Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2023 z dne 30. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2023 z dne 30. 6. 2023

Kazalo

2276. Odlok o štipendiranju perspektivnih dijakov in študentov v Mestni občini Slovenj Gradec, stran 6304.

  
Na podlagi določil 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE, v nadaljevanju: ZLS) in 17. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 91/20 – UPB3) je Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec na 8. redni seji dne 14. 6. 2023 sprejel
O D L O K 
o štipendiranju perspektivnih dijakov in študentov v Mestni občini Slovenj Gradec 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
Ta odlok ureja pogoje, merila in postopek za podeljevanje štipendij za perspektivne dijake in študente Mestne občine Slovenj Gradec (v nadaljnjem besedilu: štipendije), trajanje štipendiranja, pravice in obveznosti štipenditorja in štipendista ter oprostitev vračila štipendije.
2. člen 
(vrste štipendij) 
Mestna občina Slovenj Gradec dodeljuje štipendije za:
– perspektivne dijake oziroma dijakinje srednješolskega izobraževanja (v nadaljnjem besedilu: dijaki), ki se izobražujejo v Republiki Sloveniji,
– perspektivne študente oziroma študentke (v nadaljnjem besedilu: študenti) dodiplomskih študijskih programov in enovitega magistrskega študija, ki se izobražujejo v Republiki Sloveniji,
– perspektivne študente podiplomskega magistrskega študija, ki se izobražujejo v Republiki Sloveniji.
3. člen 
(upravičenci do štipendij) 
Štipendije lahko pridobijo osebe s statusom dijaka in osebe s statusom študenta, ki izpolnjujejo pogoje, določene v tem odloku.
4. člen 
(pogoji za pridobitev štipendije) 
(1) Štipendijo lahko pridobijo:
– dijaki, ki so vpisani v srednješolsko izobraževanje,
– študenti, ki so vpisani v dodiplomski študij ali enoviti magistrski študij,
– študenti, ki so vpisani v podiplomski magistrski študij.
(2) Do štipendije so upravičene osebe, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka tega člena in:
– so državljani Republike Slovenije,
– imajo v času šolanja stalno prebivališče v Mestni občini Slovenj Gradec,
– dijaki, ki so v preteklem šolskem letu kot učenci zadnjega razreda OŠ dosegli poprečno oceno najmanj 3.50 (za izračun poprečne ocene se upoštevajo vse zaključene končne ocene 9. razreda osnovne šole, ki se upoštevajo tudi pri vpisu v srednjo šolo),
– dijaki, ki imajo povprečno zaključno oceno najmanj 3.50,
– študenti, ki so v preteklem študijskem letu dosegli povprečno oceno vseh opravljenih izpitov najmanj 8.00,
– študenti, ki so v preteklem šolskem letu kot dijaki zadnjega letnika SŠ dosegli povprečno oceno najmanj 3.50,
– perspektivni učenci/dijaki in študenti, ki so v preteklem šolskem oziroma študijskem letu dosegli izjemne dosežke iz znanja, športa, raziskovanja, razvoja ali umetnosti,
– učenci, dijaki in študenti, ki izstopajo z aktivnim udejstvovanjem v MO Slovenj Gradec in širše,
– niso zaposleni ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljevanju: Zavod RS za zaposlovanje),
– nimajo statusa samozaposlene osebe, ki opravlja registrirano dejavnost,
– niso lastniki oziroma solastniki gospodarske družbe ali ustanovitelji oziroma soustanovitelji zavoda.
(3) Izjemoma se lahko podeli štipendija tudi kandidatu, ki ne izpolnjuje pogoja iz tretje, četrte oziroma pete alineje drugega odstavka tega člena, če na posameznem področju dosega izjemne dosežke, primerljive v evropskem in svetovnem prostoru, ter so ti nad dosežki tistih kandidatov, ki pogoje iz tretje, četrte in pete alineje drugega odstavka tega člena izpolnjujejo. V tem primeru povprečna ocena dijaka ne sme biti nižja od ocene 3.00, povprečna ocena študenta pa ne nižja od ocene 7.00.
5. člen 
(trajanje štipendiranja) 
Štipendije se podeljujejo za obdobje enega leta. Štipendije se dijakom izplačujejo za obdobje od 1. septembra tekočega leta do 31. avgusta naslednjega leta in študentom od 1. oktobra tekočega leta do 30. septembra naslednjega leta.
6. člen 
(vir financiranja, višina štipendije in obseg podeljenih štipendij) 
(1) Sredstva za štipendije zagotavlja Mestna občina Slovenj Gradec iz proračunskih sredstev na posebni proračunski postavki v okviru vsakoletnega proračuna.
(2) Višina štipendije in število podeljenih štipendij sta odvisna od razpoložljivih sredstev Mestne občine Slovenj Gradec.
(3) Komisija za štipendiranje vsako leto v sklopu priprave razpisa predlaga županu višino štipendije in število podeljenih štipendij.
(4) Župan s sklepom določi število podeljenih štipendij in višino štipendije za posamezno šolsko oziroma študijsko leto.
II. KOMISIJA ZA ŠTIPENDIRANJE 
7. člen 
(imenovanje komisije) 
(1) Komisijo za štipendiranje (v nadaljnjem besedilu: komisija) imenuje župan na predlog organa mestne uprave, pristojnega za negospodarstvo, s sklepom za mandatno obdobje štirih let.
(2) Strokovne in administrativno tehnične naloge, ki izhajajo iz tega odloka, opravlja organ mestne uprave, pristojen za negospodarstvo, po navodilih in sklepih komisije.
8. člen 
(naloge komisije) 
Naloge komisije so:
– določi predlog sklepa o javnem razpisu za dodelitev štipendij, ki ga izda župan, vsebino javnega razpisa in obrazec prijave za podelitev štipendije,
– obravnava prijave in pripravi predlog podelitve štipendij,
– pripravi predlog sklepa o višini mesečne štipendije in o številu podeljenih štipendij, ki ga potrdi župan,
– podaja mnenja na pritožbe kandidatov, ki so vložili pritožbo v postopku javnega razpisa,
– poda predlog odločitve o prenehanju pravice do štipendije štipendistu iz 30. člena tega odloka,
– obravnava predloge za spremembe in dopolnitve tega odloka oziroma predloge za izdajo novega odloka na podlagi strokovnih podlag, ki jih pripravi organ mestne uprave, pristojen za negospodarstvo,
– opravlja druge naloge, določene s tem odlokom,
– vzpostavi stalno komunikacijo s štipendisti in redno spremlja njihov napredek.
III. POSTOPEK ZA DODELJEVANJE ŠTIPENDIJ 
9. člen 
(uporaba postopka) 
V postopku dodeljevanju štipendij se, v kolikor ta odlok ne določa drugače, uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
10. člen 
(javni razpis in objava) 
(1) Mestna občina Slovenj Gradec podeljuje enoletne štipendije za šolsko oziroma študijsko leto na podlagi javnega razpisa za podelitev štipendij za perspektivne dijake in študente Mestne občine Slovenj Gradec (v nadaljnjem besedilu: javni razpis).
(2) Javni razpis se za tekoče leto objavi enkrat letno v mesecu juliju na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec. Obvestilo o objavi javnega razpisa se objavi tudi v SGlasniku. Za dijake je odprt od 20. avgusta do 20. septembra, za študente pa od 20. septembra do 20. oktobra.
11. člen 
(vsebina javnega razpisa) 
Javni razpis za podelitev štipendij mora vsebovati:
– ime in sedež štipenditorja,
– podatke o razpisanih štipendijah,
– pogoje in merila za dodelitev štipendije,
– način vložitve prijave za pridobitev štipendije,
– navedbo dokumentacije, ki jo morajo vlagatelji predložiti skupaj s prijavo za dodelitev štipendije,
– naslov, na katerega je potrebno vložiti prijavo za dodelitev štipendije,
– rok za prijavo na javni razpis,
– navedbo o tem, kdo odloči o dodelitvi štipendij,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa,
– druge podatke, ki so pomembni za odločanje o podelitvi štipendije.
12. člen 
(prijava kandidata) 
(1) Prijavo za podelitev štipendije kandidat vloži na obrazcu, ki je kot sestavni del javnega razpisa oziroma razpisne dokumentacije objavljen na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec.
(2) Kandidat mora k prijavi na javni razpis predložiti:
– Dokazilo o prvem vpisu v tekoči letnik izobraževanja.
– Dokazilo šole o učnem oziroma šolskem uspehu preteklega šolskega leta – dijaki.
– Dokazilo o študijskem uspehu preteklega študijskega leta – študenti.
– Mnenje vzgojno izobraževalnega zavoda o prepoznanih potencialih učenca/dijaka/študenta na umetniškem, tehniškem, kulturnem, socialnem, športnem, varstvenem, zdravstvenem področju, za obdobje zadnjih dveh let, ki ga utemeljujejo z dokazili o izjemnih dosežkih.
– Mnenje vzgojno izobraževalnega zavoda o izstopajočih aktivnosti učenca/dijaka/študenta o aktivnim udejstvovanjem v MO Slovenj Gradec in z njim povezanim okoljem oziroma uradno potrdilo nosilca dejavnosti z navedbo izstopajočih aktivnosti učenca/dijaka/študenta.
(3) Štipendisti, ki prejemajo štipendijo na podlagi tega odloka, se lahko v naslednjem šolskem oziroma študijskem letu ponovno prijavijo na javni razpis.
13. člen 
(merila za dodelitev štipendije) 
Merila za vrednotenje vlog v postopku javnega razpisa za dodelitev štipendij so:
– šolski oziroma študijski uspeh (maksimalno 50 točk)
– prepoznani potenciali učencev/dijakov/študentov – izjemni dosežki (maksimalno 125 točk),
– izstopajoče aktivnosti učenca/dijaka/študenta v MO Slovenj Gradec in z njim povezanim okoljem (maksimalno 75 točk) in
– v izbirnem postopku se posamezen dosežek ovrednoti samo enkrat.
14. člen 
(vrednotenje šolskega oziroma študijskega uspeha)
(1) Število točk za povprečno zaključno oceno dijaka znaša:
Povprečna zaključna ocena v preteklem šolskem letu
Število točk
4,50 – 5,00
50
4,00 – 4,49
40
3,50 – 3,99
30
Kot dokazilo se upošteva spričevalo preteklega šolskega leta. Pri izračunu se upošteva povprečje vseh ocen predmetov v preteklem šolskem letu. Povprečna ocena je povprečje vseh številčno izraženih zaključenih ocen predmetov ali izpitov, določenih v skladu z izobraževalnim programom, ki jih je vlagatelj dosegel v preteklem šolskem letu glede na šolsko leto, za katerega kandidat uveljavlja pravico do štipendije. Povprečna ocena se določi na dve decimalni številki natančno.
(2) Število točk za povprečno zaključno oceno dijaka na prehodu iz osnovne šole v srednjo šolo znaša:
Povprečna zaključna ocena v razredu OŠ
Število točk
4,50 – 5,00
50
4,00 – 4,49
40
3,50 – 3,99
30
Dijaki prvega letnika, ki so v preteklem šolskem letu kot učenci v OŠ dosegli poprečno oceno najmanj 3.50. Za izračun poprečne ocene se upoštevajo vse zaključene ocene – končne ocene pri obveznih predmetih, kot to velja za vpis v srednjo šolo. Povprečna ocena se določi na dve decimalni številki natančno.
(3) Število točk za povprečno zaključno oceno študenta znaša:
Povprečna ocena izpitov, opravljenih v preteklem študijskem letu
Število točk
9,60 – 10,00
50
8,80 – 9,59
40
8,00 – 8,79
30
Kot dokazilo se upošteva potrdilo fakultete o opravljenih izpitih preteklega študijskega leta, iz katerega morajo biti razvidne številčno izražene ocene. Povprečna ocena se določi tako, da se izračuna povprečje vseh številčno izraženih ocen (tudi diplomska naloga), doseženih od 1. oktobra do 30. septembra v preteklem študijskem letu, glede na študijsko leto, za katerega kandidat uveljavlja pravico do štipendije. V primeru dvopredmetnih študijskih programov se kot povprečna ocena šteje povprečna ocena iz obeh programov. Povprečna ocena se določi na dve decimalni številki natančno.
(4) Za študente 1. letnika, na prehodu iz srednje šole na višjo raven izobraževanja, se upoštevajo poprečne ocene po kriteriju:
Povprečna zaključna ocena v preteklem šolskem letu
Število točk
4,50 – 5,00
50
4,00 – 4,49
40
3,50 – 3,99
30
Kot dokazilo se upošteva spričevalo zadnjega letnika srednje šole in mature/zaključnega izpita. Pri izračunu se upošteva povprečje vseh ocen predmetov v preteklem šolskem letu in mature/zaključnega izpita. Povprečna ocena je povprečje vseh številčno izraženih zaključenih ocen predmetov ali izpitov, določenih v skladu z izobraževalnim programom, ki jih je vlagatelj dosegel v preteklem šolskem letu glede na šolsko leto, za katerega kandidat uveljavlja pravico do štipendije. Povprečna ocena se določi na dve decimalni številki natančno.
15. člen
(vrednotenje prepoznanih potencialov učenca/ dijaka/študenta utemeljenega z dokazili o izjemnih dosežkih) 
(1) Kandidat lahko uveljavlja izjemni dosežek, ki ga je dosegel v preteklem šolskem oziroma študijskem letu. Kandidat lahko v posameznem šolskem oziroma študijskem letu uveljavlja več izjemnih dosežkov, pri čemer je isti izjemni dosežek možno uveljavljati le enkrat. Kandidat lahko uveljavlja individualni dosežek ali dosežek v skupini. Kot skupinski dosežek šteje tudi dosežek v paru.
(2) Za izjemne dosežke na posameznem področju se šteje:
– najvišja mesta na šolskem/univerzitetnem/fakultetnem/klubskem tekmovanju in natečaju,
– najvišja mesta na občinskem/regijskem tekmovanju in natečaju,
– najvišja mesta na državnem tekmovanju in natečaju,
– udeležba in najvišja mesta na mednarodnem tekmovanju in natečaju,
– poustvarjalne aktivnosti,
– objave in predstavitve samostojnih avtorskih dela,
– vodilne funkcije,
– nagrade, pohvale, diplome in priznanja in
– aktivna prostovoljna dejavnost in tutorstvo.
16. člen 
(uvrstitve na tekmovanjih in natečajih) 
(1) Uvrstitve na tekmovanjih iz posameznih predmetnih področij (matematika, fizika, kemija, slovenski jezik, zgodovina, biologija, tuji jeziki, logika, debatni krožki in drugo), športnih in glasbenih tekmovanjih ter strokovnih, umetniških in/ali drugih natečajih (arhitekturni, filmski, glasbeni, likovni, fotografski in drugo) se vrednotijo tako, da komisija na podlagi predloženih dokazil (potrdila tekmovanj) točkuje dosežke glede na raven in vrsto tekmovanja oziroma natečaja po naslednjih kriterijih:
Raven tekmovanja in uvrstitev
Število točk za individualne/skupinske uvrstitve
Šolska/univerzitetna/fakultetna/klubska
3. mesto
1
2. mesto
3
1. mesto
5
Občinska/regijska
3. mesto
4
2. mesto
8
1. mesto
10
Državna
4. in 5. mesto
5
2. in 3. mesto
10
1. mesto
15
Mednarodna udeležba
udeležba
5
4. in 5. mesto
10
2. in 3. mesto
15
1. mesto
20
(2) Upošteva se najvišji dosežek kandidata na šolskih/univerzitetnih/fakultetnih/klubskih, občinskih/regijskih, državnih, in mednarodnih tekmovanjih v letu, za katerega vlaga vlogo za štipendijo.
(3) Mednarodna tekmovanja so tista tekmovanja, na katerih so udeležene najmanj štiri države, v nasprotnem primeru se upošteva uvrstitev na državnem nivoju.
(4) Kot dokazilo se upošteva potrdilo organizatorja tekmovanja ali natečaja ali zbornik tekmovanja.
17. člen 
(poustvarjalne aktivnosti) 
(1) Poustvarjalne aktivnosti se nanašajo na različna področja delovanja. Vrednotijo se samo tiste poustvarjalne dejavnosti, ki niso del obveznega šolskega oziroma študijskega programa.
Raven
Individualno delo
Šolska/univerzitetna/fakultetna
5
Občinska/regijska
10
Državna
15
Mednarodna
20
(2) Kot dokazilo se upoštevajo programski listi, letaki, plakati, vabila na prireditve, posnetki, spletni naslov in druga dokazila s podatki nastopajočih, ki jih izdajajo kulturne in druge organizacije ter organizatorji prireditev ali javno dostopno dokazilo oziroma spletni naslov. Kot dokazilo za razstave se upošteva vabilo na razstavo z navedbo datuma otvoritve razstave.
18. člen 
(objave in predstavitve avtorskih/raziskovalnih del) 
Objave/predstavitve avtorskih/raziskovalnih del se točkujejo glede na raven.
Objave 
Individualno/skupinsko delo (št. točk)
Objava/predstavitev avtorskega prispevka na osnovnošolskem in srednješolskem nivoju ali v okviru študentskega glasila posamezne fakultete. 
15
Objava/predstavitev avtorskega prispevka v medijih (časopisih, revijah, zbornikih, radijskih in televizijskih programih, elektronskih publikacijah in drugo). 
25
19. člen 
(vodilne funkcije) 
(1) Vodilne funkcije ali nosilne vloge ter posebne zadolžitve kot so: predsednik, urednik, demonstrator, vodja tečajev, organizator, raziskovalec, asistent, vodja, trener, kapetan in podobne enakovredne funkcije se točkujejo glede na raven delovanja:
Raven
Število točk
šolska skupnost 
5
zunanja institucija 
10
univerzitetna skupnost/fakultetna
15
mednarodna institucija
20
(2) Vodilne funkcije so le tiste funkcije, iz katerih izhaja, da gre za samostojno individualno vodilno funkcijo v skupnosti ali inštituciji. Članstvo se ne šteje kot vodilna funkcija. Kot dokazilo se upošteva potrdilo šole, kluba, društva, univerze ter ostalih podobnih institucij.
20. člen 
(nagrade, pohvale, diplome in priznanja) 
(1) Nagrade, pohvale, diplome in priznanja se točkujejo glede na raven:
Raven 
Število točk – nagrade, pohvale, diplome, priznanja
Občinski
5
Državni
15
Mednarodni
20
(2) Na občinskem nivoju se upoštevajo nagrade, pohvale, diplome in priznanja, ki jih podeli občina, fakulteta ali univerza. Na državnem nivoju se upoštevajo nagrade, pohvale, diplome in priznanja, ki jih podeli vlada Republike Slovenije, pristojno ministrstvo ali javni skladi. Na mednarodnem nivoju se upoštevajo nagrade, pohvale, diplome in priznanja, ki jih podeli mednarodna inštitucija. Upoštevajo se le tiste nagrade, pohvale, diplome in priznanja, ki niso vezana na že ovrednotene izjemne dosežke po teh kriterijih.
21. člen 
(aktivna prostovoljna dejavnost in tutorstvo) 
Dokazilo o prostovoljni aktivnosti (opravljenih najmanj 30 ur v preteklem šolskem ali študijskem letu) in dokazilo oziroma odločba o tutorstvu, se točkuje s po 10 točkami. Točkujejo se največ 2 registrirane prostovoljne dejavnosti ali tutorstva.
22. člen 
(vrednotenje izstopajočih aktivnosti v MO Slovenj Gradec in z njim povezanim okoljem) 
Vrednoti se na osnovi potrdil registriranih izvajalcev ali organizatorja aktivnostih v MO Slovenj Gradec. Izstopajoča aktivnost se vrednoti s 25 točkami. Točkuje se največ 3 aktivnosti.
23. člen 
(obravnava prijav) 
Komisija obravnava prijave, opravi presojo prijav po pogojih in merilih za pridobitev štipendije ter na tej podlagi pripravi poročilo in pisni predlog za dodelitev štipendij. Na podlagi poročila in pisnega predloga komisije o podelitvi štipendij odloča na prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji pa župan Mestne občine Slovenj Gradec (v nadaljnjem besedilu: župan).
24. člen 
(razvrstitev kandidatov) 
(1) Prijave kandidatov se ocenijo na podlagi meril določenih v tem odloku. Kandidati se razvrstijo glede na doseženo število točk, zbranih po posameznih merilih od najvišje do najnižje zbranih točk. Ob enako zbrani višini točk ima prednost pri izbiri kandidat v višjem letniku izobraževanja (prvi kriterij) in več točkami pri prepoznanih potencialih učenca/ dijaka/študenta utemeljenega z dokazili (drugi kriterij).
(2) Če upravičenec, ki je pridobil pravico do štipendije, izjavi, da ne želi skleniti pogodbe o štipendiranju, se štipendija dodeli naslednjemu kandidatu po vrstnem redu na prednostni listi za pridobitev te vrste štipendije.
