Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2023 z dne 30. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2023 z dne 30. 6. 2023

Kazalo

2285. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2023 – rebalans I., stran 6320.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US in 18/23 – ZDU-1O) in 18. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 79/18 in 57/23) je Občinski svet Občine Žužemberk na predlog župana na 5. seji dne 21. 6. 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2023 – rebalans I. 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Žužemberk za leto 2023 (Uradni list RS, št. 135/22) se 2. člen spremeni tako, da glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Konto
Naziv konta
Rebalans leto 2023
1
2
3
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
10.019.630
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
5.614.930
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
4.966.530
700 Davki na dohodek in dobiček
4.420.000
703 Davki na premoženje
339.730
704 Domači davki na blago in storitve
202.800
706 Drugi davki
4.000
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
648.400
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
310.200
711 Takse in pristojbine
20.000
712 Globe in druge denarne kazni
33.700
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
11.000
714 Drugi nedavčni prihodki
273.500
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
2.462.500
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
752.500
722 Prihodki od prodaja zemljišč in neopredmetenih sredstev
1.710.000
73
PREJETE DONACIJE
7.000
730 Prejete donacije iz domačih virov
7.000
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
1.935.200
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.020.000
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
915.200
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
10.174.430
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
2.549.286
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
533.550
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
76.760
402 Izdatki za blago in storitve
1.878.460
403 Plačila domačih obresti
57.416
409 Rezerve
3.100
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
2.901.850
410 Subvencije
589.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.617.500
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
90.700
413 Drugi domači transferi
604.650
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
4.662.994
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4.662.994
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
60.300
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
36.500
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
23.800
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.–II.)
–154.800
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
500.000
500 Domače zadolževanje
500.000
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
345.200
550 Odplačila domačega dolga
345.200
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
0
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
154.800
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX)
154.800
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
556.646
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov za leto 2023 sta sestavni del tega odloka ter se objavita na spletni strani Občine Žužemberk.«
2. člen 
V Odloku o proračunu Občine Žužemberk za leto 2023 (Uradni list RS, št. 135/22) se 13. člen spremeni tako, da glasi:
»Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2023 lahko zadolži do višine 500.000 EUR.
Občina Žužemberk v letu 2023 ne bo izdajala poroštev.
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanja proračuna ne more uravnovesiti, lahko župan odloči o najetju likvidnostnega posojila, vendar največ do 5 % sprejetega proračuna.
O najetju posojila in namenih zadolževanja odloča župan.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-10/2022
Žužemberk, dne 22. junija 2023
Župan 
Občine Žužemberk 
Jože Papež 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti