Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2021 z dne 4. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2021 z dne 4. 6. 2021

Kazalo

1922. Sklep o mnenju Občine Semič k osnutkom pokrajinske zakonodaje, stran 5288.

  
Na podlagi drugega odstavka 143. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121, 140, 143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90, 97, 99 in 75/16 – UZ70a), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10 in 27/16) in 71. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10 in 27/16) je Občinski svet Občine Semič na 17. redni seji dne 26. 5. 2021 sprejel
S K L E P 
o mnenju Občine Semič k osnutkom pokrajinske zakonodaje 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom podaja Občina Semič (v nadaljnjem besedilu: občina) v postopku sprejema Zakona o ustanovitvi pokrajin /ZUPok/, Zakona o pokrajinah /ZPok/ in Zakona o financiranju pokrajin /ZFPok/ mnenje o vsebini osnutkov pokrajinske zakonodaje.
2. člen 
(ustanovitev pokrajin) 
Občina soglaša z ustanovitvijo pokrajin in teritorialno umestitvijo Občine Semič v Dolenjsko-belokranjsko pokrajino.
3. člen 
(ime pokrajine) 
Občina soglaša s predlaganim imenom Dolenjsko-belokranjske pokrajine. Ime pokrajine se uporablja celovito in se ne krajša.
4. člen 
(sedež pokrajine, sedež pokrajinskega sveta, sedež sveta občin) 
Občina soglaša s predlaganim sedežem pokrajine v Novem mestu, s sedežem pokrajinskega sveta v Črnomlju in s sedežem sveta občin v Trebnjem.
5. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 031-01/2020-6
Semič, dne 26. maja 2021
Županja 
Občine Semič 
Polona Kambič 

AAA Zlata odličnost