Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2023 z dne 30. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2023 z dne 30. 6. 2023

Kazalo

2257. Pravilnik o uporabi večnamenske športne dvorane Skala in dvorane Šmihel, stran 6287.

  
Na podlagi 3. in 18. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – ZDeb), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE) in 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in 111/13 in 96/22) je Občinski svet Občine Pivka na 4. seji dne 15. 6. 2023 sprejel
P R A V I L N I K 
o uporabi večnamenske športne dvorane Skala in dvorane Šmihel 
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen 
Pravilnik določa namene uporabe, upravičence do uporabe ter njihove obveznosti, način in pogoje za izbor uporabnikov športne dvorane Skala in dvorane Šmihel (v nadaljevanju: športna dvorana).
2. člen 
V športni dvorani se lahko dajejo v uporabo naslednji prostori:
– vadbene površine,
– tribune za gledalce (Pivka),
– garderobe,
– sanitarije, umivalniki in tuši,
– športno orodje in oprema v objektu.
3. člen 
Športna dvorana se uporablja za naslednje namene:
1. izvajanje obveznega šolskega pouka športne vzgoje in športne vzgoje predšolskih otrok (vrtca),
2. športno vzgojo otrok in mladine ter članov usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
3. športno rekreacijo klubov in športnih društev v okviru Športne zveze Pivka in športne tekme teh klubov in društev,
4. športno rekreacijo drugih domačih društev in rekreativnih skupin,
5. športno vadbo društev in klubov izven občine,
6. prireditve Občine Pivka,
7. športna dvorana se lahko uporablja tudi za druge prireditve in shode, kot so koncerti, zabavno-glasbene prireditve in druge podobne komercialne prireditve, če za to organizator pridobi dovoljenje Občine Pivka (v nadaljevanju: občina) in z njo sklene pogodbo o najemu, in če za takšno prireditev pridobi dovoljenje pristojnega organa oziroma jo priglasi pri pristojnem organu v skladu z zakonom.
4. člen 
Organizator športne oziroma druge prireditve mora poskrbeti zlasti za varnost vseh udeležencev in gledalcev, zagotoviti nujno medicinsko pomoč ter poskrbeti za vse druge ukrepe, ki jih določajo predpisi in hišni red.
Občina Pivka ne odgovarja za poškodbe igralcev in nastopajočih pri uporabi športne dvorane, ki bi nastale ob treningih, tekmah in prireditvah.
Uporabniki športne dvorane morajo v času uporabe le te uporabljati športno opremo. Vstop na parket je dovoljen samo v čistih športnih copatih.
II. POGOJI IN NAČIN ODDAJE ŠPORTNE DVORANE V UPORABO 
5. člen 
Pri oddaji športne dvorane v uporabo imajo prednostno pravico uporabniki po naslednjem vrstnem redu:
1. OŠ Pivka za izvedbo šolskega pouka telesne vzgoje in šolskih interesnih dejavnosti;
2. programi športnih društev in klubov za otroke in mladino, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport iz Občine Pivka;
3. programi športnih društev in klubov za odrasle, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport iz Občine Pivka;
4. drugi klubi, društva in skupine iz občine, ki izvajajo športno rekreacijo;
5. društva in klubi izven občine;
6. drugi uporabniki.
Ne glede na določila prejšnjega odstavka lahko občina kateremukoli porabniku:
– odpove posamezne termine uporabe dvorane ali
– prestavi termine na druge proste termine, če so takšni termini na razpolago,
zaradi izvedbe športnih tekem ali prireditev občine ali prodaje dvorane v komercialne namene.
Rok za odpoved termina je 2 tedna.
6. člen 
Predloge uporabnikov za uporabo športne dvorane zbere upravitelj dvorane, in sicer do konca meseca julija tekočega leta. Zbiranje predlogov mora upravitelj javno objaviti na krajevno običajen način.
Na podlagi predlogov, ki jih zbere upravitelj dvorane, določi razpored uporabe športne dvorane komisija, ki jo imenuje župan. Komisija pri določitvi razporeda upošteva prednostno pravico iz 5. člena tega pravilnika.
Razpored uporabe se določi za naslednje šolsko leto.
7. člen 
V prejšnjem členu navedeno komisijo sestavljajo 3 člani, in sicer:
– en predstavnik Športne zveze Pivka;
– en predstavnik občinske uprave in
– en predstavnik OŠ Pivka.
8. člen 
V primeru, da je interes uporabnikov večji kot so kapacitete dvorane, oziroma da terminov ni mogoče uskladiti, Občina Pivka za naslednje šolsko leto objavi poziv in razdeli termine na podlagi pogojev in meril ter v skladu z določbami 5. člena tega pravilnika.
9. člen 
Program uporabe športne dvorane in urnik zasedenosti potrdi, na predlog komisije župan pred začetkom uporabe športne dvorane.
Z uporabniki občina sklene pogodbo o uporabi. Sestavni del pogodbe je hišni red športne dvorane. V pogodbi se poleg splošnih plačilnih pogojev in drugih določb o medsebojnih obveznostih lastnika, upravitelja in uporabnika, določi tudi odgovorna oseba uporabnika, ki odgovarja za dogovorjeno uporabo športne dvorane, upoštevanje hišnega reda, za morebitno povzročeno škodo na objektu in opremi ter za varnost uporabnikov in vadbe.
10. člen 
V petnajstih dneh po prejemu pogodbe morajo uporabniki podpisani izvod pogodbe vrniti občinski upravi. Če podpisana pogodba s strani uporabnika ni vrnjena v petnajstih dneh od izdaje pisnega poziva za podpis, se zadeva obravnava, kot da je uporabnik odstopil od pogodbe.
11. člen 
Pogodba z uporabniki športne dvorane se lahko prekine, pred njenim iztekom sporazumno, če se tako dogovorita občina in uporabnik.
Pogodbo o uporabi lahko občina prekine enostransko v naslednjih primerih:
1. če uporabniki ne uporabljajo dvorane v terminih, za katere so sklenili pogodbo,
2. če kršijo določila hišnega reda športne dvorane, pogodbe o uporabi in drugih predpisov,
3. če ne plačajo računov za uporabo športne dvorane. Za uporabnike sofinancirane iz občinskega proračuna na programih športa občina zadrži sredstva dolžnika.
Uporabnik lahko enostransko odpove pogodbo o uporabi z enomesečnim odpovednim rokom.
III. CENA ZA UPORABO ŠPORTNE DVORANE 
12. člen 
Cenik za uporabo športne dvorane potrdi Občinski svet Občine Pivka na predlog župana, najkasneje do konca meseca julija tekočega leta za naslednje šolsko leto.
13. člen 
Uporabnikom športne dvorane iz 7. točke 3. člena tega pravilnika se lahko uporabo dvorane zaračuna pred izvedbo prireditve.
14. člen 
Prihodki od uporabe so prihodek proračuna, ki se uporabljajo v skladu z zakonom, ki ureja javne finance.
IV. DRUGA DOLOČILA 
15. člen 
Župan najkasneje v roku 15 dni po sprejemu tega pravilnika izda hišni red športne dvorane. Hišni red mora biti izobešen v prostorih športne dvorane.
V hišnem redu športne dvorane se podrobneje določijo pravila ravnanja uporabnikov športne dvorane ter pooblastila odgovornih delavcev, ki skrbijo za upravljanje dvorane.
16. člen 
Uporabo športne dvorane zagotavlja upravitelj športne dvorane s strokovnim kadrom.
V času šolskega pouka telesne vzgoje in šolskih interesnih dejavnosti zagotavlja uporabo dvorane OŠ Pivka s svojim strokovnim kadrom.
17. člen 
Občina mora voditi posebno evidenco uporabe športne dvorane iz katere morajo biti razvidni zlasti naslednji podatki:
– naziv uporabnika,
– odgovorna oseba uporabnika ter vodja (trener),
– čas uporabe,
– število in imena udeležencev,
– ugotovitve o morebitnih pomanjkljivostih oziroma poškodbah na objektu in opremi po zaključku uporabe.
Evidenco uporabnikov posameznih terminov občini posreduje upravitelj.
18. člen 
Nadzor nad uporabo športne dvorane zagotavlja pristojna strokovna služba občine, upravitelj športne dvorane, v času šolskega pouka telesne vzgoje in šolskih interesnih dejavnosti pa tudi osnovna šola Pivka.
19. člen 
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o uporabi večnamenske športne dvorane v Pivki, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 100/06 in 120/22).
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-4/2023
Pivka, dne 15. junija 2023
Župan 
Občine Pivka 
Robert Smrdelj 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti