Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2023 z dne 30. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2023 z dne 30. 6. 2023

Kazalo

Št. 631-1/2023-3150-23 Ob-2577/23, Stran 1368
Na podlagi 14., 15. in 17. člena Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti (Uradni list RS, št. 35/22 in 40/23), 106.i člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), 5. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 150/22 in 65/23), Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11), Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006, Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr., 15/17, 69/17, 67/18, 51/21 in 208/21), Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001, z dne 30. 10. 2014, s spremembami, Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, z dne 16. 12. 2014, s spremembami, Digitalna Slovenija 2030 – krovna strategija razvoja informacijske družbe do leta 2030; Sklep o začetku postopka št. 631-1/2023-3150-1, z dne 20. 4. 2023; Sklep o imenovanju razpisne komisije javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja neformalnih izobraževanj za odrasle na področju digitalnih kompetenc za leto 2023 (JR DDK 2023) št. 631-1/2023-3150-19, z dne 15. 6. 2023; Odločitev o podpori št. 16-1/1/MDP/0, z dne 29. 6. 2023; Ministrstvo za digitalno preobrazbo objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje izvajanja neformalnih izobraževanj za odrasle na področju digitalnih kompetenc za leto 2023 (JR DDK 2023) 
1. Naziv in sedež organa, ki razpisuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za digitalno preobrazbo, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: MDP).
2. Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe programov neformalnega izobraževanja za pridobivanje osnovnih in naprednih digitalnih kompetenc prebivalcev Republike Slovenije (v nadaljevanju RS) starih 30 let in več1. Z udeležbo na izobraževanjih, udeleženci krepijo zavesti o prednostih uporabe digitalnih orodij za življenje posameznika in družbo kot celoto ter krepijo zaupanje v digitalne tehnologije, razumevanje digitalnih tehnologij ter njihove odgovorne in varne uporabe.
1 Spodnja starostna meja udeležencev usposabljanj je omejena na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10 in 21/18 – ZNOrg), kjer so mladi definirani kot mladostniki in mlade odrasle osebe obeh spolov do dopolnjenega 29. leta. Ta razpis je namenjen odraslim starim 30 let ali več.
Javni razpis bo prispeval k dvigu digitalnih kompetenc pri prebivalcih RS starih 30 let in več. En del izobraževanj bo prispeval k dvigu osnovnih digitalnih kompetenc, drugi k dvigu naprednih digitalnih kompetenc, pri prebivalcih, ki osnovne digitalne kompetence že imajo.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja izobraževalnih programov za prebivalce RS (stare 30 let in več) za pridobitev osnovnih in naprednih digitalnih kompetenc. Izvajanje programov vključuje tudi svetovanje v procesu izobraževanja. Udeležba na izobraževalnih programih je za udeležence brezplačna.
Predmet javnega razpisa glede na 16. os Operativnega programa React-EU ESS – Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva je krepitev osnovnih in naprednih digitalnih kompetenc pri prebivalcih RS starih 30 let in več. Krepitev kompetenc v tej starostni skupini ima lahko vpliv na spodbujanje zaposlovanja, saj je za delodajalce pomembno, da imajo zaposleni digitalne kompetence iz različnih področij. Javni razpis naslavlja vse prebivalce RS, stare 30 let in več. Naslavlja jih na način, da lahko svoje digitalne kompetence bodisi pridobijo ali pa jih okrepijo – v obeh primerih gre torej za dvig digitalnih kompetenc.
Spletna izobraževanja, ki so posneta vnaprej in se ne odvijajo v živo, niso predmet tega javnega razpisa. Izobraževanja za napredne digitalne kompetence lahko potekajo tudi v živo preko spleta.
Aktivnost javnega razpisa: neformalna izobraževanja.
Lokacija izvajanja je celotna Slovenija.
JR financira Evropska unija, in sicer iz prednostne osi 16, Spodbujanje odprave posledic krize v okviru REACT-EU ESS. Upravičeni izdatki izbranega projekta so v celoti upravičeni do povračila. Namenska sredstva ESS predstavljajo 100 % celotnih upravičenih javnih izdatkov za upravičene stroške projekta.
4. Cilji javnega razpisa
Cilji tega javnega razpisa so:
– pridobivanje in dvig osnovnih digitalnih kompetenc odraslih prebivalcev RS starih 30 let in več,
– spodbujanje zanimanja za digitalne tehnologije, njihovo razumevanje ter odgovorno in varno uporabo,
– pridobivanje in dvig naprednih digitalnih kompetenc.
Opolnomočenje ciljnih skupin na področju digitalne pismenosti bo prispevalo k višji stopnji znanja za uporabo digitalne tehnologije in omogočilo višjo stopnjo uporabe digitalnih naprav, interneta in storitev, kot so e-pošta, e-uprava, e-zdravje, e-nakupovanje ipd. To bo pripomoglo k boljši informiranosti.
5. Ciljne skupine
Ciljna skupina neformalnih izobraževanj po tem javnem razpisu so prebivalci RS, z osvojenimi osnovnimi digitalnimi kompetencami ali manj.
Za odraslo osebo po tem javnem razpisu šteje oseba, ki je na dan prijave na neformalno izobraževanje stara 30 let ali več in je prebivalec RS.
6. Upravičeni prijavitelji javnega razpisa
Na javni razpis lahko kandidirajo samostojni podjetniki posamezniki ter pravne osebe zasebnega in javnega prava, vključno z javnimi in zasebnimi zavodi, društvi, zvezami društev, ustanovami, zadrugami in reprezentativnimi socialnimi partnerji na ravni države, ki so bile na dan oddaje vloge registrirane za dejavnost neformalnega izobraževanja (šifra dejavnosti 85.590).
Prijavitelj oziroma konzorcij mora ob oddaji vloge zagotoviti tudi:
− strokovno usposobljenost kadra za izvedbo izobraževanj za vse skupine, tudi tiste z različnimi oblikami oviranosti,
− prostorske pogoje za izvajanje izobraževanj za vse skupine, tudi tiste z različnimi oblikami oviranosti,
− računalniško opremo za izvajanje izobraževanj, ki mora biti v primeru izkazanih potreb, prilagojena tudi osebam z različnimi oblikami oviranosti.
7. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Pogoji vezani na vlogo – Posamezna vloga mora za prehod v fazo ocenjevanja izpolnjevati naslednje pogoje:
– realno izvedljivost v obdobju, za katerega velja podpora,
– ustreznost ter sposobnost upravičencev,
– ustreznost ciljnih skupin,
– skladnost s cilji/rezultati na ravni prednostne osi oziroma naložb,
– izvedba izobraževanj v skupinah 10–15 ljudi.
7.1 Splošni pogoji za prijavitelje
1. Prijavitelj mora imeti registrirano dejavnost neformalnega izobraževanja (šifra 85.590).
2. Prijavitelj lahko na javnem razpisu kandidira sam ali skupaj s partnerji, ki bodo tvorili konzorcij. Pri tem morajo biti v prijavi jasno razvidni vloga in doprinos prijavitelja in partnerjev k izvedbi operacije. Prijavo na javni razpis odda samo prijavitelj, ki je tudi odgovorni nosilec vloge. Če bo na javnem razpisu izbran konzorcij, pogodbo o sofinanciranju z MDP podpiše zgolj prijavitelj (priloga št. 3 vzorec pogodbe o sofinanciranju). Prijavitelj je dolžan najkasneje do podpisa pogodbe o sofinanciranju MDP predložiti podpisan konzorcijski sporazum, ki je priloga razpisne dokumentacije (priloga št. 4 vzorec konzorcijske pogodbe) in v katerem so opredeljene pravice, obveznosti in odgovornosti posameznih partnerjev konzorcija za izvedbo aktivnosti, navedenih v potrjeni vlogi.
3. Isti poslovni subjekt lahko na tem javnem razpisu kandidira le enkrat – bodisi kot samostojni prijavitelj bodisi kot konzorcijski partner v enem konzorciju. Če bo poslovni subjekt kandidiral v več vlogah, bodo vse vloge, v katerih je prijavljen, izločene iz nadaljnjega postopka.
4. Prijavitelj in konzorcijski partnerji niso v stečajnem postopku, postopku prenehanja delovanja, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije.
5. Prijavitelj mora zagotoviti spremljanje in vrednotenje projekta skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013, 5. in 19. členom ter Prilogo I spremljati in ministrstvu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov projekta, vključno z osebnimi podatki.
6. Prijavitelj ima v Republiki Sloveniji odprt transakcijski račun, ki je razviden iz registra transakcijskih računov pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.
7. Prijavitelj mora voditi ločeno računovodstvo ali ustrezno računovodsko kodo za vse transakcije v zvezi z operacijo, za katere je upravičenec dolžan voditi in spremljati prejeta sredstva za operacijo.
8. Prijavitelj in vsi konzorcijski partnerji imajo poravnane vse davke in druge obvezne dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo, zapadle do vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo prijave na javni razpis oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti ne znaša 50,00 EUR ali več.
9. Prijavitelj oziroma konzorcij ima na razpolago dovolj tehničnih, kadrovskih in finančnih zmogljivosti za izvedbo operacije.
10. Prijavitelj mora na vseh lokacijah izobraževanja omogočiti dostop tudi za osebe z oviranostmi.
11. Z oddajo prijave prijavitelj izjavlja, da je seznanjen in se strinja z vsemi pogoji, ki so navedeni v tem javnem razpisu, razpisni dokumentaciji in njenih prilogah.
7.2 Posebni pogoji za prijavitelje in partnerje za prijavo na javni razpis
Prijavitelj ob prijavi na predmetni javni razpis odda na zato predvidenem obrazcu: priloga 2 Elaborat, ki vsebuje:
– načrt izobraževalnega programa po zgledu DigComp 2.2 v trajanju najmanj 10 ur po posameznem programu,
– terminski načrt izvedbe projekta s fazami, nalogami, mejniki,
– opis prostorskih pogojev (z naslovom lokacij in informacijo o njihovi umeščenosti v statistično regijo) za izvajanje izobraževanj,
– popis razpoložljive računalniške in tehnične opreme za izvajanje izobraževanj, pri čemer mora zagotoviti tudi ustrezno opremo za osebe z oviranostmi in jo vključiti v popis,
– reference o izvedenih izobraževanjih: prijavitelj/partner je v obdobju od 1. 1. 2019 do prijave na javni razpis izvedel in zaključil najmanj 10 dogodkov v obliki izobraževanj, delavnic ali predavanj na temo digitalnih kompetenc. Predložijo se dokazila v obliki fotografij, evidenc izvedbe, objav na spletni strani ali družbenih omrežjih ipd.,
– plan aktivnosti za informiranost potencialnih udeležencev izobraževalnih programov,
– opredelitev tveganj in opis ukrepov za njihovo obvladovanje. Prijavitelj konkretno navede rešitve in način zagotavljanja usposabljanj v primeru nepredvidenih situacij (npr. Covid-19), pri čemer je potrebno upoštevati cilje javnega razpisa, metode usposabljanj in ciljno skupino udeležencev (nimajo dostopa do interneta, niso dovolj digitalno usposobljeni itd.).
8. Merila za ocenjevanje
Posamezna vloga lahko skupaj prejme 85 točk po sledečih kriterijih.
Vloga mora doseči najmanj 40 točk, da se uvrsti v izbor za sofinanciranje.
8.1 Merila za izbor prijaviteljev, ki izpolnjujejo pogoje in zahteve tega javnega razpisa so:
Zap. št.
MERILO 
Točke
M1
Ustreznost po DigComp 2.2
V primeru, da vloga dobi 0 točk se izloči iz nadaljnjega postopka. 
26
Upoštevani so vsi sklopi in podsklopi (5 sklopov in 21 podsklopov) (26 točk)
Upoštevanih je nekaj sklopov in podsklopov (točk je toliko, kolikor je upoštevnih oziroma opisanih sklopov/podsklopov) 
Vloga ne opredeljuje programa po DigComp 2.2 (0 točk) 
M2
Predlagane vsebine so raznolike (e-uprava, e-banka, e-davki, e-naročanje, e-osebna izkaznica, e-zdravje ipd.) 
20
nad 5 vsebin (20 točk) 
od 1 do 5 vsebin (10 točk) 
nobena vsebina (0 točk) 
M3
Prijavitelj omogoča izobraževanje na različnih vrstah naprav: tablični računalnik, stacionarni računalnik, mobilni telefon in prenosni računalnik. V primeru, da vloga dobi 0 točk, se izloči iz nadaljnjega postopka. 
4
Prijavitelj omogoča usposabljanja na 4 različnih vrstah naprav (4 točke) 
Prijavitelj omogoča usposabljanja na 3 različnih vrstah naprav (3 točke) 
Prijavitelj omogoča usposabljanja na 2 različnih vrstah naprav (2 točki) 
Prijavitelj omogoča usposabljanja na 1 napravi (1 točka)
Prijavitelj omogoča usposabljanja na 0 napravah (0 točk) – vloga se izloči
M4
Ustreznost načrta, opredelitev vrste izobraževanja in lokacija izobraževanj. 
V primeru, da vloga dobi 0 točk, se izloči iz nadaljnjega postopka. 
8
Načrt izvedbe je ustrezen in ima opredeljeno vrsto izobraževanja in kraj/-e, kjer se bo izobraževanja izvajalo (8 točk)
Načrt izvedbe je ustrezen in ima opredeljeno vrsto izobraževanja ali 
načrt izvedbe je ustrezen in ima opredeljen kraj izobraževanja (6 točk)
Načrt izvedbe je samo ustrezen, nima pa opredeljene vrste izobraževanja in kraja izobraževanj (4 točke) 
Načrt izvedbe ni ustrezen (0 točk) 
M5
Reference prijavitelja o izvedenih dogodkih v obliki izobraževanj, delavnic ali predavanj s področja neformalnih izobraževanj odraslih za digitalne kompetence. V primeru, da vloga dobi 0  točk, se izloči iz nadaljnjega postopka. 
10
nad 10 referenc (10 točk) 
10 referenc (5 točk)
od 0 do 9 referenc (0 točk)
M6
Izvajanje izobraževanj v različnih statističnih regijah 
8
v štirih (4) in več različnih regijah (8 točk)
v treh (3) različnih regijah (6 točk)
v dveh (2) različnih regijah (4 točke) 
v samo eni (1) regiji (0 točk) 
M7
Promocijske aktivnosti 
4
Promocijske aktivnosti so dobro razdelane, predvidene so tudi v lokalnih okoljih, pristopajo na inovativen način, vključujejo različne oblike oziroma oglaševanje na različnih medijih (npr. letaki, plakati, družbena omrežja, radio, lokalna TV, lokalni časopis ipd.) (4 točke)
Promocijske aktivnosti so delno razdelane, predvideni so samo nekateri vidiki promocije (2 točki)
Promocijske aktivnosti niso dobro razdelane (0 točk) 
M8
Opredelitev tveganj in ukrepov za njihovo obvladovanje 
2
Tveganja in ukrepi za njihovo obvladovanje so celovito opredeljeni (2 točki)
Tveganja in ukrepi za njihovo obvladovanje so delno opredeljeni (1 točka)
Tveganja in ukrepi za njihovo obvladovanje so slabo opredeljeni (0 točk)
M9
Lokacija izobraževanj na obmejnih območjih 
3
Izobraževanja se bodo izvajala tudi na območjih avtohtonih narodnih skupnosti (italijanska in madžarska) in avtohtonih romskih skupnosti ter obmejnih problemskih območjih
SKUPAJ MOŽNIH TOČK
85
Podrobnejša obrazložitev meril je razvidna iz razpisne dokumentacije.
9. Financiranje
Okvirna višina neto sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 5.900.000,00 EUR, dodeljuje se jih do celotne porabe sredstev.
Predvidena razporeditev sredstev v EUR po letih je sledeča:
Proračunska postavka 
2023
*2024
231127 PN16.1 – Digitalna preobrazba – COVID-19-ESS-EU-ReactEU
4.130.000,00
231646 – e-Vključenost
1.770.000,00
* Sredstva za leto 2024 so do rebalansa proračuna zagotovljena na proračunski postavki e-vključenost.
V skladu s pravili zakonodaje s področja javnih financ se bo sofinanciranje operacij izvajalo po principu povračil za nastale in plačane stroške.
Javni razpis za izbor operacije »Javni razpis za sofinanciranje izvajanja neformalnih izobraževanj za odrasle na področju digitalnih kompetenc za leto 2023 (JR DDK 2023)« (v nadaljnjem besedilu: JR DDK 2023) sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada (v nadaljnjem besedilu: ESS). JR se bo izvajal v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (v nadaljnjem besedilu: OP 2014–2020), prednostna os 16. Spodbujanje odprave posledic krize v okviru REACT-EU ESS.
Sofinanciranje iz sredstev REACT-EU ESS je 100 %.
Sredstva se razdelijo glede na število doseženih točk do porabe.
10. Upravičeni stroški
Financiranje po tem javnem razpisu bo potekalo skladno z Navodili Organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 in Smernicami o poenostavljenih možnostih obračunavanja stroškov.
V okviru tega javnega razpisa so upravičeni naslednji stroški:
– SSE: Strošek na izobraževanje2 v višini 2.475,00 EUR.
2 Za izvedeno izobraževanje se šteje, v kolikor se ga udeleži najmanj 10 udeležencev.
SSE je bil potrjen z metodologijo št. 631-1/2023-3150-25 dne 26. 6. 2023.
Vsak udeleženec mora biti vsaj 75 % časa prisoten na izobraževanju, da je izvajalec upravičen do povračila SSE. Na posamezno izobraževanje mora izvajalec izkazati 75 % prisotnost najmanj 10 udeležencev, da je upravičen do navedenega zneska za posamezno izobraževanje.
Delež izvedenih izobraževanj ne sme biti nižji od 80 % skupno dogovorjenega programa, ki ga je izvajalec navedel v prijavi. V kolikor je delež izvedenih izobraževanj nižji od skupno dogovorjenega cilja, je upravičenec MDP oziroma skrbniku pogodbe dolžan podati pisno pojasnilo z navedenimi okoliščinami, zaradi katerih cilja ni bilo mogoče doseči.
Stroški, ki niso opredeljeni kot upravičeni, so neupravičeni do sofinanciranja.
Sofinanciranje upravičenih stroškov ne predstavlja državne pomoči.
Prijavitelji lahko zaprosijo za sofinanciranje do 100 % upravičenih stroškov projekta.
11. Predplačila
V skladu s pravili zakonodaje s področja javnih financ se bo sofinanciranje projektov izvajalo po principu povračil za nastale in plačane stroške. Izjema so predplačila v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
Do predplačila do višine 30 odstotkov vrednosti predvidenih izplačil teh sredstev je upravičen prijavitelj pod pogojem, da je oseba zasebnega ali javnega prava in je ustanovljena in deluje kot društvo, zasebni ali javni zavod ali ustanova.
V primeru konzorcija je do predplačila upravičen tudi posamezen konzorcijski partner, če je oseba zasebnega ali javnega prava in je ustanovljena in deluje kot društvo, zasebni ali javni zavod ali ustanova.
V kolikor je prijavitelj oseba zasebnega ali javnega prava, ki ni ustanovljena in ne deluje kot društvo, zasebni ali javni zavod ali ustanova, niti prijavitelj niti konzorcijski partnerji niso upravičeni do predplačila.
Podrobnejši način izplačevanja predplačila je opredeljen v vzorcu pogodbe in konzorcijske pogodbe, ki sta sestavni del razpisne dokumentacije. V konzorcijski pogodbi se definira delež udeležbe po partnerjih. Prav tako bo MDP po podpisu pogodb z izbranimi upravičenci, objavil Navodila upravičencem za izvajanje projektov v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja neformalnih izobraževanj za odrasle na področju digitalnih kompetenc za leto 2023 (v nadaljnjem besedilu: navodila upravičencem), v katerih bo natančno opredeljen način izplačevanja dodeljenih sredstev.
12. Kazalniki
Pričakovani kazalnik učinka javnega razpisa pomeni število izvedenih izobraževanj in število udeležencev.
Pričakovani kazalnik rezultata javnega razpisa pa pomeni napredek na posameznega udeleženca glede na testiranje po Europass-u, ki ga upravičenec v obliki analize napredka glede na ciljno skupino, poda v končnem poročilu. Pričakuje se, da bo napredovalo vsaj 80 % udeležencev izobraževanj.
KAZALNIK
MERSKA ENOTA
SKLAD
SKUPNA CILJNA VREDNOST (ZA LETO 2023)
Skupni kazalnik učinka (spremlja se po Prilogi I)
Število udeležencev
število
ESS
23.830
Kazalnik učinka javnega razpisa
Število izvedenih izobraževanj
število
ESS
2383
Kazalnik rezultata javnega razpisa
Delež udeležencev, ki so izboljšali svoje digitalne kompetence (glede na Europass)
odstotek
ESS
80 %
13. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji pridobijo na spletni strani ministrstva: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-digitalno-preobrazbo
Dodatne informacije o javnem razpisu lahko zainteresirani prijavitelji dobijo izključno po elektronski pošti na naslovu: gp.mdp@gov.si s pripisom: »Javni razpis za sofinanciranje izvajanja neformalnih izobraževanj za odrasle na področju digitalnih kompetenc za leto 2023 (JR DDK 2023)«.
Vprašanja morajo na zgoraj naveden naslov prispeti najkasneje deset dni pred iztekom roka za oddajo vlog. MDP bo objavilo odgovore na vprašanja najkasneje šest dni pred iztekom roka za oddajo vlog, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki bodo prispela po 10. dnevu pred iztekom roka za oddajo vlog, ne bodo upoštevana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Odgovori in vse informacije v zvezi z JR DDK 2023 bodo javno objavljeni na spletnem naslovu https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-digitalno-preobrazbo. Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.
MDP bo organiziralo informativno delavnico za potencialne prijavitelje, kjer bo podrobneje predstavljen javni razpis. O datumu in lokaciji delavnice bodo potencialni prijavitelji obveščeni na spletni strani MDP: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-digitalno-preobrazbo.
14. Pogoji za spremembo javnega razpisa
Javni razpis se lahko spremeni z objavo spremembe javnega razpisa v Uradnem listu RS do oddaje vloge na javni razpis. MDP si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru operacij prekliče, z objavo v Uradnem listu RS.
Pred potekom roka za oddajo vlog lahko MDP spremeni razpisno dokumentacijo z izdajo sprememb oziroma dopolnitev. Vsaka taka sprememba oziroma dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo objavljena na spletni strani MDP: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-digitalno-preobrazbo.
15. Predložitev vloge
Rok za prejem vlog na predmetni javni razpis je do 31. 7. 2023 do 12. ure.
Vloga se pripravi na prijavnih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije, in mora vsebovati vse zahtevane obvezne priloge in podatke, ki so določeni v besedilu razpisne dokumentacije.
Vloga se lahko odda v (a) elektronski ali (b) fizični obliki.
(a) Oddaja vloge v elektronski obliki:
Prijavitelj lahko vlogo odda v elektronski obliki na elektronski naslov: JRodrasli.mdp@gov.si. V tem primeru mora biti vloga podpisana s kvalificiranim digitalnim potrdilom zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe prijavitelja. V polje ‘zadeva’ elektronskega sporočila se vpiše: »Vloga na JR – za sofinanciranje izvajanja neformalnih izobraževanj za odrasle na področju digitalnih kompetenc za leto 2023«.
(b) Oddaja vloge v fizični obliki:
Vlogo se odda v fizični obliki tako, da je v ovojnici poleg tiskane vloge priložena tudi vloga v elektronski obliki na e-nosilcu podatkov – USB ključek. V primeru neskladja podatkov na tiskani in elektronski verziji vloge, se upoštevajo podatki iz elektronske vloge. Takšno vlogo prijavitelj odda osebno v glavni pisarni na naslovu Ministrstvo za digitalno preobrazbo, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana (1. nadstropje), vsak delovni dan med 9. in 15. uro do dneva določenega za oddajo prijave ali pošlje po pošti kot priporočeno poštno pošiljko na naslov: Ministrstvo za digitalno preobrazbo, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana. Iz pošiljke mora biti jasno razviden točen datum in čas (ura in minuta) oddaje vloge.
Vsi dokumenti pisnega izvoda vloge morajo biti zloženi v vrstnem redu, kot je določen na kontrolniku za formalno popolnost vloge, povezani in speti, tako da jih ni mogoče neopazno odvzemati ali dodajati. Takšna vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici (skupaj z e-nosilcem podatkov), z označbo: Ne odpiraj! »Vloga na JR – za sofinanciranje izvajanja neformalnih izobraževanj za odrasle na področju digitalnih kompetenc za leto 2023«. Dokumentacija in elektronski medij, ki so priloženi fizični vlogi, se ne vračajo.
Vsi stroški prijave na javni razpis bremenijo prijavitelja.
Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo v določenem roku ne glede na način oddaje, prispele v glavno pisarno ministrstva ali na elektronski naslov JRodrasli.mdp@gov.si.
Če prijavitelj, ali v primeru konzorcija partnerji, poslujejo z žigom, je le-ta obvezen podatek na obrazcih in prilogah. V kolikor z njim ne poslujejo, na mesta, določena za žig, navedejo: »Ne poslujemo z žigom«. Prav tako je obvezen podpis odgovornih oseb povsod, kjer je to predvideno. V primeru, da obrazci in priloge ne bodo podpisani, se bo vloga štela za formalno nepopolno.
Neustrezno označene in nepravočasno prispele vloge bodo s sklepom zavržene in neodprte vrnjene prijavitelju.
16. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo izvedeno v roku osmih dni od izteka roka za predložitev vlog v prostorih Ministrstva za digitalno preobrazbo, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana in bo praviloma javno. Razpisna komisija lahko določi, da zaradi prevelikega števila vlog (15 ali več), odpiranje ne bo javno. Podatek o datumu, lokaciji in (ne)javnosti odpiranja vlog bo MDP najmanj dva delovna dneva pred predvidenim datumom odpiranja vlog objavilo na spletni strani: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-digitalno-preobrazbo.
Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, izpolnjene in pravilno označene ovojnice, ki vsebujejo vloge, in sicer po vrstnem redu, v katerem so bile predložene.
Za formalno popolno se šteje vloga, ki vsebuje vse prijavne obrazce, obvezne priloge ter podatke, zahtevane v besedilu javnega razpisa in razpisni dokumentaciji.
Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge ne bodo popolne. Poziv za dopolnitev vloge bo prijavitelju posredovan izključno po elektronski pošti na kontaktni naslov prijavitelja, naveden v prijavnem obrazcu.
Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev (ocenjevanje po merilih) njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je MDP prejelo v postopku dodelitve sredstev.
Prijavitelj sme le ob pisnem soglasju MDP popraviti očitne računske napake.
Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Postopek in način izbora je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji.
Na podlagi tega javnega razpisa se projekt, za sofinanciranje katerega se odobrijo sredstva kohezijske politike, imenuje operacija.
V nadaljnji postopek ocenjevanja se bodo uvrstile le vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje javnega razpisa.
17. Obveščanje prijaviteljev o rezultatih javnega razpisa in varovanje osebnih podatkov ter poslovnih skrivnosti
O dodelitvi sredstev po tem javnem razpisu bo na predlog komisije s sklepom odločil predstojnik MDP.
MDP bo prijavitelje o izidu razpisa obvestilo najkasneje v 60 dneh po zaključku odpiranja vlog. Rezultati razpisa predstavljajo informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani MDP: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-digitalno-preobrazbo. Z izbranimi prijavitelji bodo na podlagi sklepa predstojnika MDP o izboru sklenjene pogodbe o sofinanciranju (Priloga 3: Vzorec pogodbe o sofinanciranju). V primeru, da se prijavitelj v roku osmih dni od prejema poziva za podpis pogodbe o sofinanciranju nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo.
18. Sklepanje pogodbe, poraba in obdobje porabe dodeljenih sredstev
Podpis pogodbe bo predvidoma potekal v digitalni obliki na podlagi kvalificiranega digitalnega potrdila.
Rok sklenitve pogodbe je največ 30 dni od datuma izdaje sklepa o izboru.
Obdobje upravičenih stroškov traja od objave javnega razpisa v Uradnem listu RS do konca izvajanja operacije kot ga določi prijavitelj v vlogi in hkrati najkasneje do 31. 12. 2023. Upravičenci morajo pričeti z izvajanjem projektov z dnem podpisa pogodbe.
Rok za predložitev zahtevkov za črpanje sredstev je najkasneje do 1. 2. 2024.
Potrjeni zahtevki za izplačilo v letu 2024 bodo izplačani upravičencem neposredno s strani proračuna RS v skladu s plačilnim rokom, kot ga določa veljavni Zakon o izvrševanju proračunov RS.
Upravičenci lahko oddajo največ en zahtevek mesečno za izplačilo v času izvajanja operacije, in sicer do vsakega 5. v tekočem mesecu za pretekli mesec, razen za upravičene stroške v mesecu decembru 2023, ko mora upravičenec oddati zahtevek do 1. 2. 2024.
Kadar prijavitelj zaradi nepredvidljivih razlogov ne more izpeljati že napovedanega oziroma organiziranega programa, mora o tem nemudoma obvestiti MDP in potencialne udeležence.
Obdobje upravičenih stroškov: od dneva objave v UL do 31. 12. 2023.
Obdobje upravičenih izdatkov: od dneva objave v UL do 31. 12. 2023.
Obdobje upravičenih javnih izdatkov: od dneva objave v UL do 31. 12. 2024.
19. Pravno varstvo: zoper odločitev ministrstva o vlogi za dodelitev sofinanciranja je dopusten upravni spor. Tožba se vloži pri Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, v roku 30 dni od dneva vročitve sklepa, in sicer neposredno pisno na sodišču ali pa se mu tožba pošlje po pošti. Šteje se, da je bila tožba vložena pri sodišču tisti dan, ko je bila priporočeno oddana na pošto. Tožba se vloži v toliko izvodih, kolikor je strank v postopku. Tožbi je treba priložiti sklep, ki se izpodbija, v izvirniku, prepisu ali kopiji. Tožba ne zadrži izvršitve sklepa o (ne)izboru, zoper katerega je vložena, oziroma ne zadrži podpisa pogodbe o sofinanciranju z izbranimi prijavitelji.
20. Ostale zahteve
Prijavitelji bodo morali podpisati izjavo, da so seznanjeni s spodaj navedenimi posledicami in da bodo pri izvajanju operacije upoštevali in spoštovali naslednje zahteve:
Prejemnik sredstev mora pri porabi dodeljenih sredstev upoštevati zakon, ki ureja javno naročanje (če so izpolnjeni pogoji v tem zakonu).
20.1 Zahteve glede obveščanja in komuniciranja z javnostjo
Upravičenci morajo zadostiti zahtevam glede informiranja in obveščanja javnosti skladno s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU, veljavnimi Navodili organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) in Priročnika celostne grafične podobe evropske kohezijske politike 2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/portal/sl/aktualno/logotipi).
20.2 Zahteve glede hranjenja dokumentacije in spremljanja ter evidentiranja
Upravičenec mora hraniti dokumentacijo v zvezi z operacijo v skladu z Uredbo (EU) št. 1303/2013 ter vsakokratno veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva, še 10 let po njenem zaključku, in sicer za potrebe revizije oziroma kot dokazila za potrebe prihodnjih preverjanj, in sicer do 31. 12. 2033. V primeru neskladja rokov veljajo določila Uredbe (EU) št. 1303/2013.
Upravičenec mora zagotoviti dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih operacije za obdobje 3 let, in sicer od 31. 12. po predložitvi obračunov (Evropski komisiji), ki vsebujejo končne izdatke končane operacije, če ni drugače določeno s 140. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 oziroma predpisom, ki jo bo nadomestil. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo upravičenec po končani operaciji pisno obveščen s strani ministrstva.
V skladu s 125. členom Uredbe 1303/2013/EU bo moral upravičenec voditi in spremljati porabo sredstev za operacijo računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za vse transakcije v zvezi z operacijo, tako da bo v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev, ne glede na računovodska pravila Republike Slovenije.
20.3 Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o operaciji posredniškemu organu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom
Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katere sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani MDP, pristojnih organov Republike Slovenije in s strani pristojnih organov Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. V primeru preverjanja na kraju samem, bo moral upravičenec omogočiti vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen. V izjemnih primerih se lahko opravi tudi nenajavljeno preverjanje na kraju samem. Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati MDP o izvedenih ukrepih.
20.4 Zahteve glede zagotavljanja enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru predmetnega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU.
Upravičenec bo moral rezultate operacije uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe 1303/2013/EU.
20.5 Zahteve glede varovanja osebnih podatkov
Vse zahteve v zvezi z varovanjem osebnih podatkov se nahajajo v razpisni dokumentaciji.
20.6 Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije
Upravičenec je za namen spremljanja in vrednotenja projekta skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013, dolžan spremljati in MDP zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov projekta, vključno z osebnimi podatki.
Dokazila o doseganju ciljev, ki jih bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja, so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Upravičenec mora v vlogi realno prikazati načrtovane cilje operacije. Preveč optimistična pričakovanja lahko privedejo do nedoseganja zastavljenih ciljev in so lahko podlaga za zahtevo za vračilo prejetih sredstev. Podatki iz vloge (prejeta dokumentacija) bodo osnova za spremljanje pričakovanih rezultatov in bodo kot takšni tudi priloga pogodbe o sofinanciranju.
Če med izvajanjem operacije pride do sprememb, ki bi vplivale na oceno vloge tako, da bi se ocena znižala pod prag sofinanciranih operacij, lahko MDP odstopi od pogodbe o sofinanciranju operacije ter zahteva vrnitev izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
Če upravičenec ob zaključku operacije ne bo dokazal uresničitve načrtovanih ciljev v celoti, lahko MDP zahteva vračilo že izplačanih sredstev oziroma sorazmernega dela sredstev za nerealizirane aktivnosti, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
20.7 Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti
Če se ugotovi, da upravičenec MDP ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev MDP o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo upravičenec dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila v proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
20.8 Posledice, če se ugotovi, da aktivnosti na operaciji niso bile skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije
Če se ugotovi, da aktivnosti na operaciji niso bile skladne s pravom Evropske unije in pravom Republike Slovenije, skladno z določili 6. člena Uredbe (EU) 1303/2013/EU, bo MDP odstopilo od pogodbe o sofinanciranju, upravičenec pa bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
20.9 Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne operacije ali, če je višina financiranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo oziroma znesek pomoči
Dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira oziroma so bili odobreni, ni dovoljeno. Če se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, bo zahtevano vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi obrestmi od dneva nakazila sredstev iz proračuna Republike Slovenije na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. Če se ugotovi, da je bilo dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo to obravnavalo kot goljufija. Če se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, lahko MDP pogodbo o sofinanciranju odpove. V vsakem primeru pa se bo upravičencu znižala vrednost sofinanciranja po pogodbi o sofinanciranju za ugotovljen znesek dvojnega sofinanciranja. Če se ugotovi, da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo, MDP zahteva vrnitev preveč izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila v državni proračun Republike Slovenije.
Ministrstvo za digitalno preobrazbo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti