Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2021 z dne 4. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2021 z dne 4. 6. 2021

Kazalo

1915. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora SV 3, stran 5276.

  
Na podlagi 119. člena in v povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) (v nadaljnjem besedilu: ZUreP-2) ter 30. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15 in 25/17) je župan Občine Moravske Toplice sprejel
S K L E P 
o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora SV 3 
1. člen 
(potrditev izhodišč za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta) 
S tem sklepom se po predhodni seznanitvi javnosti na spletni strani občine, ki je potekala v obdobju od 5. 3. 2021 do vključno 22. 3. 2021, potrjujejo izhodišča za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora SV 3 (v nadaljnjem besedilu: OPPN), ki jih je izdelalo podjetje ZEU d.o.o. pod št. projekta OPPN-4/21-I, maj 2021 ter se začne postopek priprave OPPN.
2. člen 
(območje in predmet načrtovanja) 
(1) Obravnavano območje OPPN obsega enoto urejanja prostora SV 3 z oznakami podrobnejše namenske rabe SK (površine podeželskega naselja), PC (površine cest) in G (gozdna zemljišča), za katero je z Občinskim prostorskim načrtom Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 67/17) predvidena izdelava OPPN.
(2) Na območju OPPN se bodo določili prostorski izvedbeni pogoji za sanacijo razpršene gradnje na površinah podeželskega naselja (SK), prostorski izvedbeni pogoji za zadostno opremljenost in izrabo gospodarske javne infrastrukture na površinah cest (PC) in prostorski izvedbeni pogoji za posege na gozdnih zemljiščih (G).
(3) Obravnavano območje OPPN obsega zemljišča oziroma dele zemljišč s parcelnimi številkami 967/1, 969/3, 971, 972, 973, 974, 976,977, 979/1, 979/2, 980/3, 980/4, 981, 982/1, 983/1, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 995, 996, 997, 1000/1, 1000/2, 1000/3, 1001, 1002, 1003, 1005, 1006, 1007, 1008/1, 1008/2, 1009/1, 1011/1, 1011/2, 1013, 1014/1, 1014/2, 1015, 1016, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024/1, 1024/2, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1032/1, 1032/2, 1032/3, 1033, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1052, 1053, 1054, 1055, 1057, 1058, 1063, 1064, 1065, 1066, 1068, 1070, 1071, 1072, 1074, 1075, 1078, 1081, 1082, 1083, 1084/1, 1085/1, 1086/1, 1086/2, 1087/1, 1087/2, 1091, 1093, 1094, 1097, 1098, 1099, 1103/1, 1106, 1107, 1113, 1115/1, 1116, 1117, 1118/1, 1118/2, 1119, 1120, 1121, 1127, 1128, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1333/1, 1333/2, 1333/4 in 1378 vse v k.o. Suhi Vrh, skupne površine 144.888 m2 (14,49 ha).
(4) Območje OPPN se lahko v času postopka priprave OPPN naknadno še spremeni, zaradi načrtovanja spremljajočih potrebnih ureditev in posegov, navezav na sosednja območja, prilagoditev obstoječih ureditev, smernic nosilcev urejanja prostora ali drugih upravičenih razlogov.
3. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne rešitve se pridobijo v skladu z določili ZUreP-2.
4. člen
(vrsta postopka) 
V skladu s 119. členom ZUreP-2 se za postopek priprave in sprejetja OPPN smiselno uporabijo določbe, ki veljajo za postopek priprave in sprejetja občinskega prostorskega načrta.
5. člen 
(rok za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta) 
Ob upoštevanju minimalnih okvirnih rokov je zaključek priprave OPPN predviden v dvanajstih mesecih po začetku postopka priprave.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo smernic in mnenj) 
(1) Nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja Mure, Slovenska ulica 2, 9000 Murska Sobota,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest, Območje Murska Sobota, Lipovci 256b, 9231 Beltinci,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo (področje energetike), Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana,
– Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Maribor, Pobreška cesta 20a, 2000 Maribor,
– Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor,
– Telekom Slovenije, d.d., TKO vzhodna Slovenija, Titova cesta 38, 2000 Maribor,
– Vodovod sistema B d.o.o., Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota,
– Čista narava d.o.o., Javno komunalno podjetje, Tešanovci 20, 9226 Moravske Toplice,
– Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice.
(2) Drugi udeleženci:
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana.
(3) V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave OPPN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
7. člen 
(načrt vključevanja javnosti) 
Javnost se v postopek vključi v času javne razgrnitve in javne obravnave.
8. člen 
(seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja) 
(1) Za pripravo OPPN se uporabijo javno dostopni grafični in prostorski podatki, podatki evidenc geodetske uprave in zemljiške knjige, geodetski načrt in morebitne druge strokovne podlage, ki bi jih zahtevali nosilci urejanja prostora.
(2) Pripravo OPPN v celoti financira Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice.
9. člen 
(objava sklepa in uveljavitev) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Moravske Toplice.
Št. 350-0100/2021-21
Moravske Toplice, dne 25. maja 2021
Župan 
Občine Moravske Toplice 
Alojz Glavač 

AAA Zlata odličnost