IV. PRAVICE IN OBVEZNOSTI ŠTIPENDITORJA IN ŠTIPENDISTA 
25. člen 
(pogodba o štipendiranju) 
(1) Medsebojna razmerja med Mestno občino Slovenj Gradec kot štipenditorjem in štipendistko ali štipendistom (v nadaljevanju besedila: štipendist) se določijo s pogodbo o štipendiranju.
(2) Pogodba o štipendiranju mora vsebovati višino štipendije, čas prejemanja štipendije in opredelitev pravic in obveznosti štipendista in štipenditorja.
(3) Pogodbo o štipendiranju podpišeta župan in štipendist. Če štipendist še ni polnoleten, podpiše pogodbo tudi njegov zakoniti zastopnik ali skrbnik.
26. člen 
(obveznosti štipenditorja) 
Štipenditor je dolžan izplačevati štipendijo na transakcijski račun štipendista do 15. v mesecu za pretekli mesec.
27. člen 
(obveznosti štipendista) 
Štipendist je dolžan v roku 15 dni javiti štipenditorju vse spremembe, ki vplivajo na štipendijsko razmerje.
28. člen 
(prenehanje štipendijskega razmerja) 
(1) Štipendist izgubi pravico do štipendije pred potekom roka, določenega v pogodbi o štipendiranju in mora vrniti prejete zneske štipendije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejetja sredstev do dneva vračila, če:
– po svoji volji ali krivdi v času prejemanja štipendije prekine izobraževanje,
– je štipendijo pridobil na podlagi posredovanih neresničnih podatkov,
– sklene pogodbo o zaposlitvi ali začne opravljati samostojno registrirano dejavnost,
– postane lastnik (družbenik) oziroma solastnik gospodarske družbe ali ustanovitelj oziroma soustanovitelj zavoda.
(2) Štipendist je dolžan vsako v predhodnem odstavku navedeno spremembo, ki vpliva na prejemanje štipendije, sporočiti štipenditorju najkasneje v roku 15 dni od nastanka razloga.
(3) O izgubi pravice do štipendije pred potekom pogodbenega roka odloči s sklepom občinska uprava.
(4) Štipendist mora vrniti prejete zneske štipendije v roku enega meseca od ugotovitve kršitve pogodbe o štipendiranju.
V. OPROSTITEV VRAČILA ŠTIPENDIJE 
29. člen 
(oprostitev vračila štipendije) 
(1) Štipendista, ki prekine izobraževanj, ga opusti zaradi objektivnih razlogov, navedenih v 30. členu tega odloka se na njegovo prošnjo oziroma prošnjo njegovega zakonitega zastopnika ali skrbnika lahko oprosti vračila štipendije.
(2) Oprostitvi vračila štipendije na predlog Komisije za štipendiranje odloči občinska uprava.
30. člen 
(primeri, v katerih je možna oprostitev vračila štipendije) 
Občinska uprava lahko vlogo štipendista, njegovega zakonitega zastopnika ali skrbnika, za oprostitev vračila štipendije obravnava in ji ugodi samo v naslednjih primerih:
– zaradi dalj časa trajajoče bolezni oziroma poškodbe, invalidnosti ali smrti štipendista,
– če štipendist štipendije skupaj z obrestmi ne more vrniti zaradi socialne ogroženosti,
– če štipendist postane starš ali
– če bi bili stroški izterjave nesorazmerni z dolgovanim zneskom.
31. člen 
(postopek) 
(1) Vlogo z obrazložitvijo za oprostitev vračila štipendije štipendist oziroma njegov zakoniti zastopnik ali skrbnik vloži pri Mestni občini Slovenj Gradec, Šolska Ulica 5, 2380 Slovenj Gradec.
(2) Predlogu za oprostitev vračila štipendije je potrebno priložiti dokazila, ki potrjujejo utemeljenost razlogov za oprostitev vračila štipendije v skladu s pogoji iz tega odloka.
(3) Vlogo o oprostitvi vračila štipendije iz prvega odstavka tega člena pregleda komisija, ki poda predlog v odločitev občinski upravi.
(4) Pri oblikovanju predloga o zavrnitvi vloge oziroma o oprostitvi vračila štipendije lahko komisija za štipendiranje, če oceni, da je to potrebno, opravi tudi razgovor z vlagateljem, z njegovim pisnim soglasjem pa pridobi tudi dodatno dokumentacijo.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
32. člen 
(začetek veljavnosti odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 603-0006/2023
Slovenj Gradec, dne 14. junija 2023
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Tilen Klugler

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti