Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2023 z dne 30. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2023 z dne 30. 6. 2023

Kazalo

2283. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Turnišče, stran 6316.

  
Na podlagi 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE; v nadaljnjem besedilu: ZLS), Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22; v nadaljnjem besedilu: ZSPJS) in 18. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 6/17) je Občinski svet Občine Turnišče na 5. redni seji dne 20. 6. 2023 sprejel
P R A V I L N I K 
o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Turnišče 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem pravilnikom se določa plača oziroma plačilo za opravljanje funkcije za župana, podžupana ter člane Občinskega sveta Občine Turnišče (v nadaljnjem besedilu: OS), sejnine za predsednika in člane nadzornega odbora (v nadaljnjem besedilu: NO) ter sejnine za predsednika in člane komisij ali odborov oziroma drugih delovnih teles, ki jih imenujeta OS ali župan, kakor tudi nagrade predsednikom krajevnih skupnosti (v nadaljnjem besedilu: KS).
2. člen 
Člani OS, župan in podžupan občine so občinski funkcionarji.
Občinski funkcionarji opravljajo svojo funkcijo nepoklicno. Župan se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno.
Občinski funkcionarji imajo pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno in pravico do plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
Članom delovnih teles OS, članom odborov in komisij, ki jih imenuje župan, članom NO in predsednikom svetov KS pripadajo sejnine ali nagrade, ki se oblikujejo na podlagi tega pravilnika.
3. člen 
V pravilniku uporabljeni izrazi funkcionar, član, župan, podžupan, predsednik, upravičenec, ki so zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
4. člen 
Predsedniku in članom volilnih organov pripada nadomestilo v skladu z Zakonom o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US).
II. PLAČE OBČINSKIH FUNKCIONARJEV 
5. člen 
Za ureditev plač in nadomestil iz delovnih razmerij občinskih funkcionarjev se poleg določb tega pravilnika uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo plače občinskih funkcionarjev in ZSPJS.
Plačni razred se županu določi na podlagi zakona, ki ureja sistem plač v javnem sektorju, pri čemer se upošteva število prebivalcev občine. Župan je upravičen tudi do dodatka za delovno dobo, ki se ne všteva v osnovno plačo, v kolikor funkcijo opravlja poklicno.
Sklep o določitvi plače županu izda Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo v višini 50 % plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Pri tem se dodatek za delovno dobo ne upošteva.
6. člen 
Osnovna plača podžupana je določena s plačnim razredom, v katerega je uvrščena njegova funkcija. Plačni razred podžupana določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil. Pri predčasnem prenehanju mandata župana lahko podžupanu določi plačni razred občinski svet. Podžupanu za poklicno opravljanje funkcije pripada dodatek za delovno dobo v skladu z zakonodajo.
Plača podžupana oziroma plačilo za opravljanje funkcije podžupana vključuje tudi udeležbo na sejah Občinskega sveta Občine Turnišče in udeležbo na sejah drugih organov in delovnih teles.
Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo za opravljanje funkcije največ v višini 50 % plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Višino plačila določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.
O plačnem razredu oziroma plačilu za podžupana iz tega člena izda sklep župan.
III. OBRAČUN SEJNINE ČLANOM OS, ČLANOM DELOVNIH TELES OS IN ČLANOM ODBOROV IN KOMISIJ, KI JIH IMENUJE ŽUPAN 
7. člen 
Plačilo za opravljanje funkcije člana OS, sejnine članom delovnih teles OS in članom odborov in komisij, ki jih imenuje župan, se s tem pravilnikom določi v odstotku glede na plačo župana, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez njegovega dodatka za delovno dobo.
Plačilo za opravljanje funkcije člana OS je sejnina za udeležbo na seji OS oziroma seji delovnega telesa OS.
Članu OS pripada plačilo za opravljanje funkcije v višini 5,00 % vrednosti mesečne plače župana, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez njegovega dodatka za delovno dobo.
V primeru, da je član OS na seji občinskega sveta zaradi kršitve reda odstranjen s seje ali z dela seje, ni upravičen do sejnine.
8. člen 
Predsedniku komisije ali odbora oziroma drugih delovnih teles, ki jih imenujeta občinski svet ali župan, pripada sejnina za udeležbo na sejah komisije ali odbora oziroma drugega delovnega telesa, ki je določena v odstotku od plače župana, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez njegovega dodatka za delovno dobo, in sicer tako, da znaša sejnina 3,75 % vrednosti mesečne plače župana.
Članu komisije ali odbora oziroma drugih delovnih teles, ki jih imenujeta občinski svet ali župan, pripada sejnina za udeležbo na sejah komisije ali odbora oziroma drugega delovnega telesa, ki je določena v odstotku od plače župana, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez njegovega dodatka za delovno dobo, in sicer tako, da znaša sejnina 2,50 % vrednosti mesečne plače župana.
V primeru opravljanja dela v komisiji in odboru za že obravnavano zadevo, in za katero so potrebna nadaljevanja, se sejnina ne izplača.
9. člen 
Sejnina vključuje tudi stroške prihoda na sejo in odhoda s seje. Sejnino se izplačuje na podlagi evidence prisotnosti na seji. Sejnino se izplačuje za redne in izredne seje. V primeru prekinjene seje, se za nadaljevanje seje izplača 50 % sejnine.
Za slavnostne in žalne seje se sejnine ne izplačuje.
Posameznemu upravičencu (članu OS, predsedniku in članom delovnih teles in NO) pripade cela sejnina oziroma nagrada pod pogojem, da je na posamezni seji navzoč vsaj 2/3 trajanja seje.
Posameznemu upravičencu (članu OS, predsedniku in članom delovnih teles in NO) pripada polovična sejnina oziroma nagrada pod pogojem, da je na seji navzoč vsaj 1/2 trajanja seje, če je navzoč manj kot 1/2 trajanja seje mu sejnina oziroma nagrada ne pripada.
Posameznemu upravičencu (članu OS, predsedniku in članom delovnih teles in NO), ki na sejo zamudi več kot 15 minut ali predčasno zapusti sejo brez odobritve predsedujočega, se sejnina zniža za 50 %. To velja v primeru, če so razlogi za izostanek neopravičeni.
Član OS, predsednik in član delovnega telesa in NO, ki se udeleži seje drugega delovnega telesa ali občinskega organa, mu nagrada za to udeležbo ne pripada.
V primeru, da je sklicana skupna seja večjega števila odborov, pripada nagrada vsem navzočim predsednikom in članom delovnih teles, vendar le v primeru, da je delovno telo, katerega član je posameznik, sklepčno.
Sejnina za udeležbo na sejah komisije ali odbora oziroma drugega delovnega telesa se ne izplačuje zaposlenim na Občini Turnišče.
10. člen 
Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu OS Občine Turnišče, ne sme presegati 7,5 % plače župana. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.
IV. OBRAČUN SEJNINE ČLANOM NO 
11. člen 
Sejnine predsedniku in članom nadzornega odbora se določijo v odstotku glede na plačo župana, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez njegovega dodatka za delovno dobo.
12. člen 
Predsedniku nadzornega odbora pripada sejnina za udeležbo na sejah nadzornega odbora, ki je določena v odstotku od plače župana, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez njegovega dodatka za delovno dobo, in sicer tako, da znaša sejnina 5,00 % vrednosti mesečne plače župana.
Članu nadzornega odbora pripada sejnina za udeležbo na sejah nadzornega odbora, ki je določena v odstotku od plače župana, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez njegovega dodatka za delovno dobo, in sicer tako, da znaša sejnina 2,50 % vrednosti mesečne plače župana.
V primeru opravljanja dela v nadzornemu odboru za že obravnavano zadevo, in za katero so potrebna nadaljevanja, se sejnina ne izplača.
Določbe 9. člena se uporabljajo tudi za člane NO.
V. SEJNINE PREDSEDNIKOM KS 
13. člen 
Predsednikom svetov KS se izplačajo sejnine v višini 2,00 % mesečne plače župana le v primeru sklica in prisotnosti na seji sveta. Članom svetov KS se izplačajo sejnine v višini 1,50 % mesečne plače župana le v primeru sklica in prisotnosti na seji sveta KS. Pri izračunu sejnine se upošteva plača župana, ki bi jo ta prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez njegovega dodatka za delovno dobo. Predsedniku sveta KS in članom svetov KS se nagrada lahko izplača na podlagi evidence prisotnosti ali če je tako odločeno s sklepom OS. Sejnine predsednikom in članom svetov KS se lahko izplačajo za največ 6 sej svetov krajevne skupnosti letno.
VI. POVRAČILA STROŠKOV IN DRUGI PREJEMKI 
14. člen 
Posamezni upravičenec (županu, podžupanu, članu OS, predsedniku in članom delovnih teles in NO) ima ob predložitvi dokazila pravico do povračila stroškov in drugih prejemkov, ki jih imajo pri opravljanju funkcije oziroma dela in v zvezi s funkcijo oziroma delom.
Osebe iz prvega odstavka tega člena imajo pravico do povračila stroškov v zvezi s službenim potovanjem (dnevnice, potni stroški, stroški prenočevanja …) v skladu z zneski drugih osebnih prejemkov in povračil, ki jih določajo veljavni predpisi za zaposlene v občinski upravi.
Povračilo stroškov iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec uveljavlja le na podlagi predhodno izdanega naloga za službeno potovanje, ki ga izda župan. Nalog za službeno potovanje za župana izda podžupan, v primeru njegove odsotnosti pa direktor občinske uprave.
VII. NAČIN IZPLAČEVANJA 
15. člen 
Vsi prejemki na podlagi tega pravilnika se izplačujejo dvakrat letno, in sicer najkasneje do 30. 6. za prvo polovico leta in do 31. 12. za drugo polovico leta.
Sredstva za izplačila po tem pravilniku se zagotavljajo iz sredstev proračuna Občine Turnišče.
16. člen 
Evidenco prisotnosti na sejah vodi javni uslužbenec, ki ga določi župan ali direktor občinske uprave. Navedeni javni uslužbenec zagotavlja strokovno in administrativno pomoč pri pripravi in vodenju sej občinskega sveta, nadzornega odbora, delovnih teles občinskega sveta in drugih organov ter delovnih teles. Evidenco prisotnosti na sejah svetov KS vodi predsednik sveta KS ali zato od njega pooblaščen član sveta KS.
17. člen 
Plača oziroma prejemki se izplačajo od dneva potrditve mandata oziroma imenovanja, na podlagi evidence prisotnosti na sejah, ki jo vodi občinska uprava.
VIII. PRENEHANJE VELJAVNOSTI 
18. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 109/07, 42/08 in 98/09).
IX. UVELJAVITEV PRAVILNIKA 
19. člen 
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. junija 2023 dalje.
Št. 900-33/2023
Turnišče, dne 20. junija 2023
Župan 
Občine Turnišče 
Borut Horvat 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti