Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2021 z dne 4. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2021 z dne 4. 6. 2021, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1868. Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1E)

Odloki

1869. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora (OdUNDTDZ-6A)

Sklepi

1870. Sklep o soglasju k Pravilniku o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji
1871. Sklep o imenovanju članov strokovnega sveta Agencije za zavarovalni nadzor
1872. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1873. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1874. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1875. Sklep o imenovanju članov Sveta za elektronske komunikacije Republike Slovenije
1876. Sklep o imenovanju člana Programskega sveta RTV Slovenija – na podlagi sedme alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija
1877. Sklep o ugotovitvi prenehanja mandata članu Nadzornega sveta RTV Slovenija
1878. Sklep o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma nedopustnega političnega vmešavanja v delo policije in političnega vplivanja na potek oziroma izid predkazenskih in drugih postopkov
1879. Sklep o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju odgovornosti nosilcev javnih funkcij na programu otroške kardiologije ter področju nabav in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom
1880. Sklep o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju domnevnega pranja denarja v NKBM d.d., domnevnega nezakonitega financiranja politične stranke SDS in domnevnega nezakonitega financiranja volilne kampanje SDS za predčasne volitve poslancev v Državni zbor 2018
1881. Sklep o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab in negospodarnega ravnanja v DUTB
1882. Sklep o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij za finančno neustrezne ukrepe in sum neupravičenega omejevanja pravic pri izvajanju ukrepov, povezanih z epidemijo nalezljive bolezni COVID-19
1883. Sklep o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o zagotavljanju zaščitne opreme ter ukrepih institucij in nosilcev javnih funkcij za zajezitev širjenja bolezni COVID-19 od 1. 2. 2020 do odreditve predmetne parlamentarne preiskave
1884. Sklep o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju odgovornosti nosilcev javnih funkcij na programu otroške kardiologije ter področju nabav in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom
1885. Sklep o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab in negospodarnega ravnanja v DUTB

Drugi akti

1886. Resolucija o spremembah in dopolnitvah Resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030 (ReNPRP30-A)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1951. Uredba o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač iz vrtine CM-1
1952. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa zdravje in varnost iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020
1953. Uredba o dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev

Sklepi

1954. Sklep o spremembah in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovenska akreditacija

MINISTRSTVA

1887. Pravilnik o določitvi oblike in vsebine zahteve za plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje
1888. Pravilnik o potrditvenem osebju za komponente v letalstvu
1889. Pravilnik o spremembah Pravilnika o prijavi in odjavi iz evidenc, zaposlitvenem načrtu, pravicah in obveznostih pri iskanju zaposlitve ter nadzoru nad osebami, prijavljenimi v evidencah
1890. Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja
1891. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o strokovnem usposabljanju osebja za obratovanje žičniških naprav
1892. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove Fundacija Silvester Ustanova za kulturo in človekov razvoj
1955. Odredba o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki izvajajo socialno varstvene storitve in programe

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

1893. Sklepi o razrešitvah in imenovanjih v okrajnih volilnih komisijah in volilnih komisijah volilnih enot
1894. Sklepa o razrešitvi in imenovanju predsednika VK 3000 Ljubljana Center in OVK 6005 Brežice
1895. Javni poziv za zbiranje predlogov kandidatov za imenovanje predsednika Okrajne volilne komisije 2006 – Sežana

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1896. Sklep o uporabi Smernic Evropskega organa za vrednostne papirje in trge o poročanju v skladu s členoma 4 in 12 uredbe SFTR
1897. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina
1956. Akt o spremembah Akta o pravilih monitoringa kakovosti oskrbe z električno energijo

OBČINE

Ajdovščina

1898. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2021
1899. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v občini Ajdovščina

Celje

1900. Odlok o dopolnitvi Odloka o rabi javnih površin

Črnomelj

1901. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1902. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Dobrna

1939. Sklep o soglasju k višini cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu

Hrpelje-Kozina

1903. Dopolnitev Obvezne razlage tretjega odstavka 19. člena in štirinajstega odstavka 20. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Hrpelje - Kozina
1904. Zaključni račun proračuna Občine Hrpelje - Kozina za leto 2020
1905. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Hrpelje - Kozina za leto 2021
1906. Pravilnik o sofinanciranju obeležitve jubilejev društev
1907. Pravilnik o občasni uporabi prostorov Občine Hrpelje - Kozina
1908. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture in vzpostavitvi javnega dobra
1909. Sklep o ugotovitvi javne koristi

Idrija

1940. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in občinske volilne komisije ter o povračilih stroškov
1941. Sklep o lokacijski preveritvi EUP LP_21/85_A, Dole v Občini Idrija
1942. Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Laško

1910. Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2021

Ljubljana

1911. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni občini Ljubljana
1943. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin

Miren-Kostanjevica

1912. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Miren - Kostanjevica
1913. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcelo št. 517/3 k. o. 2325 Miren

Moravske Toplice

1914. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora SB 2
1915. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora SV 3

Nova Gorica

1916. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine Nova Gorica
1917. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali

Piran

1918. Zaključni račun proračuna Občine Piran za leto 2020
1944. Sklep o plačilu občinske takse na območju Občine Piran za uporabo javne površine za gostinske namene (uporaba gostinske terase)

Ribnica

1919. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ribnica za leto 2021

Semič

1920. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Kulturni center Semič« (uradno prečiščeno besedilo)
1921. Pravilnik o enkratni denarni pomoči mladim in mladim družinam pri prvem reševanju stanovanjskega problema
1922. Sklep o mnenju Občine Semič k osnutkom pokrajinske zakonodaje
1923. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Sežana

1924. Poslovnik Občinskega sveta Občine Sežana

Slovenske Konjice

1925. Odlok o rebalansu 1 proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2021
1945. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Slovenske Konjice
1946. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
1947. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
1948. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
1949. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

Šmarješke Toplice

1950. Odlok o pokopališkem redu v Občini Šmarješke Toplice

Tržič

1926. Odlok o občinskih cestah v Občini Tržič
1927. Odlok o cestno prometni ureditvi v Občini Tržič
1928. Odlok o ravnanju z odpadki v Občini Tržič
1929. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2021
1930. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Tržič
1931. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Občini Tržič

Vipava

1932. Zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto 2020
1933. Sklep o merilih za določitev nadomestila za delo članov volilnih organov Občine Vipava

Zagorje ob Savi

1934. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vrtcu Zagorje ob Savi

Žirovnica

1935. Odlok o rebalansu proračuna Občine Žirovnica za leto 2021
1936. Sklep o mnenju Občine Žirovnica k osnutkom pokrajinske zakonodaje
1937. Sklep o dodatnih znižanjih plačil staršev za programe vrtca
1938. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti