Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2021 z dne 4. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2021 z dne 4. 6. 2021

Kazalo

1944. Sklep o plačilu občinske takse na območju Občine Piran za uporabo javne površine za gostinske namene (uporaba gostinske terase), stran 5339.

  
Na podlagi 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE in 189/20 – ZFRO) in 2. člena Odloka o občinskih taksah v Občini Piran (Uradni list RS, št. 48/19), v povezavi z Odlokom o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 73/21) in Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 73/21) ter 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18) je Občinski svet Občine Piran na 21. redni seji dne 27. 5. 2021 sprejel naslednji
S K L E P 
1. 
Taksnim zavezancem za plačilo občinske takse na območju Občine Piran za uporabo javne površine za gostinske namene (uporaba gostinske terase) se za obdobje od 19. 4. 2021 do 31. 5. 2021 ne obračuna občinska taksa za uporabo javnih površin za gostinske namene.
Občinska taksa iz prvega odstavka se prične obračunavati s 1. 6. 2021.
2. 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in stopi v veljavo naslednji dan po objavi, uporablja pa se za obdobje od 19. 4. 2021 do 31. 5. 2021.
Št. 426-5/2019
Piran, dne 27. maja 2021
Župan 
Občine Piran 
Đenio Zadković 
Il Consiglio comunale del Comune di Pirano, visto l’art. 9 della Legge sul finanziamento dei Comuni (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – mod., 80/20 – ZIUOOPE e 189/20 – ZFRO) e l’art. 2 del Decreto sulle tasse comunali nel Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 48/19), in riferimento al Decreto di proclamazione dell’epidemia della malattia infettiva COVID-19 nel territorio della Repubblica di Slovenia (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 73/21) e al Decreto sul divieto temporaneo di vendita di beni e servizi ai consumatori nella Repubblica di Slovenia (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 73/21) nonché l’art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 5/14 – Testo Consolidato, 35/17 e 43/18), durante la 21ª seduta ordinaria tenutasi il giorno 27/5/2021 ha approvato la seguente
D E L I B E R A Z I O N E 
1. 
Ai soggetti tenuti al pagamento della tassa comunale nel territorio del Comune di Pirano per l’utilizzo dell’area pubblica a scopi di ristorazione (utilizzo della terrazza per l’esercizio della ristorazione) non sarà addebitata la suddetta tassa comunale per l’utilizzo dell’area pubblica a scopi di ristorazione per il periodo dal 19/4/2021 al 31/5/2021.
La tassa comunale di cui al primo comma sarà addebitata a partire dal 1/6/2021.
2. 
La presente Deliberazione viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della RS ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, e si applica per il periodo dal 19/4/2021 al 31/5/2021.
N. 426-5/2019
Pirano, 27 maggio 2021
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Đenio Zadković 

AAA Zlata odličnost