Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2021 z dne 4. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2021 z dne 4. 6. 2021

Kazalo

1927. Odlok o cestno prometni ureditvi v Občini Tržič, stran 5314.

  
Na podlagi 6. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo, 69/17 – popr., 68/16, 54/17, 3/18 – odl. US in 43/19 – ZVoz-1B), 100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.), 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17 – odl. US) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13, 74/15) je Občinski svet Občine Tržič na 20. seji dne 20. 5. 2021 sprejel
O D L O K 
o cestno prometni ureditvi v Občini Tržič 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se določa prometna ureditev, zagotavlja prometna varnost in nemoten promet na javnih prometnih površinah na območju Občine Tržič.
2. člen 
(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. OT – Občina Tržič;
2. Parkirna območjaso posamezna območja znotraj Občine Tržič, v katerih veljajo različne ureditve prometa in parkiranja vozil;
3. dokazilo o plačilu parkirnine je parkirni listek, račun, parkirna dovolilnica, parkirni abonma ali drugo ustrezno dokazilo v skladu z določbami tega odloka, iz katerega je razvidna upravičenost do uporabe parkirnega mesta za čas parkiranja. Kot dokazilo se šteje tudi vpogled v elektronske evidence plačil ali programske opreme;
4. dostavni časje čas, predviden za opravljanje dostave in oskrbe;
5. dovolilnica je dokazilo, ki izkazuje pravico do upravičenosti za ustavljanje, parkiranje ali prevoz;
6. abonma je posebna vrsta dovolilnice za stanovalce, ki prebivajo v neposredni bližini parkirnega območja;
7. elektronsko plačilo je plačilo parkirnine oziroma takse po tem odloku z brezžičnim načinom plačila na način, kot je določeno na prometni signalizaciji;
8. javna parkirna površinaje s prometno signalizacijo označen del vozišča občinske ceste, namenjen parkiranju vozil, posebej urejena javna površina izven vozišča ceste ali posebej zgrajeni objekt v javni rabi, namenjen parkiranju vozil;
9. javna površinaje površina, katere raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem (javna cesta, ulica, trg, tržnica, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, športna oziroma rekreacijska površina, rečna brežina in gozdne poti …);
10. označitev časa prihoda pomeni z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo v celoti in dobro vidno označitev začetka parkiranja na način, da se v vozilu na notranji strani vetrobranskega stekla namesti parkirno uro ali na listu papirja razločno vidno izpiše točen čas začetka parkiranja;
11. parkirno mestoje del javne parkirne površine, namenjen parkiranju enega motornega vozila;
12. parkomatje naprava za izdajanje parkirnih listkov in dovoljenj;
13. površina za kolesaje kolesarnica, površina ob kolesarnicah, stojalih za kolesa in podobna površina, ki je namenjena parkiranju in izposoji koles;
14. pristojni organ je notranja organizacijska enota občinske uprave OT, pristojna za promet;
15. souporaba avtomobilaje tržna storitev gospodarske družbe, ki nudi kratkotrajno plačljivo izposojo vozil uporabnikom, na način, da vozilo uporabnik prevzame in pusti na določenem mestu;
16. stanovanjska enotaje prostor ali skupina prostorov, namenjenih trajnemu bivanju, ki tvorijo funkcionalno celoto, praviloma z enim vhodom, in je vknjižena kot stanovanjski objekt ali etažna lastnina v zemljiški knjigi oziroma je evidentirana kot posamezni del stavbe s svojo identifikacijsko številko v katastru stavb.
(2) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, katerih pomen ni določen v prejšnjem odstavku, imajo enak pomen, kot ga določajo predpisi, ki urejajo ceste, pravila cestnega prometa, motorna vozila in voznik.
II. PROMETNA UREDITEV NA OBČINSKIH CESTAH IN DRUGIH PROMETNIH POVORŠINAH 
1. Omejitve uporabe ceste ali njenega dela glede na vrsto prometa
3. člen 
(1) Na občinskih cestah, kjer je s prometno signalizacijo prepovedan promet določenim vrstam vozil ali je omejen promet za motorna vozila nad določeno največjo dovoljeno maso, osno obremenitvijo, dolžino, širino ali višino, lahko pristojni organ izjemoma izda dovoljenje za promet teh vozil.
(2) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka izda, ko zaradi velikosti, teže, narave in oblike tovora tega ni mogoče prepeljati z manjšim vozilom. Po plačilu povračila za izredni prevoz (prevoznine) pristojni organ izda dovolilnico za izredni prevoz. Vozilo, ki opravlja izredni prevoz, mora biti označeno z dovolilnico, ki mora biti nameščena na notranji strani prednjega vetrobranskega stekla.
2. Ureditev parkiranja in ustavljanja vozil
2.1. Določitev javnih parkirnih površin
4. člen 
(1) Za ureditev parkiranja se določijo javne parkirne površine, ki se delijo na:
– parkirne površine na in ob vozišču občinske ceste;
– posebej urejene javne površine, namenjene parkiranju izven vozišča javne ceste (parkirišča);
– javne parkirne hiše ali druge objekte, namenjene parkiranju vozil;
– druge površine, ki jih lastniki teh površin za potrebe javnega parkiranja s posebno pogodbo prenesejo v upravljanje Občini Tržič.
(2) Javne parkirne površine so označene s predpisano prometno signalizacijo, uporablja pa jih lahko vsak pod pogoji, ki so določeni s predpisi, ki urejajo promet in tem odlokom.
5. člen 
(1) Pristojni organ določi prometno ureditev na javnih parkirnih površinah.
(2) Občinski svet s sklepom določi:
– javne parkirne površine, kjer se plačuje parkirnina,
– čas v katerem se plačuje parkirnina,
– višino parkirnine,
– višino takse za izdajo posameznih vrst dovolilnic in parkirnih abonmajev,
– območja upravičencev do abonmajev.
(3) O oprostitvi plačila parkirnine za podporo javnim prireditvam in dogodkom katerih organizator ali soorganizator je Občina Tržič ali njen javni zavod, odloči pristojni organ.
2.2. Ureditev parkiranja vozil na plačljivih javnih parkirnih površinah
6. člen 
(1) Na javni parkirni površini, za uporabo katere je določeno plačilo parkirnine, je parkiranje dovoljeno za čas, za katerega je plačana parkirnina. Zavezanec za plačilo parkirnine je voznik, ki uporablja javno parkirno površino. Po izteku dovoljenega časa parkiranja, mora voznik vozilo odpeljati oziroma odstraniti s parkirnega mesta.
(2) Vrsta in način parkiranja, dovoljeni čas parkiranja, obvezna plačila parkirnine in njena višina so razvidni s prometne signalizacije.
(3) Voznik, ki parkira vozilo na javni parkirni površini, za uporabo katere je določeno plačilo parkirnine, mora označiti vozilo z dokazilom o plačilu parkirnine, ki mora biti nameščeno v parkiranem vozilu na notranji strani prednjega vetrobranskega stekla tako, da je dobro vidno in v celoti čitljivo z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo, razen v primeru elektronskega načina plačila parkirnine.
(4) Plačila parkirnine so opravičena službena vozila Policije, zaščite in reševanja, zdravstvene službe, nege in Slovenske vojske, če so na službeni vožnji.
(5) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim, tretjim ali četrtim odstavkom tega člena.
7. člen 
(1) Vozniki vozil lahko izkažejo določene pravice, ki jim pripadajo na plačljivih parkirnih površinah na podlagi določil tega odloka, z ustrezno dovolilnico, ki jo izda pristojni organ.
(2) Župan s pravilnikom natančneje določi:
– vrste dovolilnic;
– čas veljavnosti dovolilnic;
– grafično podobo, velikost in obliko dovolilnic;
– postopek izdaje in zamenjave dovolilnic;
– materialne stroške za izdelavo in zamenjavo dovolilnic;
– materialne stroške za naprave za upravljanje premičnih fizičnih zapor ali možnost dostopa preko drugih sistemov nadzora upravljanja prometa.
8. člen 
(1) Upravičenec do abonmaja za parkiranje v posameznem parkirnem območju je stanovalec, ki hkrati izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima stalno ali začasno prebivališče na območju parkiranja;
– je lastnik ali najemnik stanovanjske enote, v kateri prebiva ter
– je lastnik vozila ali uporabnik vozila (uporabnik vozila na podlagi pogodbe o leasingu oziroma pogodbe o poslovnem najemu ali uporabnik službenega vozila, ki za njegovo uporabo plačuje predpisano boniteto).
(2) Na stanovanjsko enoto se za določeno parkirano območje lahko izda največ 1 abonma za parkiranje.
(3) Upravičenec se lahko pravici do pridobitve abonmaja pisno odpove v korist drugega člana gospodinjstva, ki je lastnik ali uporabnik vozila, in ki ima stalno ali začasno prebivališče v isti stanovanjski enoti.
(4) V primeru, da oseba izpolnjuje pogoja iz prve in druge alineje prvega odstavka tega člena, potrebuje pa nego in oskrbo ter vsakodnevno pomoč na domu, se lahko abonma izjemoma glasi tudi na oskrbovalca, v korist katerega se je oskrbovanec za čas trajanja oskrbe pisno odpovedal pravici do uporabe parkirnega mesta.
(5) Parkiranje se lahko imetnikom abonmajev in dovolilnic omeji na posamezno parkirno območje.
(6) Parkirna dovolilnica in abonma se izdata za obdobje plačane takse.
(7) Pristojni organ lahko z odločbo odloči o odvzemu dovolilnice ali abonmaja, če:
– se izkaže, da podatki, ki jih je upravičenec navedel v vlogi niso resnični;
– se izkaže, da upravičenec ni več upravičen do dovolilnice ali abonmaja, ker ne izpolnjuje več vseh pogojev, ki so predpisani za pridobitev;
– se izkaže, da upravičenec zlorabi dovolilnico ali abonma;
– upravičenec ne plača takse v skladu s tem odlokom.
2.3. Ureditev parkiranja na območjih kratkotrajnega parkiranja
9. člen 
(1) V vozilu, parkiranem na javni parkirni površini, na kateri je dovoljeno časovno omejeno brezplačno parkiranje (modra cona), je potrebno označiti čas prihoda.
(2) Voznik mora po preteku časa brezplačnega parkiranja vozilo odpeljati oziroma odstraniti s parkirnega mesta. Ponovna označitev časa prihoda pred oziroma po poteku časa brezplačnega parkiranja z namenom, da se podaljša čas parkiranja na parkirnem mestu, ni dovoljena.
(3) Označitev časa prihoda z mehansko napravo, ki prireja čas prihoda, ni dovoljena.
(4) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki parkira na javni parkirni površini v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena.
(5) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki parkira na javni parkirni površini v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena.
2.4. Parkiranje uradnih oseb
10. člen 
Na javni parkirni površini je z dovolilnico dovoljeno parkiranje za nujno potrebni čas in v bližini kraja opravljanja naloge za neoznačena službena vozila:
– Medobčinskega inšpektorata Kranj pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora;
– Policije;
– Občinske uprave OT.
2.5. Ureditev parkiranja na rezerviranih parkirnih mestih
11. člen 
(1) Pristojni organ lahko določi, da se posamezna parkirna mesta na javnih parkirnih površinah uporabljajo izključno za parkiranje:
– službenih vozil občinskih ali državnih organov, javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, za njihove službene potrebe;
– ne glede na določbe prve alineje se izjemoma lahko določi, da se posamezna parkirna mesta uporabljajo za parkiranje tudi drugih vozil, ki se uporabljajo za službene namene.
(2) Parkiranje na posameznih parkirnih mestih iz prejšnjega odstavka tega člena je dovoljeno le z dovolilnico, ki jo izda pristojni organ.
(3) Z globo 80 eurov se kaznuje za vsakokratni prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.
2.6. Ureditev parkiranja električnih vozil, ki se oddajajo v izposojo po sistemu »souporabe avtomobila«
12. člen 
(1) Pristojni organ lahko določi, da se posamezna parkirna mesta na javnih parkirnih površinah uporabijo za parkiranje vozil na električni pogon, ki se oddajajo v izposojo po sistemu »souporabe avtomobila«.
(2) Parkiranje na površinah iz prejšnjega odstavka je dovoljeno le z dovolilnico, ki jo na podlagi vloge izda pristojni organ.
(3) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena.
2.7. Ureditev parkiranja vozil invalidov
13. člen 
(1) Upravičenci veljavne karte za invalida in njihovi spremljevalci lahko brezplačno parkirajo svoja vozila na označenem parkirnem mestu za invalida. Na ostalih parkirnih prostorih, kjer je določeno plačevanje parkirnine, so parkirnino dolžni plačati.
(2) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z določili tega člena.
2.8. Ureditev parkiranja avtotaksi vozil
14. člen 
Pristojni organ lahko na javni parkirni površini določi postajališča za avtotaksi vozila, na katerih je dovoljeno parkiranje le za avtotaksi vozila v skladu z določili vsakokrat veljavnega odloka, ki ureja opravljanje dejavnosti avtotaksi prevozov na območju OT.
2.9. Ureditev parkiranja vozil na električni pogon na polnilnem mestu
15. člen 
(1) Pristojni organ lahko določi parkirna mesta na javni parkirni površini, ki so namenjena izključno parkiranju vozil na električni pogon za namen polnjenja vozila.
(2) Vozniki vozil na električni pogon lahko brezplačno parkirajo vozila na urejenih in označenih parkirnih mestih, za čas polnjena vozila, vendar ne več kot 2 (dve) uri.
(3) Voznik mora v vozilu na električni pogon, ki je parkirano na označenem parkirnem mestu iz prvega odstavka tega člena, označiti čas prihoda.
(4) Voznik mora po preteku časa polnjenja oziroma po poteku 2 (dveh) ur odstraniti s parkirnega mesta polnilnice.
(5) Ponovna označitev časa prihoda pred oziroma po poteku časa brezplačnega parkiranja z namenom, da se podaljša čas parkiranja na parkirnem mestu, ni dovoljena.
(6) Označitev časa prihoda z mehansko napravo, ki prireja čas prihoda, ni dovoljena.
(7) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim, tretjim ali četrtim odstavkom tega člena.
(8) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki parkira na javni parkirni površini v nasprotju s petim ali šestim odstavkom tega člena.
2.10. Ureditev parkiranja tovornih vozil, priklopnih vozil, avtobusov in delovnih strojev
16. člen 
(1) Parkiranje tovornih vozil, priklopnih vozil, avtobusov in delovnih strojev je dovoljeno le na javni parkirni površini, ki je določena za parkiranje teh vozil, in je označena s predpisano prometno signalizacijo.
(2) Ne glede na določila prejšnjega odstavka je na javni parkirni površini dovoljeno tudi parkiranje tovornih vozil iz prejšnjega odstavka, ki ne presegajo 3,5 tone največje dovoljene mase v primeru, da ne presegajo velikosti parkirnega mesta, razen če je s prometno signalizacijo predpisano drugače.
(3) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena.
(4) Z globo 800 eurov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki oziroma katerega voznik ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.
17. člen 
(1) Pristojni organ določi postajališča in parkirna mesta za avtobuse na javnih površinah.
(2) Dovoljeni čas zasedanja postajališča za avtobuse znaša največ 15 minut, po preteku tega časa je dolžan voznik z avtobusom postajališče za avtobuse zapustiti.
(3) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.
(4) Z globo 800 eurov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki oziroma katerega voznik ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.
2.11. Ureditev parkiranja bivalnih vozil, bivalnih priklopnikov ter lahkih priklopnikov
18. člen 
(1) Bivalna vozila, bivalne priklopnike ter lahke priklopnike je dovoljeno parkirati le na javni parkirni površini, ki je določena za parkiranje teh vozil.
(2) Ne glede na določila prejšnjega odstavka je na javni parkirni površini dopuščeno tudi parkiranje bivalnih vozil, ki ne presegajo 3,5 tone največje dovoljene mase v primeru, da ne presegajo velikosti parkirnega mesta, razen če je s prometno signalizacijo predpisano drugače.
(3) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena.
(4) Z globo 800 eurov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki oziroma katerega voznik ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.
2.12. Ureditev parkiranja enoslednih vozil in posebnih kategorij vozil
19. člen 
(1) Pristojni organ na javni parkirni površini določi posamezna parkirna mesta, namenjena izključno parkiranju koles, električnih skirojev, mopedov in motornih koles.
(2) Motorna kolesa, trikolesa, lahka štirikolesa in štirikolesa ali kolo-rikša se lahko parkira na posebnih parkirnih mestih ali na označenih parkirnih mestih za parkiranje osebnih vozil, razen če je s prometno signalizacijo predpisano drugače. Za uporabo parkirnih mest se za potrebe parkiranja motornih koles, trikoles, lahkih štirikoles in štirikoles plačuje parkirnina enako kot za druga motorna vozila v prometu. Dokazilo o plačilu parkirnine voznik zadrži do konca uporabe parkirnega mesta in ga na podlagi ustne odredbe pri nadzoru pokaže občinskemu redarju.
(3) Prepovedano je prislanjati enosledna vozila, skiroje ali druge vrste posebnih kategorij vozil na pločnike, zgradbe ali druge objekte neposredno ob javnih cestah, ulicah ali drugi javni prometni površini.
(4) Za uporabo parkirnih mest iz prvega odstavka tega člena, ki so namenjena izključno parkiranju koles, električnih skirojev, mopedov se parkirnina ne plačuje.
(5) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim in tretjim odstavkom tega člena.
2.13. Ustavljanje vozil za dostavo
20. člen 
(1) Pristojni organ lahko določi dostavna mesta na javnih prometnih površinah, ki so namenjena za opravljanje dostave blaga z dostavnimi vozili in opravljanje servisnih ter drugih storitvenih dejavnosti z vozili.
(2) Na dostavnih mestih iz prvega odstavka tega člena je dovoljeno parkiranje z dovolilnico izključno le za čas namenjen dostavi blaga in opravljanju servisnih ter drugih storitvenih dejavnosti, vendar največ 30 minut.
(3) Vozilo, ki opravlja dostavo ali izvaja servisno ali drugo obliko storitvene dejavnosti na dostavnem mestu iz prvega odstavka tega člena, mora biti označeno z dovolilnico, ki mora biti nameščena v parkiranem vozilu na notranji strani prednjega vetrobranskega stekla tako, da je dobro vidno in v celoti čitljivo z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo. Čas začetka parkiranja na dostavnem mestu iz drugega odstavka tega člena mora biti označen na vidnem mestu v vozilu.
(4) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z določbo drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena.
2.14. Prepovedi parkiranja ali ustavljanja
21. člen 
(1) Prepovedano je parkirati ali ustavljati:
– na zvoženi, gramozni, makadamski in podobni javni površini ali drugi površini v lasti OT;
– na rekreacijskih površinah in zelenicah;
– na javni površini in drugi površini v lasti OT, ki omogoča prost dostop do transformatorske postaje ali do priključka na energetsko, infrastrukturno in komunalno javno omrežje;
– na javni površini ali drugi površini v lasti OT, kjer je z javnim pozivom začasno omogočen vstop ali izstop iz delovišča ali prizorišča dogodka ali prireditvenega prostora ali za izvedbo prireditve;
– na javni površini in drugi površini v lasti OT, ki omogoča prost dostop do prostora z zabojniki za zbiranje odpadkov ali do zbiralnic ločenih frakcij (ekoloških otokov).
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka je prepovedano parkirati na smernem vozišču, označenim s sredinsko črto.
(3) Z globo 150 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z določbo 1. ali 2. točke prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z določbami 3., 4., 5. ali 6. točke prvega odstavka tega člena.
3. Območja za pešce
3.1 Določitev območij za pešce
22. člen 
(1) Območja za pešce določi pristojni organ.
(2) Območja za pešce se delijo na:
– območja za pešce s popolno prepovedjo motornega prometa in
– območja za pešce z omejenim prometom.
3.2 Varovanje območij za pešce s fizičnimi zaporami
23. člen 
(1) Območja za pešce so za preprečevanje vožnje z motornimi vozili lahko varovana s premičnimi in nepremičnimi fizičnimi zaporami.
(2) Premične fizične zapore so lahko povezane v sistem, ki omogoča upravljanje in preko katerega se lahko posameznemu imetniku dovolilnice omogoči ali onemogoči dostop v območje za pešce.
(3) Upravičenec si za vstop in izstop v območje za pešce pri pristojnem organu pridobi napravo za upravljanje premičnih fizičnih zapor na območju za pešce.
(4) Pristojni organ lahko z odločbo odloči o odvzemu pravice do vstopa ali prevoza območja za pešce, če se izkaže, da upravičenec zlorabi tehnični pripomoček tako, da neupravičeno omogoči vstop ali izstop drugemu vozilu, ki za to nima pravice.
(5) Z globo v višini 400 eurov se za prekršek kaznuje posameznik:
– ki uporabi napravo za upravljanje premičnih fizičnih zapor na območju za pešce, nima pa ustrezne pravice vstopa ali izstopa v območje za pešce na podlagi določil tega odloka;
– ki z napravo za upravljanje premičnih fizičnih zapor na območju za pešce omogoči vstop ali izstop na območje za pešce tretji osebi, ne glede na to ali ima ta oseba ustrezno pravico vstopa ali izstopa v območje za pešce na podlagi določil tega odloka.
4. Določitev drugih prepovedi, obveznosti ali omejitev udeležencem cestnega prometa
24. člen 
(1) Uporaba vprežnih vozil na občinskih kategoriziranih cestah je dovoljena le z dovoljenjem pristojnega organa.
(2) Jahači smejo uporabljati občinske kategorizirane ceste le z dovoljenjem pristojnega organa, v katerem se določijo pogoji.
(3) Jezdenje na površinah za pešce, hodnikih za pešce in kolesarskih stezah ni dovoljeno.
(4) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z določili tega člena.
25. člen 
(1) Zaradi spremljanja prometnih razmer, izboljšanja pretočnosti prometa in prometne varnosti, so javne ceste in druge javne površine na območju občine lahko opremljene z video ali drugim nadzornim sistemom.
(2) Z nadzornim sistemom zbrani podatki so last OT in so ji neomejeno dostopni. Z njimi se razpolaga skladno z določili vsakokrat veljavnega zakona o prekrških in zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
(3) Nadzorni sistem iz prvega ostavka tega člena upravlja pristojni organ ali s strani OT pooblaščena oseba.
26. člen 
Na občinskih cestah, ki se uporabljajo za javni cestni promet, lahko občinski redar pri opravljanju svojih z zakonom in odlokom določenih nalog uporablja cestne naprave za namen zagotavljanja varnosti in nadzora v cestnem prometu.
27. člen 
(1) Pristojni organ lahko na krajevno običajen način objavi poziv, da je potrebno v določenem roku z javne parkirne površine umakniti parkirana vozila, ki:
– ovirajo vstop na delovišče ali izstop z delovišč zaradi gradnje ali vzdrževalnih del;
– ovirajo vstop na prireditveni prostor ali izstop z njega ali na prireditvenem prostoru zaradi izvedbe prireditve;
– so parkirana na območju, kjer je uporaba ceste, njenega dela ali javnih parkirnih površin omejena z javnim pozivom za potrebe izvajanja zimske službe, vzdrževalnih del, čiščenja ipd.
(2) Če lastnik oziroma uporabnik vozila ne umakne do roka, določenega s pozivom, se lahko tako vozilo prestavi skladno z določili 28. člena tega odloka.
III. ODSTRANITEV IN HRAMBA NEPRAVILNO PARKIRANIH TER ZAPUŠČENIH VOZIL 
28. člen 
Občinski redar pisno odredi odstranitev nepravilno parkiranega vozila, če ugotovi:
– da je vozilo parkirano na tržnici, rekreacijski površini ali območju;
– da parkirano vozilo ovira dostop komunalni službi do prostora z zabojniki za zbiranje odpadkov ali do zbiralnic ločenih frakcij (ekoloških otokov);
– da je vozilo parkirano na smernem vozišču s sredinsko ločilno črto;
– vozila, parkiranega na posebej označenem delu javne površine, kjer vozilo ovira namensko rabo te površine;
– da je vozilo več kot 5 dni parkirano na plačljivem parkirnem mestu na in ob občinski cesti brez plačila ali 5 dni po poteku plačane parkirnine;
– da je vozilo parkirano v območju za pešce brez ustrezne dovolilnice, dovoljenja oziroma v nasprotju z lokacijo parkiranja, določeno na dovoljenju, ali s prekoračitvijo dovoljenega časa zadrževanja v območju za pešce;
– da je vozilo parkirano na kraju, kjer ovira uradno osebo pri izvajanju njenih nalog.
29. člen 
(1) Občinski redar izvajalcu rednega vzdrževanja cest pisno odredi prestavitev vozila na drugo lokacijo v primeru oviranja drugih udeležencev v prometu s površine, ki je dana v javno uporabo ali iz cestnega telesa (razen na državni cesti zunaj naselja), če ugotovi:
– da je vozilo parkirano na javni površini kljub javnemu pozivu tako, da ovira vstop na delovišče ali izstop z delovišč zaradi gradnje ali vzdrževalnih del;
– da je vozilo parkirano na javni površini kljub javnemu pozivu tako, da ovira vstop na prireditveni prostor ali izstop z njega ali na prireditvenem prostoru zaradi izvedbe prireditve;
– da je vozilo parkirano na območju, kjer je uporaba ceste, njenega dela ali javnih parkirnih površin omejena z javnim pozivom za potrebe izvajanja zimske službe, vzdrževalnih del, čiščenja ipd.
(2) Občinski redar mora o vsaki opravljeni prestavitvi vozila obvestiti Policijo.
30. člen 
Občinski svet s pravilnikom določi podrobnejše postopke, cene, stroške in druge pogoje, povezane z odstranitvijo, hrambo, izdajo, prodajo in razgradnjo nepravilno parkiranih, pokvarjenih, izločenih, poškodovanih ali zapuščenih vozil.
31. člen 
(1) Občinski redar lahko pod pogoji, določenimi s pravilnikom iz prejšnjega člena tega odloka, pisno odredi tudi:
– odstranitev pokvarjenega, izločenega ali poškodovanega vozila in
– zapuščenega vozila.
(2) Če lastnik vozila ne odstrani skladno z odredbo, ga na njegove stroške odstrani s strani pristojnega organa izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest. Pritožba zoper odredbo o odstranitvi vozila ne zadrži njene izvršbe.
32. člen 
(1) Odstranitev nepravilno parkiranega vozila oziroma zapuščenega vozila iz prejšnjega člena opravi izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest na stroške lastnika vozila oziroma imetnika pravice uporabe vozila.
(2) Vozilo se odstrani na varovan prostor.
(3) Medobčinski inšpektorat vodi evidenco o odstranitvi vozil in mora o vsaki opravljeni odstranitvi vozila takoj obvestiti Policijo.
(4) Vozilo se preda vozniku, lastniku oziroma imetniku pravice uporabe vozila ob predložitvi dokazila o poravnavi stroškov odstranitve in varovanja vozila.
IV. ODGOVORNOST ZA PREKRŠKE, STORJENE Z VOZILOM 
33. člen 
V zvezi z ugotavljanjem odgovornosti za prekršek, določen s tem odlokom in storjenim z vozilom, se uporabljajo vsakokratne določbe zakona, ki ureja pravila cestnega prometa o odgovornosti za prekršek.
V. NADZOR 
34. člen 
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka, za kršitev katerih je predpisana globa, opravlja Medobčinski inšpektorat Kranj v okviru svojih pristojnosti.
(2) Udeleženci cestnega prometa se morajo ravnati po znakih, ukazih oziroma odredbah pooblaščenih uradnih oseb, pri opravljanju nadzorstva nad določbami tega odloka, ne glede na prometno signalizacijo ali prometna pravila.
(3) Ukazi oziroma odredbe, razen tistih, za katere je predpisana pisna oblika, se dajejo ustno.
(4) Pooblaščena uradna oseba lahko odreja vozniku ali potnikom tudi druge ukrepe za zagotovitev varnosti oziroma nemotenega poteka postopka.
(5) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek udeleženec cestnega prometa, ki ne ravna po znaku, ukazu oziroma odredbi pooblaščene uradne osebe v zvezi s kršitvijo po tem odloku.
(6) Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki za vožnjo potrebuje vozniško dovoljenje, ki ne ravna po znaku, ukazu oziroma odredbi pooblaščene uradne osebe v zvezi s kršitvijo po tem odloku.
35. člen 
Nadzor nad plačevanjem parkirnine na javni parkirni površini in nadzor nad kršitvami določb tega odloka, ki se nanašajo na dovolilnice in abonmaje, izvajajo pooblaščene uradne osebe Medobčinskega inšpektorata Kranj.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
36. člen 
Postopki za izdajo parkirnih dovolilnic in drugih dovolilnic, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se dokončajo v skladu z določbami Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Občini Tržič (Uradni list RS, št. 78/12, 41/13 in 54/15).
37. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določila Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Občini Tržič (Uradni list RS, št. 78/12, 41/13 in 54/15), ki se nanašajo na cestnoprometno ureditev.
38. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2021
Tržič, dne 20. maja 2021
Župan 
Občine Tržič 
mag. Borut Sajovic

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti