Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2023 z dne 30. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2023 z dne 30. 6. 2023

Kazalo

2263. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Radeče, stran 6294.

  
Na podlagi 21. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 in spremembe), 6. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (ZGJS, Uradni list RS, št. 32/93 in spremembe), 3. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3, Uradni list RS, št. 199/21 in spremembe), 11., 12. in 72. člena Zakona o cestah (ZCes-2, Uradni list RS, št. 132/22), 233. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-2, Uradni list RS, št. 44/22 in spremembe), 5. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej, Uradni list RS, št. 62/16 in spremembe) in 18. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 152/20) je Občinski svet Občine Radeče na 6. redni seji dne 21. 6. 2023 sprejel
O D L O K 
o gospodarskih javnih službah v Občini Radeče 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta odlok ureja lokalne gospodarske javne službe v Občini Radeče, način njihovega izvajanja, strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge, varstvo uporabnikov, financiranje lokalnih gospodarskih javnih služb in druga vprašanja v zvezi z izvajanjem lokalnih gospodarskih javnih služb v Občini Radeče (v nadaljevanju: občina).
2. člen 
Lokalne gospodarske javne službe se izvajajo na podlagi predpisanih tehničnih oskrbovalnih, stroškovnih, organizacijskih in drugih standardov in normativov.
II. JAVNE SLUŽBE 
3. člen 
(1) Lokalne gospodarske javne službe so obvezne in izbirne.
(2) Obvezne lokalne gospodarske javne službe so določene z zakonom in s tem odlokom.
(3) Izbirne lokalne gospodarske javne službe so določene s tem odlokom.
4. člen 
(1) Z gospodarskimi javnimi službami se zagotavljajo materialne javne dobrine (v nadaljnjem besedilu: javne dobrine) kot proizvodi in storitve, katerih trajno in nemoteno proizvajanje v javnem interesu zagotavlja Republika Slovenija ali lokalna skupnost (v nadaljnjem besedilu: občina) zaradi zadovoljevanja javnih potreb, kadar in kolikor jih ni mogoče zagotavljati na trgu.
(2) Javne dobrine, ki se zagotavljajo z lokalnimi gospodarskimi javnimi službami, so pod enakimi pogoji, določenimi z zakonom ali odlokom občine dostopne vsakomur.
(3) Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z obveznimi lokalnimi gospodarskimi javnimi službami, je za uporabnike obvezna, če zakon ali na njegovi podlagi izdan predpis za posamezne primere ne določa drugače.
(4) Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z izbirnimi lokalnimi gospodarskimi javnimi službami, za uporabnike ni obvezna, če zakon ali odlok občine za posamezne primere ne določa drugače.
5. člen 
(1) Za območje občine se kot obvezne lokalne gospodarske javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:
1. oskrba prebivalstva s pitno vodo;
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode;
3. zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov;
4. obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov;
5. odlaganje ostankov obdelanih komunalnih odpadkov;
6. urejanje in čiščenje javnih površin;
7. redno vzdrževanje javnih cest;
8. 24-urna dežurna pogrebna služba;
9. pokopališka dejavnost in urejanje pokopališč, kot druga dejavnost v javnem interesu (4. člen ZGJS).
(2) Kot obvezne lokalne gospodarske javne službe se opravljajo tudi dejavnosti, ki niso določene v prejšnjem odstavku, če tako določa zakon.
6. člen 
Za območje občine se kot izbirne lokalne gospodarske javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:
1. oskrba z zemeljskim plinom in toplotno energijo iz lokalnega omrežja;
2. pokopališka dejavnost in urejanje pokopališč;
3. plakatiranje, obešanje transparentov in zastav;
4. sejemska dejavnost in dejavnost tržnic;
5. deratizacija in dezinfekcija;
6. oskrba industrijskih porabnikov z vodo in oskrba naselij s požarno vodo v javni rabi.
III. IZVAJANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB 
7. člen 
(1) Lokalne gospodarske javne službe se izvajajo na podlagi zakonov in na njihovi podlagi izdanih predpisov tega odloka in odlokov, ki jih občinski svet sprejema za izvajanje ene ali več lokalnih gospodarskih javnih služb.
(2) Z odlokom o izvajanju lokalne gospodarske javne službe se določi:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb po vrstah in številu izvajalcev;
– vrsto in obseg javnih dobrin in njihovo prostorsko razporeditev;
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin;
– vire financiranja lokalnih gospodarskih javnih služb in način njihovega oblikovanja;
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje lokalne gospodarske javne službe, ki so lastnina občine ter javno dobro in varstvo, ki ga uživa;
– pogoje in način javne, posebne in podrejene rabe objektov ter naprav, potrebnih za izvajanje lokalne gospodarske javne službe;
– druge elemente, potrebne za opravljanje in razvoj lokalne gospodarske javne službe.
8. člen 
(1) Občina Radeče zagotavlja lokalne gospodarske javne službe skladno s 7. členom tega zakona v naslednjih oblikah:
– v javnem gospodarskem zavodu; kadar gre za opravljanje ene ali več gospodarskih javnih služb, ki jih zaradi njihove narave ni mogoče opravljati kot profitne oziroma če to ni njihov cilj;
– v javnem podjetju, kadar gre za opravljanje ene ali več javnih služb večjega obsega ali če narava dejavnosti narekuje monopolno izvajanje sicer profitne dejavnosti;
– z dajanjem koncesij.
(2) Če to narekujejo razlogi smotrnosti izvajanja javne službe, se Občina Radeče lahko povezuje z drugimi občinami v enotne, funkcionalne in prostorsko zaokrožene oskrbovalne sisteme opravljanja javnih služb.
9. člen 
Posamezno lokalno gospodarsko javno službo lahko občina zaradi lokacijske pogojenosti in potreb lokalnega prebivalstva z odlokom neposredno prenese v izvajanje krajevnim skupnostim, zasebnim, zadružnim in drugim organizacijskim oblikam uporabnikov javnih dobrin. Izvajanje lokalne gospodarske javne službe lahko opravlja organizacijska oblika sama ali druga pravna ali fizična oseba. Za izvajanje lokalne gospodarske javne službe morajo biti izpolnjeni vsi predpisani tehnični, sanitarni in drugi standardi in normativi.
10. člen 
Lokalne gospodarske javne službe se opravljajo in izvajajo na celotnem območju občine, če z aktom iz 7. člena tega odloka ni določeno drugače.
11. člen 
Ustanoviteljske pravice do javnega podjetja ali zavoda izvršuje občinski svet.
12. člen 
V javnih podjetjih se izvajajo naslednje lokalne gospodarske javne službe:
– oskrba prebivalstva s pitno vodo;
– odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode;
– zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov;
– obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov;
– odlaganje ostankov obdelanih komunalnih odpadkov;
– urejanje in čiščenje javnih površin;
– redno vzdrževanje javnih cest;
– 24-urna dežurna pogrebna služba;
– oskrba z zemeljskim plinom in toplotno energijo iz lokalnega omrežja;
– pokopališka dejavnost in urejanje pokopališč, kot druga dejavnost v javnem interesu (4. člen ZGJS);
– plakatiranje, obešanje transparentov in zastav;
– sejemska dejavnost in dejavnost tržnic;
– deratizacija in dezinfekcija;
– oskrba industrijskih porabnikov z vodo in oskrba naselij s požarno vodo v javni rabi.
13. člen 
Za opravljanje lokalne gospodarske javne službe se lahko podeli koncesija.
IV. STROKOVNO-TEHNIČNE IN RAZVOJNE NALOGE 
14. člen 
Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju lokalnih gospodarskih javnih služb opravlja pristojni občinski organ, določen z odlokom o organizaciji in delu občinske uprave.
15. člen 
(1) Naloge iz 14. člena tega odloka se nanašajo zlasti na:
– razvoj, načrtovanje in pospeševanje lokalnih gospodarskih javnih služb,
– investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami, potrebnimi za izvajanje lokalnih gospodarskih javnih služb, vodenje investicij in gradbeni nadzor,
– postopke ustanavljanja in organiziranja javnih podjetij, zavodov in režijskih obratov,
– postopke podeljevanja koncesij in izbire koncesionarjev,
– strokovni nadzor nad izvajalci lokalnih gospodarskih javnih služb,
– financiranje lokalnih gospodarskih javnih služb,
– določanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem za posege v prostor in okolje, če ti zadevajo infrastrukturne objekte in naprave lokalnih gospodarskih javnih služb,
– dajanje predpisanih dovoljenj za priključke in infrastrukturne objekte in naprave,
– komunalno redarsko službo,
– druge naloge, določene z zakonom, predpisom občine in programom dela.
(2) V skladu z zakonom in sklepom občinskega sveta se lahko s pogodbo poveri izvajanje določenih nalog kot javno pooblastilo izvajalcu lokalnih gospodarskih javnih služb ali samostojnemu izvajalcu.
16. člen 
O posameznih vprašanjih s tega področja poda mnenje tudi odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, okolje, komunalno dejavnost, turizem, občinsko premoženje in finance.
V. VARSTVO UPORABNIKOV JAVNIH DOBRIN 
17. člen 
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin se oblikuje svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin, ki ga imenuje občinski svet.
18. člen 
Svet je sestavljen iz predstavnikov uporabnikov javnih dobrin.
Podrobnejšo sestavo, delovno podjetje ter pristojnosti in pravice sveta določi akt o ustanovitvi sveta.
VI. FINANCIRANJE JAVNIH SLUŽB 
19. člen 
Lokalne gospodarske javne službe se financirajo:
– s ceno za uporabo javnih dobrin, ki je lahko tudi v obliki tarife, takse, nadomestila ali povračila,
– z lokalnim davkom,
– iz prihodkov javnega podjetja, koncesionarja ali osebe zasebnega prava, ki zagotavlja javno službo,
– iz proračuna,
– iz drugih virov, določenih z zakonom ali odlokom občine.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
20. člen 
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Radeče (Uradni list RS, št. 69/95, 59/98).
21. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2023
Radeče, dne 21. junija 2023
Župan 
Občine Radeče 
Tomaž Režun 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti