Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2021 z dne 4. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2021 z dne 4. 6. 2021

Kazalo

1920. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Kulturni center Semič« (uradno prečiščeno besedilo), stran 5283.

  
Na podlagi 97. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Semič na 17. redni seji dne 19. 5. 2021 potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Kulturni center Semič«, ki obsega:
– Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Kulturni center Semič« (uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 84/09) in
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Kulturni center Semič« (Uradni list RS, št. 58/21).
O D L O K 
o ustanovitvi javnega zavoda »Kulturni center Semič« (uradno prečiščeno besedilo)
I. SPLOŠNI DOLOČBI 
1. člen
S tem odlokom Občina Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič (v nadaljevanju: ustanovitelj) ustanavlja javni zavod Kulturni center Semič (v nadaljevanju: zavod) za opravljanje kulturne, turistične, mladinske in športne dejavnosti na območju Občine Semič.
Ustanoviteljske pravice občine izvršuje Občinski svet Občine Semič.
2. člen 
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki so določene z zakonom, tem odlokom in s statutom zavoda.
Zavod se vpiše v sodni register pri Okrožnem sodišču v Novem mestu.
II. STATUSNE DOLOČBE 
1. Ime, sedež in pravni status zavoda
3. člen
Ime zavoda je: Kulturni center Semič.
Sedež zavoda je v Semiču, Prosvetna ulica 4.
Skrajšano ime zavoda je: KC Semič.
Zavod lahko spremeni ime in sedež le s soglasjem ustanovitelja.
4. člen 
Zavod je samostojna pravna oseba in je odgovoren za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga. Zavod nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun.
V okviru zavoda deluje naslednja organizacijska enota:
– lokalna turistična organizacija s turistično informacijskim centrom.
2. Pečat zavoda
5. člen 
Zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike, premera 30 mm, v sredini ima grb Občine Semič, ob zunanjem robu pa je napisano ime zavoda: Kulturni center Semič.
Zavod ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike premera 20 mm z enako vsebino kot pečat iz prvega odstavka tega člena.
Pečat iz prvega odstavka tega člena uporablja zavod v pravnem prometu za potrjevanje vseh aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam, pravnim in fizičnim osebam.
Pečat iz drugega odstavka tega člena uporablja zavod za potrjevanje predvsem finančne in knjigovodske dokumentacije ter delovnih knjižic zaposlenih.
6. člen 
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničenja pečatov ter delavce, ki so zanje odgovorni, določi direktor.
III. DEJAVNOSTI ZAVODA 
7. člen
Zavod opravlja naslednje dejavnosti, razvrščene v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07):
– C/18.120
Drugo tiskanje
– C/18.130
Priprava za tisk in objavo
– C/18.140
Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
– C/18.200
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
– G/46.180
Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov
– G/46.190
Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
– G/47.250
Trgovina na drobno v specializirani prodajalnah s pijačami
– G/47.789
Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
– G47.810
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
– G/47.890
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
– G/47.910
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
– G/47.990
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
– I/55.201
Počitniški domovi in letovišča
– I/55.203
Oddajanje zasebnih sob gostom
– I/55.204
Planinski domovi in mladinska prenočišča
– I/55.209
Druge nastanitve za krajši čas
– I/55.300
Dejavnost avtokampov, taborov 
– I/56.102
Okrepčevalnice in podobni obrati
– I/56.104
Začasni gostinski obrati
– I/56.210
Priložnostna priprava in dostava jedi
– I/56.290
Druga oskrba z jedmi
– I/56.300
Strežba pijač
– J/58.110
Izdajanje knjig
– J/58.130
Izdajanje časopisov
– J/58.140
Izdajanje revij in druge periodike
– J/58.190
Drugo založništvo
– J/59.110
Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
– J/59.130
Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
– J/59.140
Kinematografska dejavnost
– J/59.200
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
– J/62.010
Računalniško programiranje
– J/62.020
Svetovanje o računalniških napravah in programih
– J/62.030
Upravljanje računalniških naprav in sistemov
– J/62.090
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
– J/63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
– J/63.120
Obratovanje spletnih portalov
– J/63.910
Dejavnosti tiskovnih agencij
– L/68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
– L/68.320
Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
– M/69.103
Druge pravne dejavnosti
– M/70.210
Dejavnost stikov z javnostjo
– M/70.220
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
– M/73.110
Dejavnost oglaševalskih agencij
– M/73.120
Posredovanje oglaševalskega prostora
– M/73.200
Raziskovanje trga in javnega mnenja
– M/74.100
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo 
– M/74.200
Fotografska dejavnost
– M/74.300
Prevajanje in tolmačenje
– M/74.900
Druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
– N/77.330
Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
– N/77.390
Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
– N/78.100
Dejavnost pri iskanju zaposlitev
– N/79.110
Dejavnost potovalnih agencij
– N/79.120
Dejavnost organizatorjev potovanj
– N/79.900
Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
– N/81.100
Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
– N/81.210
Splošno čiščenje stavb
– N/81.220
Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
– N/81.290
Čiščenje cest in drugo čiščenje
– N/81.300
Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
– N/82.110
Nudenje celovitih pisarniških storitev
– N/82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
– N/82.300
Organizacija razstav, sejmov, srečanj
– N/82.990
Druge nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
– P/85.510
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
– P/85.520
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
– P/85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
– Q/88.991
Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij
– R/90.010
Umetniško uprizarjanje
– R/90.020
Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
– R/90.040
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
– R/91.011
Dejavnost knjižnic
– R/91.020
Dejavnost muzejev
– R/91.030
Varstvo kulturne dediščine
– R/93.110
Obratovanje športnih objektov
– R/93.120
Dejavnost športnih klubov
– R/93.190
Druge športne dejavnosti
– R/93.210
Dejavnost zabaviščnih parkov
– R/93.299
Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
– R/94.110
Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj
– S/94.999
Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij
Dejavnosti zavoda se štejejo kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
8. člen 
Zavod lahko opravlja tudi tržne dejavnosti, če so te namenjene opravljanju dejavnosti, za katere je zavod ustanovljen.
9. člen 
(črtan) 
10. člen 
Finančno računovodska opravila za potrebe javnega zavoda opravlja občinska uprava Občine Semič ali druga pravna ali fizična oseba na podlagi pogodbe.
IV. ORGANI ZAVODA 
11. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda in
– direktor zavoda.
1. Svet zavoda
12. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ima pet članov in ga sestavljajo:
– dva predstavnika ustanovitelja,
– en predstavnik delavcev zavoda,
– dva predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Občine Semič izmed strokovnjakov s področja dejavnosti zavoda. Predstavnika delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda na neposrednih tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določa statut zavoda. Predstavnike uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti imenuje na predlog izvajalcev programov (društev) s področja dejavnosti zavoda Občinski svet Občine Semič.
13. člen 
Člani sveta izmed sebe izvolijo na ustanovni seji predsednika in namestnika predsednika z večino glasov vseh članov sveta zavoda. Svet odloča z absolutno večino glasov svojih članov. Mandat članov sveta traja štiri leta in začne teči z dnem konstituiranja sveta zavoda. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
14. člen 
Svet zavoda ima naslednje naloge:
– nadzira zakonitost dela in poslovanje zavoda,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje zavoda,
– daje mnenje k imenovanju in razrešitvi direktorja zavoda,
– ugotavlja ustreznost strateškega načrta in programa dela glede na namen, zaradi katerega je javni zavod ustanovljen,
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela javnega zavoda in daje direktorju mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj,
– predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor,
– ocenjuje delo direktorja,
– sprejema statut zavoda s soglasjem ustanovitelja,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovem izvajanju,
– sprejema finančni načrt in zaključni račun,
– daje ustanovitelju in direktorju mnenje o posameznih vprašanjih,
– daje predhodno mnenje k zavodski kolektivni pogodbi,
– obravnava predloge in mnenja zainteresirane javnosti,
– predlaga ustanovitelju spremembo in razširitev dejavnosti,
– sprejema splošne akte in opravlja druge naloge, kot to natančneje določa statut zavoda,
– odloča na drugi stopnji o pritožbah v zvezi z uresničevanjem pravic, obveznosti in odgovornosti zaposlenih v zavodu,
– opravlja druge naloge, določene z zakoni in drugimi predpisi.
15. člen 
Član sveta zavoda je lahko razrešen pred iztekom mandata, za katerega je imenovan ali izvoljen, če:
– sam zahteva razrešitev oziroma odstopi,
– se ne udeležuje sej,
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi,
– ne opravlja svojih nalog,
– če s svojim ravnanjem škoduje delu in ugledu zavoda.
V primeru predčasne razrešitve člana se za čas do izteka mandata imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član. Če je član razrešen pol leta pred potekom mandata, se ne imenuje novega razen v primeru, če se razreši več kot polovica članov sveta.
2. Direktor
16. člen
Direktor organizira in vodi poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. Direktor lahko opravlja tudi strokovne naloge iz dejavnosti zavoda kot redne delovne naloge.
Direktor ima naslednje pristojnosti:
1. sprejema strateški načrt,
2. sprejema program dela zavoda,
3. sprejema akt o organizaciji dela,
4. sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest,
5. sprejema kadrovski načrt,
6. sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
7. sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem zavoda,
8. poroča ustanovitelju in svetu zavoda o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje javnega zavoda,
9. pripravi letno poročilo
10. in druge naloge, določene z zakonom in ustanovitvenim aktom.
K aktom iz prve, druge, tretje, četrte, pete in šeste alineje prejšnjega odstavka daje soglasje svet zavoda.
Direktor je dolžan o svojih ugotovitvah obveščati svet zavoda ter sprejemati ukrepe za odpravo pomanjkljivosti. Direktor je pri opravljanju poslov s svojega delovnega področja samostojen. Direktor je za svoje delo odgovoren svetu zavoda in ustanovitelju. Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarja. Direktor predstavlja in zastopa zavod v pravnem prometu samostojno, ne sme pa razpolagati z nepremičnim premoženjem, s katerim upravlja zavod, ker spada to v pristojnost ustanovitelja.
17. člen 
Direktorja zavoda imenuje na podlagi javnega razpisa Občinski svet Občine Semič po predhodnem mnenju sveta zavoda.
Če svet ne da mnenja iz prejšnjega odstavka v roku 30 dni, se šteje, da je mnenje pozitivno.
18. člen 
Za direktorja zavoda je lahko imenovan, kdor poleg splošnih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:
– ima univerzitetno visokošolsko izobrazbo in najmanj eno leto delovnih izkušenj,
– ima visokošolsko izobrazbo in najmanj dve leti delovnih izkušenj,
– ima višješolsko izobrazbo in najmanj tri leta delovnih izkušenj,
– obvlada najmanj en svetovno priznan tuj jezik,
– izpolnjuje druge pogoje, določene v sistemizaciji.
Podrobnejše pogoje ureja statut zavoda. Ob prijavi na razpis je dolžan kandidat predložiti tudi strategijo zavoda za mandatno obdobje. Mandat direktorja traja 5 let. Direktor je lahko po izteku te dobe ponovno imenovan. Z direktorjem sklene pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta zavoda njegov predsednik.
19. člen 
Zavod zastopa in predstavlja direktor. Direktor je pooblaščen, da v imenu in na račun zavoda v okviru dejavnosti zavoda sklepa pogodbe ter opravlja druge pravne posle.
20. člen 
Direktorja med odsotnostjo nadomešča delavec, ki ga za nadomeščanja pooblasti direktor. Pisno pooblastilo določa vsebino, obseg in trajanje pooblastila. Direktor lahko za zastopanje v posameznih zadevah pooblasti druge osebe.
21. člen 
Za zavod podpisuje listine direktor in osebe, ki so pooblaščene za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih opravlja.
Finančne listine za zavod podpisuje direktor, računovodja in podpisniki z deponiranimi podpisi, ki jih za to določi in pooblasti direktor. Direktor s pooblastilom določi delavce zavoda, ki so pooblaščeni, da podpisujejo za zavod v odnosih, ki niso navedeni v tem odloku.
22. člen 
Občinski svet Občine Semič razreši direktorja pred iztekom mandata:
– če direktor sam zahteva razrešitev,
– če nastopi kateri od razlogov, ko po predpisih iz delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu,
– če direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda,
– če neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
– če s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo,
– če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda,
– zaradi bistvenih sprememb, kot je bistveno spremenjena dejavnost, zaradi katere je bil zavod ustanovljen. V tem primeru se direktorju izplača odpravnina v skladu z delovnopravno zakonodajo.
Občinski svet Občine Semič mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti direktorja z razlogi za razrešitev in mu dati možnost, da se v roku 30 dni o njih izjasni.
23. člen 
Če direktorju predčasno preneha mandat oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov za direktorja ni imenovan, imenuje Občinski svet Občine Semič vršilca dolžnosti.
Vršilca dolžnosti direktorja lahko Občinski svet Občine Semič imenuje izmed strokovnih delavcev zavoda ali izmed prijavljenih kandidatov, ki izpolnjujejo vse pogoje iz 18. člena tega odloka. Vršilca dolžnosti direktorja imenuje Občinski svet Občine Semič do imenovanja direktorja, vendar največ za eno leto.
V. VIRI, NAČINI IN POGOJI ZA PRIDOBIVANJE SREDSTEV ZAVODA 
24. člen
Premoženje zavoda je last ustanovitelja. Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti umetniških del iz zbirke slikarskih srečanj in nepremično premoženje ali le-to obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.
Zavodu je dana v upravljanje naslednja nepremičnina na območju Občine Semič:
– Kulturni center, Prosvetna ulica 4.
Zavod upravlja tudi z zbirko Slikarskih srečanj v Semiču.
Zavod lahko upravlja tudi z drugim premoženjem, premičnim in nepremičnim, ob predhodnem soglasju ustanovitelja. Zavod je dolžan uporabljati in upravljati premoženje ustanovitelja s skrbnostjo dobrega gospodarja. Gospodarjenje z nepremičninami nadzira ustanovitelj.
24.a člen 
Nepremičnini:
– Muzejska hiša, Štefanov trg 7
– Brunskoletova hiša, Taborska ulica 8
zavod vzdržuje na podlagi pogodbe med lastnikom nepremičnin in zavodom. Prav tako zavod v okviru svoje dejavnosti vzdržuje objekte na podlagi pogodbe o vzdrževanju med naročnikom in zavodom.
25. člen 
Zavod pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti iz:
– proračuna ustanovitelja,
– sredstev iz naslova javnih razpisov na lokalni, regionalni, državni in mednarodni ravni,
– z opravljanjem registrirane dejavnosti pod pogoji in na način, določen z zakonom in s tem odlokom,
– lastnih prihodkov zavoda,
– sredstev, dogovorjenih za posamezne programe,
– iz naslova upravljanja nepremičnin, ki so mu dana v upravljanje,
– sredstev, pridobljenih s prodajo blaga in storitev uporabnikom,
– daril, donacij, sponzorstev ter drugih zakonitih virov.
26. člen 
Višino sredstev za financiranje javnega zavoda določi ustanovitelj na podlagi strateškega načrta in iz njega izhajajočega predloga letnega plana. Podlaga za transfer iz proračuna lokalne skupnosti je s strani sveta zavoda potrjen finančno ovrednoten program dela. O zagotavljanju letnih sredstev iz proračuna ustanovitelja se sklene pogodba o financiranju.
27. člen 
Začetna zagonska sredstva za delovanje zavoda znašajo 15.000 EUR. Ustanovitelj zavoda se zavezuje, da bo finančni delež nakazal na poslovni račun zavoda v petih dneh po odprtju računa.
VI. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA 
28. člen
Zavod samostojno gospodari s prihodki, ki jih ustvari z opravljanjem dejavnosti.
29. člen 
Zavod mora zagotoviti ločeno vodenje finančnega poslovanja za tržne dejavnosti.
30. člen 
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih doseže pri opravljanju svoje dejavnosti, sme zavod uporabljati za opravljanje in razvoj registrirane dejavnosti zavoda ter obnovo, vzdrževanje in razvoj objektov, ki so mu dani v upravljanje.
Del presežkov nad odhodki, ki ga zavod ustvari z opravljanjem tržne dejavnosti na trgu, lahko s soglasjem ustanovitelja uporabi za povečanje dela mase plač za nagrajevanje delovne uspešnosti delavcev zavoda.
31. člen 
Primanjkljaj sredstev, ugotovljenih iz naslova preveč izplačanih plač, krije zavod iz prihodkov bodočega obdobja z zniževanjem realiziranih plač. Če zavod v predhodnih proračunskih obdobjih izkaže presežke prihodkov nad odhodki in te presežke nameni za stimulacijo k plačam, kasneje pa se izkaže primanjkljaj, krije, ne glede na razloge primanjkljaja, le-tega sam v breme sredstev za plače, razen če dokaže, da ustanovitelj ni izpolnil svojih obveznosti v celoti.
32. člen 
Zavod je dolžan ustanovitelju nuditi ter obdobno pošiljati podatke o poslovanju zavoda, o poslovnih rezultatih ter druge podatke, ki so potrebni za izvrševanje funkcij ustanovitelja.
VII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 
33. člen
Zavod ima statut, ki ureja:
– organizacijo zavoda,
– organe zavoda,
– način odločanja in druga vprašanja, pomembna za poslovanje in izvajanje dejavnosti.
Statut sprejme svet zavoda po predhodnem soglasju ustanovitelja. Zavod ima tudi druge splošne akte, določene s statutom in zakonom.
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Kulturni center Semič« (uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 84/09) vsebuje naslednje prehodne in končno določbo: 
VIII. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
34. člen
Do imenovanja direktorja zavoda Občinski svet Občine Semič po uveljavitvi tega odloka s sklepom imenuje vršilca dolžnosti direktorja zavoda, ki mora izpolnjevati pogoje iz 18. člena tega odloka, razen četrte alineje, vendar največ za eno leto in je pooblaščen, da pod nadzorstvom ustanovitelja opravi vse potrebno za začetek dela zavoda, vpis zavoda v sodni register ter skliče prvo sejo sveta zavoda.
35. člen 
Statut zavoda sprejme svet zavoda v štirih mesecih po konstituiranju.
Do začetka veljavnosti statuta zavoda se uporabljajo določila zakona o zavodih in tega odloka.
36. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Kulturni center Semič« (Uradni list RS, št. 58/21) vsebuje naslednjo končno določbo: 
4. člen
Spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-02/2008-146
Semič, dne 26. maja 2021
Županja 
Občine Semič 
Polona Kambič 

AAA Zlata odličnost