Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2023 z dne 30. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2023 z dne 30. 6. 2023

Kazalo

2286. Sprememba Poslovnika Nadzornega odbora Občine Ajdovščina, stran 6321.

  
Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 55. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 79/22) je Nadzorni odbor Občine Ajdovščina na 4. seji dne 17. 5. 2022 sprejel
S P R E M E M B O   P O S L O V N I K A 
Nadzornega odbora Občine Ajdovščina 
1. člen 
V Poslovniku Nadzornega odbora Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 68/14) se spremeni 39. člen tako, da se glasi:
»Če NO ugotovi hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju občine, mora o teh kršitvah v 15 dneh od vročitve dokončnega poročila nadzorovani osebi, obvestiti pristojno ministrstvo in Računsko sodišče RS. O tem NO glasuje na isti seji na kateri sprejme zaključno poročilo. Hujše kršitve predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju občine so naslednje:
– če nadzorovana oseba ali odgovorna oseba nenamensko troši proračunska sredstva,
– če nadzorovana oseba ali odgovorna oseba prevzame obveznost v breme proračuna ali izplača proračunska sredstva za namene, ki niso predvideni v proračunu,
– če nadzorovana oseba ali odgovorna oseba pri pridobivanju, upravljanju ali razpolaganju z občinskim premoženjem, ravna v nasprotju s predpisi,
– če zaradi negospodarnega ali neučinkovitega poslovanja nadzorovane osebe, škoda v breme proračuna znaša več kot 50.000 €,
– druge kršitve predpisov, ki se po presoji NO štejejo za hujše.
Če NO ugotovi, da obstaja utemeljen sum, da je nadzorovana oseba ali njena odgovorna oseba storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovitve posredovati pristojnemu organu pregona.«
2. člen 
Ta sprememba poslovnika začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Tomaž Pirjevec 
predsednik nadzornega odbora 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti