Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2023 z dne 30. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2023 z dne 30. 6. 2023

Kazalo

Št. 430-15/2023-4 Ob-2536/23, Stran 1380
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP in 149/22), 13. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), Pravilnika o merilih za sofinanciranje dejavnosti turističnih društev in drugih društev, ki se ukvarjajo s pospeševanjem razvoja turizma v Občini Sežana (v nadaljevanju: pravilnik, Uradni list RS, št. 43/02 in 43/07) ter na podlagi določil Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2023 (Uradni list RS, št. 30/23) Občina Sežana objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje dejavnosti turističnih društev in tistih društev, ki se ukvarjajo s pospeševanjem turizma v Občini Sežana za leto 2023 (v nadaljevanju razpis) 
1. Naročnik: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
2. Predmet razpisa: Občina Sežana razpisuje finančna sredstva iz proračuna Občine Sežana za leto 2023, proračunska postavka »420801 – Pomoč turističnim društvom za izvedbo programov« namenjena za sofinanciranje dejavnosti turističnih društev in drugih društev, ki se ukvarjajo s pospeševanjem turizma v Občini Sežana za leto 2023.
3. Pogoji za prijavo na razpis
Prijavitelji so turistična društva in druga društva, ki se ukvarjajo s pospeševanjem turizma v Občini Sežana in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani po Zakonu o društvih,
– imajo sedež ali podružnico v Občini Sežana oziroma ne glede na sedež, če program aktivno vključuje občane Občine Sežana,
– imajo v statutu in v programu društva za leto 2023 opredeljene turistične aktivnosti,
– da imajo pravočasno in v celoti izpolnjene pogodbene obveznosti do Občine Sežana iz predhodnih javnih razpisov, če so na njih sodelovali.
4. Višina razpisanih sredstev in obdobje za porabo sredstev: predvidena višina razpisanih sredstev znaša 9.000,00 EUR. Zagotovljena so v proračunu Občine Sežana za leto 2023 na proračunski postavki »420801 – Pomoč turističnim društvom za izvedbo programov«. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2023.
5. Rok za predložitev prijav je vključno do 31. 7. 2023.
6. Oddaja in dostava prijav
Prijava na razpis mora biti izpolnjena izključno na obrazcu za prijavo na razpis, ki je sestavni del razpisne dokumentacije (Prijavni obrazec – prijava na razpis), na ustreznih mestih podpisana in žigosana, vsebovati mora vse obvezne priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Komisija lahko naknadno zahteva še predložitev drugih dokumentov, kot dokazilo resničnosti navedb v vlogi in priloženih obrazcih.
Popolne prijave z vsemi zahtevanimi prilogami je potrebno poslati v zaprti kuverti na naslov: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana. Na prednji strani kuverte mora biti na vidnem mestu napis »Ne odpiraj, prijava za javni razpis – Turizem 2023«. Na hrbtni strani kuverte mora biti označen pošiljatelj.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila najkasneje zadnji dan roka prejeta oziroma oddana v sprejemni pisarni Občine Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana, v poslovnem času, ali če je bila najkasneje zadnji dan roka oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
7. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja komisija, ki jo imenuje župan Občine Sežana, za področje, ki je predmet razpisa.
8. Obravnava prijav
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. Komisija bo opravila odpiranje pravočasno prispelih in pravilno označenih prijav. Odpiranje prijav ne bo javno. Prepozno prispele in nepravilno označene prijave komisija ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene pošiljateljem.
Za nepopolno se šteje prijava, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, zahtevanih z razpisno dokumentacijo. V primeru formalno nepopolno izpolnjenih vlog bodo prijavitelji pozvani, da v roku osmih dni od prejetega obvestila dopolnijo vlogo. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji v navedenem roku ne bodo dopolnili, se s sklepom zavržejo.
Prijavljeni programi se točkujejo. Vrednost točke se določi v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi za razpisano leto. Višina sofinanciranja posameznega programa je odvisna od skupnega števila zbranih točk in vrednosti točke. Komisija bo na podlagi meril in kriterijev, ki so del pravilnika, določila višino sredstev za sofinanciranje posameznih prijavljenih programov.
Predlog izbora programov in višine sofinanciranja bo komisija predložila direktorju občinske uprave oziroma vodji notranje organizacijske enote, ki bo na podlagi predloga komisije izdal/a sklepe in prijavitelja hkrati pozvala k podpisu pogodbe. Če se prijavitelj v roku 8 dni od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. O pritožbi zoper sklep odloča župan Občine Sežana. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.
9. O izboru in višini sredstev, dobljenih na tem razpisu, bodo prijavitelji obveščeni najkasneje v roku 60 dni od poteka roka za prijavo na razpis. Z izbranimi prijavitelji programov bodo sklenjene pogodbe.
10. Razpisna dokumentacija, ki vsebuje javni razpis, navodilo za izpolnjevanje razpisne dokumentacije, obrazec za prijavo na razpis, merila za sofinanciranje in vzorec pogodbe je od dneva objave javnega razpisa dosegljiva v sprejemni pisarni Občine Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana ali na spletni strani Občine Sežana www.sezana.si.
11. Informacije in pojasnila v zvezi z razpisom: Petra Arko Kovačič, pisarna št. 69, tel. št. 05/73-10-148 ali petra.arko@sezana.si.
Občina Sežana 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti