Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2023 z dne 30. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2023 z dne 30. 6. 2023

Kazalo

Ob-2574/23, Stran 1365
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Ministrstvo), na podlagi prvega odstavka 3. člena Uredbe o izvajanju intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 (Uradni list RS, št. 17/23 in 58/23; v nadaljnjem besedilu: Uredba), objavlja
javni razpis 
za podintervencijo Promocija čebelarstva v programskem letu 2023 
1. Predmet javnega razpisa
1.1 Predmet javnega razpisa je povračilo stroškov nakupa promocijskih izdelkov za podintervencijo Promocija čebelarstva, katerega glavni namen je promocija čebelarstva in ozaveščanje o pomenu čebel, čebeljih pridelkov, ohranjanja narave in biotske pestrosti. To bo prispevalo k boljši promociji in k trženju čebeljih pridelkov ter povečanju ekonomičnosti čebelarskega sektorja.
1.2 Višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje javnega razpisa za podintervencijo Promocija čebelarstva v programskem letu 2023 znaša do 17.573,40 eurov.
1.3 Sredstva bremenijo proračunski postavki Ministrstva:
– PP 221642 Strateški načrt SKP 2023-2027 – sektor čebelarskih proizvodov – EU, v višini do 8.786,70 eurov,
– PP 221643 Strateški načrt SKP 2023-2027 – sektor čebelarskih proizvodov – slovenska udeležba, v višini do 8.786,70 eurov.
1.4 Delež prispevka Evropske unije v celotnih javnih izdatkih znaša 50 odstotkov upravičenih stroškov.
1.5 Sredstva za podintervencijo Promocija čebelarstva v programskem letu 2023 se razpišejo z zaprtim javnim razpisom.
2. Vlagatelj in upravičenec
2.1. Vlagatelj je društvo, ki je v Centralnem registru društev registrirano kot čebelarsko društvo iz 82. člena Uredbe.
2.2. Upravičenec je vlagatelj iz točke 2.1. tega javnega razpisa in izpolnjuje pogoje iz 83. člena Uredbe.
3. Pogoji za pridobitev sredstev
3.1 V okviru podintervencije je vlagatelj upravičen do povračila stroškov za nakup promocijskih izdelkov, če:
1. je opravil nakup promocijskih izdelkov, pri čemer za dokazilo o opravljenem nakupu štejeta račun in dokazilo o plačilu računov na ime vlagatelja;
2. je v Centralnem registru društev registriran kot čebelarsko društvo;
3. ima izdelan načrt uporabe promocijskih izdelkov in promocijskih videopredstavitev o čebelarjenju;
4. na dan oddaje vloge nima neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 eurov;
5. ni v postopku zaradi insolventnosti ali postopku prisilnega prenehanja, kot ju določa zakon, ki ureja finančno poslovanje;
6. ima odprt transakcijski račun za nakazilo dodeljenih sredstev v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.
4. Upravičeni stroški
4.1 Vlagatelj mora imeti izdelan načrt uporabe promocijskih izdelkov in promocijskih videopredstavitev o čebelarjenju. Ta načrt obsega določitev ciljne skupine in vsebuje vsaj eno tematiko, s katero se bo ozaveščalo o pomenu čebel, o čebeljih pridelkih, ohranjanju narave in biotski pestrosti. Načrt je namenjen za izboljšanje promocije, izboljšanje trženja čebeljih pridelkov ter povečanje ekonomičnosti in konkurenčnosti čebelarstva.
4.2 Upravičeni stroški nakupa promocijskih izdelkov, ki so povezani z navedenimi vsebinami, so:
a) stroški nakupa novih promocijskih izdelkov;
b) stroški nakupa videovsebin o čebelarjenju.
4.3 Pogoji za pridobitev javnih sredstev morajo biti izpolnjeni že na dan oddaje vloge.
4.4 Sredstva se ne odobrijo vlagatelju, ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem javnem razpisu, že prejel sredstva Evropske unije ali javna sredstva Republike Slovenije. V slednje se prišteva tudi javna sredstva iz naslova lokalne skupnosti.
4.5 Vlagatelj mora biti imetnik transakcijskega računa v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21, 44/22, 130/22 – ZPOmK-2 in 18/23; v nadaljnjem besedilu: ZKme-1).
4.6 Vlagatelj je do sredstev v okviru te podintervencije upravičen enkrat v programskem obdobju 2023–2027.
4.7 Vlagatelj mora na sedežu društva hraniti izvod promocijskega izdelka ali videovsebine o čebelarjenju, na katerega se nanaša strošek do konca programskega obdobja 2023–2027.
5. Višina sredstev
5.1 Vlagatelj mora k vlogi na javni razpis priložiti tri tržno primerljive pisne ponudbe najmanj treh ponudnikov. Ponudbe so primerljive, če je upravičenec vsem potencialnim ponudnikom poslal enako povpraševanje, v katerem je navedel minimalne pogoje, ki jih mora neki izdelek vsebovati, da bo lahko izbran. Če ponudba ne vsebuje minimalnih pogojev, je upravičenec ne sme izbrati. Pri izračunu višine upravičenih stroškov se upošteva vrednost ponudbe z najnižjo ceno.
5.2 Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za promocijske izdelke znaša do 100 % skupne vrednosti upravičenih stroškov brez vštetega DDV.
6. Merila za ocenjevanje vlog
6.1 Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis so določena v 86. členu Uredbe in v dokumentu »Merila za izbor operacij«, ki ga je sprejel organ upravljanja in je dostopen na spletni strani programa razvoja podeželja:
https://skp.si/wp-content/uploads/2023/06/Merila-za-izbor-operacij-cebele.docx
6.2 Merilo za ocenjevanje vlog za nakup promocijskih izdelkov je število članov PRO, ki so vpisani v register čebelnjakov.
Merila 
Maksimalno št. točk
Promocija čebelarstva
100
SKUPAJ
100
Točkovnik:
ŠTEVILO ČLANOV POOBLAŠČENE REJSKE ORGANIZACIJE (maksimalno število točk 100)
20 točk – od 10 do 20 članov PRO 
40 točk – od 21 do 40 članov PRO 
60 točk – od 41 do 60 članov PRO 
80 točk – od 61 do 80 članov PRO 
100 točk – z 81 in več članov PRO
6.3 Med vlogami na javni razpis se izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk, do porabe razpisanih sredstev.
7. Obveznosti upravičenca
7.1 Upravičenec mora Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: Agencija), Ministrstvu, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom omogočiti pregled na kraju samem in dostop do dokumentacije, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev.
7.2 Upravičenec mora dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev, hraniti še najmanj pet let od dneva zadnjega izplačila sredstev pri podintervenciji Promocija čebelarstva.
7.3 Upravičenec ali njegova pooblaščena oseba mora Agencijo o višji sili ali izrednih okoliščinah pisno obvestiti na obrazcu iz Priloge 1 Uredbe in predložiti ustrezna dokazila v 15 dneh od dneva, ko upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba to lahko stori.
8. Upravne sankcije
8.1 Neizpolnitev in kršitev obveznosti se sankcionira v skladu s prvim odstavkom 106. člena Uredbe.
8.2 Upravičenec, ki ne omogoči pregleda na kraju samem, kot to določa točka 7.1 tega javnega razpisa, mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Poleg tega se upravičenec izključi iz zadevne podintervencije do konca programskega obdobja 2023–2027.
8.3 Upravičenec, ki ne hrani dokumentacije, kot to določa točka 7.2 tega javnega razpisa, mora v proračun Republike Slovenije vrniti 10 odstotkov izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
9. Vloga
9.1 Vlogo na javni razpis sestavlja prijavni obrazec s prilogami, ki je del razpisne dokumentacije. Vloga mora biti oddana elektronsko skladno s točko 10.2. tega javnega razpisa z vsemi prilogami in dokazili iz razpisne dokumentacije tega javnega razpisa.
9.2 Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Razpisna dokumentacija se objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave www.gov.si. Obvestilo o zaprtju tega javnega razpisa bo, v primeru porabe razpisanih sredstev, objavljeno na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
9.3 Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na Agenciji, tel. 01/580-77-92, v času uradnih ur. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si.
10. Rok in način prijave
10.1 Rok za oddajo vlog začne teči prvi ponedeljek po dveh tednih od objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije z začetkom ob 9. uri in traja do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. julija 2023 do 23.59 ure.
10.2 Vlogo upravičenec ali njegov pooblaščenec izpolni elektronsko in jo vloži v elektronski obliki, podpisano s kvalificiranim elektronskim podpisom. Priloge se predložijo kot skenogram. Za elektronsko izpolnjevanje in elektronsko vložitev vlog agencija vzpostavi enotno vstopno točko, preko katere se upravičenec ali njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev prijavi v informacijski sistem agencije, ima dostop do vseh podatkov, potrebnih za izpolnitev vlog, izvede elektronski vnos, vlogo podpiše s kvalificiranim elektronskim podpisom in jo vloži v informacijski sistem agencije, ki ga obvesti o uspešni vložitvi vloge. Če elektronsko vlogo vlaga pooblaščenec za elektronsko vložitev, se mora pred elektronsko vložitvijo vloge registrirati pri agenciji. Pooblaščenec za elektronsko vložitev pri vnosu vloge izpolni tudi izjavo o obstoju in sprejemu pooblastila v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo. S podpisom na vlogi upravičenec ali njegov pooblaščenec potrdi pravilnost vnosa podatkov.
10.3 Vloge pred rokom, določenim v točki 10.1 tega poglavja in vloge po objavi o zaprtju tega javnega razpisa oziroma po 31. juliju 2023, ni možno oddati.
11. Obravnava vlog in postopek odobritve (v skladu s 94. in 95. členom Uredbe ter 50., 51. in 52. členom ZKme-1)
11.1 Obravnava vlog in postopek odobritve poteka v skladu s 94. in 95. členom Uredbe ter 50., 51. in 52. členom ZKme-1.
11.2 Vloge Agencija odpira in obravnava ter zahteva odpravo pomanjkljivosti ob sočasni obravnavi vlog.
11.3 Odpiranje vlog ni javno.
11.4 Dodelitev sredstev se odobri za tiste popolne vloge, ki izpolnjujejo pogoje iz 4. poglavja tega javnega razpisa in na podlagi meril iz 6. poglavja tega javnega razpisa.
11.5 Sredstva se vlagatelju odobrijo z odločbo, ki jo izda predstojnik Agencije.
12. Objava podatkov o upravičencih in varstvo osebnih podatkov: seznam upravičencev, ki so prejeli sredstva, se v skladu s 97. členom Uredbe objavi na spletni strani Agencije.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti