Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2021 z dne 4. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2021 z dne 4. 6. 2021

Kazalo

1945. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Slovenske Konjice, stran 5340.

  
Na podlagi prvega odstavka 36. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE) in 20. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15, 12/16 – popravek in 69/17) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 19. redni seji dne 27. 5. 2021 sprejel
S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A 
Občinskega sveta Občine Slovenske Konjice 
1. člen 
V Poslovniku Občinskega sveta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 4/18) se spremeni prvi odstavek 4. člena, in sicer se za besedo »dopisnih« vstavi vejica in doda besedilo »sejah na daljavo s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se po novem glasi:
»(3) Dopisne seje in seje na daljavo se sklicujejo pod pogoji in na način, določen s tem poslovnikom.«
2. člen 
Peti odstavek 12. člena se spremeni tako, da se po novem glasi:
»(5) Član sveta ima pravico do sejnine v skladu z zakonom in posebnim aktom sveta ter do povračila stroškov v zvezi z opravljanjem funkcije (za redno, izredno in sejo na daljavo).«
3. člen 
V 18. členu se doda nov tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) V primeru, da se član sveta iz razlogov navedenih v prvem odstavku 22.a člena tega poslovnika, redne seje ne more udeležiti, lahko sodeluje na redni seji, s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije, ki omogoča razpravo in glasovanje na daljavo. Član sveta sporoči svojo odločitev o tem, ali bo sodeloval na seji na daljavo, najkasneje dva dni pred datumom seje.
(4) Pri ugotavljanju sklepčnosti seje, kjer del članov sodeluje na daljavo se za prisotne štejejo člani sveta, ki so osebno prisotni v prostoru, kjer se izvaja seja občinskega sveta, in člani sveta, ki na seji sodelujejo z uporabo varne informacijsko-komunikacijske tehnologije.«
4. člen 
22. člen se spremeni tako, da se po novem glasi:
»22. člen 
(dopisna seja) 
(1) Dopisno sejo lahko skliče župan kadar ni pogojev za sklic redne oziroma izredne seje sveta.
(2) Dopisna seja se opravi na podlagi v elektronski obliki vročenega vabila s priloženim gradivom ter predlogom sklepa, ki naj se sprejme ter z navedbo načina glasovanja (v pisni obliki po pošti, elektronski pošti …). Sklic mora vsebovati tudi navedbo trajanja dopisne seje z navedbo datuma in ure.
(3) Dopisna seja je sklepčna, če je vročitev vabila potrdila več kot polovica članov sveta. Šteje se, da so vročitev potrdili člani, ki so glasovali.
(4) Glede ugotavljanja izida glasovanja na dopisni seji veljajo določbe statuta in poslovnika za odločanje na redni seji.
(5) O izvedeni dopisni seji se sestavi zapisnik, ki vsebuje navedbo dnevnega reda, trajanje seje in ugotovitev, koliko članov sveta je glasovalo za posamezne sklepe ter ugotovitev izida glasovanja. Potrditev zapisnika dopisne seje se uvrsti na prvo naslednjo redno sejo sveta.«
5. člen 
Za 22. členom se doda nov 22.a člen:
»22.a člen 
(seja na daljavo) 
(1) V primeru naravne ali druge hujše nesreče, epidemije ali drugih izrednih okoliščin, če izvedba seje z osebno navzočimi člani sveta predstavlja tveganje za njihovo zdravje in varnost, in je to nujno zaradi sprejetja odločitev, s katerimi ni mogoče odlašati, lahko župan skliče sejo, ki se opravi s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije (v nadaljevanju: seja na daljavo), oziroma odloči, da se že sklicana seja opravi kot seja na daljavo v skladu z določbami zakona, ki ureja lokalno samoupravo. Seja na daljavo se opravi na podlagi v elektronski obliki vročenega vabila s priloženim gradivom ter predlogom sklepa, ki naj se sprejme. Član sveta, ki sodeluje na daljavo, mora zagotoviti, da je njegova komunikacijska naprava povezana v omrežje, ki omogoča prenos slike in zvoka ali samo zvoka. Seja na daljavo se zvočno in slikovno snema, ne pa tudi javno predvaja.
(2) Pri ugotavljanju sklepčnosti seje na daljavo se za prisotne štejejo člani sveta, ki na seji sodelujejo z uporabo varne informacijsko-komunikacijske tehnologije.
(3) Občinski svet na seji na daljavo odloča le o zadevah, o katerih se glasuje z javnim glasovanjem.
(4) Člani sveta, ki na seji sodelujejo izven sedeža občinskega sveta, glasujejo z izrekanjem »za« ali »proti«.
(5) Glede ugotavljanja izida glasovanja na seji na daljavo veljajo določbe statuta in poslovnika za odločanje na redni seji.
(6) O izvedeni seji na daljavo se sestavi zapisnik, ki vsebuje navedbo dnevnega reda, trajanje seje in ugotovitev, koliko članov sveta je glasovalo za posamezne sklepe ter ugotovitev izida glasovanja.«
6. člen 
V 94. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) V primeru izrednih razmer, ko izvedba redne ali izredne seje ni možna niti pod posebnimi pogoji iz prejšnjega odstavka, občinski svet prvenstveno odloča na dopisnih sejah ali sejah na daljavo.«
7. člen 
Spremembe in dopolnitve tega poslovnika pričnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2021(160)
Slovenske Konjice, dne 27. maja 2021
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Darko Ratajc 

AAA Zlata odličnost