Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2023 z dne 30. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2023 z dne 30. 6. 2023

Kazalo

2246. Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada za nadomestno gradnjo Osnovne šole Preska, stran 6276.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 56. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo, 55/14 – popr., 17/18 in 97/20) je Občinski svet Občine Medvode na 6. seji dne 21. 6. 2023 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi proračunskega sklada za nadomestno gradnjo Osnovne šole Preska 
1. člen 
S tem odlokom se ustanovi proračunski sklad za nadomestno gradnjo Osnovne šole Preska (v nadaljevanju: proračunski sklad).
Proračunski sklad je evidenčni račun v okviru proračuna Občine Medvode, ki ga odpre Občina Medvode zaradi ločenega vodenja prejemkov in izdatkov z namenom zbiranja sredstev za nadomestno gradnjo OŠ Preska.
2. člen 
Proračunski sklad se ustanovi za čas financiranja investicije nadomestne gradnje OŠ Preska.
Odločitev o prenehanju proračunskega sklada sprejme Občinski svet Občine Medvode s sklepom.
3. člen 
Viri sredstev so sredstva proračuna Občine Medvode, sredstva države ter donacije.
Vir sredstev proračunskega sklada so tudi prejemki od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi proračunskega sklada (obresti).
Pravice in obveznosti sofinancerjev se urejajo s pogodbo.
Viri sredstev opredeljeni v tem členu odloka so namenski in se lahko uporabljajo le za namene, določene v tem odloku.
4. člen 
Za upravljanje proračunskega sklada in izvrševanje njegovih nalog je pristojen župan.
Župan poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračunskega sklada v polletnem poročilu ter pri zaključnem računu proračuna.
5. člen 
Obveznosti proračunskega sklada se pokrivajo iz sredstev sklada.
Izplačila v breme proračunskega sklada se lahko izvajajo do višine razpoložljivih sredstev proračunskega sklada, obveznosti pa se lahko prevzemajo v okviru sprejetega investicijskega programa.
Neporabljena sredstva na računu proračunskega sklada na koncu tekočega leta se prenesejo v prihodnje leto.
6. člen 
Po prenehanju proračunskega sklada se neporabljena finančna sredstva vrnejo v proračun Občine Medvode.
7. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-245/2023-1
Medvode, dne 21. junija 2023
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti