Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2023 z dne 30. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2023 z dne 30. 6. 2023

Kazalo

Št. 354-39/2023 Ob-2550/23, Stran 1384
Na podlagi 10. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 100/21), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 164/20, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22) in Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2023 (Uradni list RS, št. 17/22, 49/23) Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode in hišnih črpališč na območju Občine Brežice v letu 2023 
I. Neposredni proračunski uporabnik: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.
II. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje nabave in izgradnje malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode velikosti do 49 PE (populacijskih enot) in hišnih črpališč za objekte v Občini Brežice v skladu s pogoji tega razpisa.
III. Splošni pogoji za pridobitev sredstev
1. Upravičenci po tem razpisu so:
– fizične osebe, razen samostojnih podjetnikov, ki so lastniki ali solastniki individualnih stanovanjskih stavb ali lastniki posameznih stanovanj v večstanovanjski stavbi na območju Občine Brežice ter imajo stalno prebivališče v Občini Brežice. V primeru, če več upravičencev gradi skupno malo čistilno napravo za več objektov ali za objekt, ki je v njihovi etažni lastnini, lahko uveljavlja subvencijo za svoj delež sofinanciranja vsak upravičenec posebej, pri čemer znaša maksimalna višina upravičenih stroškov za posamezni objekt največ 2.500,00 EUR z DDV za MKČN do 5 PE in 3.000,00 EUR za MKČN velikosti od 6 do 49 PE. V teh primerih je možno oddati skupno vlogo ali posamične vloge, pri čemer se bodo upoštevali skupni stroški izgradnje te MKČN za celoten objekt ali več objektov skupaj in ne deleži na posamezno stanovanjsko enoto ali posamezen objekt. V primeru, da je eden od etažnih delov ali eden od objektov, za katere se uveljavlja subvencija v skladu s to alinejo, namenjen poslovni rabi, se delež tega dela oziroma poslovne stavbe odšteje od skupnih stroškov izgradnje MKČN,
– društva s sedežem v Občini Brežice, ki jim je z odločbo ali na podlagi zakona podeljen status društva, ki deluje v javnem interesu in ki so lastniki ali upravljavci objekta z označbo 002C po klasifikaciji, ki služi izvajanju dejavnosti društva,
ki še niso prejeli subvencije za sofinanciranje malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode in hišnih črpališč na območju Občine Brežice,
2. A.) Pogoji sofinanciranja nabave in vgradnje oziroma izgradnje male komunalne čistilne naprave (MKČN) in upravičeni stroški:
– sofinancira se 50 % upravičenih stroškov za individualne stanovanjske stavbe, posamezna stanovanja v večstanovanjski stavbi in objekti z označbo 002C po klasifikaciji, ki so pridobili gradbeno dovoljenje pred 1. 1. 2013,
– sofinancira se 30 % upravičenih stroškov za individualne stanovanjske stavbe, posamezna stanovanja v večstanovanjski stavbi in objekti z označbo 002C po klasifikaciji, ki so pridobili gradbeno dovoljenje od 1. 1. 2013 dalje,
– objekt, ki se opremlja z malo komunalno čistilno napravo, se mora nahajati na območju Občine Brežice, in sicer izven aglomeracij, znotraj katerih se predvideva izgradnja javne kanalizacije skladno z veljavnim Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Do sofinanciranja so upravičeni tudi objekti v območju aglomeracije, v katerem je predvidena izgradnja kanalizacije, v primerih, ko bi dolžina kanalizacijskega priključka presegala dolžino 100 m ali gradnja kanalizacijskega priključka tehnično ni izvedljiva ali bi gradnja kanalizacijskega priključka povzročala nesorazmerne stroške glede na koristi za okolje, ali če gre za začasno rešitev do izgradnje javne kanalizacije, opremljanje zemljišča z javno kanalizacijo pa ne poteka sočasno z gradnjo objekta. Informacije o območjih aglomeracije lastnik objekta pridobi osebno pri Oddelku za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službe Občine Brežice. V primeru kasnejše izgradnje javne kanalizacije se v skladu z veljavnim občinskim odlokom preveri tehnična možnost priključitve objekta na javno kanalizacijo,
– veljavno gradbeno dovoljenje za objekt, ki je bil zgrajen po letu 1967, za objekt zgrajen pred letom 1967 pa dovoljenje za objekt daljšega obstoja oziroma odločbo o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja na podlagi zakona, ki ureja graditev objektov,
– v primeru kasnejše izgradnje kanalizacije se prijavitelj v skladu z Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 69/19) obvezuje priključiti na javno kanalizacijo. Informacije o načrtovani gradnji kanalizacijskih omrežij si vlagatelj sam pridobi na Občini Brežice, Oddelek za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službe,
– mala čistilna naprava mora imeti certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka z zahtevami, glede mejnih vrednosti parametrov odpadnih vod, kot jih predpisuje Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 49/20 – ZIUZEOP, 194/21, 44/22 – ZVO-2). V primeru rastlinske čistilne naprave je potrebno predložiti prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih voda, ki izkazujejo njeno ustreznost. Meritve mora izvesti usposobljen laboratorij za izvajanje tovrstnih meritev v skladu s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14, 98/15, 49/20 – ZIUZEOP, 44/22 – ZVO-2), čiščenje komunalne odpadne vode v mali komunalni čistilni napravi mora biti v skladu z določili Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode,
– za gradnjo čistilne naprave na vodovarstvenih območjih, si je predhodno potrebno pridobiti soglasje Agencije Republike Slovenije za vode, ki ga je potrebno priložiti k vlogi za sofinanciranje malih čistilnih naprav in hišnih črpališč – informacije o lokacijah vodovarstvenih območij si vlagatelj pridobi sam na Občini Brežice, Oddelek za prostor,
– če končni prejemnik ni lastnik nepremičnine, na kateri bo postavljena MKČN, mora biti v zemljiški knjigi razviden obstoj pravice graditi MKČN v korist končnega prejemnika na nepremičnini, na kateri je predvidena njena postavitev,
– končni prejemnik mora zgrajeno čistilno napravo predati v upravljanje (oziroma vzdrževanje) izvajalcu obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
– končni prejemnik mora imeti poravnane vse svoje dosedanje zapadle obveznosti do Občine Brežice, javnih zavodov, javnih podjetij, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Brežice,
– končni prejemnik za iste upravičene stroške ali za isti namen ni pridobil in ne sme biti v postopku pridobivanja sredstev iz katerega koli drugega javnega razpisa za iste upravičene stroške oziroma isti namen,
– upravičeni stroški so stroški nabave in vgradnje oziroma izgradnje male komunalne čistilne naprave.
B.) Pogoji in višina sofinanciranja za vgradnjo hišnega črpališča:
V primeru objektov, ki imajo nesorazmerno visoke stroške priključitve na javno kanalizacijo kot posledica višinskih razlik, se sofinancira dobava materiala in vgradnja hišnega črpališča, ki lahko zajemajo stroške nabave črpalke, krmilne omarice, zapornega in proti povratnega ventila, nivojskih stikal, dotočnega in tlačnega priključka ter ostali drobni material, potreben za priključevanje, ter vgradnje, v višini 100 %, vendar ne več kot 1.300,00 EUR na črpališče. Za sofinanciranje vgradnje hišnega črpališča mora prejemnik poleg pogojev iz točke III. 1. tega razpisa smiselno izpolnjevati tudi pogoje iz tretje, četrta, osme, desete, enajste in dvanajste alineje točke III. 2. A tega razpisa.
3. Maksimalna višina upravičenih stroškov za posamezno MKČN zmogljivosti 1–5 PE znaša največ 2.500,00 EUR z DDV, za posamezno MKČN zmogljivosti 6–49 PE pa je največ 3.000,00 EUR, za hišna črpališča višina upravičenih stroškov znaša 1.300,00 EUR.
4. Pri MKČN in hišnih črpališčih se za upravičene stroške štejejo stroški, ki so nastali v času od 1. 1. 2022 do 31. 10. 2023 oziroma do porabe sredstev in se jih izkazuje s kopijami računov.
5. Delež sofinanciranja:
– upravičeni objekti, ki so pridobili gradbeno dovoljenje pred 1. 1. 2013, se sofinancira 50 % upravičenih stroškov MKČN, za MKČN do vključno 5 PE največ 1.250,00 EUR in za MKČN nad 5 PE največ do 1.500,00 EUR oziroma 100 % vgradnje hišnega črpališča, največ 1.300,00 EUR na hišno črpališče,
– upravičeni objekti, ki so pridobili gradbeno dovoljenje od 1. 1. 2013 dalje, se sofinancira 30 % upravičenih stroškov MKČN, za MKČN do vključno 5 PE največ 750,00 EUR in za MKČN nad 5 PE največ do 900,00 EUR oziroma 100 % vgradnje hišnega črpališča, največ 1.300,00 EUR na hišno črpališče.
6. Pri rastlinskih čistilnih napravah se šteje, da naprava izpolnjuje pogoje za pridobitev sredstev, ko stranka predloži analizo izpustov iz rastlinske čistilne naprave, ki jo izvede akreditiran laboratorij in ki izkazuje ustreznost le-te s predpisi o emisijah odpadnih voda.
7. Sofinancirajo se upravičeni stroški za objekt, ki je namenjen bivanju, z veljavnim gradbenim dovoljenjem oziroma za objekt, zgrajen pred letom 1967, dovoljenjem za objekt daljšega obstoja oziroma odločbo o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov.
Upravičen strošek malih čistilnih naprav za obstoječe objekte z veljavnim gradbenim dovoljenjem je nakup in/ali vgradnja male čistilne naprave.
Naložba mora biti zaključena pred oddajo vloge.
IV. Višina sredstev: sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Brežice za leto 2023, pod proračunsko postavko 0249 – Sofinanciranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN), in sicer v višini 70.000,00 EUR.
V. Vsebina vloge
Vloga za sofinanciranje malih čistilnih naprav in hišnih črpališč je sestavljena iz naslednje zahtevane dokumentacije:
– Prijavni obrazec;
– Izjava A za fizične osebe oziroma izjava B za društva;
– Odločba o statusu društva, ki deluje v javnem interesu oziroma navedba zakonske podlage (velja samo za društva);
– Kopija računa o nakupu male čistilne naprave oziroma izgradnje rastlinske čistilne naprave ali vgradnji hišnega črpališča;
– Kopija potrdila o plačilu nabave in vgradnje male čistilna naprave oziroma vgradnje hišnega črpališča. Za sofinanciranje izgradnje hišnega črpališča je potrebno priložiti potrdilo izvajalca gospodarske javne službe Komunale Brežice d.o.o. o priključitvi na kanalizacijsko omrežje;
– Kopija osebnega dokumenta;
– Kopija transakcijskega računa;
– Certifikat oziroma listina o skladnosti izdelka z zahtevami glede mejnih vrednosti parametrov odpadnih vod;
– Veljavno gradbeno dovoljenje za objekt, ki je bil zgrajen po letu 1967, za objekt zgrajen pred letom 1967 pa dovoljenje za objekt daljšega obstoja oziroma odločbo o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja na podlagi zakona, ki ureja graditev objektov;
– Parafiran vzorec pogodbe.
Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog v javnem razpisu predloži pravilno izpolnjeno zahtevano dokumentacijo. Vsebina vloge mora biti urejena po prej navedenem zaporedju.
Razpisno dokumentacijo lahko interesenti dobijo na spletni strani Občine Brežice (www.brezice.si) in na Občini Brežice, na Oddelku za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službe, v času uradnih ur, Informacije lahko pridobite na Občini Brežice; Tel.: 07/620-55-41 ali e-pošta: natalija.barkovic@brezice.si.
VI. Rok in način prijave
Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem razpisu se lahko vlagajo po objavi razpisa v Uradnem listu RS do porabe sredstev, v vsakem primeru pa najkasneje do 31. 10. 2023, na naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko (velja datum poštnega žiga) ali zadnji dan roka do 15. ure oddana v sprejemni pisarni Občine Brežice.
Prijavni obrazec z zahtevano dokumentacijo mora biti oddan v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – razpis sofinanciranje MKČN« in nazivom prijavitelja.
Vloga za dodelitev sredstev mora biti dostavljena do roka, ki je določen v objavi javnega razpisa. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene.
VII. Postopek obravnave vlog
Vloge bo odpirala in ocenjevala ter pripravila predlog prejemnikov sredstev strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan.
Odpiranje prejetih vlog bo opravila strokovna komisija, in sicer po zaporedju prispetja do porabe sredstev oziroma skrajnega roka za oddajo vlog. V primeru, da je prispelo več vlog, kot je razpoložljivih sredstev, se prednostno obravnavajo vloge, ki so prej prispele. Če so vloge prispele isti dan po pošti, imajo prednost tiste vloge, pri katerih je starejši datum vgradnje MČN v razpisnem obdobju. Odpiranje vlog ne bo javno.
Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pozvala, da jih dopolnijo v roku 8 dni od prejema poziva na dopolnitev. Nepopolna vloga, ki jo predlagatelj v roku, navedenem v pozivu za dopolnitev, ne bo dopolnil, se zavrže. Vloge, ki bodo pravočasno dopolnjene, vendar neustrezno, bodo zavrnjene.
Vse pravočasno prispele in popolne vloge bo strokovna komisija ocenjevala na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa. Prejete vloge se bodo odpirale po časovnem zaporedju prispetja vloge do porabe sredstev oziroma skrajnega roka za oddajo vloge.
Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi oziroma ne dodelitvi sredstev direktor občinske uprave Občine Brežice s sklepom v roku 30 dni po izteku razpisnega roka. Istočasno bodo prejemniki pozvani tudi k podpisu pogodb. Če prejemnik v roku osmih dni od prejema sklepa ne vrne podpisane pogodbe se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. Nakazilo sredstev se izvrši na transakcijski račun upravičenca v letu 2023.
Vlagatelj vloge, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in mu razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko vloži pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na Občino Brežice. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi predlagatelji vlog. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev je dokončna.
VIII. Nadzor in sankcije: kontrolo nad izvajanjem namenske porabe sredstev izvaja komisija, imenovana s sklepom župana. V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali pa so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov oziroma je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je občina upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev v enkratnem znesku. Prejemnik bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.
IX. Informacije
Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS na razpolago na spletni strani Občine Brežice (www.brezice.si) pod rubriko Javni razpisi ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih dni na Oddelku za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službe Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.
Dodatne informacije posreduje Natalija Barkovič, tel. 07/620-55-41, e-mail: natalija.barkovic@brezice.si, v času uradnih ur.
Občina Brežice 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti