Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2021 z dne 4. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2021 z dne 4. 6. 2021

Kazalo

1943. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin, stran 5338.

  
Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 23. seji 31. maja 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin 
1. člen 
V Odloku o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin (Uradni list RS, št. 11/09, 101/09, 57/15 in 84/15) se v 3. členu osma alineja spremeni tako, da se glasi:
»– površine za šport v naravi,«.
2. člen 
V 5. členu se v tretjem odstavku za dvaindvajseto alinejo doda nova triindvajseta alineja, ki se glasi:
»– vzdrževanje in pregled naprav na površinah za šport v naravi,«.
Dosedanje triindvajseta do petindvajseta alineja postanejo štiriindvajseta do šestindvajseta alineja.
Četrti odstavek se črta.
Dosedanji peti odstavek postane četrti odstavek.
3. člen 
V 8. členu se v 15. točki za c) podtočko doda nova d) podtočka, ki se glasi:
»d) površine za šport v naravi o:
– lokaciji in velikosti,
– objektih in napravah, njihovem številu, vrsti in starosti,
– dolžini in širini poti in drugih podobnih površin ter njihovi izvedbi (asfalt, tlak, pesek in podobno),«.
4. člen 
10. člen se dopolni, tako da se glasi:
»10. člen 
Na občinski cesti je prepovedano:
– hraniti živali, ki živijo prosto v naravi. Prepoved hranjenja ne velja za potrebe izvajanja projektov, ki so odobreni s strani MOL,
– odmetavati komunalne ali druge odpadke,
– sekati, lomiti, trgati, nepravilno obrezovati ali kako drugače poškodovati drevje in njegove dele (krošnje, debla, korenine), grmovje, žive meje in ostalo vegetacijo,
– poškodovati drevesne korenine ob izvajanju del v območju drevesnih korenin v obsegu, ki bi zmanjšal vitalnost drevesa,
– obešati ali pritrjevati na drevesa kable, žice, antene, reklamne napise, ptičje hišice in podobno, razen zaradi okrasitve, za katero izda dovoljenje pristojni organ, pri čemer pritrjeni predmeti ne smejo posegati v drevesna tkiva, jih kakorkoli poškodovati ali omejevati njihovo rast,
– začasno ali trajno odlagati ali skladiščiti gradbene ali druge materiale, odpadke in predmete v bližini dreves (ob deblih, pod krošnjami, med drevesi v drevoredu in podobno).«.
5. člen 
V 11. členu se na koncu osme alineje pika nadomesti z vejico in dodajo nove deveta, deseta in enajsta alineja, ki se glasijo:
»– poškodovati opremo in naprave na javnih otroških igriščih in na površinah za šport v naravi,
– saditi drevesa in grmovnice,
– poškodovati javne zelenice.«.
6. člen 
V 19. členu se v drugem odstavku besedilo »soglasje s pogoji« nadomesti z besedilom »pogoje« in besedilo »izvajalca« nadomesti z besedilom »pristojni organ«.
7. člen 
V 22.a členu se v besedilu člena, ki postane prvi odstavek, črtata prva alineja in besedilo »ali komunalnih odpadkov« v tretji alineji.
Za prvim odstavkom se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Vzpostavitev v prejšnje stanje ali drugačno sanacijo občinske ceste ali javne zelene površine, na stroške povzročitelja, izvede izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest za posege v občinsko cesto ali izvajalec po tem odloku za posege v javne zelene površine.
Če ni mogoče določiti kršitelja, inšpektor izda odločbo za odpravo nepravilnosti in vzpostavitev v prejšnje stanje izvajalcu rednega vzdrževanja občinskih cest ali izvajalcu po tem odloku. Stroški pa gredo na račun rednega vzdrževanja občinskih cest ali javnih zelenih površin.«.
8. člen 
V 24. členu se v prvem, tretjem in petem odstavku za besedilom »ki stori dejanje iz « doda besedilo »prve, druge, tretje, četrte, pete ali šeste alineje«.
9. člen 
V 25. členu se v prvem, tretjem, petem in sedmem odstavku besedilo »sedme ali osme alineje« nadomesti z besedilom »sedme, osme, devete, desete ali enajste alineje«.
10. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-45/2021-3
Ljubljana, dne 31. maja 2021
 
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković 

AAA Zlata odličnost