Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2023 z dne 30. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2023 z dne 30. 6. 2023

Kazalo

Št. 410-14/2023-5 Ob-2535/23, Stran 1380
Na podlagi 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg in 3/22 – ZDeb), 7. člena Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 57/23), Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2023 (Uradni list RS, št. 30/23), Letnega programa kulture v Občini Sežana za leto 2023 (št. 032-5/2023-14, sprejet dne 11. 5. 2023 na seji Občinskega sveta Občine Sežana) ter 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP in 149/22) Občina Sežana objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v Občini Sežana za leto 2023 
1. Sofinancer: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
2. Predmet razpisa: Občina Sežana razpisuje sredstva za sofinanciranje kulturnih dejavnosti za leto 2023 v Občini Sežana, proračunska postavka 242501 »Dejavnost društev s področja kulture in individualnih kultur«.
3. Cilj razpisa: namen razpisa je sofinancirati redno kulturno dejavnost nevladnih organizacij v Občini Sežana za leto 2023, skladno s pravilnikom, ki ureja sofinanciranje kulturnih dejavnosti v Občini Sežana. Občina Sežana sofinancira programe iz različnih področij kulture.
4. Splošni pogoji
Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež na območju Občine Sežana in aktivno delujejo na območju Občine Sežana,
– da so v skladu z zakonodajo registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti najmanj eno leto pred objavo razpisa,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu iz katere izhaja, da so aktivno vadeči iz Občine Sežana (v kolikor gre za organizacijo obliko, ki predvideva članstvo),
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih dejavnosti,
– opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,
– da imajo na dan prijave na javni razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti za tekoče koledarsko leto, poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Sežana,
– da z istim programom ne kandidirajo na ostale javne razpise iz proračuna Občine Sežana,
– druge pogoje, določene z vsakoletnim razpisom.
5. Kriteriji in merila za vrednotenje kulturnih dejavnosti nevladnih organizacij na področju kulture so sestavni del razpisne dokumentacije.
6. Višina razpisanih sredstev za leto 2023 znaša 26.000,00 EUR. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2023.
7. Rok za predložitev prijav je do vključno ponedeljka, 31. 7. 2023.
8. Kraj kjer lahko izvajalci dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva objave dosegljiva na spletni strani Občine Sežana www.sezana.si in na sedežu Občine Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
9. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil: Petra Arko Kovačič (pisarna št. 69), 05/73-10-148, petra.arko@sezana.si
10. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na razpisnem obrazcu »Prijava na javni razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v Občini Sežana za leto 2023« in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Popolna vloga mora biti predložena na naslov Občina Sežana, Partizanska c. 4, 6210 Sežana, v razpisanem roku, v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani: »Ne odpiraj – prijava na javni razpis – sofinanciranje kulturnih dejavnostI v Občini Sežana 2023«. Na hrbtni strani mora biti označen pošiljatelj. Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto v razpisnem roku ali ni bila predložena na vložišču Občine Sežana v razpisnem roku.
Po poteku razpisnega roka bo strokovna komisija hkrati odprla vse vloge, ki bodo prispele do razpisanega roka. Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru formalno nepopolnih vlog bodo prijavitelji pozvani, da v roku 8 dni od dne prejetega obvestila dopolnijo vlogo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v navedenem roku, se s sklepom zavržejo. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija. Oddaja vloge pomeni, da se izvajalec strinja z vsemi pogoji in merili razpisa.
11. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
O izboru in višini sredstev, dobljenih na tem razpisu, bodo izvajalci obveščeni v roku 60 dni po zaključku razpisa.
Sredstva se dodelijo z odločbo, upoštevaje število zbranih točk izvajalca in vrednosti točke, vendar največ do višine zaprošenih sredstev izvajalca. Zoper odločbo direktorja občinske uprave oziroma vodje notranje organizacijske enote je možno vložiti pritožbo na župana v roku 8 dni od prejema odločbe. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi organizacijami.
Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe za izvajanje javnih kulturnih programov v Občini Sežana. Če se izvajalec oziroma prejemnik sredstev v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Občina Sežana 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti