Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2023 z dne 30. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2023 z dne 30. 6. 2023

Kazalo

Št. 38141-3/2023/3 Ob-2531/23, Stran 1394
Na podlagi 104.a člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 – odl. US, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16, 39/16, 45/19 – odl. US, 67/19 – odl. US in 82/21; v nadaljevanju: ZMed) in ob smiselni uporabi 50. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22 in 18/23 – ZDU-1O) Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) objavlja
sklep 
o uvedbi javnega razpisa za podelitev dveh pravic razširjanja radijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju Zahod R2 in dveh pravic razširjanja radijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju Vzhod R2 
1 Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa sta dve pravici razširjanja radijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju Zahod R21 in dve pravici razširjanja radijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju Vzhod R22.
1 »Območje Zahod R2« je vezano na območje pokrivanja multipleksa R2 za območje pokrivanja Zahod R2. Območje je podrobneje definirano v razpisni dokumentaciji.
2 »Območje Vzhod R2« je vezano na območje pokrivanja multipleksa R2 za območje pokrivanja Vzhod R2. Območje je podrobneje definirano v razpisni dokumentaciji.
Zahteve v zvezi s predmetom javnega razpisa, ki se bodo zapisale v odločbe o podelitvi pravice:
– izbrani ponudnik mora z razširjanjem in oddajanjem radijskega programa, za katerega je pridobil pravico razširjanja v digitalni radiodifuzni tehniki, pričeti najkasneje v roku treh mesecev od pravnomočnosti odločbe o podelitvi pravice. Agencija lahko izbranega ponudnika, ki v roku treh mesecev od pravnomočnosti odločbe o podelitvi pravice ne bo pričel z izvrševanjem pravice, pisno opozori, naj začne podeljeno pravico izvrševati v roku enega meseca od prejema pisnega opozorila. Če bo agencija ugotovila, da izbrani ponudnik podeljene pravice v roku enega meseca od prejema njenega pisnega opozorila ni začel izvrševati, bo lahko po uradni dolžnosti začela postopek za odvzem pravice, ki je predmet tega javnega razpisa;
– izbrani ponudnik mora pravico izvrševati ves čas trajanja odločbe, s katero mu je digitalna pravica podeljena. Agencija lahko izbranega ponudnika, ki po pričetku izvrševanja podeljene pravice te ne bo nepretrgoma izvrševal več kot tri mesece, pisno opozori, naj začne podeljeno pravico izvrševati v roku enega meseca od prejema pisnega opozorila. Če bo agencija ugotovila, da izbrani ponudnik podeljene pravice v roku enega meseca od prejema njenega pisnega opozorila ni začel izvrševati, bo lahko po uradni dolžnosti začela postopek za odvzem pravice, ki je predmet tega javnega razpisa;
– izbrani ponudnik mora pravico ves čas trajanja odločbe, s katero mu je digitalna pravica podeljena, izvrševati tako, da zagotavlja razširjanje programa, za katerega mu je pravica podeljena, s kapaciteto največ 66 enot kapacitete (CU)3, v kar je zajet tako zvokovni del programa kot morebitne dodatne storitve. Agencija lahko izbranega ponudnika, ki podeljene pravice ne bo izvrševal v skladu s to zahtevo, pisno opozori, naj začne podeljeno pravico v skladu s to zahtevo izvrševati v roku enega meseca od prejema pisnega opozorila. Če bo agencija ugotovila, da izbrani ponudnik podeljene pravice v roku enega meseca od prejema njenega pisnega opozorila ni začel izvrševati v skladu s to zahtevo, bo lahko po uradni dolžnosti začela postopek za odvzem pravice, ki je predmet tega javnega razpisa;
3 Enota kapacitete (CU) ima pomen, kot ga določa standard SIST EN 300 401, ki opisuje standard oddajanja digitalne radiodifuzije DAB.
– izbranemu ponudniku, ki bo za program, za katerega mu je na podlagi tega javnega razpisa podeljena digitalna pravica za območje Zahod R2 oziroma območje Vzhod R2, naknadno pridobil digitalno pravico za širše geografsko območje, ki bo vključevalo tudi območje Zahod R2 oziroma območje Vzhod R2, bo agencija lahko odvzela pravico, ki je predmet tega javnega razpisa;
– izbrani ponudnik v radijski program, za katerega je pridobil pravico razširjanja radijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju Zahod R2 oziroma območju Vzhod R2, ne sme vključiti programske radijske mreže v skladu s 83. členom ZMed ali istega skupnega regionalnega programa v skladu z 79. členom ZMed, v kolikor ima isto programsko radijsko mrežo ali isti skupni regionalni program vključen drug program, za katerega je pridobljena pravica razširjanja radijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na geografskem območju, ki vključuje tudi območje Zahod R2 oziroma območje Vzhod R2, in se ta program na takšnem geografskem območju tudi razširja. V nasprotnem primeru bo agencija lahko po uradni dolžnosti začela postopek za odvzem pravice, ki je predmet te odločbe;
– izbrani ponudnik v radijskem programu, za katerega je pridobil pravico razširjanja radijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju Zahod R2 oziroma območju Vzhod R2, ne sme ponujati iste ali zelo podobne programske ponudbe kot program, za katerega je podeljena pravica razširjanja v digitalni radiodifuzni tehniki na geografskem območju, ki vključuje tudi območje Zahod R2 oziroma območje Vzhod R2, in se ta program na takšnem geografskem območju tudi razširja. V nasprotnem primeru bo agencija lahko po uradni dolžnosti začela postopek za odvzem pravice, ki je predmet te odločbe. Programi z isto programsko ponudbo so tisti programi, ki v celotnem programu predvajajo iste programske vsebine, tako iste govorne vsebine kot tudi isto glasbo. Programi z zelo podobno programsko ponudbo so tisti programi, ki v pretežnem delu programa predvajajo iste programske vsebine, tako iste govorne vsebine kot tudi isto glasbo.
2 Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik oziroma njegov program
2.1 Ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba, ki je za radijski program, s katerim kandidira na tem javnem razpisu, imetnik veljavnega dovoljenja za izvajanje radijske dejavnosti, ki je bilo izdano v Republiki Sloveniji pred uvedbo tega javnega razpisa, in za ta radijski program nima pridobljene pravice razširjanja radijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na geografskem območju, ki vključuje tudi celotno območje Zahod R2 ali celotno območje Vzhod R2. Izjema je Radiotelevizija Slovenija javni zavod, Ljubljana, ki za izvajanje javne službe pridobi pravico razširjanja v digitalni radiodifuzni tehniki skladno z drugim odstavkom 13. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05, 109/05 – ZDavP-1B, 105/06 – odl. US, 26/09 – ZIPRS0809, 9/14 in 163/22).
2.2 Ponudnik mora imeti do poteka roka za oddajo ponudb poravnane vse zapadle obveznosti do agencije.
2.3 Zoper ponudnika do poteka roka za predložitev ponudb ne sme biti začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali prisilne likvidacije.
2.4 Ponudnik lahko kandidira samo s programom, ki nima vključene iste radijske mreže ali istega regionalnega programa, povezanega na podlagi drugega odstavka 79. člena ZMed, kot drug program, za katerega je že pridobljena pravica razširjanja radijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na geografskem območju, ki vključuje tudi območje Zahod R2 ali Vzhod R2.
2.5 Ponudnik lahko kandidira s tistim radijskim programom, ki se znotraj območja (Zahod R2, Vzhod R2), za katerega želi pridobiti pravico razširjanja radijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki, razširja po radijskih frekvencah za analogno zvokovno radiodifuzijo. Ponudnik lahko s posameznim radijskim programom kandidira samo na enem od obeh razpisnih območij, in sicer na tistem, znotraj katerega se radijski program po radijskih frekvencah za analogno zvokovno radiodifuzijo razširja na večjem območju pokrivanja.
2.6 Ponudnik lahko kandidira samo s programom, ki je prostodostopen (nekodiran).
2.7 Ponudnik mora predložiti popolno in pravilno ponudbo.
3 Postopek izbire ponudb
Javni razpis vodi posebna nepristranska komisija (v nadaljevanju: komisija). Komisija bo popolne ponudbe, ki bodo ustrezale zahtevam zakona in razpisne dokumentacije, ocenila v skladu z razpisnimi merili in sestavila poročilo o oceni ponudb.
Na zadevnem javnem razpisu se v postopku izbire med zainteresiranimi ponudniki radijskih programov, skladno s tretjim odstavkom 104.a člena ZMed, upošteva naslednja merila: žanrska in tematska ustreznost programske ponudbe, obseg lastne produkcije, trajanje (obseg) programa, uravnoteženost poročanja v dnevnoinformativnih programih in obseg slovenske glasbe iz 67. člena ZMed, poleg navedenih pa še merila upoštevanje programov posebnega pomena, poslušanost radijskega programa in ekonomsko stanje ponudnika. Pri vsakem merilu je določeno največje in najmanjše število točk, ki jih lahko ponudnik prejme pri posameznem merilu. Največje možno število točk pri vseh merilih skupaj je sto. Če imata dva ali več ponudnikov enako število točk, se uporabi dodatno merilo oziroma po potrebi žreb.
Komisija pošlje popolne ponudbe in poročilo o njihovi oceni v skladu z razpisnimi merili Svetu za radiodifuzijo. Svet za radiodifuzijo pregleda prispele ponudbe in poročilo o njihovi oceni ter najpozneje v 60 dneh po prejemu ponudb in poročila predloži agenciji obrazložen predlog izbire.
Pravice agencija podeli z odločbo, v skladu z določili 104.a člena ZMed.
Omejitev za ponudnike, ki kandidirajo z radijskimi programi z vključeno programsko radijsko mrežo:
Pri podelitvi pravic se bo upoštevalo pravilo, da je za ponudnike, ki kandidirajo z radijskimi programi, ki imajo vključeno isto programsko radijsko mrežo v skladu s 83. členom ZMed ali isti skupni regionalni program v skladu z 79. členom ZMed, na voljo največ ena od razpisanih pravic na posameznem območju javnega razpisa. Če ponudbo na javni razpis odda eden ali več ponudnikov, ki kandidirajo z radijskimi programi, ki imajo vključeno isto programsko radijsko mrežo ali isti skupni regionalni program, se bo v izbirni postopek uvrstila le ponudba tistega ponudnika, ki bo na podlagi ocenjevanja po spodnjih merilih zbrala največje skupno število točk. Tovrstne ponudbe se bo uvrstilo v postopek izbire, v katerem bodo tudi ponudbe ponudnikov, ki kandidirajo z radijskim programom brez vključene programske radijske mreže ali skupnega regionalnega programa.
Omejitev za ponudnike, ki kandidirajo z radijskimi programi z isto ali zelo podobno programsko ponudbo:
Pri podelitvi pravic se bo upoštevalo pravilo, da je za ponudnike, ki kandidirajo z radijskimi programi, ki imajo medsebojno isto ali zelo podobno programsko ponudbo, na voljo največ ena od razpisanih pravic. Če ponudbo na javni razpis odda eden ali več ponudnikov, ki kandidirajo z radijskimi programi z isto ali zelo podobno programsko ponudbo, se bo v izbirni postopek uvrstila le ponudba tistega ponudnika, ki bo na podlagi ocenjevanja po spodnjih merilih zbrala največje skupno število točk.
Prav tako se bo pri podelitvi pravic upoštevalo pravilo, da ponudnik, ki kandidira z radijskim programom, ki ima isto ali zelo podobno programsko ponudbo kot program, za katerega je že podeljena pravica razširjanja v digitalni radiodifuzni tehniki na geografskem območju, ki vključuje tudi celotno območje, na katerem kandidira, za takšen program ne more pridobiti pravice.
4 Merila za izbiro ponudb in način njihove uporabe
4.1 Žanrska in tematska ustreznost programske ponudbe
Pri tem merilu se ponudnikom točke dodelijo glede na to, koliko različnih zvrsti programskih vsebin, ki so določene v Pravilniku o merilih za opredelitev vsebin lastne produkcije (Uradni list RS, št. 77/02), zagotavljajo v ponujenem programu, pri čemer se upoštevajo samo zvrsti z minimalnim tedenskim povprečjem vsaj 1,0 %. Ponudbe ponudnikov se pri tem merilu ocenjuje na podlagi podatkov iz dovoljenja za izvajanje radijske dejavnosti. (0–8 točk)
4.2 Upoštevanje programov posebnega pomena
Pri tem merilu se točke ponudnikom dodelijo glede na to, ali kandidirajo s programom s statusom posebnega pomena. Ponudbe se pri tem merilu ocenjujejo na podlagi podatkov iz uradnih evidenc agencije in ministrstva, pristojnega za medije, na dan objave tega javnega razpisa. (0–8 točk)
4.3 Obseg lastne produkcije
Pri tem merilu se ponudnikom točke dodelijo glede na minimalni obseg programskih vsebin lastne produkcije ponujenega programa v dnevnem oddajnem času. Ponudbe ponudnikov se pri tem merilu ocenjuje na podlagi podatkov iz dovoljenja za izvajanje radijske dejavnosti. (0–10 točk)
4.4 Trajanje (obseg) programa
Pri tem merilu se ponudnikom točke dodelijo sorazmerno glede na skupno minimalno tedensko povprečje deležev posameznih zvrsti programskih vsebin v dnevnem oddajnem času radijskega programa. Ponudbe ponudnikov se pri tem merilu ocenjuje na podlagi podatkov iz dovoljenja za izvajanje radijske dejavnosti. (0–10 točk)
4.5 Uravnoteženo poročanje v dnevnoinformativnih programih
Pri tem merilu se ponudnikom točke dodelijo glede na to, ali predložijo izjavo o uravnoteženem poročanju v dnevnoinformativnih oddajah. Če izpolnjeno in podpisano izjavo ponudbi priloži ponudnik, ki glede na podatke iz dovoljenja za izvajanje radijske dejavnosti v programu, s katerim kandidira, ne zagotavlja informativne zvrsti, izjave razpisna komisija ne upošteva ter ponudnik pri tem merilu prejme 0 točk. (0–10 točk)
4.6 Obseg slovenske glasbe iz 67. člena ZMed
Pri tem merilu se ponudnikom točke dodelijo glede na minimalno tedensko povprečje deležev dnevno predvajane slovenske glasbe iz 67. člena ZMed. Ponudbe ponudnikov se pri tem merilu ocenjuje na podlagi podatkov iz dovoljenja za izvajanje radijske dejavnosti. (0–10 točk)
4.7 Poslušanost radijskega programa
Pri tem merilu se ponudnikom točke dodelijo glede na poslušanost radijskega programa, s katerim ponudnik kandidira. Pri tem se upošteva poslušanost programa v tisti statistični regiji v Republiki Sloveniji, znotraj katere ima program najvišjo poslušanost, pri čemer se pri vsakem od obeh območij, za kateri se razpisujejo pravice razširjanja, upoštevajo samo naslednje statistične regije:
– Zahod R2: Osrednjeslovenska, Gorenjska, Primorsko-notranjska, Goriška in Obalno-kraška,
– Vzhod R2: Pomurska, Podravska, Koroška, Savinjska, Zasavska, Posavska in Jugovzhodna Slovenija.
Ponudbe ponudnikov se pri tem merilu ocenjuje na podlagi podatkov iz raziskave o poslušanosti radijskih programov za leto 2022. (0–24 točk)
4.8 Ekonomsko stanje ponudnika
Pri tem merilu se ponudnikom točke dodelijo glede na njihovo ekonomsko stanje. Ponudbe ponudnikov se pri tem merilu ocenjuje na podlagi bonitetne ocene, izdelane po modelu S.BON AJPES. (0–20 točk)
4.9 Dodatno merilo – Poslušanost radijskega programa
Če bosta dve ponudbi ali več ponudb dosegli enako vsoto točk, se bo z uporabo dodatnega merila »Poslušanost radijskega programa« za eno mesto višje uvrstila tista ponudba, katere ponudnik je imel ugotovljeno višjo poslušanost v skladu z merilom 4.7.
4.10 Žreb
Če po uporabi dodatnega merila »Poslušanost radijskega programa« nobene izmed ponudb, ki so dosegle enako vsoto točk, ne bo mogoče uvrstiti na višje mesto, se bo o razvrstitvi ponudnikov odločilo z žrebom.
5 Roki in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 28. 8. 2023 do 12. ure. Ne glede na način pošiljanja morajo ponudbe prispeti na naslov agencije do navedenega roka. Agencija ne bo prevzela ponudbe, njene spremembe, dopolnitve, nadomestitve ali umika po izteku roka za predložitev. Ponudbo, ki bi po pošti prispela na naslov agencije po izteku roka, bo agencija zapečateno poslala nazaj pošiljatelju. Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po pošti na naslov agencije ali jih predložijo osebno, na vložišču agencije, v času uradnih ur, ki so od ponedeljka do petka od 9. do 11. ure, ob sredah tudi od 13. ure do 14. ure. Uradna oseba agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb, bo v primeru osebne dostave izdala potrdilo o prejemu pošiljke.
Ponudba mora biti predložena v izvirniku in v eni kopiji. Izvirnik in kopija ponudbe morata biti zaprta vsak v svojem ovoju z oznako »Izvirnik« oziroma »Kopija«. Oba ovoja morata biti vstavljena v skupen ovoj, označen z oznako: »Ponudba na javni razpis za podelitev dveh pravic razširjanja radijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju Zahod R2 in dveh pravic razširjanja radijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju Vzhod R2, Ne odpiraj« in naslovljen na naslov agencije: Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana. Ponudnik mora na skupen ovoj napisati tudi svoj polni naslov. Natančna navodila za pripravo ponudbe se nahajajo v razpisni dokumentaciji.
6 Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo potekalo na sedežu agencije: Stegne 7, Ljubljana, v veliki sejni sobi, dne 30. 8. 2023, ob 10. uri.
7 Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani agencije: http://www.akos-rs.si. Ponudnikom je na voljo brez plačila.
8 Kontaktna oseba za dodatne informacije: Marko Štefelin (marko.stefelin@akos-rs.si).
9 Rok za izdajo in vročitev odločb o dodelitvi radijskih frekvenc: Agencija bo odločbe izdala in vročila najpozneje v osmih mesecih po preteku roka za predložitev ponudb.
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti