Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2021 z dne 4. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2021 z dne 4. 6. 2021

Kazalo

1929. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2021, stran 5330.

  
Na podlagi Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2021 (Uradni list RS, št. 184/20), 3. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) ter 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, 19/13 in 74/15) je Občinski svet Občine Tržič na 20. redni seji dne 20. 5. 2021 sprejel 
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2021 
1. člen
(sredstva proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
Besedilo 2. člena Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2021 se nadomesti z novim, ki se glasi: 
Proračun Občine Tržič za leto 2021 se določa v naslednjih zneskih: 
KONTO
OPIS
REB 2021 v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
15.584.816
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
12.246.045
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
10.478.956
700
DAVKI NA DOHODEK 
IN DOBIČEK
9.018.851
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
1.200.105
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO 
IN STORITVE
260.000
706
DRUGI DAVKI
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
1.767.089
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU 
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
1.311.518
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
10.000
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
50.500
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
38.605
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
356.466
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
168.300
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
105.300
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
63.000
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
6.260
730
PREJETE DONACIJE 
IZ DOMAČIH VIROV 
6.260
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
3.164.212
740
TRANSFERNI PRIHODKI 
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
1.116.129
741
PREJETA SREDSTVA 
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA 
IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
2.048.083
78
PREJETA SREDSTVA 
IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0
786
OSTALA PREJETA SREDSTVA 
IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
787
PREJETA SREDSTVA 
OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0
 
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
18.617.832
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
4.602.062
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
1.080.632
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV 
ZA SOCIALNO VARNOST
172.388
402
IZDATKI ZA BLAGO 
IN STORITVE 
3.180.241
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
20.000
409
REZERVE
148.800
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
5.447.425
410
SUBVENCIJE
436.968
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM 
IN GOSPODINJSTVOM
3.236.293
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM 
IN USTANOVAM
569.088
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
1.205.077
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
8.135.442
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
8.135.442
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
432.903
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
195.300
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
237.603
 
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–3.033.015
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V.
DANA POSOJILA 
IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
DANA POSOJILA
0
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
0
 
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
3.400.000
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
3.400.000
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
1.426.414
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
1.426.414
 
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)
–1.059.429
 
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
1.973.586
 
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+X.-IX.)
3.033.015
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Tržič so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki so sestavni deli odloka. 
2. člen 
(uveljavitev odloka) 
Odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
Št. 4100-0014/2020-401
Tržič, dne 20. maja 2021
 
Župan 
Občine Tržič 
mag. Borut Sajovic

AAA Zlata odličnost