Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2023 z dne 30. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2023 z dne 30. 6. 2023

Kazalo

2258. Pravilnik o plačah in plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles občinskega sveta, članom drugih občinskih organov in komisij ter o povračilih stroškov in drugih prejemkih, stran 6289.

  
Na podlagi 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22) in 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10, 111/13 in 96/22) je Občinski svet Občine Pivka na 4. seji dne 15. 6. 2023 sprejel
P R A V I L N I K 
o plačah in plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles občinskega sveta, članom drugih občinskih organov in komisij ter o povračilih stroškov in drugih prejemkih 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem pravilnikom se določajo osnove in merila za izplačilo plač in plačil za opravljanje funkcije funkcionarjev Občine Pivka, plačil članom delovnih teles občinskega sveta, članom drugih občinskih organov in komisij ter povračil stroškov in drugih prejemkov.
2. člen 
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno, oziroma do plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno ter do povračila stroškov, ki jih imajo pri opravljanju funkcije, določenimi s tem pravilnikom in do drugih prejemkov.
Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma seji delovnega telesa občinskega sveta.
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, članom nadzornega odbora občine, članom drugih delovnih teles in komisij, ki jih imenuje občinski svet ali župan, pripadajo sejnine za delo na sejah ter nagrade za opravljeno drugo delo, ki jih določa ta pravilnik.
Člani volilnih organov imajo zaradi dela v volilnih organih pravico do enkratnega nadomestila v skladu z zakonom, ki ureja lokalne volitve.
3. člen 
Občinski funkcionarji so: župan, podžupan in člani občinskega sveta.
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Župan opravlja svojo funkcijo poklicno, lahko pa se odloči, da bo svojo funkcijo opravljal nepoklicno. Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno, razen če se v soglasju z županom odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno.
II. PLAČA OZIROMA PLAČILO ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE ŽUPANA 
4. člen 
Za poklicno opravljanje funkcije pripada županu plača, ki jo določa zakon, ki ureja sistem plač v javnem sektorju. Županu za poklicno opravljanje funkcije pripada tudi dodatek za delovno dobo. Plačni razred in vrednost plačnega razreda se usklajuje na podlagi veljavnega Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.
Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo v višini 50 % plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Županu, ki opravlja svojo funkcijo nepoklicno, dodatek za delovno dobo ne pripada.
Sklep o določitvi plače za opravljanje funkcije župana izda Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
III. PLAČA OZIROMA PLAČILO ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE PODŽUPANA 
5. člen 
Plača podžupana, ki svojo funkcijo opravlja poklicno, se določi v skladu z zakonom, ki ureja sistem plač v javnem sektorju. Podžupanu, ki opravlja svojo funkcijo poklicno, pripada tudi dodatek za delovno dobo. Plačni razred in vrednost plačnega razreda se usklajuje na podlagi veljavnega Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.
Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo največ v višini 50 % plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Podžupanu, ki opravlja svojo funkcijo nepoklicno, dodatek za delovno dobo ne pripada.
Plačni razred podžupana oziroma višino plačila za opravljanje funkcije podžupana, določi župan s sklepom, ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil.
V primeru predčasnega prenehanja funkcije župana pripada podžupanu, ki začasno opravlja funkcijo župana, plačilo, ki bi ga dobil župan.
Plača podžupana, oziroma plačilo za opravljanje funkcije podžupana, vključuje tudi udeležbo na sejah občinskega sveta, udeležbo na sejah drugih občinskih organov, komisij in delovnih teles ter stroške prihodov na seje.
IV. SEJNINE ZA ČLANE OBČINSKEGA SVETA, ZA ČLANE DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA IN ČLANE DRUGIH OBČINSKIH ORGANOV IN KOMISIJ 
6. člen 
Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta, oziroma na seji delovnega telesa občinskega sveta.
Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati odstotka letne plače župana, ki ga določa Zakon o lokalni samoupravi. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.
7. člen 
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki jih imenuje občinski svet ali župan in niso člani občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru občinskega sveta, določi plačilo v obliki sejnine v višini, kot je določena v 9. členu tega pravilnika.
8. člen 
Člani občinskega sveta imajo pravico do plačila sejnine za udeležbo na sklepčni seji občinskega sveta, in sicer za redne, izredne in korespondenčne seje. Sejnina za redne in izredne seje občinskega sveta znaša 316,00 EUR bruto, sejnina za udeležbo na korespondenčni seji občinskega sveta pa 18,00 EUR bruto. Sejnina vključuje tudi stroške prihoda na sejo. Sejnina se izplačuje na podlagi evidence prisotnosti, ki jo vodi občinska uprava, in sicer za najmanj 50 % časovne prisotnosti na seji.
9. člen 
Članom delovnih teles občinskega sveta se za opravljeno delo v odborih ali komisijah določi nagrada v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na redni, izredni ali korespondenčni sklepčni seji, z udeležbo najmanj 50 % časovne prisotnosti na seji. Sejnina za redno in izredno sejo znaša za predsednika 80,00 EUR bruto, za podpredsednika znaša 65,00 EUR bruto, za člana znaša 50,00 EUR bruto. Sejnina za udeležbo na korespondenčni seji odbora ali komisije znaša 18,00 EUR bruto. Sejnina vključuje tudi stroške prihoda na sejo in se izplačuje na podlagi evidence prisotnosti, ki jo vodi občinska uprava.
V primerih, ko istočasno potekajo seje različnih delovnih teles občinskega sveta hkrati, kar pomeni, da so časovno in lokacijsko združene na enem zasedanju, se članu, ki se seje udeleži (z najmanj 50 % časovno prisotnostjo) in ki je hkrati član dveh ali več delovnih teles občinskega sveta, izplača sejnina za vsako posamično delovno telo, katerega član je.
10. člen 
Članom Štaba za civilno zaščito, se za opravljanje dela na sklepčni seji določi plačilo v višini 50,00 EUR bruto, poveljniku v višini 80,00 EUR bruto in namestniku poveljnika 65,00 EUR bruto. Sejnina za udeležbo na korespondenčni seji Štaba za civilno zaščito znaša 18,00 EUR bruto. Sejnina vključuje tudi stroške prihoda na sejo. Sejnina se izplačuje na podlagi evidence prisotnosti, ki jo vodi občinska uprava in sicer za najmanj 50 % časovne prisotnosti na seji.
V. SEJNINE OZIROMA NAGRADE NADZORNEGA ODBORA 
11. člen 
Predsedniku, podpredsedniku in članom nadzornega odbora občine se za opravljanje dela določi sejnina za predsedovanje oziroma za udeležbo na redni, izredni ali korespondenčni seji, ter plačilo za izvedbo nadzora in izdelavo poročila.
Za udeležbo na redni ali izredni sklepčni seji nadzornega odbora se določi sejnina za člana nadzornega odbora v višini 64,00 EUR bruto, za predsednika nadzornega odbora 128,00 EUR bruto in za podpredsednika 85,00 EUR bruto. Sejnina za udeležbo na korespondenčni seji nadzornega odbora znaša 18,00 EUR bruto.
Za izvajanje posameznega nadzora, ki ga v skladu s sprejetim programom dela časovno opredeli nadzorni odbor, se določi nagrada v višini 15,00 EUR bruto na časovno enoto ena ura nadzora. Trajanje posameznega nadzora določi predsednik nadzornega odbora.
Za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma na seji delovnega telesa občinskega sveta se predsedniku, podpredsedniku oziroma članu nadzornega odbora določi sejnina v višini 64,00 EUR bruto.
Sejnina vključuje tudi stroške prihoda na sejo. Sejnina se izplačuje na podlagi evidence prisotnosti, ki jo vodi občinska uprava in sicer za najmanj 50 % časovne prisotnosti na seji.
VI. NADOMESTILA VOLILNIM ORGANOM 
12. člen 
Izplačilo enkratnega nadomestila volilnim organom za izvedbo volitev se izvrši v skladu z določili zakona, ki ureja lokalne volitve, na podlagi sklepov o imenovanju.
Višino izplačila enkratnega nadomestila volilnim organom za izvedbo lokalnega referenduma določi občinski svet ob sprejetju sklepa o razpisu referenduma.
VII. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI 
13. člen 
Občinski funkcionarji, člani delovnih teles in člani Štaba civilne zaščite, imajo pravico do povračil stroškov in drugih prejemkov, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo, v skladu z veljavnimi predpisi.
Povračilo stroškov iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec uveljavlja le na podlagi predhodno izdanega naloga za službeno potovanje, ki ga izda župan ali po njegovem pooblastilu direktor občinske uprave, za župana pa direktor občinske uprave ali podžupan.
VIII. NAČIN IZPLAČEVANJA 
14. člen 
Sredstva za izplačevanje plač oziroma plačil za opravljanje funkcije, sejnin, nagrad, nadomestil in povračil stroškov, ki jih imajo občinski funkcionarji, člani delovnih teles in člani Štaba CZ, se zagotovijo iz sredstev proračuna.
15. člen 
Za izplačila se obračunajo davki in prispevki v skladu z veljavno davčno zakonodajo.
16. člen 
Plače, plačila za opravljanje funkcije župana ali podžupana in drugi prejemki, se izplačujejo mesečno za pretekli mesec, v skladu z veljavnimi predpisi.
Sejnine in drugi prejemki se izplačujejo v skladu z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna in sicer v roku od 20 do 45 dni.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
17. člen 
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o plačah in drugih prejemkih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 99/15, 123/20 in 163/21).
18. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-4/2023
Pivka, dne 15. junija 2023
Župan 
Občine Pivka 
Robert Smrdelj 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti