Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2021 z dne 4. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2021 z dne 4. 6. 2021

Kazalo

Št. 430-0009/2020-3 Ob-2243/21, Stran 1259
Na podlagi 42. člena Zakona o javno zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; ZJZP), 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11; ZGJS), 5. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16; ZPPDej) in 14. člena Odloka o koncesiji za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 13/21), objavljamo
javni razpis 
za podelitev koncesije za opravljanje občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Dol pri Ljubljani
Naročnik: Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani
1. Predmet koncesije: podelitev koncesije za opravljanje občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Dol pri Ljubljani.
2. Vrsta postopka: odprti postopek z objavo v Uradnem listu RS.
3. Čas trajanja koncesijskega razmerja: deset let od sklenitve koncesijske pogodbe.
4. Dostopnost razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani Občine Dol pri Ljubljani: https://www.dol.si/sl/content/e-obcina/razpisi-natecaji-javna-narocila-namere.html.
5. Način, kraj in čas oddaje prijave
Ponudniki morajo svoje prijave osebno ali priporočeno po pošti predložiti v določenem razpisnem roku v zaprti ovojnici na naslov: Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani. Na prednji strani ovojnice morajo biti navedeno: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – koncesija 24-urna pogrebna služba«.
Na hrbtni strani pošiljke mora biti obvezno naveden naziv in naslov pošiljatelja.
Prijave je potrebno oddati najkasneje do 24. 6. 2021 do 10. ure.
6. Izdelava prijave
Ponudnik mora oddati prijavo na obrazcih predpisanih v razpisni dokumentaciji in jo izdelati v slovenskem jeziku, prav tako morajo biti v slovenskem jeziku izdelane oziroma priložene vse obvezne sestavine razpisne dokumentacije.
Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali ročno čitljivo napisana in podpisana s strani osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika.
Ponudnik lahko svojo prijavo dopolnjuje oziroma spreminja do vključno zadnjega dne razpisnega roka za oddajo prijave.
6.1 Pogoji za pravilnost prijave
Naročnik bo ocenjeval in izbiral izključno le veljavne prijave. Veljavne bodo tiste prijave, ki bodo pravočasne in popolne.
Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak ponudnika.
Prijava je pravočasna, če je osebno oddana oziroma, če prispe po pošti na naslov naročnika do datuma in ure, določene v razpisu.
Prijava je popolna, če je podana na vseh razpisanih obrazcih in če vsebuje vso dokumentacijo, ki je zahtevana v razpisni dokumentaciji.
6.2 Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo
Vsa vprašanja morajo zainteresirani ponudniki posredovati najkasneje do 18. 6. 2021 (do 10. ure) po elektronski pošti na naslov: obcina@dol.si.
Naročnik bo vse odgovore na postavljena vprašanja objavil na spletni stran Občine Dol pri Ljubljani: www.dol.si.
7. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije
Naročnik lahko najkasneje šest dni pred potekom roka za oddajo prijave spremeni in dopolni razpisno dokumentacijo. Sprememba bo v obliki »dopolnila« objavljena na spletni strani Občine Dol pri Ljubljani.
Naročnik bo v tem primeru po potrebi ustrezno podaljšal rok za oddajo prijave, da bo ponudnikom omogočil upoštevanje dopolnitev oziroma sprememb razpisne dokumentacije. Z odložitvijo roka za oddajo prijave se pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo prijave.
8. Kriteriji in merila za izbiro ponudnikov
Za izbiro najugodnejše ponudbe bo uporabljeno merilo ekonomsko najugodnejša ponudba.
Merilo za izbor koncesionarja je najugodnejša ponudbena cena javne službe z DDV, ki je predmet koncesije.
9. Ugotavljanje sposobnosti
Pogoji in dokazila za izpolnjevanje pogojev so določeni v razpisni dokumentaciji. V razpisni dokumentaciji so določeni tudi pogoji za predložitev skupne prijave.
Ponudnik mora ponuditi vse storitve, ki jih zajema 24-urna dežurna pogrebna služba. Ponudnik, ki ne bo ponudil vseh storitev, bo izločen iz ocenjevanja.
Naročnik bo preko komisije, ki jo imenuje župan, pregledal in ocenil vse pravočasne in popolne ponudbe ter poročilo komisije posredoval občinski upravi Občine Dol pri Ljubljani, da izvede upravni postopek za izbiro koncesionarja ter izda odločbo o podelitvi koncesije.
10. Koncesijska pogodba: izbrani ponudnik bo dolžan skleniti koncesijsko pogodbo v roku 30 dni po dokončnosti upravne odločbe.
Občina Dol pri Ljubljani 

AAA Zlata odličnost