Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2021 z dne 4. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2021 z dne 4. 6. 2021

Kazalo

1906. Pravilnik o sofinanciranju obeležitve jubilejev društev, stran 5264.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 51/15) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 15. redni seji dne 27. 5. 2021 sprejel
P R A V I L N I K 
o sofinanciranju obeležitve jubilejev društev
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
Ta pravilnik določa upravičence, pogoje, postopek ter višino in izplačilo sofinanciranja obeležitve jubilejev društev v Občini Hrpelje - Kozina (v nadaljevanju: občina).
II. UPRAVIČENCI IN POGOJI 
2. člen
Pravico do sofinanciranja obeležitve jubileja lahko uveljavljajo društva, ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:
– so registrirana v skladu z zakonom, ki ureja društva,
– imajo sedež ali podružnico v občini in na območju kontinuirano izvajajo svojo dejavnost, ki aktivno vključuje občane občine,
– poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi in statutom,
– imajo urejeno evidenco o članstvu,
– imajo osnovne materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje programa, za katerega so ustanovljeni,
– izpolnjujejo druge pogoje iz tega pravilnika,
– nimajo odprtih finančnih in drugih obveznosti do občine, za katere je potekel rok za njihovo izpolnitev.
3. člen 
Do sofinanciranja obeležitve jubileja društva je upravičeno društvo, ki na območju občine deluje neprekinjeno aktivno najmanj 10 let.
Pravica do sofinanciranja obeležitve se dodeljuje za vsakih nadaljnjih 10 let.
III. VIŠINA DODELJENIH SREDSTEV 
4. člen
Sofinanciranje obeležitve jubileja znaša za:
a) jubilej 10 let – 1.000 EUR
b) jubilej 20 let – 1.500 EUR
c) jubilej 30 let – 2.000 EUR
č) jubilej 40 let – 2.500 EUR.
Za vsak nadaljnji desetletni jubilej se sofinanciranje poviša za 500 EUR glede na prejšnji jubilej.
IV. POSTOPEK 
6. člen
Postopek v zvezi z dodelitvijo sredstev po tem pravilniku vodi občinska uprava.
7. člen 
Društvo vloži vlogo za dodelitev sredstev na obrazcu »Vloga za sofinanciranje obeležitve jubileja društva«.
Po izvedbi obeležitve jubileja, društva izdajo poročilo, v katerem opišejo program ter finančno konstrukcijo izvedenega programa in priložijo dokazila o porabi sredstev.
Za obeležitev jubileja društva se iz naslova sredstev po tem pravilniku sofinancirajo naslednje aktivnosti:
– dogodki kulturne, športne ali turistične narave, odprti za javnost,
– izdaja publikacij ali drugih oblik audio/video zapisov,
– izdaja promocijskega materiala za širšo uporabo – minimalno na občinski ravni.
8. člen 
K vlogi mora kandidat priložiti:
– dokazilo o jubileju ob delovanju društva (uradni dokument, iz katerega je razviden datum ali letnica ustanovitve)
– opis programa/aktivnosti obeležitve jubileja.
9. člen 
Javni razpis se objavi na spletni strani občine po sprejemu proračuna za posamezno koledarsko leto in pod pogojem, da so v proračunu zagotovljena sredstva za ta namen.
Ocenjevanje prispelih vlog opravi 3-članska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan.
Komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev.
Na podlagi predloga prejemnikov sredstev iz prejšnjega odstavka izda občinska uprava odločbe o dodelitvi oziroma nedodelitvi sredstev. Zoper odločbo je možna pritožba na župana.
Po pravnomočnosti odločbe iz prejšnjega odstavka, občina prejemnika sredstev pozove k sklenitvi pogodbe o sofinanciranju. Če prejemnik v roku 8 dni od prejema poziva ne sklene pogodbe, se šteje, da je odstopil od vloge za pridobitev sredstev.
V. IZPLAČILO SREDSTEV 
10. člen
Prejemniki morajo do izteka roka, določenega v pogodbi, občini dostaviti poročilo o izvedbi programa/aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja, dokazila o porabi sredstev ter na podlagi tega zahtevek za izplačilo sredstev po pogodbi.
V primeru kasnejše ugotovljene nenamenske porabe sredstev mora prejemnik prejeta sredstva vrniti v proračun, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema nakazila do dneva vračila.
Sredstva občina izplača najpozneje v roku 30 dni po predložitvi popolnega zahtevka za izplačilo sredstev z vsemi dokazili.
VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
11. člen
Za vprašanja, ki niso izrecno posebej urejena s tem pravilnikom se uporabljajo določbe pravilnika, ki ureja postopke izvrševanja proračuna države in zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
12. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 023-6/2021-1
Hrpelje, dne 27. maja 2021
Županja 
Občine Hrpelje - Kozina 
Saša Likavec Svetelšek 

AAA Zlata odličnost