Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2023 z dne 30. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2023 z dne 30. 6. 2023

Kazalo

2268. Odlok o izvajanju videonadzora na javnih površinah na območju Občine Sevnica, stran 6300.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), »e« točke prvega odstavka 6. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov), 6., 76. in 80. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na 6. redni seji dne 19. 6. 2023 sprejel
O D L O K 
o izvajanju videonadzora na javnih površinah na območju Občine Sevnica 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
Ta odlok določa namen in cilj videonadzora, območje izvajanja, uvedbo in upravljanje videonadzora, pogoje za izvajanje videonadzora na javnih površinah na območju Občine Sevnica, ravnanje z videoposnetki, nadzor nad uporabo videoposnetkov in tehnične zahteve sistema.
II. NAMEN IN CILJ VIDEONADZORA 
2. člen 
(1) Namen izvajanja videonadzora je zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja, da se prepreči škoda ali ugotovijo okoliščine nastanka škode.
(2) Cilj izvajanja videonadzora je zmanjševanje tveganja za ogrožanje varnosti ljudi na javnih površinah, preprečevanje oškodovanja premoženja na javnih površinah in ugotavljanje okoliščin nastanka škode.
(3) Videonadzor se vzpostavi na tistih javnih površinah, kjer namena in ciljev ni mogoče doseči z drugimi, milejšimi ukrepi.
III. OBMOČJE IZVAJANJA VIDEONADZORA 
3. člen 
(1) Videonadzor se lahko izvaja na javnih površinah in objektih, v upravljanju Občine Sevnica, in sicer s snemanjem:
– zunanjosti objektov,
– dostopov in izhodov iz objektov,
– parkirišč,
– igrišč,
– trgov,
– ekoloških otokov,
– zelenih površin in
– prometnih površin.
(2) Kamere, ki nadzorujejo lokacijo, morajo biti usmerjene tako, da snemajo samo ožji varnostni pas, ki je pomemben za varnost objektov in površin, in ne smejo nadzorovati in snemati sosednjih območij.
(3) Lokacijo izvajanja videonadzora v skladu s tem odlokom določi župan s sklepom.
IV. UVEDBA IN UPRAVLJANJE VIDEONADZORA 
4. člen 
(1) Videonadzor na posamezni lokaciji se uvede s sklepom župana.
(2) Sklep vsebuje navedbo in naslov javne površine oziroma objekta, število kamer, usmerjenost kamere, lokacijo namestitve kamere, namen izvajanja videonadzora, razloge za uvedbo in obrazložitev, upravljavca in obdelovalca osebnih podatkov, vrsto osebnih podatkov, ki se zbirajo in obdelujejo, opis dejavnosti obdelave osebnih podatkov, čas izvajanja videonadzora in obdobje hrambe posnetkov.
(3) Sklep se objavi na spletni strani Občine Sevnica.
5. člen 
(1) Upravljavec videonadzornega sistema je Občina Sevnica. Videonadzor lahko izvajajo le uradne osebe ali pooblaščeno varnostno osebje (pooblaščeni zunanji izvajalec).
(2) Podatki in informacije v zvezi z videonadzorom se v skladu z zakonom in Splošno uredbo o varstvu podatkov, objavijo na spletni strani občine.
6. člen 
(1) Obvestilo o izvajanju videonadzora se vidno in razločno objavi ob vhodu v nadzorovano območje z namestitvijo nalepke (table) z napisom:
»OBJEKT JE POD VIDEONADZOROM 
OBČINA SEVNICA 
Informacije so dostopne na spletnem naslovu www.obcina-sevnica.si ali 
na tel. 07/81-61-200«. 
(2) Na nalepkah (tablah) se objavi tudi QR koda spletne strani, kjer je objavljen sklep o uvedbi videonadzora in druge informacije, ki jih določa zakon in Splošna uredba o varstvu podatkov (kontaktni podatki upravljavca in njegovega predstavnika, kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov itd.).
7. člen 
(1) Za odločanje o upravičenosti vpogleda in dajanje informacij o posnetkih ter o shranjevanju in posredovanju posnetkov je pristojen direktor (v nadaljnjem besedilu: odgovorna oseba).
(2) Odgovorna oseba določi zaposlene, ki so odgovorni za upravljanje s sistemom, za pregledovanje posnetkov in vodenje evidence vpogledov (v nadaljnjem besedilu: pooblaščene osebe).
(3) Pooblaščene osebe morajo biti za upravljanje in uporabo sistema ustrezno usposobljene. Z napravami morajo ravnati skrbno in v skladu s tehničnimi navodili.
8. člen 
(1) Zbirka posnetkov videonadzornega sistema vsebuje posnetek posameznika (slika), podatek o lokaciji, datum in čas posnetka.
(2) Videonadzorni sistem, s katerim se izvaja videonadzor, mora biti zavarovan, kot to določata 24. in 32. člen Splošne uredbe o varstvu podatkov.
9. člen 
(1) Upravljavec videonadzornega sistema za vsak vpogled ali uporabo posnetkov zagotovi možnost naknadnega ugotavljanja, kateri posnetki so bili obdelani, kdaj in kako so bili uporabljeni ali komu so bili posredovani, kdo je izvedel ta dejanja obdelave, kdaj in s kakšnim namenom ali na kateri pravni podlagi. Te podatke hrani v dnevniku obdelave dve leti po koncu leta, ko so nastali.
(2) Dnevnik uporabe se vodi kot evidenca dogodkov v obliki tabele, kamor se vpisuje:
– seznam kamer,
– prekinitve snemanja (okvare in tehnične težave pri delovanju, servisni posegi),
– uporaba videoposnetkov (vpogled, kopiranje, izbris in druga dejanja obdelave, ki jih določa zakon …),
– posredovanje videoposnetkov zunanjim uporabnikom,
– datum in čas ter namen obdelave,
– ime in priimek pooblaščene ali odgovorne osebe, ki je izvedla dejanje obdelave,
– druge posebnosti.
10. člen 
(1) Posnetki se hranijo najmanj 14 dni in največ 30 dni za vse kamere, ki so vključene v napravo za snemanje. Kvaliteta snemanja je praviloma 15 slik na sekundo po kameri.
(2) Po preteku časa hrambe posnetkov posamične kamere po prejšnjem odstavku, se posnetki avtomatično brišejo iz naprave.
11. člen 
(1) Na prenosne medije se shranjuje posnetke posameznih izrednih dogodkov, kadar odgovorna oseba oceni, da je treba posnetek izrednega dogodka shraniti zaradi zagotovitve dokaznega gradiva v pritožbenem, odškodninskem, disciplinskem, prekrškovnem ali kazenskem postopku pri pristojnem organu. Posnetki na prenosnih medijih se hranijo v ustreznem spisu, tako kot ostali osebni podatki.
(2) Če posnetki določenega dogodka ali stanja kažejo na sum kaznivega dejanja ali ko videonadzorni sistem posname dogodek, ki ogroža zdravje ali življenje posameznika, je potrebno o tem nemudoma obvestiti policijo ali drug pristojni subjekt.
V. TEHNIČNE ZAHTEVE VIDEONADZORNEGA SISTEMA 
12. člen 
Videonadzorni sistem namesti in tehnično vzdržuje pooblaščeni zunanji izvajalec, ki mora imeti licenco za projektiranje in izvajanje sistemov tehničnega varovanja. Pogodba o poslovnem sodelovanju mora vsebovati določila o varovanju osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
13. člen 
(1) Videonadzorni sistem mora imeti naslednje funkcije:
– da je dostop do nastavitev možen samo s posebnim vstopnim geslom,
– da je pregled posnetkov možen samo z individualnim geslom in da sistem beleži vsak vstop v pregledovalni del in zabeleži, kdo in kdaj je vstopil v sistem pregledovanja posnetkov ter katere posnetke je pregledoval (številka kamere, čas posnetka od–do).
(2) Videonadzorni sistem mora imeti možnost snemanja na ustrezen prenosen medij (CD, DVD, USB ključ …).
VI. KONČNA DOLOČBA 
14. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2022
Sevnica, dne 20. junija 2023
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti