Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2023 z dne 30. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2023 z dne 30. 6. 2023

Kazalo

2254. Splošni pogoji za pridobitev pravice do priveza v krajevnem pristanišču Kanal sv. Jerneja, stran 6284.

  
Na podlagi 11. člena Odloka o pristanišču Piran Kanal sv. Jerneja in koncesiji za gradnjo in upravljanje krajevnega pristanišča Kanal sv. Jerneja (Uradne objave Primorskih novic, št. 18/2010, Uradni list RS, št. 70/21 in 128/21, v nadaljevanju: Odlok) direktor Javnega podjetja OKOLJE Piran, d.o.o. (v nadaljevanju: koncesionar), ob predhodnem soglasju župana Občine Piran, št. 3731-01/2020, z dne 18. 5. 2023, sprejme
S P L O Š N E   P O G O J E 
za pridobitev pravice do priveza v krajevnem pristanišču Kanal sv. Jerneja 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o. je na podlagi koncesijske pogodbe, št. 3731-0001/2020 z dne 3. 6. 2021 in št. 0615-04/2021 z dne 9. 6. 2021 pridobilo koncesijo za:
– gradnjo in upravljanje pristanišča Kanal sv. Jerneja,
– opravljanje gospodarskih javnih služb s področja pomorskega prometa v delu, ki se nanaša na redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture, odstranitve plovil ali predmetov iz pristanišča in njihovo začasno hrambo na varnem kraju na stroške uporabnika ter s tem povezane kazenske določbe koncesijskega akta,
– vzdrževanje obstoječega stanja iz tretjega odstavka 53. člena Odloka.
S temi splošnimi pogoji se določi način dodeljevanja priveza in način sklepanja pogodb o uporabi priveza v krajevnem pristanišču Kanal sv. Jerneja (v nadaljevanju: pristanišče), in sicer od dneva pridobitve dokončnega obratovalnega dovoljenja za pristanišče.
Na podlagi Odloka o lokacijskem načrtu Seča-polotok (Uradne objave Primorskih novic, št. 35/05 in 42/05) ter pravnomočnega gradbenega dovoljenja, št. 351-41/2022-6235-14 z dne 30. 5. 2022 je v pristanišču predvidenih 280 privezov.
Od tega je 270 komunalnih privezov in 10 dnevnih privezov za potrebe obiska krajinskega parka (9. člen Odloka).
S temi splošnimi pogoji se opredli pravico do pridobitve komunalnega priveza, in sicer za plovila maksimalne dolžine do 6 m in maksimalnega ugreza do 30 cm.
II. KRITERIJI ZA PRIDOBITEV LETNEGA PRIVEZA V PRISTANIŠČU IN POSTOPEK SKLENITVE POGODBE ZA LETNI PRIVEZ NA PODLAGI PRVEGA JAVNEGA POZIVA 
2. člen 
Koncesionar bo objavil javni poziv s katerim bo pozval zainteresirane prosilce, da se prijavijo na listo za pridobitev letnega priveza v pristanišču Kanal sv. Jerneja. Lista za dodelitev letnega priveza v pristanišču Kanal sv. Jerneja je posebna lista, ločena od čakalne liste za pridobitev priveza v pristaniščih v Piranu ali Portorožu.
Na podlagi vlog podanih skladno z javnim pozivom, bo koncesionar po zaključku roka za vložitev prijave skladno z javnim pozivom pripravil vrstni red za pridobitev letnega priveza.
Ob ustreznosti dimenzij plovil iz četrtega odstavka 1. člena teh splošnih pogojev, bo koncesionar pri podelitvi privezov na podlagi javnega poziva upošteval naslednji kriterij:
namen uporabe plovila (komunalni, za gospodarsko dejavnost, za posebne namene).
Kriteriji za pridobitev pravice do uporabe letnega priveza se točkujejo na naslednji način:
1. komunalni privez
10 točk,
2. privez za gospodarsko dejavnost (npr. ribištvo, oddajanje plovil …)
15 točk,
3. plovila za posebne namene (npr. upravni organi, ki uporabljajo plovila za upravne namene – policija, uprava za pomorstvo …)
20 točk.
Dodatno točko pri točkovanju za pridobitev priveza dobijo plovila, ki so na podlagi d. alineje 2. točke 2. člena Pravilnika o plovilih za rekreacijo (Uradni list RS, št. 2/16, z dne 15. 1. 2016) opredeljena kot originalna zgodovinska plovila ali replike zgodovinskih plovil.
Prednost pri pridobivanju priveza ob enakem izpolnjevanju naštetih kriterijev bodo imeli prosilci z daljšim stalnim prebivanjem v Občini Piran.
Ob vlogi za dodelitev priveza so prosilci dolžni priložiti izpolnjen in podpisan obrazec, ki ga bo na svoji spletni strani objavil koncesionar ter potrdilo o stalnem prebivališču.
Prosilci, ki bodo zaprosili za privez za gospodarsko dejavnost, so ob vlogi dolžni priložiti tudi potrdilo, da imajo registrirano gospodarsko dejavnost.
Uporabniki priveza morajo biti od dneva priveza plovila v pristanišču ves čas trajanja pogodbe najmanj 50 % lastniki plovila.
Kot lastnike plovil iz prejšnjega stavka se šteje tudi uporabnike, ki imajo pri finančnem lizingu kot lastnika plovila navedenega lizingodajalca. Posamezna družina v Občini Piran lahko pridobi pravico samo do enega stalnega priveza.
Če uporabnik stalnega priveza zmanjša lastniški delež na plovilu na manj kot 50 %, neposredno na podlagi odloka izgubi pravico do stalnega priveza v krajevnem pristanišču Kanal sv. Jerneja.
Na podlagi prejetih vlog in po opravljenem točkovanju koncesionar objavi listo za oddajo privezov ter na podlagi objavljene liste pozove prosilce k podpisu pogodbe. Prosilci morajo v roku 30 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe pogodbo podpisati. V kolikor pogodbe v roku ne podpišejo se smatra, da za privez niso zainteresirani in se jih iz liste za oddajo privezov izbriše. Lastništvo plovila ob podpisu pogodbe ni pogoj za podpis pogodbe. Lastništvo plovila je pogoj ob privezu plovila v pristanišču.
Po sklenitvi pogodbe imajo uporabniki čas eno leto, da v pristanišču privežejo plovilo.
Priveznina se prične plačevati s podpisom pogodbe.
V kolikor koncesionar na podlagi prvega javnega poziva ne odda vseh privezov, jih do zapolnitve vseh priveznih mest oddaja skladno z vrstnim redom naknadno prispelih vlog.
Tako določeni kriteriji veljajo do oddaje vseh priveznih mest v pristanišču.
III. KRITERIJI ZA PRIDOBITEV LETNEGA PRIVEZA V PRISTANIŠČU IN POSTOPEK SKLENITVE POGODBE ZA LETNI PRIVEZ PO ZAPOLNITVI VSEH PRIVEZNIH MEST 
3. člen 
Po zapolnitvi vseh priveznih mest ne podlagi postopka iz 2. člena, bo koncesionar oddajal priveze, ki se bodo sproti sproščali.
V ta namen bo koncesionar vodil seznam prosilcev, ki bodo zaprosili za letni privez. Prioritetno listo bo koncesionar sestavil in vodil na podlagi naslednjih kriterijev:
1. čakalna doba za dodelitev priveza (za vsakih pet let čakanja)
5 točk,
2. komunalni privez
10 točk,
3. privez za gospodarsko dejavnost (npr. ribištvo, oddajanje plovil …)
15 točk,
4. privez za plovila za posebne namene (npr. upravni organi, ki uporabljajo plovila za upravne namene – policija, uprava za pomorstvo …), 
20 točk.
Dodatno točko pri točkovanju za pridobitev priveza dobijo plovila, ki so na podlagi d. alineje 2. točke 2. člena Pravilnika o plovilih za rekreacijo (Uradni list RS, št. 2/16, z dne 15. 1. 2016) opredeljena kot originalna zgodovinska plovila ali replike zgodovinskih plovil.
Prednost pri pridobitvi priveza imajo, ob enakem izpolnjevanju kriterijev iz drugega odstavka tega člena prosilci z daljšim stalnim prebivanjem v Občini Piran, ki so najmanj 50 % lastniki plovil. Kot lastnike plovil se šteje tudi občane s stalnim prebivanjem v Občini Piran, ki imajo kot uporabniki pri finančnem lizingu kot lastnika plovila navedenega lizingodajalca.
Prosilec se uvrsti na prioritetno listo z dnem oddaje vloge, ki mora vsebovati izpolnjen in podpisan obrazec, ki ga bo koncesionar objavil na svoji spletni strani ter potrdilo o stalnem prebivališču. Seznam je javen razen izjem, ki jih določa zakonodaja s področja varstva osebnih podatkov.
Prosti privez se odda prosilcu, ki je uvrščen na seznam in ima najvišje število točk s tem, da lahko za privezno mesto kandidirajo samo tisti lastniki plovil, katerih dimenzija plovila ustreza dimenzijam plovil iz četrtega odstavka prvega člena teh splošnih pogojev.
Privezna mesta se podeljujejo glede na razpoložljivost priveznih mest v pristanišču. Če je v pristanišču prosto privezno mesto, upravljavec obvesti prosilca, ki je uvrščen najvišje na seznamu prosilcev za privez in ga pozove na podpis pogodbe. Ta ima od prejema obvestila 30 dni časa, da sklene pogodbo o uporabi priveza in poravna sorazmerni del pristojbine za privez za tekoče leto. Ob podpisu pogodbe o uporabi priveza, mora prosilec biti najmanj 50 odstoten lastnik ali lizingojemalec plovila za katerega sklepa pogodbo.
V kolikor prosilec ne podpiše pogodbe o uporabi priveza oziroma ne poravna pristojbine v navedenem roku, se smatra, da se je odpovedal pravici do priveza in se ga izbriše iz seznama. Koncesionar nato k podpisu pogodbe pozove naslednjega prosilca, ki je uvrščen najvišje na seznamu prosilcev za privez.
Prioritetno listo upravičencev potrjuje tričlanska komisija koncesionarja.
Po sklenitvi pogodbe imajo uporabniki čas eno leto, da v pristanišču privežejo plovilo.
Uporabniki priveza morajo biti od dneva priveza plovila v pristanišče ves čas trajanja pogodbe najmanj 50 % lastniki plovila.
Kot lastnike plovil iz prejšnjega stavka se šteje tudi občane s stalnim prebivanjem v Občini Piran, ki imajo kot uporabniki pri finančnem lizingu kot lastnika plovila navedenega lizingodajalca. Posamezna družina v Občini Piran lahko pridobi pravico samo do enega stalnega priveza.
Če uporabnik stalnega priveza zmanjša lastniški delež na plovilu na manj kot 50 %, neposredno na podlagi odloka izgubi pravico do stalnega priveza v krajevnem pristanišču Kanal sv. Jerneja.
IV. DRUGE DOLOČBE 
4. člen 
Uporabnik priveznega mesta je dolžan ves čas veljavnosti pogodbe oziroma od dneva, ko priveže plovilo v pristanišče, imeti registrirano in zavarovano plovilo.
V kolikor uporabnik nima več registriranega in zavarovanega plovila lahko izgubi pravico do priveza.
5. člen 
Koncesionar lahko razdre pogodbo z navadno izjavo priporočeno po pošti, potem ko je predhodno poslal uporabniku pisni opomin z dodatnim rokom 15 dni za izpolnitev obveznosti v naslednjih primerih:
– če uporabnik ne plača v roku pristojbine za privez,
– če uporabnik uporablja privez v nasprotju z namembnostjo pristanišča,
– če ima uporabnik na privezu privezano plovilo, za katerega nima sklenjene pogodbe,
– če uporabnik odstopi privezno mesto drugi osebi v nasprotju z 8. členom teh splošnih pogojev,
– če uporabnik krši red in mir v pristanišču oziroma onemogoča koriščenje pristanišča drugim uporabnikom,
– če uporabnik na plovilu prenočuje,
– če uporabnik onesnažuje pristanišče oziroma za seboj ne čisti odpadkov, ki so posledica njegovega ravnanja,
– če uporabnik povzroča škodo,
– če plovilo privezano v pristanišču ni registrirano ali zavarovano,
– če koncesionar pri pregledu dokumentacije ugotovi, da ima uporabnik priveza manjši delež lastništva na plovilu kot ga je imel ob podpisu pogodbe,
– če uporabnik v pristanišču nima privezanega plovila več kot eno leto.
6. člen 
V kolikor koncesionar na podlagi določil 5. člena teh splošnih pogojev razdre pogodbo, mora uporabnik v 8 dneh po vročitvi poziva, izprazniti privezno mesto. V nasprotnem primeru lahko to stori koncesionar na stroške uporabnika. Od dneva prenehanja pogodbe pa do dneva izpraznitve priveza je uporabnik dolžan plačati stroške za uporabo priveza, ki so enaki ceni dnevnega priveza v pristanišču Kanal sv. Jerneja.
7. člen 
Pravica do priveza se ne more prenesti na drugo fizično ali pravno osebo.
Prepoved iz prvega odstavka tega člena ne velja za primere pridobitve pravice do priveza z dedovanjem plovila ali s pravnim poslom med dediči prvega dednega reda. V takšnem primeru je novi lastnik koncesionarju dolžan predložiti vse potrebne dokaze o prenosu lastništva.
Pravica do priveza se lahko prenese na drugega uporabnika tudi v primeru, ko gre za zamenjavo plovil med dvema obstoječima uporabnikoma priveza v pristanišču.
8. člen 
Imetnik priveza lahko na svojem priveznem mestu zamenja plovilo, če so dimenzije plovila skladne z dimenzijami iz četrtega odstavka 1. člena teh splošnih pogojev.
Imetnik obstoječega priveza v pristanišču lahko zamenja tudi privez in plovilo, če so dimenzije plovila skladne z dimenzijami iz četrtega odstavka 1. člena teh splošnih pogojev.
Zamenjavo plovila iz prvega odstavka tega člena ter zamenjavo priveza in plovila iz drugega odstavka tega člena mora odobriti koncesionar pristanišča, in sicer na podlagi pisne vloge imetnika priveza.
Ob zamenjavi upravičenca izpolnita obrazec o zamenjavi plovila na obstoječem priveznem mestu oziroma obrazec o zamenjavi priveza in plovila.
Koncesionar ima pravico spremeniti dodeljena privezna mesta ter o tem pisno obvestiti uporabnika, ki mora v roku treh dni od dneva prejema obvestila plovilo premestiti na novo privezno mesto. Če tega ne stori, lahko to opravi koncesionar na stroške uporabnika.
9. člen 
Koncesionar pristanišča je dolžan z dopisom obvestiti vlagatelja prošnje za dodelitev priveza, da je njegova prošnja sprejeta ter ga opozoriti na določila splošnih pogojev.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
10. člen 
Prosilec za privez je v času čakalne dobe na privez dolžan v roku osmih dni od nastanka spremembe koncesionarju sporočiti vse spremembe vezane na podatke v vlogi.
11. člen 
Za vsako spremembo vezano na uporabo priveza v pristanišču, je potrebno podati pisno vlogo in na osnovi te pridobiti pisno soglasje koncesionarja.
12. člen 
Glede vseh drugih vprašanj, ki jih ti splošni pogoji ne urejajo se uporabljajo določbe Pomorskega zakonika, druge veljavne zakonodaje iz tega področja ter Odloka.
13. člen 
Ti splošni pogoji stopijo v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začnejo z dnem dokončnosti obratovalnega dovoljenja za pristanišče Kanal sv. Jerneja. Ne glede na navedeno koncesionar lahko pred zaključkom gradnje pristanišča in pred pridobitvijo obratovalnega dovoljenja objavi javni razpis skladno z 2. členom, izvede točkovanje in določi listo za oddajo privezov, ki se prične uporabljati z začetkom uporabe teh splošnih pogojev.
Št. 160/02-2023
Piran, dne 5. junija 2023
Direktor družbe 
Gašpar Gašpar Mišič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti