Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2023 z dne 30. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2023 z dne 30. 6. 2023

Kazalo

2236. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Zbora odposlancev, stran 6264.

  
Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP in 141/22) v povezavi z Zakonom o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K), 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15 in 39/23) in 67. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 191/20 in 63/23) je Občinski svet Občine Kočevje na 7. redni seji dne 20. 6. 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Zbora odposlancev 
1. člen 
(1) V Odloku o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Zbora odposlancev (Uradni list RS, št. 33/16 in 21/18) se v drugem odstavku 7. člena druga alineja črta.
(2) Četrti odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Šola lahko prodajo blaga in storitev na trgu izvaja le, če z izvajanjem te zagotovi najmanj pokritje vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov.
Kot dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu se izvaja dejavnost I56.290 Druga oskrba z jedmi«.
2. člen 
V 19. členu se spremenita prvi in šesti odstavek tako, da se glasita:
»(1) Svet šole ima predsednika in namestnika, ki ga izmed sebe izvolijo člani sveta na prvi – konstitutivni seji.
(6) Odločitev je sprejeta, če je zanjo glasovala večina članov sveta.«
3. člen 
V 20. členu se doda nov, drugi odstavek tako, da se glasi:
»(2) V pristojnosti sveta šole je tudi sprejem akta, s katerim se ureja prodaja blaga in storitev na trgu in cenika prodaje blaga in storitev na trgu.«
4. člen 
V 40. členu se spremenita drugi in četrti odstavek tako, da se ta glasita:
»(2) Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, dela dohodnine za donacijo, zapuščin in drugih virov.
(4) Za delovanje sklada upravni odbor sprejme pravila, znotraj katere podrobneje opredeli tudi zagotavljanje sredstev delovanja.«
5. člen 
Drugi odstavek 42. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Primanjkljaj sredstev ugotovljen iz naslova preveč izplačanih osebnih dohodkov krije šola iz prihodkov bodočega obdobja z znižanjem osebnih dohodkov, v kolikor so ugotovljene nepravilnosti na strani šole.«
6. člen 
V 46. členu se četrta alineja črta.
7. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0007/2016-12
Kočevje, dne 22. junija 2023
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti