Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2021 z dne 4. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2021 z dne 4. 6. 2021

Kazalo

1904. Zaključni račun proračuna Občine Hrpelje - Kozina za leto 2020, stran 5262.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07 – prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10 in 84/10 – odl. US), 29. in 62. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Hrpelje- Kozina za leto 2020 
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna za leto 2020, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Hrpelje - Kozina.
2. člen 
Na podlagi bilance prihodkov in odhodkov proračuna, računa finančnih terjatev in naložb in računa financiranja, se sprejme realizacija prihodkov in odhodkov proračuna Občine Hrpelje - Kozina leto 2020 z naslednjo višino v EUR:
Bilanca prihodkov in odhodkov
Račun finančnih terjatev in 
naložb
Račun financiranja
1. Prihodki skupaj
6.650.100
0
1.492.986
2. Odhodki skupaj
7.861.197
0
330.669
3. Presežek odhodkov nad prihodki
–1.211.097
0
4. Presežek prihodkov nad odhodki
1.162.318
3. člen 
Prihodki in odhodki proračuna Občine Hrpelje - Kozina za leto 2020 so razvidni iz splošnega dela proračuna na ravni podskupin kontov in so doseženi v naslednjih zneskih:
A) 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
KTO NAZIV
ZNESEK
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
6.650.100
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
5.440.708
70 
DAVČNI PRIHODKI
4.303.303
700 Davki na dohodek in dobiček
3.588.383
703 Davki na premoženje
577.491
704 Domači davki na blago in storitve
134.671
706 Drugi davki in prispevki
2.758
71 
NEDAVČNI PRIHODKI
1.137.405
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
819.261
711 Upravne takse in pristojbine
6.824
712 Globe in druge denarne kazni
75.022
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
7.660
714 Drugi nedavčni prihodki
228.638
72 
KAPITALSKI PRIHODKI
220.494
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
220.494
74 
TRANSFERNI PRIHODKI
988.898
740 Transferni prihodki iz drugih javno finančnih institucij
624.754
741 Prejeta sr. iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
364.143
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
7.861.197
40 
TEKOČI ODHODKI
441.154
400 Plače in drugi izdatki zaposlenih
391.850
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
77.577
402 Blago in storitve
1.386.442
403 Plačila domačih obresti 
14.224
409 Rezerve
0
41 
TEKOČI TRANSFERI
2.582.352
410 Subvencije
151.284
411 Transferji posameznikom in gospodinjstvom
1.054.074
412 Transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam
247.283
413 Drugi tekoči domači transferi
1.129.711
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI
3.213.264
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
3.213.264
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI
146.185
431 Investicijski transferi pr. in fiz. osebam, ki niso pror. upor.
71.794
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
74.391
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
0
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (II.-I.)
–1.211.097
B) 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN KAP. DELEŽEV (75)
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)
0
440 Dana posojila fin. instit.
0
VI. 
DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
440 Dana posojila fin. instit.
0
C) 
RAČUN FINANCIRANJA
0
VII. 
ZADOLŽEVANJE (50)
1.492.986
500 Domače zadolževanje
1.492.986
VIII. 
ODPLAČILO DOLGA
330.669
550 Odplačilo domačega dolga
330.669
IX. 
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+VII.-II.-VIII.)
–48.779
XII. 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31. 12. 2019
545.860
4. člen
Denarna sredstva Rezervnega sklada Občine Hrpelje - Kozina izkazujejo po zaključnem računu za leto 2020 naslednje stanje:
Rezervni sklad v EUR
Prenos iz leta 2019
33.383
Priliv v letu 2020 
0
Odliv v letu 2020 
0
Stanje na dan 31. 12. 2020 
33.383
Sredstva rezervnega sklada Občine Hrpelje - Kozina na dan 31. 12. 2020 se prenesejo v rezervni sklad Občine Hrpelje - Kozina za leto 2021.
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-1/2021-7
Hrpelje, dne 27. maja 2021
Županja 
Občine Hrpelje - Kozina 
Saša Likavec Svetelšek

AAA Zlata odličnost