Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2023 z dne 30. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2023 z dne 30. 6. 2023

Kazalo

2260. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Razvojni zavod Občine Puconci, stran 6291.

  
Na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 17. člena Statuta Občine Puconci (Uradno list RS, št. 91/15 in 128/21) je Občinski svet Občine Puconci na 6. redni seji dne 22. 6. 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Razvojni zavod Občine Puconci 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Razvojni zavod Občine Puconci (Uradni list RS, št. 70/22) se spremeni 8. člen odloka, in sicer tako, da po novem glasi:
»Naloge iz prejšnjega člena, ki jih zavod opravlja, so v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) razvrščene:
C10.710
Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic
C10.720
Proizvodnja prepečenca in piškotov, proizvodnja trajnega peciva in slaščic
C10.820
Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov
C13.920
Proizvodnja končnih tekstilnih izdelkov, razen oblačil
C13.950
Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil
C13.990
Proizvodnja drugje nerazvrščenih tekstilij
C16.290
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja
C17.290
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona
C18.120
Drugo tiskanje
C18.130
Priprava za tisk in objavo
C18.200
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
C32.120
Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov
C32.130
Proizvodnja bižuterije
G46.190
Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
G47.110
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili
G47.190
Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
G47.510
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom
G47.621
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi in revijami
G47.782
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki
G47.789
Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
G47.810
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
G47.820
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo
G47.890
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
G47.990
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
H49.310
Mestni in primestni kopenski potniški promet
H49.320
Obratovanje taksijev
H49.391
Medkrajevni in drug cestni potniški promet
H53.100
Izvajanje univerzalne poštne storitve
H53.200
Druga poštna in kurirska dejavnost
I55.100
Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
I55.201
Počitniški domovi in letovišča
I55.202
Turistične kmetije s sobami
I55.203
Oddajanje zasebnih sob gostom
I55.209
Druge nastanitve za krajši čas
I55.300
Dejavnost avtokampov, taborov
I55.900
Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve
I56.101
Restavracije in gostilne
I56.102
Okrepčevalnice in podobni obrati
I56.103
Slaščičarne in kavarne
I56.104
Začasni gostinski obrati
I56.105
Turistične kmetije brez sob
I56.290
Druga oskrba z jedmi
I56.300
Strežba pijač
J58.110
Izdajanje knjig
J58.130
Izdajanje časopisov
J58.140
Izdajanje revij in druge periodike
J58.190
Drugo založništvo
J59.110
Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J59.120
Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J59.130
Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J59.140
Kinematografska dejavnost
J59.200
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
J62.090
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J63.120
Obratovanje spletnih portalov
J63.910
Dejavnost tiskovnih agencij
J63.990
Drugo informiranje
L68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
L68.320
Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
M69.200
Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
M70.210
Dejavnost stikov z javnostjo
M70.220
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M72.190
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
M72.200
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
M73.120
Posredovanje oglaševalskega prostora
M73.200
Raziskovanje trga in javnega mnenja
M74.100
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
M74.200
Fotografska dejavnost
M74.300
Prevajanje in tolmačenje
M74.900
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
N77.110
Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
N77.210
Dajanje športne opreme v najem in zakup
N77.290
Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
N79.110
Dejavnost potovalnih agencij
N79.120
Dejavnost organizatorjev potovanj
N79.900
Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
N81.100
Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
N81.300
Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
N82.110
Nudenje celovitih pisarniških storitev
N82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N82.990
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
O84.130
Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje
P85.510
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
P85.520
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
P85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
P85.600
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
Q88.991
Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij
R90.010
Umetniško uprizarjanje
R90.040
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
R91.030
Varstvo kulturne dediščine
R93.110
Obratovanje športnih objektov
R93.130
Obratovanje fitnes objektov
R93.190
Druge športne dejavnosti
R93.210
Dejavnost zabaviščnih parkov
R93.299
Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
Glavna dejavnost zavoda je 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj.
Zavod lahko poleg dejavnosti javne službe iz tega odloka opravlja tudi tržne dejavnosti (dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu), ki so povezane z opravljanjem javne službe, jo dopolnjujejo ali pa povečujejo učinkovitejšo uporabo sredstev zavoda. Kot dejavnosti, ki se štejejo za prodajo blaga in storitev na trgu (tržna dejavnost) se štejejo poštne storitve.
Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem ustanoviteljice.«
2. člen 
Javni zavod mora statut in druge interne akte zavoda uskladiti s tem odlokom v 30 dneh po njegovi uveljavitvi.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-0023/2023
Puconci, dne 22. junija 2023
Župan 
Občine Puconci 
Uroš Kamenšek 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti