Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2023 z dne 30. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2023 z dne 30. 6. 2023

Kazalo

2253. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2023 – rebalans I, stran 6283.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US in 18/23 – ZDU-1O) ter 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 22. junija 2023 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2023 – rebalans I 
1. člen 
V Odloku o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2023 (Uradni list RS, št. 21/23) se v 3. členu drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v EUR
Rebalans-1
I. 
SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
2023
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
60.624.051
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
42.232.254
70 
DAVČNI PRIHODKI
25.698.745
700 Davki na dohodek in dobiček
20.872.644
703 Davki na premoženje
4.043.101
704 Domači davki na blago in storitve
783.000
71 
NEDAVČNI PRIHODKI
16.533.509
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
9.627.710
711 Takse in pristojbine
33.000
712 Globe in druge denarne kazni
54.900
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
688.640
714 Drugi nedavčni prihodki
6.129.259
72 
KAPITALSKI PRIHODKI
2.451.949
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
12.141
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
2.439.808
73 
PREJETE DONACIJE
11.000
730 Prejete donacije iz domačih virov
11.000
74 
TRANSFERNI PRIHODKI
15.279.688
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
7.260.885
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav
8.018.803
78 
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV
649.160
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav
649.160
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
62.644.758
40 
TEKOČI ODHODKI
13.780.419
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
3.675.099
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
539.008
402 Izdatki za blago in storitve
8.761.656
403 Plačila domačih obresti
600.000
409 Rezerve
204.656
41 
TEKOČI TRANSFERI
18.053.356
410 Subvencije
649.924
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
7.753.474
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
1.293.808
413 Drugi tekoči domači transferi
8.222.150
414 Tekoči transferi v tujino
134.000
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI
29.210.425
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
29.210.425
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI
1.600.558
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
742.500
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
858.058
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.–II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
-2.020.707
III/1. 
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–7102)–(II.–403–404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)
–1.514.767
III/2. 
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71)–(40+41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)
10.398.479
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
644.716
44 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
644.716
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
644.716
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
–644.716
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500+501)
4.300.000
50 
ZADOLŽEVANJE
4.300.000
500 Domače zadolževanje
4.300.000
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550+551)
2.820.000
55 
ODPLAČILA DOLGA
2.820.000
550 Odplačila domačega dolga
2.820.000
IX. 
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–1.185.423
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
1.480.000
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
2.020.707
XII. 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
1.185.423
« 
2. člen 
V 9. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Zmanjšanje proračunske postavke ne sme preseči 20 % vrednosti celotne postavke.«
3. člen 
V 11. členu se drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Zmanjšanje proračunske postavke ne sme preseči 20 % vrednosti celotne postavke.«
4. člen 
V 15. členu se v petem odstavku za drugo alinejo doda nova, tretja alineja, ki se glasi:
»– doda nov projekt v načrt razvojnih programov, ki je sofinanciran iz državnega proračuna oziroma evropskih sredstev.«
5. člen 
V 19. členu se v prvem odstavku besedilo »2 mio EUR« nadomesti z besedilom »3 mio EUR«.
KONČNA DOLOČBA 
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Celoten rebalans proračuna se objavi na spletni strani Mestne občine Nova Gorica.
Št. 410-0008/2022-15
Nova Gorica, dne 22. junija 2023
Župan
Mestne občine Nova Gorica 
Samo Turel 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti