Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2023 z dne 30. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2023 z dne 30. 6. 2023

Kazalo

Ob-2541/23, Stran 1389
Ob smiselni uporabi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP in 149/22) ter ob upoštevanju pravne podlaga za imenovanje kontaktne točke za Evropsko urbano iniciativo (v nadaljevanju UKT EUI) s strani držav članic je določena v pogodbi med Evropsko komisijo (v nadaljevanju EK) in pooblaščenim subjektom Evropske urbane iniciative – ang. EUI Entrusted Entity (v nadaljevanju EUI EE) (regija Hauts-de-France), v skladu s katerim EUI EE organizira sklepanje pogodb z UKT EUI na podlagi zahtevanih kompetenc in nalog ter v dogovoru z EK, pri čemer bo vsaka država članica imenovala subjekt UKT EUI na podlagi posebnega nacionalnega institucionalnega okvira, ki subjektu najbolje omogoča izpolnjevanje njegovih nalog, kot delu omrežja, Ministrstvo za naravne vire in prostor objavlja
javni poziv 
zainteresiranim organizacijam za izvajanje nalog urbane kontaktne točke za Evropsko urbano iniciativ za obdobje od 1. 7. 2023 do 31. 12. 2029 
1. Predmet in namen poziva
Predmet javnega poziva je izbor organizacije, ki bo v Republiki Sloveniji izvajala aktivnosti urbane kontaktne točke za Evropsko urbano iniciativo (v nadaljevanju UKT EUI) v obdobju od 1. 7. 2023 do 31. 12. 2029. Izbrano organizacijo po tem javnem razpisu bo Ministrstvo za naravne vire in prostor (v nadaljevanju: Ministrstvo) nominiralo pri sekretariatu Evropske urbane iniciative:
EUI Secretariat
GEIE-GECOTTI-PE – European Urban Initiative
45D Rue de Tournai (7th floor)
59000 LILLE
Francija/France
Izbrana organizacija bo pogodbo o izvajanju aktivnosti podpisala s pooblaščenim subjektom Evropske urbane iniciative – ang. EUI Entrusted Entity (v nadaljevanju EUI EE):
Région Hauts-de-France
151 Avenue du président Hoover
59555 LILLE CEDEX
France
Načela, minimalni standardi za imenovanje UKT EUI, pogoji financiranja ter navedba aktivnosti, ki jih bo UKT EUI izvajala, so podrobneje razloženi v priloženi projektni nalogi (ang. EUI Urban Contact Points –Terms of Reference – v nadaljevanju ToR). Dokument je v angleškem jeziku in je sestavni del predmetnega poziva.
2. Pogoji za prijavo
2.1 Na ta javni poziv se lahko prijavijo subjekti javnega prava, pravne osebe pod javnim nadzorom (ang. bodies governed by public law) ali neprofitne organizacije.
Za status pravne osebe pod javnim nadzorom mora institucija izpolniti vse tri pogoje, zapisane v 4. točki 2. člena Direktive 2014/24/EU (Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES), ki se glasi:
a) ustanovljena je s posebnim namenom, da zadovoljuje potrebe splošnega interesa, ki niso industrijske ali poslovne narave, pri čemer se šteje, da gre za industrijsko ali poslovno naravo, če subjekt, ki deluje v pogojih proste konkurence na trgu z drugimi subjekti, izvaja gospodarske dejavnosti, katerih namen je dobava blaga ali storitev zasebnim ali javnim gospodarskim subjektom;
b) je pravna oseba in
c) jo več kot v 50 odstotkih financirajo državni ali lokalni organi ali druge osebe javnega prava ali so pod upravljavskim nadzorom teh organov ali oseb ali imajo upravni, vodstveni ali nadzorni organ, v katerega več kot polovico članov imenujejo državni ali lokalni organi ali druge osebe javnega prava. Kot pravne osebe pod javnim nadzorom se štejejo:
Kot neprofitna organizacija se štejejo zlasti pravni subjekti ustanovljeni na podlagi Zakona o zavodih, Zakona o društvih ali Zakona o ustanovah, ali pa na podlagi drugih zakonov, v kolikor gre za organizacije, ki delujejo v širšem družbenem interesu in nepridobitno.
2.2. Sposobnost komuniciranja s stalnim sekretariatom EUI in drugimi angleško govorečimi zainteresiranimi stranmi v angleščini.
2.3. Pogoj za nominacijo je tudi, da prijavitelj skupaj doseže vsaj 60 točk v okviru meril za izbor.
2.4. Dokazila o izpolnjevanju pogojev:
a) Akt o registraciji oziroma dokazilo o vpisu v register bo ministrstvo pridobilo po uradni dolžnosti, lahko pa ga vlagatelj priloži in s tem pripomore k hitrejšemu postopku reševanja:
– društva – izpis iz registra društev (odločba upravne enote)
– zavodi – izpis iz sodnega registra – ustanove – izpis iz evidence ustanov
– zbornice – navedba zakona, na podlagi katerega je zbornica ustanovljena oziroma ustanovitveni akt.
Za morebitna druga dokazila, ki bodo potrebna za razjasnitev statusa prijavitelja, in ga ministrstvo ne bi moglo pridobiti samo, bo prijavitelj zaprošen v postopku preverjanja prijave.
b) Izjava prijavitelja:
– izjava prijavitelja o seznanjenosti z vsebino ToR in seznanjenostjo z vrsto in obsegom aktivnosti UKT EUI
– izjava prijavitelja o ustrezni ravni znanja angleškega jezika, ki zagotavlja ustreznost komuniciranja s Sekretariatom EUI in drugimi angleško govorečimi deležniki.
3. Merila za izbor
Merilo 
Dokazilo za obdobje zadnjih treh šteto od dneva objave nazaj
Maksimalno št. točk
1 Vzpostavljeno sodelovanje organizacije z: 
Referenca organizacije o skupnem sodelovanju (projekt, izvedba javnega naročila, izvedba dogodkov, izvajanje dejavnosti kontaktne točke) v izbranem obdobju – za eno referenco za vsako obliko sodelovanja dobi prijavitelj 5 točk, za priloženi 2 ali več referenci za vsako obliko sodelovanja pa 10 točk.
30
– nacionalnimi organi pristojnimi za teritorialno kohezijo
5 / 10
– organom upravljanja ali sekretariatom programa URBACT
5 / 10
– nacionalno kontaktno točko programa URBACT
5 / 10
2 Znanje in izkušnje strokovnega kadra:
35
Reference strokovnega kadra prijavitelja – priprava strokovnih gradiv, raziskav, člankov s področja:
– poznavanje in izkušnje na področju trajnostnega urbanega razvoja in urbanih inovacij
– trajnostni urbani razvoj in urbane inovacije (za eno ali dve referenci za dobi prijavitelj 5 točk, za priložene 3 ali več referenc pa 10 točk)
5 / 10
– poznavanje in izkušnje na področju javnih politik (EU – zlasti kohezijske politike, nacionalnih politik s področja urbanega razvoja)
– kohezijske politike, nacionalnih politik s področja urbanega razvoja (vsaj dve referenci v izbranem obdobju)
5
– poznavanje EU projektov in njihovega življenjskega cikla (zlasti v okviru kohezijske politike)
Sodelovanje v projektih transnacionalnega in medregionalnega sodelovanja ali sodelovanje pri njihovi izvedbi v vlogi svetovalcev ali zunanjih strokovnjakov (vsaj 1 referenca v izbranem obdobju)
5
– izkušnje z organizacijo in izvedbo dogodkov in usposabljanj
Organizacija in izvedba: 
Reference strokovnega kadra prijavitelja – izvedba dogodkov in usposabljanj (za vsak dogodek se priloži novo/drugo referenco)
– vsaj enega dogodka z mednarodno udeležbo in več kot 50 udeleženci
5
– vsaj enega dogodka z zgolj nacionalno udeležbo in vsaj 30 udeleženci
5
– izvedba vsaj enega usposabljanje usposabljanja za sodelovanje v projektih transnacionalnega ali med regionalnega sodelovanja
5
3 Zmožnost izvedbe in usposobljenost:
30
– Zmožnost organizacije za dostop do ustrezne ciljne skupine
Dokazilo o sodelovanju s ciljnimi skupinami EUI (mestne in uprave, nevladne organizacije s področja urbanega razvoja, izobraževalne in akademske skupnosti). Kot dokazila šteje udeležba predstavnikov ciljnih skupin na dogodkih in usposabljanjih v organizaciji ponudnika (vsaj 2 referenci v izbranem obdobju) 
10
– Zmogljivost za izvedbo aktivnosti ozaveščanja, pisanja vsebin za različne komunikacijske kanale (glasilo, članki, družbeni mediji, izmenjava znanja, platforma za izmenjavo znanja), prevajanje iz angleščine v nacionalne jezike, javno nastopanje itd.
Dokazila strokovnega kadra o izvedbi:
– javnih posvetovanj, aktivnosti z civilnimi skupinami, mladimi na področju urbanega razvoja in trajnostnega upravljanja mest (vsaj 1 referenca v izbranem obdobju) 
10
– objavi člankov, publikacij, objav ter izvedbi javnih predavanj, nastopov, udeležb na okroglih mizah in javnih posvetovanjih s področja urbanega razvoja in trajnostnega upravljanja mest (vsaj 4 reference predstavnikov/zaposlenih ponudnika – skupaj)
10
SKUPAJ
95 točk
V primeru, da ima več prijaviteljev enako število točk, ima prednost pri nominaciji prijavitelj, ki je dosegel več točk v okviru merila »Vzpostavljeno sodelovanje organizacije z«.
4. Okvirna finančna sredstva in čas izvajanja
Vsi upravičeni stroški UKT EUI se bodo 100 % financirali iz proračuna EUI. Operativno in finančno odgovoren za uspešno izvajanje mreže UKT je EUI EE. Najvišji proračun, ki je na voljo na državo za izvajanje glavnih dejavnosti UKT, znaša 520 000 EUR za celotno obdobje izvajanja aktivnosti (od 1. 7. 2023 do 31. 12. 2029) oziroma 80 000 EUR letno.
Ministrstvo ne prevzema odgovornosti iz naslova morebitne nesklenitve pogodbe, izvajanja pogodbe ali prekinitve njenega izvajanja med v okviru tega javnega poziva nominirano organizacijo in EUI EE.
5. Roki
5.1. Rok za prejem prijav
Rok za prejem prijave na javni poziv je do 14. 7. 2023 do 12.00 ure. Vloga se šteje za pravočasno, če fizično prispe v Glavno pisarno Ministrstva za naravne vire in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, ne glede na način prenosa, do te ure.
5.2. Datum odpiranja prijav
Odpiranje prijav bo potekalo dne 17. 7. 2023 na naslovu: Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 47, III. nadstropje. Prijave se bodo odpirale po vrstnem redu predložitve oziroma dospetja. Odpiranje vlog ne bo javno.
5.3. Rok za obvestilo o izbiri
Ministrstvo bo prijaviteljem posredovalo sklep o izboru oziroma obvestilo o neizboru najkasneje v 20 dneh od odpiranja vlog.
6. Sklep o izboru, pravno varstvo in podpis pogodbe
Prijavitelj lahko v roku 8 dni od prejema sklepa o izboru oziroma obvestila o neizboru na Ministrstvo vloži pritožbo. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge za vložitev pritožbe, med katerimi ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. O pritožbi odloča Ministrstvo s sklepom v roku 15 dni od prejema pritožbe.
Po pravnomočnosti sklepa o izboru bo Ministrstvo izbranega prijavitelja nominiralo pri Stalnem sekretariatu Evropske urbane iniciative.
Po nominacije organizacije izbrano preko tega javnega poziva, bo nadaljnje korake za vzpostavitev UKT EUI vodila EUI EE, kot izhaja iz priložene projektne naloge (ToR).
7. Informacije
Dokumentacija javnega poziva je ves čas trajanja javnega poziva na voljo na spletnem naslovu www.mnvp.gov.si, in sicer v rubriki Javne objave (https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-naravne-vire-in-prostor/javne-objave/). Dodatne informacije v zvezi z dokumentacijo javnega poziva in postopkom javnega poziva lahko prijavitelji dobijo na pisna vprašanja, posredovana na e-naslov: gp.mnvp@gov.si (kot zadevo navedite sklic na št.: 4305-6/2023-2550).
Ministrstvo bo vse ključne informacije objavilo na svoji spletni strani, pri objavi poziva. Sofinancer bo vse spremembe, dopolnitve in pojasnila objavil na svoji spletni strani in so del dokumentacije javnega poziva.
Ministrstvo za naravne vire in prostor 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti