V. Upravičenci
Predelava in trženje kmetijskih proizvodov, nekmetijske dejavnosti na kmetiji (turizem, obrt …) – dopolnilne dejavnosti na kmetiji
Na podlagi tega razpisa se posojila dodelijo prijaviteljem, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– prijavitelj – kmetijsko gospodarstvo mora imeti sedež kmetije na območju občin ustanoviteljic,
– investicija mora biti izvedena na območju občin ustanoviteljic,
– prijavitelj (kmetijsko gospodarstvo) mora biti vpisan v register kmetijskih gospodarstev (KMG-MID),
– prijavitelj na razpis je nosilec kmetijskega gospodarstva,
– kmetijsko gospodarstvo mora imeti najmanj 3 ha primerljivih kmetijskih površin v uporabi (GERK).
Do pridobitve sredstev niso upravičena kmetijska gospodarstva:
1. za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, če je pomoč neposredno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo,
2. za pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe domačega blaga, pred uporabo uvoženega blaga,
3. za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov iz seznama v prilogi I k pogodbi o delovanju EU, v kolikor je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev, ali jih zadevna podjetja dajo na trg, ali če je pomoč pogojena s tem, da se v celoti ali delno prenese na primarne proizvajalce,
4. ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči,
5. ki ne plačujejo redno plač/socialnih prispevkov,
6. ki so v težavah,
7. ki nimajo poravnanih vseh obveznosti zaradi sklepa Komisije o razglasitvi pomoči za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom,
8. so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna,
9. za nakupe med povezanimi osebami (več kot 50 % lastniški delež ali sorodstveno razmerje), za vlaganja v drugo pravno oziroma fizično osebo pod netržnimi pogoji,
10. ki imajo neporavnane obveznosti do FURS-a,
11. ki nimajo v celoti izpolnjenih zapadlih finančnih obveznosti do sklada,
12. prejemniki, ki so pri skladu že prejeli sredstva in niso izpolnjevali finančnih obveznosti,
13. prejemniki, ki so pri skladu že prejeli sredstva za isto investicijo.
Za potrebe tega razpisa se za 1 ha primerljive kmetijske površine šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov,
– ali 2 ha travnikov ali pašnikov oziroma ekstenzivnih sadovnjakov,
– ali 0,25 ha plantažnih trajnih nasadov ali pokritih površin v vrtnarstvu, pri pridelavi jagod, jagodičja ali gob,
– ali 8 ha gozdov.
VI. Upravičeni stroški, za katere se dodeljujejo posojila
Kot upravičeni stroški se upoštevajo stroški naložb v kmetijska gospodarstva, ki se nanašajo na predelavo kmetijskih proizvodov in/ali trženje in/ali opravljanje drugih dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.
Upravičeni stroški so:
– stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije nepremičnin za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji (objekti za turizem, vinska klet, degustacijski prostor …),
(Posojila se za investicije v nočitvene kapacitete turističnih kmetij dodelijo ob pogoju, da turistična kmetija zagotavlja skupaj z investicijo najmanj tri ločene oziroma samostojne prenočitvene enote.)
– stroški nakupa poslovne opreme (osnovna sredstva) za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji (vinske posode, oprema za turistične objekte …).
Stroški obratnih sredstev niso upravičen strošek!
VII. Intenzivnost pomoči
Posojila sklada na področju dopolnilnih dejavnosti na kmetiji – predelava in trženje kmetijskih proizvodov, nekmetijske dejavnosti na kmetiji predstavljajo pomoč de minimis, ki se dodeljuje v skladu z Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352 z dne 24. 12. 2013).
Intenzivnost pomoči: skupna višina pomoči, dodeljena enotnemu podjetju, ne sme presegati 200.000 EUR v obdobju treh proračunskih let od zadnjega prejema takšne pomoči, ne glede na to iz katerih javnih virov (občina, država ali mednarodni viri) je dodeljena. Za posamezno naložbo, ki je predmet prijave na ta razpis, lahko upravičenec združuje sredstva pomoči samo iz občinskih virov in virov sklada.
VIII. Obdobje porabe sredstev in rok za predložitev dokazil
Za področje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji – predelava in trženje, nekmetijske dejavnosti se kot upravičeni stroški upoštevajo stroški, nastali od 1. 6. 2023 do dneva, določenega v posojilni pogodbi. Davek je upravičen strošek, v kolikor upravičenec ni zavezanec za DDV. V primeru, da je upravičenec zavezanec za DDV, davek ni upravičen strošek. Rok za predložitev dokazil o namenski porabi se določi v posojilni pogodbi, vendar znaša praviloma največ 6 mesecev od dneva sklenitve posojilne pogodbe.
IX. Posojilni pogoji
Višina lastnih sredstev: prijavitelji morajo imeti med viri financiranja najmanj 20 % lastnih sredstev.
Najvišja vrednost posojila: 60.000 EUR.
Najnižja vrednost posojila: 2.000 EUR.
Obrestna mera za posojilo: letna obrestna mera je 0 %.
Odplačilna doba posojila: od 5 do 8 let. Posojilojemalec se lahko odloči za 1-letni moratorij, ki je vključen v odplačilno dobo.
Zavarovanje posojila: pri zavarovalnici, z bančno garancijo, z zastavo nepremičnine oziroma s kombinacijo le-teh, če nudijo zadostno zavarovanje za izpolnitev dolžnikovih obveznosti.
Stroški: Javni sklad ne zaračunava stroškov odobritve, vodenja ali predčasnega odplačila posojila.
Stroške zavarovanja posojila v celoti poravna posojilojemalec po tržni tarifi.
X. Merila za ocenjevanje
Javni sklad bo pri ocenjevanju upošteval merila, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
Vse formalno popolne vloge bo ocenila komisija za dodelitev sredstev. V primeru, da sredstva ne zadoščajo za vse obdelane vloge s pozitivnim mnenjem, se dodelijo tistim vlogam, ki na razpisnem roku prijave dosežejo več točk po kvantitativnih merilih.
XI. Vsebina vloge za neposredno posojilo
Prijavitelji predložijo:
1. prijavni obrazec,
2. dokazila o registraciji in finančnem poslovanju:
– dokazilo o vpisu kmetije v register kmetijskih gospodarstev (Upravna enota),
– dokazilo o registraciji dopolnilne dejavnosti na kmetiji (predelava in trženje kmetijskih proizvodov, nekmetijske dejavnosti) oziroma dokazilo o vpisu v drug ustrezni register, glede na veljavne predpise (oddajo samo prosilci, ki prijavljajo investicijo, katera se navezuje na dejavnost iz te točke),
– strokovno mnenje Kmetijske svetovalne službe o ekonomski upravičenosti investicije,
– potrdilo FURS-a o plačanih davkih, ki ni starejše od 30 dni,
– izpis prometa na TRR iz dejavnosti po mesecih, za zadnjih 12 mesecev,
– popisni list prejetih posojil, potrjen s strani banke oziroma druge finančne institucije, oziroma izjava prijavitelja, da ni zadolžen,
3. dokazila glede na vrsto investicije:
– pri gradnji, rekonstrukciji ali adaptaciji poslovnih prostorov gradbeno dovoljenje ali drugo upravno dovoljenje, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno, ter (pred)račun investicije oziroma (pred)pogodba z izvajalcem gradbenih del,
– pri nakupu opreme – (pred)račun ali (pred)pogodba,
– stroški za vzpostavitev in obnovo trajnih nasadov – (pred)račun ali (pred)pogodba.
Sklad lahko od prosilca zahteva tudi dodatno dokumentacijo in dodatna pojasnila ter opravi ogled investicije na »terenu« oziroma v prostorih prijavitelja.
XII. Rok za prijavo in odločanje
Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa do dneva skupne odobritve sredstev v razpisanem obsegu oziroma najkasneje do vključno 1. 12. 2023. V primeru, da se bodo sredstva porabila pred 1. 12. 2023, bo Javni sklad objavil zaprtje razpisa na svoji spletni strani. Vloge, ki bodo prispele po 1. 12. 2023 ali objavi zaprtja razpisa, se kot prepozne zavržejo.
V kolikor se sredstva ne bodo v celoti porabila, se lahko prerazporedijo na druge razpise Javnega sklada.
Roki za prijavo so: 8. 9., 9. 10., 6. 11., 1. 12. 2023 oziroma do porabe sredstev
Prijavitelji morajo vlogo oddati osebno ali poslati po pošti. Če se vloga pošlje po pošti, se za dan, ko je organ vlogo prejel, šteje datum, odtisnjen na poštnem žigu; v primeru osebne izročitve se za dan prejema vloge šteje dan, ko je bila vloga oddana na sedežu Javnega sklada. Za pravočasno se šteje vloga, ki jo je organ prejel najkasneje na zadnji dan prijave posameznega prijavnega roka.
Komisija bo obravnavala vse popolne in ustrezne vloge ter podala predlog direktorici v odločanje. Direktorica bo sprejela odločitev najkasneje v 60 dneh od posameznega roka za prijavo.
Vlagatelji, katerih vloge ne bodo popolne, bodo pozvani k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku (največ 5 dni), se zavržejo.
Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani Javnega sklada malega gospodarstva Goriške.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na Javnem skladu in spletnem naslovu www.jsmg-goriska.com.
Informacije v zvezi z razpisom dobijo prosilci na sedežu Javnega sklada ali po telefonu na številkah (05)335-01-73 in 335-03-61.
Vloge pošljite na naslov Javni sklad malega gospodarstva Goriške, Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica ali osebno oddajte na sedežu Javnega sklada v času uradnih ur, soba št. 19/II. nadstropje, s pripisom na ovojnici: Ne odpiraj – Razpis 2023 – Kmetijstvo.
Javni sklad malega gospodarstva Goriške 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti