Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2023 z dne 30. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2023 z dne 30. 6. 2023

Kazalo

Ob-2575/23, Stran 1366
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Ministrstvo), na podlagi prvega odstavka 3. člena Uredbe o izvajanju intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 (Uradni list RS, št. 17/23 in 58/23; v nadaljnjem besedilu: Uredba), objavlja
javni razpis 
za podintervencijo Podpora čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov v programskem letu 2023 
1. Predmet javnega razpisa
1.1 Predmet javnega razpisa je podpora čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov v programskem letu 2023, katerega glavni namen je zagotavljanje pogojev za dostop do čebeljih paš na drugih območjih ter s tem enakomernejše poseljenosti s čebelami.
1.2 Višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje javnega razpisa za podintervencijo Podpora čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov v programskem letu 2023 znaša do 48.816,00 eurov.
1.3 Sredstva bremenijo proračunski postavki Ministrstva:
– PP 221642 Strateški načrt SKP 2023-2027 – sektor čebelarskih proizvodov – EU, v višini do 24.408,00 eurov,
– PP 221643 Strateški načrt SKP 2023-2027 – sektor čebelarskih proizvodov – slovenska udeležba, v višini do 24.408,00 eurov.
1.4 Delež prispevka Evropske unije v celotnih javnih izdatkih znaša 50 odstotkov upravičenih stroškov.
1.5 Aktivnosti za izvajanje podintervencije Podpora čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov po tem javnem razpisu ne smejo biti začete pred 1. januarjem 2023 in morajo biti zaključene najkasneje do 31. julija 2023.
2. Vlagatelj in upravičenec
2.1 Vlagatelj je pravna oseba, ki je registrirano čebelarsko društvo.
2.2 Upravičenec je vlagatelj iz prejšnje točke, ki izvaja pašne rede in izpolnjuje pogoje 44. člena Uredbe.
3. Namen podpore
3.1 Namen sofinanciranja je podpora čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov in s tem zagotavljanje pogojev za dostop do čebeljih paš na drugih območjih, s tem enakomernejše poseljenosti s čebelami.
4. Pogoji za pridobitev javnih sredstev
4.1 Pogoji za pridobitev javnih sredstev morajo biti izpolnjeni že na dan oddaje vloge. Vlagatelj lahko pridobi sredstva v okviru tega javnega razpisa samo na podlagi ene odobrene vloge.
4.2 Sredstva se ne odobrijo vlagatelju, ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem javnem razpisu, že prejel sredstva Evropske unije ali javna sredstva Republike Slovenije. V slednje se prištevajo tudi javna sredstva iz naslova lokalne skupnosti.
4.3 Vlagatelj mora biti imetnik transakcijskega računa v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21, 44/22, 130/22 – ZPOmK-2 in 18/23; v nadaljnjem besedilu: ZKme-1).
4.4 Vlagatelj mora ob oddaji vloge na javni razpis izpolnjevati pogoje iz 44. člena Uredbe:
1. je registrirano čebelarsko društvo;
2. ima na dan oddaje vloge potrjen pašni red v skladu s predpisom, ki ureja kataster čebelje paše, čebelarski pašni red in program napovedi medenja;
3. ima na dan 30. junija v koledarskem letu oddaje vloge v registru čebelnjakov vpisanih vsaj 10 stojišč v skladu s predpisom, ki ureja označevanje čebelnjakov in stojišč;
4. izdaja potrdilo za povračilo stroškov na čebelji panj, ki nastajajo pri razporejanju čebel za zasedeno stojišče. Ti se zaračunavajo v skladu s predpisom, ki ureja kataster čebelje paše, čebelarski pašni red in program napovedi medenja.
4.5. Izpolnjevati mora pogoj javne objave iz 45. člena Uredbe.
5. Višina sredstev
Podpora se dodeli v obliki pavšalnega zneska v višini:
– 200 eurov za registrirana čebelarska društva, ki imajo registriranih 10–20 stojišč;
– 350 eurov za registrirana čebelarska društva, ki imajo registriranih 21–30 stojišč;
– 500 eurov za registrirana čebelarska društva, ki imajo registriranih več kot 30 stojišč.
7. Obveznosti upravičenca
7.1 Upravičenec mora Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: Agencija), Ministrstvu, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom omogočiti pregled na kraju samem in dostop do dokumentacije, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev.
7.2 Upravičenec mora dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev, hraniti še najmanj pet let od dneva zadnjega izplačila sredstev.
7.3 Upravičenec ali njegova pooblaščena oseba mora Agencijo o višji sili ali izrednih okoliščinah pisno obvestiti na obrazcu iz Priloge 1 Uredbe in predložiti ustrezna dokazila v 15 dneh od dneva, ko upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba to lahko stori.
8. Upravne sankcije
8.1 Neizpolnitev in kršitev obveznosti se sankcionira v skladu s prvim odstavkom 106. člena Uredbe.
8.2 Upravičenec, ki ne omogoči pregleda na kraju samem, kot to določa točka 7.1 tega javnega razpisa, mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Poleg tega se upravičenec izključi iz zadevne podintervencije do konca programskega obdobja 2023–2027.
8.3 Upravičenec, ki ne hrani dokumentacije, kot to določa točka 7.2 tega javnega razpisa, mora v proračun Republike Slovenije vrniti 10 odstotkov izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
9. Vloga
9.1 Vlogo na javni razpis sestavlja prijavni obrazec s prilogami, ki je del razpisne dokumentacije. Vloga mora biti oddana elektronsko skladno s točko 10.2. tega javnega razpisa z vsemi prilogami in dokazili iz razpisne dokumentacije tega javnega razpisa.
9.2 Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Razpisna dokumentacija se objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave www.gov.si. Obvestilo o zaprtju tega javnega razpisa bo, v primeru porabe razpisanih sredstev, objavljeno na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
9.3 Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na Agenciji, tel. 01/580-77-92, v času uradnih ur. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si.
10. Rok in način prijave
10.1 Rok za oddajo vlog začne teči prvi ponedeljek po dveh tednih od objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije z začetkom ob 9. uri in traja do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. julija 2023 do 23.59 ure.
10.2 Vlogo upravičenec ali njegov pooblaščenec izpolni elektronsko in jo vloži v elektronski obliki, podpisano s kvalificiranim elektronskim podpisom. Priloge se predložijo kot skenogram. Za elektronsko izpolnjevanje in elektronsko vložitev vlog agencija vzpostavi enotno vstopno točko, preko katere se upravičenec ali njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev prijavi v informacijski sistem agencije, ima dostop do vseh podatkov, potrebnih za izpolnitev vlog, izvede elektronski vnos, vlogo podpiše s kvalificiranim elektronskim podpisom in jo vloži v informacijski sistem agencije, ki ga obvesti o uspešni vložitvi vloge. Če elektronsko vlogo vlaga pooblaščenec za elektronsko vložitev, se mora pred elektronsko vložitvijo vloge registrirati pri agenciji. Pooblaščenec za elektronsko vložitev pri vnosu vloge izpolni tudi izjavo o obstoju in sprejemu pooblastila v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo. S podpisom na vlogi upravičenec ali njegov pooblaščenec potrdi pravilnost vnosa podatkov.
10.3 Vloge pred rokom, določenim v točki 10.1 tega poglavja in vloge po objavi o zaprtju tega javnega razpisa oziroma po 31. juliju 2023, ni možno oddati.
11. Obravnava vlog in postopek odobritve (v skladu s 94. in 95. členom Uredbe ter 50., 51. in 52. členom ZKme-1)
11.1 Vloge na odprti javni razpis se preverjajo po vrstnem redu časa oddaje popolne vloge. Vloga, ki je ustrezno dopolnjena in s tem popolna, se po vrstnem redu uvrsti na konec seznama popolnih vlog in dobi zaporedno številko vloge.
11.2 Sredstva se vlagatelju odobrijo z odločbo, ki jo izda predstojnik Agencije.
12. Objava podatkov o upravičencih in varstvo osebnih podatkov: seznam upravičencev do sredstev, se v skladu s 97. členom Uredbe objavi na spletni strani Agencije.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti