Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2023 z dne 30. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2023 z dne 30. 6. 2023

Kazalo

Št. 014-0001/2023-3 Ob-2532/23, Stran 1374
Na podlagi Odloka o ustanovitvi Javnega sklada malega gospodarstva Goriške (Časopis OKO, Uradne objave, št. 14/2003 in Uradni list RS, št. 21/16) in Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za gospodarstvo (spletna stran: www.jsmg-goriska.com) objavlja Javni sklad malega gospodarstva Goriške
javni razpis 
neposrednih dolgoročnih posojil za pospeševanje razvoja gospodarstva na območju Mestne občine Nova Gorica ter občin Brda, Kanal ob Soči, Miren - Kostanjevica, Renče - Vogrsko in Šempeter - Vrtojba 
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa so neposredna dolgoročna posojila za financiranje investicij in potreb po obratnih sredstvih za pospeševanje razvoja in tekoče poslovanje v mikro, malih in srednjih podjetjih na območju občin ustanoviteljic Javnega sklada malega gospodarstva Goriške.
Namen javnega razpisa je omogočiti gospodarskim subjektom lažji dostop do ugodnih virov financiranja za ohranjanje likvidnosti ter razvijanje poslovanja in spodbujanje podjetij pri investicijah, ki so potrebne za izvedbo novih projektov, katerih cilj je ohranjanje obstoječih delovnih mest in odpiranje novih zaposlitev, izboljšanje tržnega položaja, prodor na nove trge ter širitev in obnova dejavnosti.
Skupna višina razpisanih sredstev je 1.300.000 EUR.
2. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
2.1. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednja podjetja (gospodarske družbe, samostojni podjetniki), ki so posojilno sposobna in opravljajo gospodarsko dejavnost na območju občin ustanoviteljic Javnega sklada ter ustrezajo kriterijem za mikro, mala in srednja podjetja.
V okvir mikro, malih in srednjih podjetij sodijo podjetja, ki imajo najmanj 1 zaposlenega in manj kot 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR. Podlagi za pridobitev podatkov o višini letnega prometa in bilančne vsote sta bilanca stanja na dan 31. 12. preteklega leta in izkaz poslovnega izida za preteklo leto.
Za izpolnjevanje pogoja vsaj 1 zaposlenega v podjetju se število zaposlenih preverja z izjavo o številu zaposlenih. Podjetje mora imeti vsaj enega zaposlenega na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge na Javni sklad. Za potrebe tega razpisa se upošteva kot zaposlena oseba tudi samostojni podjetnik in direktor enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo s pogodbo o poslovodenju, v kolikor je ta direktor hkrati tudi lastnik te družbe.
Prijavitelji morajo imeti sedež podjetja na območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Brda, Občine Kanal ob Soči, Občine Miren - Kostanjevica, Občine Renče - Vogrsko ali Občine Šempeter - Vrtojba.
V primeru posojila za investicijo, mora biti investicija izvedena na področju navedenih občin.
Prijavitelji, ki davčno osnovo ugotavljajo kot normiranci, lahko zaprosijo le za investicijsko posojilo.
Do pridobitve sredstev niso upravičena podjetja:
– ki delujejo v izločenih sektorjih:
a) ribištvo in akvakultura;
b) pridelava kmetijskih proizvodov;
c) predelava in trženje kmetijskih proizvodov (samo v primerih, kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje, ter kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce);
d) cestnoprometni sektor (v kolikor gre za nabavo vozil ali delov vozil za cestni prevoz tovora);
– za dejavnosti, povezane z izvozom, če je pomoč neposredno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
– za pomoč, ki je pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi;
– ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči;
– ki so v težavah, po določbah Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07, UPB2);
– katerih obveznosti iz že prejetih posojil presegajo 60 % zgornje meje vrednosti za posojila, določene v Splošnih pogojih poslovanja za gospodarstvo;
– imajo neporavnane davčne obveznosti do Republike Slovenije;
– ki nimajo v celoti izpolnjenih zapadlih finančnih in drugih obveznosti do Javnega sklada malega gospodarstva Goriške;
– podjetja, ki so v več kot 25 % javni lasti;
– za nakupe med povezanimi osebami (več kot 50 % lastniški delež oziroma delež glasovalnih pravic ali sorodstveno razmerje) ali vlaganja v drugo pravno oziroma fizično osebo pod netržnimi pogoji;
– prejemniki, ki so pri skladu že prejeli sredstva za isto investicijo.
2.2. Pomoč de minimis
Posojila sklada predstavljajo pomoč de minimis, ki se dodeljuje na podlagi Uredbe komisije (ES) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352/1 z dne 24. 12. 2013) ter mnenja Ministrstva za finance o skladnosti sheme de minimis pomoči, št. priglasitve: M001-5628849-2014.
Višina pomoči de minimis
Skupna višina pomoči, dodeljene »enotnemu podjetju«, ne sme presegati 200.000 EUR v obdobju treh proračunskih let (predhodni dve proračunski leti in tekoče proračunsko leto) ne glede na to, iz katerih javnih virov (občina, država ali mednarodni viri) je pomoč dodeljena. V kolikor gre za »enotno podjetje«, ki deluje v cestnoprometnem sektorju, dodeljena pomoč v obdobju treh proračunskih let ne sme presegati 100.000 EUR.
Za namene tega razpisa pojem »enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj povezana oziroma so najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;
c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v družbeni pogodbi ali statutu;
d) podjetje, ki je delničar ali družbenik navedenega podjetja in na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki samo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk od a) do d) preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
Skupaj s pomočjo de minimis se v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne sme dodeliti še druga državna pomoč!
Pomoč je dodeljena z dnem izdaje odločbe oziroma sklenitve pogodbe.
2.3. Osnovni pogoji za pridobitev pomoči:
– Ohranitev obstoječih delovnih mest.
– Zagotovljena likvidnost za dobo trajanja posojila in zaprta finančna konstrukcija.
2.4. Upravičeni stroški
V primeru investicij, so upravičeni stroški, za katera se dodeljujejo posojila, naslednji:
– materialne investicije – stroški za:
– nakup opreme, 
– gradnjo (novogradnjo ali adaptacijo) in/ali nakup poslovnega prostora, 
– komunalno in infrastrukturno opremljanje zemljišč za poslovno dejavnost, 
– nakup zemljišč, v neposredni povezavi z namenom investicije iz druge in tretje alineje tega odstavka (upravičeni stroški za vlaganja v zemljišče lahko znašajo največ 10 % vseh upravičenih stroškov); 
– nematerialne investicije – stroški za prenos tehnologije v obliki nakupa patentnih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja;
– obratna sredstva v povezavi z investicijo – največ 15 % upravičenih stroškov.
Nakup osebnega vozila ni upravičen strošek, razen v primeru, da podjetje z osebnim vozilom opravlja gospodarsko dejavnost in mu vozilo nadomešča pomemben del poslovnega prostora (avtošola, taksi služba …).
V primeru potrebe po obratnih sredstvih, so upravičeni stroški, za katera se dodeljujejo posojila, naslednji:
– nakup storitev;
– nakup materiala in blaga;
– najemnine za poslovne prostore in opremo;
– stroški plač1.
1 Plače so upravičen strošek le v deležu, ki ni predmet refundacije iz katerega koli naslova.
Nakupi in najemi so dovoljeni le od tretjih oseb2 po tržnih pogojih!
2 Tretja oseba ne sme biti več kot 50 % povezana (lastniški delež) s podjetjem upravičencem/prijaviteljem.
2.5. Posojilni pogoji:
Višina lastnih sredstev: prijavitelji morajo imeti med viri financiranja najmanj 25 % lastnih sredstev.
Najvišja vrednost posojila: 100.000 EUR.
Najnižja vrednost posojila: 4.000 EUR.
Obrestna mera za posojilo: letna obrestna mera je 0 %.
Odplačilna doba posojila: od 3 do 9 let. Posojilojemalec se lahko odloči za 1-letni moratorij, ki je vključen v odplačilno dobo.
Zavarovanje posojila: pri zavarovalnici, z bančno garancijo, z zastavo nepremičnine oziroma s kombinacijo le-teh, če nudijo zadostno zavarovanje za izpolnitev dolžnikovih obveznosti.
Stroški: Javni sklad ne zaračunava stroškov odobritve, vodenja ali predčasnega odplačila posojila.
Stroške zavarovanja posojila v celoti poravna posojilojemalec po tržni tarifi.
2.6. Pogoji koriščenja posojila
Koriščenje posojila je možno po podpisu posojilne pogodbe in ureditvi zavarovanja. Sredstva se praviloma nakažejo na transakcijski račun posojilojemalca za namen oziroma upravičene stroške, navedene v vlogi na razpis. Upoštevajo se vsi upravičeni stroški, ki so nastali od 1. 6. 2023 dalje. Rok za zaključek investicije oziroma predložitev dokazil o namenski porabi posojila je odvisen od narave projekta in se določi v posojilni pogodbi.
Posojilo ni namenjeno refundaciji dolgoročnega bančnega kredita ali leasinga!
3. Merila za izbor končnih prejemnikov posojil
Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom javnega razpisa, bo ocenila strokovna komisija na osnovi meril, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
Merila za ocenjevanje vlog prijaviteljev, ki niso normiranci, so:
– Kvantitativna merila: projekcija zaposlitev v času od 1 leta do 3 let po realizaciji projekta, bonitetna ocena vlagatelja S.BON-1 ali eS.BON AJPES in finančni kazalniki.
– Kvalitativna merila: ocena na podlagi vloge, ki prikazuje ekonomsko upravičenost projekta glede na situacijo na trgu ter realnost izvedbe projekta ob upoštevanju finančnega položaja podjetja. Komisija lahko pri končni odločitvi upošteva tudi dodatne elemente, kot so npr. osebna predstavitev prijavitelja in/ali ogled podjetja …
– Zavarovanje: stvarno in realno zavarovanje glede na višino posojila.
Merila za ocenjevanje vlog prijaviteljev normirancev so:
– Kvalitativna merila: ocena na podlagi vloge, ki prikazuje ekonomsko upravičenost projekta glede na situacijo na trgu ter realnost izvedbe projekta ob upoštevanju finančnega položaja podjetja. Komisija lahko pri končni odločitvi upošteva tudi dodatne elemente, kot so npr. osebna predstavitev prijavitelja in/ali ogled podjetja …
– Zavarovanje: stvarno in realno zavarovanje glede na višino posojila.
Merila so sestavni del razpisne dokumentacije.
Vloga za investicijsko posojilo, ki je iz kvantitavne ocene (A) prejela 35 ali več točk od možnih 100 točk, preide v kvalitativno ocenjevanje (B). V primeru, da je vloga prejela manj kot 35 točk iz kvantitativne ocene, takoj pridobi negativno mnenje in kot taka ne more pridobiti posojila Javnega sklada.
Vloga za obratna sredstva, ki je iz kvantitativne ocene (A) prejela 30 ali več točk od možnih 85 točk, preide v kvalitativno ocenjevanje (B). V primeru, da je vloga prejela manj kot 30 točk iz kvantitativne ocene, takoj pridobi negativno mnenje in kot taka ne more pridobiti posojila Javnega sklada.
V okviru kvalitativne ocene vloga pridobi pozitivno ali negativno mnenje.
Vloge prijaviteljev normirancev
V okviru kvalitativne ocene vloga pridobi pozitivno ali negativno mnenje.
V primeru, da sredstva v razpisnem roku ne zadoščajo za vse obdelane vloge s pozitivnim mnenjem, se sredstva dodelijo vlogam z višjim deležem lastnih sredstev. V kolikor je vlog z enakim deležem lastnih sredstev več, se sredstva dodelijo vlogam, ki jih strokovna komisija oceni kot perspektivnejše.
4. Vsebina vloge za neposredno posojilo
Prijavitelji za investicijska posojila predložijo:
1. Prijavni obrazec za podjetniške investicije (obr. 1-INV) in priloga k prijavnemu obrazcu pri investicijah enakih ali višjih od 50.001 EUR.
2. Dokazila glede na vrsto investicije:
– nakup opreme – (pred)račun ali kupoprodajna (pred)pogodba;
– nakup zemljišča – kupoprodajna (pred)pogodba;
– komunalno opremljanje zemljišča – ustrezen upravni dokument in (pred)račun oziroma (pred)pogodba;
– nakup poslovnega prostora – kupoprodajna (pred)pogodba;
– gradnja ali adaptacija poslovnih prostorov – pravnomočno gradbeno dovoljenje oziroma drugo upravno dovoljenje, v kolikor je potrebno, ter (pred)račun investicije oziroma (pred)pogodba z izvajalcem gradbenih del;
– nakup patenta, licence in drugih pravic – kupoprodajna (pred)pogodba.
Za obratna sredstva v povezavi z investicijo se predložijo (pred)računi ali kupoprodajna (pred)pogodba.
Prijavitelji za obratna sredstva predložijo:
1. Prijavni obrazec za obratna sredstva (obr. 1-PP).
2. Dokazila glede na vrsto stroška:
– Nakup storitev – brez dokazil.
– Nakup materiala in blaga – brez dokazil.
– Najem prostora in opreme – pogodba.
– Stroški plač – poimenski seznam zaposlenih. Za vsakega zaposlenega je potrebno priložiti veljavno pogodbo o zaposlitvi in plačilno listo za pretekli mesec, v primeru nove zaposlitve pa dokument o prihodnji zaposlitvi.
Vsi prijavitelji predložijo:
3. Kupoprodajna pogodba in/ali cenitev nepremičnine, ki bo predmet zastavitve, ter pravnomočno gradbeno dovoljenje za objekt oziroma objekte na zastavljeni nepremičnini (oddajo samo prijavitelji, ki bodo urejali zavarovanje posojila z zastavo nepremičnine).
4. Bilanca stanja, Izkaz poslovnega izida in Izkaz bilančnega dobička/izgube za leto 2022 za prijavitelje, ki niso normiranci.
Normiranci priložijo Obračun dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti, oddan na FURS, za leto 2022, izpis registra osnovnih sredstev in izpis prometa na transakcijskem računu/ih za obdobje 1 leta pred prijavo na razpis.
5. Bonitetno dokazilo S.BON-1 ali eS.BON AJPES na podlagi letnega poročila za leto 2022 (ne velja za normirance).
6. Potrdilo FURS o poravnanih obveznostih, ki ni starejše od 30 dni.
7. Izjava vlagatelja o številu zaposlenih na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec prijave (obr. 2).
8. Popisni list prejetih in še neodplačanih posojil, potrjen s strani posojilodajalca oziroma leasingodajalca (obr. 3) oziroma izjava prijavitelja, da ni zadolžen.
9. Izjava o povezanih podjetjih – enotno podjetje (obr. 4).
10. Izjava o kumulaciji pomoči (obr. 5).
11. Izjava o združitvi, pripojitvi ali razdružitvi podjetij (obr. 6).
Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od št. 1 do št. 11!
Sklad lahko od prosilca zahteva tudi dodatno dokumentacijo, pojasnila in opravi ogled.
5. Rok za prijavo in odločanje
Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa do dneva skupne odobritve sredstev v razpisanem obsegu oziroma najkasneje do vključno 1. 12. 2023. V primeru, da se bodo sredstva porabila pred 1. 12. 2023, bo Javni sklad objavil zaprtje razpisa na svoji spletni strani. Vloge, ki bodo prispele po 1. 12. 2023 ali objavi zaprtja razpisa, se kot prepozne zavržejo.
V kolikor se sredstva ne bodo v celoti porabila, se lahko prerazporedijo na druge razpise Javnega sklada.
Roki za prijavo so: 8. 9., 9. 10., 6. 11., 1. 12. 2023 oziroma do porabe sredstev.
Prijavitelji morajo vlogo oddati osebno ali poslati po pošti. Če se vloga pošlje po pošti, se za dan, ko je organ vlogo prejel, šteje datum, odtisnjen na poštnem žigu; v primeru osebne izročitve se za dan prejema vloge šteje dan, ko je bila vloga oddana na sedežu Javnega sklada. Za pravočasno se šteje vloga, ki jo je organ prejel najkasneje na zadnji dan prijave posameznega prijavnega roka.
Komisija bo obravnavala vse popolne in ustrezne vloge ter podala predlog direktorici v odločanje. Direktorica bo sprejela odločitev najkasneje v 60 dneh od posameznega roka za prijavo.
Vlagatelji, katerih vloge ne bodo popolne, bodo pozvani k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku (največ 5 dni), se zavržejo.
Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani Javnega sklada malega gospodarstva Goriške.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na Javnem skladu in spletnem naslovu www.jsmg-goriska.com.
Informacije v zvezi z razpisom dobijo prosilci na sedežu Javnega sklada ali po telefonu na številkah (05)335-01-73 in 335-03-61.
Vloge pošljite na naslov: Javni sklad malega gospodarstva Goriške, Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica ali osebno oddajte na sedežu Javnega sklada v času uradnih ur, soba št. 19/II. nadstropje, s pripisom na ovojnici: Ne odpiraj – Razpis 2023 – Gospodarstvo.
Javni sklad malega gospodarstva Goriške 

AAA Zlata odličnost