Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2021 z dne 4. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2021 z dne 4. 6. 2021

Kazalo

1940. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in občinske volilne komisije ter o povračilih stroškov, stran 5337.

  
Na podlagi 34.a člena Zakona lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 10. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – UPB, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – Odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13, 13/19, 202/20) je Občinski svet Občine Idrija na 21. seji dne 27. 5. 2021 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in občinske volilne komisije ter o povračilih stroškov 
1. člen 
V Pravilniku o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in občinske volilne komisije ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 84/99, 17/01, 91/02, 94/08) se za 12. členom doda novo IV. poglavje, ki se glasi:
»IV. SEJNINE ČLANOV SVETA JAVNEGA ZAVODA, KATEREGA USTANOVITELJICA JE OBČINA IDRIJA 
13. člen 
Svet posameznega javnega zavoda, katerega ustanoviteljica je Občina Idrija, se lahko odloči, da se članom sveta za vsako udeležbo na sklepčni seji izplača sejnina v višini največ 58,00 EUR bruto.
Predsedujoči je lahko upravičen do sejnine v višini največ 75,00 EUR bruto.
Člani sveta javnega zavoda so v primeru dopisne seje lahko upravičeni največ do četrtine zneska, določenega v prvem in drugem odstavku tega člena.
Odločitev o izplačevanju in določitvi višine sejnin, načinu vodenja evidence prisotnosti ter načinu izplačevanja sejnin sprejme svet javnega zavoda s sklepom.
Stroške za izplačilo sejnin krije javni zavod iz lastnih sredstev.«
2. člen 
Dosedanji 13., 14., 15., 16. in 17. člen postanejo 14., 15., 16., 17. in 18. člen.
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 11106-0001/1999
Idrija, dne 27. maja 2021
Župan 
Občine Idrija 
Tomaž Vencelj 

AAA Zlata odličnost