Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2023 z dne 30. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2023 z dne 30. 6. 2023

Kazalo

2287. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2023, stran 6321.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – v nadaljevanju: ZJF), 18. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 79/22) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 7. redni seji dne 29. 6. 2023 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2023 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2023 (Uradni list RS, št. 89/22 in 11/23) se spremeni 2. člen, tako da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
Skupina/podskupina kontov
Proračun 2023
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
 
I. SKUPAJ PRIHODKI
42.091.087,29
70
DAVČNI PRIHODKI
18.002.299,00
700
davki na dohodek in dobiček
14.014.995,00
703
davki na premoženje
3.608.475,00
704
domači davki na blago in storitve
378.829,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
6.544.898,10
710
udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
3.114.675,04
711
takse in pristojbine
37.000,00
712
denarne kazni
50.200,00
713
prihodki od prodaje blaga in storitev
49.066,00
714
drugi nedavčni prihodki
3.293.957,06
72
KAPITALSKI PRIHODKI
9.407.330,80
720
prihodki od prodaje osnovnih sredstev
1.027.819,00
722
prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih osnovnih sredstev
8.379.511,80
73
PREJETE DONACIJE
1.680,00
730
prejete donacije iz domačih virov
1.680,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
7.600.048,39
740
transferni prihodki iz drugih javnofinančih institucij
4.760.484,84
741
prejeta sredstva iz državnega proračuna in proračuna EU
2.839.563,55
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
534.831,00
787
prejeta sredstva iz drugih evropskih inštitucij
534.831,00
II. SKUPAJ ODHODKI
50.439.763,46
40
TEKOČI ODHODKI
8.958.603,18
400
plače in drugi izdatki zaposlenim
1.643.816,24
401
prispevki delodajalcev za socialno varnost
270.959,26
402
izdatki za blago in storitve
6.927.327,68
403
plačila domačih obresti
20.000,00
409
sredstva, izločena v rezerve
96.500,00
41
TEKOČI TRANSFERI
12.506.907,07
410
subvencije
757.302,37
411
transferi posameznikom in gospodinjstvom
5.616.154,16
412
transferi neprofitnim organizacijam
1.636.114,84
413
drugi tekoči domači transferi
4.497.335,70
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
28.498.649,54
420
nakup in gradnja osnovnih sredstev
28.498.649,54
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
475.603,67
431
investicijski transferi fiz. in prav. osebam, ki niso proračunski uporabniki
157.513,67
432
investicijski transferi proračunskim uporabnikom
318.090,00
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK – PRIMANJKLJAJ
–8.348.676,17
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
287.000,00
751
prodaja kapitalskih deležev
287.000,00
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
441
povečanje kapitalskih deležev in naložb
0,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEM. KAPITAL. DELEŽEV
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE
50
ZADOLŽEVANJE
4.406.501,24
500 
zadolževanje
4.406.501,24
VIII. ODPLAČILO DOLGA
55
ODPLAČILO DOLGA
158.130,36
500
odplačilo domačega dolga
158.130,36
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
–3.813.305,29
X.
NETO ZADOLŽEVANJE
4.248.370,88
XI.
NETO FINANCIRANJE
8.348.676,17
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2022
3.813.305,29
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Ajdovščina.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
V Odloku o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2023 (Uradni list RS, št. 89/22 in 11/23) se spremeni 11. člen, tako da se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se lahko občina investicije za proračun leta 2023 lahko zadolži do višine 4.406.204,24 eur.
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2023 lahko likvidnostno zadolži.
Za sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna Evropske unije se občina lahko zadolži največ do višine odobrenih sredstev in največ za obdobje do prejema teh sredstev.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4102-4/2022
Ajdovščina, dne 29. junija 2023
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin 
 
po pooblastilu 
Mitja Tripković 
podžupan

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti