Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2023 z dne 30. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2023 z dne 30. 6. 2023

Kazalo

2277. Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Slovenj Gradec, stran 6309.

  
Na podlagi 21. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 3., 6. ter 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) in 17. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 91/20 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec na 8. redni seji dne 14. 6. 2023 sprejel
O D L O K 
o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Slovenj Gradec 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(1) Ta odlok določa dejavnosti, ki predstavljajo gospodarske javne službe v Mestni občini Slovenj Gradec, in ureja način ter oblike njihovega opravljanja.
(2) Z gospodarskimi javnimi službami se zagotavljajo javne dobrine kot proizvodi in storitve, katerih trajno in nemoteno proizvajanje v javnem interesu zagotavlja Mestni občini Slovenj Gradec, zaradi zadovoljevanja javnih potreb, kadar in kolikor jih ni mogoče zagotavljati na trgu.
(3) Javne dobrine so pod enakimi z zakonom ali odlokom določenimi pogoji dostopne vsakomur.
II. LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 
2. člen 
(1) Lokalne gospodarske javne službe se opravljajo na podlagi predpisanih tehničnih, oskrbovalnih, stroškovnih, organizacijskih in drugih standardov ter normativov, ki jih predpišejo vlada in pristojna ministrstva.
(2) Občina s posamičnimi odloki podrobneje uredi način opravljanja posamezne ali več lokalnih gospodarskih javnih služb oziroma podrobneje določi:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo njihovega opravljanja po vrstah in številu izvajalcev (v režijskem obratu, javnem gospodarskem zavodu, javnem podjetju, na podlagi koncesije),
– vrsto in obseg javnih dobrin ter njihovo prostorsko razporeditev,
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– vire financiranja gospodarskih javnih služb in načinov njihovega oblikovanja,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje lokalne gospodarske javne službe, ki so v lasti občine ter del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa,
– druge elemente, pomembne za opravljanje in razvoj lokalne gospodarske javne službe.
3. člen 
(obvezne in izbirne lokalne gospodarske javne službe) 
(1) Lokalne gospodarske javne službe so obvezne in izbirne.
(2) Obvezne lokalne gospodarske javne službe so določene z zakonom in s tem odlokom.
(3) Izbirne lokalne gospodarske javne službe so določene s tem odlokom.
4. člen 
(1) Na območju Mestne občine Slovenj Gradec se kot obvezne lokalne gospodarske javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:
1. oskrba prebivalstva s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
3. zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
4. odlaganje ostankov obdelanih komunalnih odpadkov,
5. obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,
6. urejanje in čiščenje javnih površin,
7. vzdrževanje lokalnih javnih cest, javne razsvetljave in druge cestne opreme,
8. 24-urna dežurna služba pokopališke in pogrebene dejavnosti,
9. zavetišča za zapuščene živali.
(2) Na območju Mestne občine Slovenj Gradec se kot izbirne lokalne gospodarske javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:
1. oskrba iz lokalnega omrežja naselij s plinom,
2. oskrba naselij s toplotno energijo,
3. dejavnost parkirišč.
(3) Obvezne gospodarske javne službe se opravljajo na območju celotne občine, razen če z akti iz 3. člena tega odloka za posamezno javno službo ni določeno drugače.
(4) Uporaba dobrin, ki se zagotavljajo z obveznimi javnimi službami, je obvezna, če zakon ali na njegovi podlagi izdan predpis ali akt iz 3. člena tega odloka za posamezne primere ne določa drugače.
(5) Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z izbirnimi javnimi službami ni obvezna, če zakon ali akt občinskega odloka za posamezne primere ne določa drugače.
5. člen 
Kot izbirne lokalne gospodarske javne službe se lahko izvajajo tudi druge dejavnosti, če tako določi Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec z odlokom.
6. člen 
(1) Infrastrukturni objekti in naprave, potrebne za izvajanje javnih služb v občini so:
– objekti in naprave za oskrbo naselij z vodo, objekti in naprave za odvajanje in čiščenje odpadnih voda,
– objekti in naprave za odstranjevanje in odlaganje komunalnih odpadkov,
– pokopališčni objekti in naprave,
– tržnice in javna parkirišča,
– objekti in naprave za oskrbo s toplotno energijo,
– plinovodno omrežje in plinske postaje,
– javni parki, nasadi, drevoredi in javna otroška igrišča ter druge javne površine,
– omrežje in naprave javne razsvetljave,
– omrežje in naprave za oskrbo naselij s požarno vodo v javni rabi,
– objekti in naprave za odvajanje padavinskih voda javne sanitarije v naseljih,
– peš poti, dovozne poti, ulice, trgi, ceste in druge javne površine v naseljih, ki niso razvrščeni med glavne in regionalne ceste,
– in drugi objekti v zvezi z opravljanjem dejavnosti iz 4. člena.
(2) Z akti iz 3. člena tega odloka se podrobneje opredelijo objekti in naprave, namenjeni za izvajanje javnih služb, določijo objekti in naprave, ki so javno dobro, uredijo pogoji in način rabe objektov in naprav ter uredijo druga vprašanja, povezana z infrastrukturnimi objekti in napravami.
III. NAČIN IZVAJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB 
7. člen 
Občina lahko zagotavlja lokalne gospodarske javne službe v naslednjih oblikah:
– v javnem podjetju,
– v javnem gospodarskem zavodu,
– z dajanjem koncesij,
– v režijskem obratu.
8. člen 
(javno podjetje) 
(1) Javno podjetje ustanovi občina kot podjetje v lasti ene ali več lokalnih skupnosti.
(2) Ustanovitev javnega podjetja, razmerja v javnem podjetju in njegovo delovanje ter druge zadeve v zvezi z javnim podjetjem se opredelijo s posebnim odlokom.
(3) Ustanoviteljske pravice v javnem podjetju izvršuje mestni svet. V primeru, da so poleg občine ustanoviteljice javnega podjetja tudi druge občine, se lahko izvajajo ustanoviteljske pravice preko skupnega organa za izvajanje ustanoviteljskih pravic, ki ga skladno z določili zakona, ki ureja lokalno samoupravo, ustanovijo ustanoviteljice javnega podjetja.
(4) V soglasju z ustanoviteljem lahko javno podjetje pogodbeno izvaja gospodarske javne službe ali druge dejavnosti tudi za druge občine, ki niso ustanoviteljice javnega podjetja.
9. člen 
(javni gospodarski zavod) 
(1) Javni zavod ustanovi občina z odlokom.
(2) Z odlokom se uredi status, organizacija, dejavnost, organi in njihove pristojnosti, način financiranja in druga temeljna vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda.
(3) Ustanoviteljica zagotovi sredstva za delo zavoda:
– z zagotovitvijo poslovnih prostorov in opreme za opravljanje dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen, po seznamu, ki je del akta o predaji premoženja v upravljanje zavoda ter
– z dodelitvijo proračunskih sredstev.
(4) Premoženje, s katerim upravlja zavod, je last ustanoviteljice. Zavod premoženje upravlja v imenu in za račun ustanoviteljice in je za upravljanje s premoženjem odgovoren ustanoviteljici.
(5) Zavod uporablja premoženje, s katerim upravlja, za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, in sicer na način, kot to določajo zakon, ta odlok in akt o predaji premoženja v upravljanje.
(6) Zavod pripravi letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem, ki je sestavni del finančnega načrta zavoda.
(7) Zavod mora premoženje uporabljati in upravljati s skrbnostjo dobrega gospodarja.
10. člen 
(koncesija) 
(1) Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa, razen če ni v zakonu drugače določeno.
(2) Javni razpis vsebuje najmanj naslednje elemente:
– predmet koncesije,
– območje, za katero se podeljuje koncesija,
– pogoje za koncesijo,
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– pričetek in trajanje koncesije,
– merila za izbiro koncesionarja,
– druge elemente določene s predpisi in koncesijskim aktom.
(3) Rok za prijavo na javni razpis ne sme biti krajši od 30 dni in ne daljši od 60 dni.
11. člen 
(1) O izbiri koncesionarja odloči direktor občinske uprave z upravno odločbo.
(2) O pritožbi zoper odločbo direktorja odloča župan.
(3) Koncesijsko pogodbo z izbranim koncesionarjem sklene v imenu občine župan.
12. člen 
(režijski obrat) 
(1) Režijski obrat se ustanovi za izvajanje lokalne gospodarske javne službe, kadar bi bilo zaradi majhnega obsega ali značilnosti službe neekonomično ali neracionalno ustanoviti javno podjetje ali podeliti koncesijo.
(2) Režijski obrat se organizira kot notranja organizacijska enota občinske uprave oziroma službe občine.
(3) Režijski obrat se organizira kot samostojen ali nesamostojen režijski obrat. Organizacijo in delovno področje režijskega obrata določi občinski svet v okviru organizacije in delovnega področja občinske uprave na predlog župana.
IV. STROKOVNO-TEHNIČNE, ORGANIZACIJSKE IN RAZVOJNE NALOGE 
13. člen 
Strokovno-tehnične, razvojne in organizacijske naloge na področju gospodarskih javnih služb v občini opravlja občinska uprava.
14. člen 
(1) Občinska uprava opravlja s področja lokalnih gospodarskih javnih služb zlasti naloge, ki se nanašajo na:
– razvoj, načrtovanje in pospeševanje lokalnih gospodarskih javnih služb,
– investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami, potrebnimi za izvajanje lokalnih gospodarskih javnih služb,
– postopke ustanavljanja in organiziranja javnih podjetij, javnih gospodarskih zavodov in režijskih obratov,
– postopke podeljevanja koncesij in izbire koncesionarjev,
– strokovni nadzor nad izvajalci lokalnih gospodarskih javnih služb,
– strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi z javnimi razpisi za izbiro izvajalcev za koncesionirane lokalne gospodarske javne službe,
– strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi s financiranjem lokalnih gospodarskih javnih služb,
– določanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem za posege v prostor in okolje, če ti zadevajo infrastrukturne objekte in naprave lokalnih gospodarskih javnih služb, če ni kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce lokalnih gospodarskih javnih služb,
– dajanje predpisanih dovoljenj za priključitev na infrastrukturne objekte in naprave lokalnih gospodarskih javnih služb, če ni to kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce lokalnih gospodarskih javnih služb.
(2) Naloge iz prve, druge, tretje in pete alineje prejšnjega odstavka se lahko poveri za to usposobljeni organizaciji ali podjetju.
V. VARSTVO UPORABNIKOV JAVNIH DOBRIN 
15. člen 
(organ za varstvo uporabnikov javnih dobrin) 
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin skrbi organ za varstvo uporabnikov javnih dobrin, ki šteje najmanj 5 članov. Funkcijo organa uporabnikov javnih dobrin opravlja Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe, ki je imenovan za obdobje mandata Mestnega sveta Mestne občine Slovenj Gradec. Naloge, obveznosti in pristojnosti Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe kot organa za varstvo uporabnikov javnih dobrin so določene z veljavnim Zakonom o gospodarskih javnih službah.
16. člen 
(1) Mestni svet in župan sta dolžna obravnavati pripombe in predloge telesa za varstvo uporabnikov javnih dobrin iz naslova varstva uporabnikov po tem odloku.
(2) Mestni svet je dolžan obvestiti odbor o svojih stališčih in ukrepih v zvezi z predlogi in ukrepi.
VI. FINANCIRANJE JAVNIH SLUŽB 
17. člen 
(1) Za uporabo javnih dobrin, ki so glede na posameznega uporabnika ali glede na določljive skupine uporabnikov izmerljive, plačujejo uporabniki ceno proizvoda ali storitve, ki je lahko tudi v obliki tarife, takse, nadomestila ali povračila.
(2) Cene se oblikujejo in določajo na način in po postopku, ki ga določa zakon ali občinski odlok.
(3) Cene se lahko določijo diferencirano po kategoriji uporabnikov in količini porabljenih ali nudenih javnih dobrin.
(4) Cene se lahko subvencionirajo. Z aktom, s katerim se odloči o subvencioniranju cene, se določita tudi višina in vir subvencij.
(5) Subvencije so lahko diferencirane po kategorijah uporabnikov in količini porabljenih ali nudenih javnih dobrin.
(6) Financiranje gospodarskih javnih služb se zagotavlja s ceno javnih dobrin, iz proračunskih sredstev in iz drugih virov.
(7) Lokalne gospodarske javne službe se financirajo:
– s ceno javnih dobrin,
– iz proračunskih sredstev,
– iz drugih virov, določenih z zakonom ali odlokom občine.
18. člen 
(1) Iz sredstev proračuna se tudi financirajo gospodarske javne službe, s katerimi se zagotavljajo javne dobrine, katerih uporabniki niso določljivi ali katerih uporaba ni izmerljiva. V proračunu se zagotavljajo tudi sredstva za subvencije iz četrtega odstavka 17. člena tega odloka.
(2) Občina zagotavlja sredstva proračuna za financiranje izbirnih javnih gospodarskih služb. Proračunsko financiranje obveznih lokalnih javnih gospodarskih služb se razmeji med republiko in občino, na način, ki ga določa zakon.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
19. člen 
(uskladitev predpisov) 
Mestna občina Slovenj Gradec je dolžna uskladiti predpise in sprejeti nove v skladu s tem odlokom najkasneje v roku 12 (dvanajstih) mesecev po uveljavitvi tega odloka.
20. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 83/94, 32/06, 28/15).
21. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2023
Slovenj Gradec, dne 14. junija 2023
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Tilen Klugler 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti