Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2023 z dne 30. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2023 z dne 30. 6. 2023

Kazalo

2279. Pravilnik o oddaji zemljišč v lasti Mestne občine Slovenj Gradec v zakup, stran 6312.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D, 79/17 in 44/22), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in 17. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 91/20 – UPB3) je Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec na 8. redni seji dne 14. junija 2023 sprejel
P R A V I L N I K 
o oddaji zemljišč v lasti Mestne občine Slovenj Gradec v zakup 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) S tem pravilnikom se določijo pogoji in postopek za oddajo zemljišč v zakup, ki so v lasti Mestne občine Slovenj Gradec (v nadaljevanju: občina) ter višina zakupnine.
(2) Pravilnik se ne uporablja za oddajo v zakup zemljišč in javnih površin, namenjenih zunanjemu oglaševanju, prometnih površin oziroma parkirišč, občinskih vrtičkov, gostinskih vrtov ter ostalih površin posebnega pomena, za katere se uporablja drug splošni akt občine.
2. člen 
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. zemljišče je območje ene ali več parcel, dela ene parcele ali delov več parcel;
2. prostorski akt je akt, s katerim se opredeljuje prostorski razvoj države, regij in občin (prostorski strateški akt) ter akt, s katerim se načrtujejo prostorske ureditve in določa izvedbena regulacija prostora (prostorski izvedbeni akt);
3. stavbno zemljišče je zemljišče, ki je s prostorskimi izvedbenimi akti občine namenjeno graditvi objektov;
4. kmetijsko zemljišče je zemljišče, ki je primerno za kmetijsko pridelavo in je kot tako določeno s prostorskimi izvedbenimi akti občine;
5. gozdno zemljišče je zemljišče, ki je kot tako opredeljeno s prostorskimi izvedbenimi akti občine.
3. člen 
(1) Stavbna zemljišča se oddajajo v zakup na način in po postopkih, kot jih določata zakon in uredba, ki urejata stvarno premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
(2) Kmetijska in gozdna zemljišča se oddajajo v zakup na način, po postopku ter za čas, kot to določa zakon, ki ureja kmetijska zemljišča.
II. SKUPNE DOLOČBE ODDAJE ZEMLJIŠČ V ZAKUP 
4. člen 
(1) Zakupnik je zakupljeno zemljišče dolžan uporabljati s skrbnostjo dobrega gospodarja in skladno z namenom zakupa, določenim v zakupni pogodbi. Za poškodbe zemljišča je zakupnik občini odgovoren po splošnih pravilih odškodninskega prava.
(2) Zakupnik je dolžan uporabljati zakupljeno zemljišče tako, da s tem ne moti lastnikov okoliških zemljišč.
(3) Zakupnik je dolžan dopustiti izgradnjo in vzdrževanje cestne in komunalne infrastrukture preko zemljišča, ki ga ima v zakupu.
(4) Zakupnik je dolžan obvestiti občino o vsaki pomembnejši okoliščini zakupa (kot npr. nedovoljena uporaba zemljišča s strani drugih oseb, nastanek nevarnosti za okolje ipd.). O nastali okoliščini mora zakupnik takoj obvestiti občino, sicer je dolžan občini povrniti škodo, ki je nastala zaradi opustitve dolžnosti (notifikacijska dolžnost zakupnika).
(5) Po prenehanju zakupnega razmerja, je zakupnik na zakupljenem zemljišču dolžan vzpostaviti prvotno stanje, kakršno je bilo ob sklenitvi zakupne pogodbe, ne glede na razlog prenehanja razmerja in ga mora vrniti občini prostega vseh premičnin, objektov, naprav in oseb.
5. člen 
(1) Zakupnina se plača na podlagi računa, ki se izda na podlagi sklenjene zakupne pogodbe.
(2) V kolikor se zakupno razmerje sklene med letom, se višina prve letne zakupnine sorazmerno zmanjša na število mesecev zakupa.
6. člen 
(1) Zakupljeno zemljišče se lahko odda v podzakup le na podlagi predhodnega pisnega soglasja občine, če se le-to oddaja za krajše časovno obdobje ali v manjšem obsegu. Predhodno pisno soglasje mora biti podano k vsakemu konkretnemu pravnemu poslu posebej.
(2) Splošno pogodbeno določilo zakupne pogodbe o dopustnosti oddaje zemljišča v podzakup je nično. Pravni posel o oddaji zemljišča v podzakup brez predhodnega pisnega soglasja zakupodajalca je ničen.
(3) Zakupnik je zakupodajalcu dolžan izročiti neupravičeno pridobljeno premoženjsko korist, ki jo je prejel na podlagi oddaje v podzakup, ki je v nasprotju z določbami tega člena.
III. ODDAJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ V ZAKUP 
1. Postopek in metode oddaje v zakup
7. člen 
(1) Postopek oddaje stavbnega zemljišča v zakup se prične na predlog stranke, s podajo pisne vloge, ki mora vsebovati:
– podatke o vlagatelju;
– identifikacijske podatke o nepremičnini (tj. parcelna številka in katastrska občina);
– površina oziroma velikost zemljišča;
– namen zakupa.
(2) Postopek oddaje stavbnega zemljišča v zakup se lahko začne tudi na predlog občinske uprave.
(3) Oddaja stavbnega zemljišča v zakup se izvede pod pogoji in metodah, določenih z zakonom in uredbo, ki urejata stvarno premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
(4) Stavbna zemljišča se, upoštevajoč predviden letni prihodek od oddaje v zakup, odda v zakup po metodi javne dražbe, javnega zbiranja ponudb ali neposredne pogodbe.
2. Trajanje zakupnega razmerja
8. člen 
(1) Stavbno zemljišče se lahko odda v zakup za določen čas, vendar ne dlje kot pet let ali nedoločen čas z odpovednim rokom, ki ne sme biti daljši od šestih mesecev.
(2) Odpoved se zakupniku posreduje po pošti s priporočeno pošiljko ali po pravni oziroma fizični osebi, ki vročanje opravlja kot registrirano dejavnost, tako da je razviden datum vročitve pisne odpovedi. Odpovedni rok prične teči z dnem vročitve pisne odpovedi.
(3) Po izteku zakupnega razmerja za določen čas se lahko stavbno zemljišče ponovno odda v zakup, na podlagi novega, predhodno izvedenega postopka oddaje v zakup, določenega z zakonom in uredbo, ki urejata stvarno premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
3. Višina in plačilo zakupnine
9. člen 
Zakupnina za stavbno zemljišče se izračuna kot letna pogodbena obveznost (letna zakupnina), ki se lahko plačuje mesečno ali v enkratnem znesku. Plačilo zakupnine za več let v enkratnem znesku ni dopustno.
10. člen 
(1) Izhodiščna vrednost za izračun letne zakupnine za zakup stavbnega zemljišča se določi podlagi Odloka o določitvi izhodiščne cene za stavbna in kmetijska zemljišča na območju Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 96/22), in znaša 10 % vrednosti stavbnega zemljišča glede na območje po Odloku o določitvi izhodiščne cene za stavbna in kmetijska zemljišča na območju Mestne občine Slovenj Gradec.
(2) Letna zakupnina za zakup stavbnega zemljišča se izračuna po sledeči formuli
Lz = Vlz x p 
Lz
= letna zakupnina [EUR]
Vlz
= izhodiščna vrednost za izračun letne zakupnine [EUR/m2]
p
= površina stavbnega zemljišča [m2]
(3) Ne glede prejšnji odstavek tega člena, višina letne zakupnine za zakup stavbnega zemljišča ne more biti nižja od 50,00 EUR.
(4) V kolikor višina letne zakupnine, izračunane na način iz drugega odstavka tega člena presega mejne vrednosti, nad katerimi je skladno z zakonom in uredbo, ki urejata področje stvarnega premoženja države in samoupravnih lokalnih skupnosti, potrebno opraviti uradno cenitev, občina naroči cenitev višine zakupnine.
(5) Ne glede na prejšnji odstavek tega člena, lahko občina kadarkoli naroči cenitev višine zakupnine.
4. Oddaja stavbnih zemljišč v zakup za kmetijsko rabo
11. člen 
(1) Stavbno zemljišče se lahko oddaja v zakup tudi za namen uporabe zemljišča za kmetijsko rabo oziroma obdelavo (košnja travnikov, pašniki, njive, sadovnjaki ipd.), v kolikor to dopušča sama narava zemljišča.
(2) V primeru oddaje stavbnega zemljišča v zakup za kmetijsko rabo iz prejšnjega odstavka tega člena, se za izračun višine letne zakupnine uporabljajo določbe tega pravilnika, ki urejajo oddajo kmetijskih in gozdnih zemljišč v zakup.
IV. ODDAJA KMETIJSKIH IN GOZDNIH ZEMLJIŠČ V ZAKUP 
1. Postopek oddaje kmetijskih in gozdnih zemljišč v zakup
12. člen 
Kmetijska in gozdna zemljišča se oddajajo v zakup skladno s pogoji, postopkom in za čas trajanja zakupa, kot to določa zakon, ki ureja kmetijska zemljišča.
2. Višina in plačilo zakupnine
13. člen 
(1) Višina letne zakupnine kmetijskih in gozdnih zemljišč se določi podlagi Odloka o določitvi izhodiščne cene za stavbna in kmetijska zemljišča na območju Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 96/22) in znaša 10 % vrednosti kmetijskega zemljišča po Odloku o določitvi izhodiščne cene za stavbna in kmetijska zemljišča na območju Mestne občine Slovenj Gradec.
(2) Letna zakupnina za zakup kmetijskega zemljišča se izračuna po sledeči formuli
Lz = Vlz x p 
Lz
= letna zakupnina [EUR]
Vlz
= vrednost za izračun letne zakupnine [EUR/m2]
p
= površina kmetijskega zemljišča [m2]
(3) Ne glede na določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena, lahko občina kadarkoli naroči cenitev višine zakupnine.
V. BREZPLAČNA UPORABA ZEMLJIŠČ
14. člen 
(1) Kadar so za uporabo zemljišča izpolnjeni pogoji za brezplačno uporabo, določeni z zakonom in uredbo, ki urejata področje stvarnega premoženja države in samoupravnih lokalnih skupnosti, se zemljišče lahko odda v brezplačno uporabo po postopku, pogoji ter za čas trajanja, kot jih določata zakon in uredba.
(2) Postopek oddaje zemljišča v brezplačno uporabo se prične na predlog stranke, s podajo pisne vloge, ki mora vsebovati:
– podatke o vlagatelju;
– identifikacijske podatke o nepremičnini (tj. parcelna številka in katastrska občina);
– površina oziroma velikost zemljišča;
– namen uporabe zemljišča.
15. člen 
(1) Uporabniki zemljišča so dolžni občini za uporabo zemljišča izročiti neupravičeno prejeto korist v višini določene zakupnine za uporabo, kot je določeno z zakonom in uredbo, ki urejata področje stvarnega premoženja države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
(2) Uporabniki zemljišča so dolžni občini za uporabo zemljišča izročiti neupravičeno prejeto korist v višini določene zakupnine za uporabo:
– od dneva prenehanja statusa ali okoliščine, ki sta bila podlaga za sklenitev pogodbe o brezplačni uporabi;
– od dneva začetka uporabe zemljišča, ki je določen v pogodbi o brezplačni uporabi, če se nepridobitna pravna oseba, v šestih mesecih po sklenitvi pogodbe o brezplačni uporabi ne registrira kot socialno podjetje ali
– od dneva pravnomočnosti odločbe o prepovedi poslovanja kot socialno podjetje.
(3) Določilo o obveznosti izročitve neupravičeno prejete koristi iz prvega odstavka je obvezna sestavina pogodbe o brezplačni uporabi.
(4) Uporabniki zemljišč, ki sklenejo pogodbo o brezplačni uporabi, krijejo obratovalne stroške, stroške manjših vzdrževalnih del, stroške zavarovanja in druge stroške, za katere se stranki dogovorita s pogodbo.
16. člen 
(1) Zemljišče, ki je dano v brezplačno uporabo, je prepovedano oddati v zakup ali brezplačno uporabo. Tak pravni posel je ničen.
(2) Uporabnik zemljišča je dolžan občini izročiti neupravičeno pridobljeno premoženjsko korist, ki jo je prejel na podlagi oddaje v zakup iz prejšnjega odstavka tega člena.
VI. KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE 
17. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0006/2023
Slovenj Gradec, dne 14. junija 2023
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Tilen Klugler 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti