Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2021 z dne 4. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2021 z dne 4. 6. 2021

Kazalo

1918. Zaključni račun proračuna Občine Piran za leto 2020, stran 5279.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18)
R A Z G L A Š A M    Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Piran za leto 2020 
ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na 21. redni seji dne 27. maja 2021.
Št. 410-3/2019
Piran, dne 28. maja 2021
Župan 
Občine Piran
Đenio Zadković 
Na osnovi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, s spremembami) in 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18) je Občinski svet Občine Piran na 21. redni seji dne 27. 5. 2021 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Piran za leto 2020 
1. 
Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Piran za leto 2020.
2. 
Splošni del proračuna, ki se izkazuje v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja, je na ravni podskupin kontov realiziran v naslednjih zneskih:
 
Konto
Opis
Znesek v €
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA
I.
 
PRIHODKI (70+71+72+73+74)
22.987.490,90
 
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
21.185.860,96
 
70
DAVČNI PRIHODKI
17.024.833,79
 
700
Davki na dohodek in dobiček
9.856.973,00
 
703
Davki na premoženje
4.336.711,15
 
704
Domači davki na blago 
in storitve
2.837.089,11
 
706
Drugi davki in prispevki
–5.939,47
 
71
NEDAVČNI PRIHODKI
4.161.027,17
 
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
3.022.353,68
 
711
Takse in pristojbine
26.786,85
 
712
Globe in druge denarne kazni
298.157,96
 
713
Prihodki od prodaje blaga 
in storitev
9.000,00
 
714
Drugi nedavčni prihodki
804.728,68
 
72
KAPITALSKI PRIHODKI
56.865,04
 
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
1.167,99
 
722
Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev
55.697,05
 
73
PREJETE DONACIJE
0,00
 
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.744.764,90
 
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.411.293,81
 
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 
in iz drugih držav
333.471,09
II.
 
ODHODKI (40+41+42+43)
25.363.126,23
 
40
TEKOČI ODHODKI
5.915.773,45
 
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
2.218.668,48
 
401
Prispevki delodajalcev 
za socialno varnost
354.002,03
 
402
Izdatki za blago in storitve
3.054.167,18
 
403
Plačila domačih obresti
38.935,76
 
409
Rezerve
250.000,00
 
41
TEKOČI TRANSFERI
11.792.217,17
 
410
Subvencije
690.643,74
 
411
Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
4.079.115,72
 
412
Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
2.088.460,94
 
413
Drugi tekoči domači transferi
4.933.996,77
 
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
7.019.629,47
 
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
7.019.629,47
 
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
635.506,14
 
431
Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
123.760,35
 
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
511.745,79
III.
 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)
–2.375.635,33
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
V.
 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (441)
0,00
VI.
 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.–V.)
0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
 
ZADOLŽEVANJE (500)
2.942.411,00
50
ZADOLŽEVANJE
2.942.411,00
500
Domače zadolževanje
2.942.411,00
VIII.
 
ODPLAČILA DOLGA (550)
823.558,89
55
ODPLAČILA DOLGA
823.558,89
 
550
Odplačila domačega dolga
823.558,89
IX.
 
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
– 256.783,22
X.
 
NETO ZADOLŽEVANJE 
(VII.-VIII.)
2.118.852,11
XI.
 
NETO FINANCIRANJE (VI. +X.-IX.)
2.375.635,33
XII.
 
STANJE SREDSTEV 
NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
4.055.191,42
Stanje sredstev na računih dne 31. 12. 2020 znaša 3.798.408,20 € in se prenaša v proračun 2021.
Realizacijo splošnega in posebnega dela proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov ter realizacijo načrta razvojnih programov za leto 2020 se objavi na spletnih straneh Občine Piran www.piran.si.
V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja. V posebnem delu je prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Piran. Sestavni del zaključnega računa je tudi realizacija načrta razvojnih programov.
3. 
Sprejme se realizacija PRORAČUNSKE REZERVE Občine Piran za leto 2020, ki izkazuje:
Opis
Znesek v €
Prenos sredstev iz leta 2019
78.110,47
Prihodke v višini 
250.000,00
Odhodke v višini 
159.172,78
Stanje sredstev na dan 31. 12. 2020
168.937,69
Sredstva v višini 168.937,69 € se namensko prenašajo v proračunsko rezervo Občine Piran v leto 2021.
4. 
Zaključni račun proračuna Občine Piran za leto 2020 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-3/2019
Piran, dne 27. maja 2021
Župan 
Občine Piran 
Đenio Zadković 
Il Sindaco del Comune di Pirano, visto l’art. 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 94/07 – Testo Ufficiale Consolidato, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO e 76/16 – sentenza della C. Cost.) e l’articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 5/14 – Testo consolidato ufficiale, 35/17 e 43/18)
E M A N A   I L   S E G U E N T E    C O N T O   C O N S U N T I V O
del bilancio di previsione del Comune di Pirano per l’anno 2020 
approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 21ª seduta ordinaria del 27 maggio 2021.
N. 410-3/2019
Pirano 28. maggio 2021
Il Sindaco 
del Comune di Pirano
Đenio Zadković
Visto l’art. 98 della Legge sulla finanza pubblica (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 11/11 – Testo Consolidato 4 e successive modificazioni) e l’art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 5/14 – Testo Consolidato, 35/17 e 43/18), il Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 21ª seduta ordinaria, il giorno 27 maggio 2021 approva il seguente
C O N T O   C O N S U N T I V O    D E L   B I L A N C I O
di previsione del Comune di Pirano per l’anno 2020 
1. 
È approvato il Conto consuntivo del Bilancio di previsione del Comune di Pirano per l’anno 2020.
2. 
La parte generale di bilancio, composta dal Conto delle entrate e delle spese, dal Conto dei crediti finanziari e investimenti e dal Conto finanziario, a livello dei sottogruppi di voci, è articolata come segue:
 
Voce
Descrizione
Importo in €
A. CONTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE DI BILANCIO
I.
 
ENTRATE (70+71+72+73+74)
22.987.490,90
 
 
ENTRATE CORRENTI (70+71)
21.185.860,96
 
70
ENTRATE TRIBUTARIE
17.024.833,79
 
700
Imposte sul reddito e sull'utile
9.856.973,00
 
703
Imposte sul patrimonio
4.336.711,15
 
704
Imposte nazionali sui beni 
e sui servizi
2.837.089,11
 
706
Altre imposte
-5.939,47
 
71
ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE
4.161.027,17
 
710
Partecipazione agli utili e ricavi patrimoniali
3.022.353,68
 
711
Tasse e contribuzioni
26.786,85
 
712
Ammende e altre pene pecuniarie
298.157,96
 
713
Ricavi dalla vendita di beni 
e servizi
9.000,00
 
714
Altre entrate extra tributarie
804.728,68
 
72
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
56.865,04
 
720
Ricavi dalla vendita 
di immobilizzazioni materiali
1.167,99
 
722
Ricavi dalla vendita di terreni 
e immobilizzazioni immateriali
55.697,05
 
73
DONAZIONI
0,00
 
74
ENTRATE DA TRASFERIMENTI
1.744.764,90
 
740
Trasferimenti da altre istituzioni finanziarie pubbliche
1.411.293,81
 
741
Fondi trasferiti dal bilancio dello Stato, derivanti dal bilancio dell’Unione europea 
e da altri Stati
333.471,09
II.
 
SPESE (40+41+42+43)
25.363.126,23
 
40
SPESE CORRENTI
5.915.773,45
 
400
Salari e altre retribuzioni 
ai dipendenti
2.218.668,48
 
401
Contributi previdenziali 
e assistenziali a carico 
dei datori di lavoro
354.002,03
 
402
Spese per beni e servizi
3.054.167,18
 
403
Interessi passivi su piazza nazionale
38.935,76
 
409
Riserve
250.000,00
 
41
TRASFERIMENTI CORRENTI
11.792.217,17
 
410
Sovvenzioni
690.643,74
 
411
Trasferimenti a favore 
di persone singole 
e nuclei familiari
4.079.115,72
 
412
Trasferimenti a favore 
di organizzazioni e istituzioni non profit
2.088.460,94
 
413
Altri trasferimenti correnti nazionali
4.933.996,77
 
42
SPESE DI INVESTIMENTO
7.019.629,47
 
420
Acquisto e costruzione 
di immobilizzazioni materiali
7.019.629,47
 
43
TRASFERIMENTI 
DI INVESTIMENTO
635.506,14
 
431
Trasferimenti di investimento 
a favore di persone fisiche 
e giuridiche non fruitori 
di bilancio
123.760,35
 
432
Trasferimenti di investimento 
a favore di fruitori di bilancio
511.745,79
III.
 
ECCEDENZA DI BILANCIO (DISAVANZO DI BILANCIO) 
(I.–II.)
–2.375.635,33
B. CONTO DEI CREDITI FINANZIARI E DEGLI INVESTIMENTI
IV.
 
RESTITUZIONE CREDITI EROGATI E VENDITA 
DI QUOTE CAPITALE
0,00
V.
 
CREDITI EROGATI E AUMENTO DELLE QUOTE DI CAPITALE (441)
0,00
VI.
 
CREDITI RICEVUTI DIMINUITI DEI CREDITI EROGATI E MODIFICA DELLE QUOTE CAPITALE (IV.–V.)
0,00
C. CONTO FINANZIARIO
VII.
 
INDEBITAMENTO (500)
2.942.411,00
50
INDEBITAMENTO
2.942.411,00
500
Indebitamento in ambito nazionale
2.942.411,00
VIII.
 
RESTITUZIONE DEL DEBITO (550)
823.558,89
55
RESTITUZIONE DEL DEBITO
823.558,89
 
550
Restituzione debiti assunti 
in ambito nazionale
823.558,89
IX.
 
MODIFICA DELL'AMMONTARE 
DEI FONDI SUI CONTI (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–256.783,22
X.
 
INDEBITAMENTO NETTO (VII.-VIII.)
2.118.852,11
XI.
 
FINANZIAMENTO NETTO 
(VI. +X.-IX.)
2.375.635,33
XII.
 
SALDO DI CASSA 
AL 31/12/2020 
4.055.191,42
Il saldo dei fondi sui conti al 31/12/2020 ammonta a 3.798.408,20 € e si trasferisce all’esercizio finanziario 2021.
La realizzazione della parte generale e della parte particolare di bilancio fino a livello di voci di bilancio – conti, nonché la realizzazione dei programmi di sviluppo per il 2020 sono pubblicate sul sito internet del Comune di Pirano: www.piran.si.
Nella parte generale di bilancio, che si articola in conto delle entrate e delle spese, conto dei crediti finanziari e degli investimenti e conto finanziario, sono riportate in dettaglio la previsione e la realizzazione delle rispettive entrate e delle uscite ovvero dei ricavi e delle spese. Nella sezione particolare sono presentate le spese programmate e realizzate nonché le altre uscite del Bilancio del Comune di Pirano. Come parte integrante del conto consuntivo è altresì riportata la realizzazione del piano dei programmi di sviluppo.
3. 
Si approva il risultato ovvero la situazione del FONDO DI RISERVA DEL BILANCIO del Comune di Pirano per l'anno 2020, come segue:
Descrizione
Importo in €
Trasferimento dei fondi dall’esercizio finanziario 2019
78.110,47
Entrate 
250.000,00
Uscite 
159.172,78
Situazione dei fondi al 31/12/2020
168.937,69
I fondi nell’importo di 168.937,69 € vengono trasferiti in maniera finalizzata alla riserva di bilancio del Comune di Pirano per il 2021.
4. 
Il Conto consuntivo del bilancio di previsione del Comune di Pirano per l’anno 2020 entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 410-3/2019
Pirano, 27 maggio 2021
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Đenio Zadković 

AAA Zlata odličnost