Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2023 z dne 30. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2023 z dne 30. 6. 2023

Kazalo

2274. Odlok o dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2023, stran 6304.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Zakona o javnih financah (ZJF-UPB4, Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US in 18/23 – ZDU-1O) in 17. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 54/21 in 184/21) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 22. 6. 2023 sprejel
O D L O K 
o dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2023 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Sežana za leto 2023 (Uradni list RS, št. 30/23) se za 14. členom doda novi 14.a člen, ki se glasi:
»14.a člen 
(obseg zadolževanja posrednih uporabnikov občinskega proračuna) 
Javni zavod Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana, katerega soustanoviteljica je Občina Sežana, se v letu 2023 lahko dolgoročno zadolži do višine 400.000 EUR, z odplačilno dobo 60 mesecev.«
2. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-6/2021-6
Sežana, dne 22. junija 2023
Župan 
Občine Sežana 
Andrej Sila 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti