Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2021 z dne 4. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2021 z dne 4. 6. 2021

Kazalo

1921. Pravilnik o enkratni denarni pomoči mladim in mladim družinam pri prvem reševanju stanovanjskega problema, stran 5287.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE) in 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10, 27/16) je Občinski svet Občine Semič na 17. redni seji dne 26. 5. 2021 sprejel
P R A V I L N I K 
o enkratni denarni pomoči mladim in mladim družinam pri prvem reševanju stanovanjskega problema 
1. člen 
(predmet pravilnika) 
S tem pravilnikom se določa upravičence, pogoje, postopek dodelitve in višino enkratne denarne pomoči mladim in mladim družinam pri prvem reševanju stanovanjskega problema (v nadaljevanju: pomoč) v Občini Semič.
Sredstva za dodelitev pomoči se zagotovijo v proračunu Občine Semič.
Izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.
2. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi v tem pravilniku imajo naslednji pomen:
Mladi so osebe, ki na dan vložitve popolne vloge niso stare več kot 35 let in so samski oziroma so pari brez otrok, s stalnim prebivališčem v Občini Semič in ki na območju Občine Semič prvič rešujejo stanovanjski problem.
Mlada družina je življenjska skupnost staršev z enim ali več otroki, v kateri vsaj eden od staršev na dan vložitve popolne vloge ni star več kot 35 let. Kot mlada družina se šteje ne samo življenjska skupnost obeh staršev in otrok, ampak tudi vse druge družinske oblike.
Za prvo reševanje stanovanjskega problema se šteje prva:
– gradnja oziroma nakup stanovanja ali stanovanjske stavbe s strani upravičenca,
– preureditev stanovanja ali stanovanjske stavbe s strani upravičenca, ki zajema vsa gradbena dela, vključno z inštalacijami ter nakup in vgradnjo stavbnega pohištva (okna, vrata).
3. člen 
(upravičenci) 
Upravičenec do pomoči je lahko mlada oseba ali eden od staršev mlade družine oziroma skrbnik otroka, ki je državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Občini Semič in ki na območju Občine Semič prvič rešuje stanovanjski problem.
Pravice in upravičenci se po tem pravilniku medsebojno izključujejo. Upravičenec lahko enkratno denarno pomoč po tem pravilniku prejme samo enkrat in samo za eno od oblik reševanja prvega stanovanjskega problema.
Upravičenec po tem pravilniku:
– ne sme imeti v lasti druge primerne stanovanjske enote, v primeru mlade družine oziroma partnerstva velja enako tudi za partnerja;
– mora biti lastnik predmetne stanovanjske enote oziroma imetnik pravice razpolaganja za nedoločen čas, v primeru mlade družine oziroma partnerstva velja enako tudi za partnerja;
– mora v stanovanjski enoti, ki je predmet prijave na javni razpis, prijaviti stalno prebivališče v roku 3 let od podpisa pogodbe o dodelitvi sredstev. Enako velja za ostale osebe, navedene v prijavi na javni razpis;
– ne sme prodati ali oddati v najem nepremičnine, ki je predmet prijave na javni razpis, najmanj 3 leta po prejemu pomoči. V primeru mlade družine oziroma partnerstva velja enako tudi za partnerja.
Osebe, navedene v prijavi na javni razpis, morajo imeti na dan objave javnega razpisa poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Semič in javnih zavodov oziroma podjetij, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina Semič.
4. člen 
(pogoji) 
Upravičenec do pomoči po tem pravilniku mora izpolnjevati vsaj enega od naslednjih pogojev:
– da si z gradnjo oziroma nakupom stanovanja ali stanovanjske stavbe prvič rešuje stanovanjski problem;
– da si s preureditvijo stanovanja ali stanovanjske stavbe prvič rešuje stanovanjski problem.
V primeru mlade družine oziroma partnerstva veljajo enaki pogoji tudi za partnerja.
5. člen 
(postopek dodelitve pomoči in višina pomoči) 
Postopek se prične z objavo javnega razpisa, ki ga potrdi župan.
Javni razpis mora določati najmanj:
– namen razpisa,
– upravičence do razpisanih sredstev,
– pogoje za dodelitev sredstev,
– rok za izplačilo sredstev,
– kraj in način prevzema ali oddaje vlog,
– rok za oddajo vloge,
– rok za obveščanje o izidu razpisa,
– priloge, ki jih mora prosilec priložiti,
– osnovne podatke, ki jih mora navesti prosilec v vlogi,
– najvišji odstotek pomoči, ki ga lahko upravičenec pridobi in
– višino celotnih razpoložljivih sredstev v proračunu.
Ostale podrobnosti se opredelijo v razpisu.
Pravico do pomoči lahko uveljavlja upravičenec s prijavo na javni razpis.
Postopek odpiranja vlog in ugotavljanje popolnosti posamezne vloge vodi občinska uprava. O odpiranju vlog se vodi zapisnik.
Obravnavo popolnih vlog izvede tri članska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Mandat članov komisije je vezan na mandat župana, ki lahko člane komisije razreši pred iztekom svojega mandata in v komisijo imenuje nove člane. Komisija obravnava popolne vloge, jih točkuje in izdela poročilo s seznamom prejemnikov s pripadajočo višino pomoči ter ga predloži direktorju občinske uprave, ki z odločbo razdeli sredstva med upravičence.
Za vodenje razpisnega postopka se uporabljajo določila zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
Višina dodeljene pomoči je odvisna od števila prejetih točk, števila upravičencev in višine razpisanih sredstev. Vloge se točkuje po naslednjih merilih:
TOČKOVANJE VLAGATELJEV
MLADA OSEBA [točk]
MLADA DRUŽINA [točk]
VRSTA 
20
40
IZOBRAZBA:
– do vključno IV. stopnje
10
– od vključno V. do vključno 
VII. stopnje
 
15
– več od VII. stopnje
20
PROSILCI, KI SO GLEDE NA AKTIVNOST POMEMBNI ZA OBČINO:
Najmanj 1-letno aktivno članstvo v katerem koli društvu oziroma organizaciji za zaščito in reševanje z delovanjem na območju Občine Semič – za vsako članstvo v posamezni enoti 
Opomba: Ne glede na članstvo v posamezni enoti, je iz te kategorije možno pridobiti največ 40 točk
 
 
 
 
 
10
STALNO BIVANJE NA OBMOČJU OBČINE SEMIČ:
– do vključno 5 let
15
– od vključno 6 let do vključno 15 let
20
– nad 15 let 
Opomba: Upošteva se število let, mesecev in dni, dopolnjenih na dan objave razpisa. V primeru prekinitve bivanja se doba bivanja v občini sešteva.
30
ZA NAKUP ALI PREUREDITEV STAREJŠE STANOVANJSKE ENOTE, STAROSTI NAJMANJ 50 LET:
– za stanovanjsko hišo
30
– za stanovanje
15
IZJEMNI DOSEŽKI:
– na občinskem nivoju
10
– na državnem nivoju
20
– na mednarodnem nivoju 
Opomba: točkuje se en, najvišji dosežek
30
Upravičenec lahko prejme največ 190 točk.
Razpoložljiva sredstva iz proračuna se med upravičence razdelijo na način, da znaša višina pomoči na mlado osebo oziroma par brez otrok največ 2.000,00 EUR, na mlado družino pa največ 3.000,00 EUR.
Pomoč se izplača vlagatelju na njegov transakcijski račun v roku 30 dni od sklenitve pogodbe o dodelitvi sredstev.
6. člen 
(nadzor in sankcije) 
Če občinska uprava ugotovi, da je upravičenec prejel pomoč na podlagi navedbe neresničnih podatkov oziroma v nasprotju z določbami tega pravilnika, mora prejeti znesek vrniti skupaj s pripadajočimi zamudnimi obrestmi v roku 30 dni od pravnomočnosti akta o ugotovitvi.
7. člen 
(končni določbi) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o enkratni denarni pomoči mladim družinam pri prvem reševanju stanovanjskega problema (Uradni list RS, št. 45/10, 10/11, 20/12, 25/13).
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-04/2021-2
Semič, dne 26. maja 2021
Županja 
Občine Semič 
Polona Kambič 

AAA Zlata odličnost