Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2021 z dne 4. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2021 z dne 4. 6. 2021

Kazalo

1934. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vrtcu Zagorje ob Savi, stran 5334.

  
Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19) ter 17. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 16. redni seji dne 27. 5. 2021 sprejel
S K L E P 
o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vrtcu Zagorje ob Savi 
1. 
Nove cene programov predšolske vzgoje v vseh enotah Vrtca Zagorje ob Savi:
VRSTA PROGRAMA
CENA PROGRAMA
DNEVNI PROGRAM I. STAROSTNEGA OBDOBJA
505,15 EUR
POLDNEVNI PROGRAM I. STAROSTNEGA OBDOBJA
386,11 EUR
DNEVNI PROGRAM II. STAROSTNEGA OBDOBJA
416,45 EUR
POLDNEVNI PROGRAM II. STAROSTNEGA OBDOBJA
354,90 EUR
Cena programa za otroke do tretjega leta starosti, ki so vključeni v kombinirani oddelek, je enaka ceni programa za I. starostno obdobje, cena programa za otroke od tretjega leta dalje, pa je enaka ceni programa za II. starostno obdobje.
2. 
Mesečni stroški živil za otroke so upoštevani v cenah programov, navedenih v 1. členu tega sklepa in znašajo 49,14EUR mesečno (21 dni), in sicer na dan: zajtrk 0,50 EUR, kosilo 1,41 EUR in popoldanska malica 0,43 EUR. Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil, če starši odsotnost otroka napovejo vnaprej ali jo sporočijo najpozneje do 23. ure prejšnjega dne.
3. 
V primeru, da je otrok, za katerega je Občina Zagorje ob Savi po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, zaradi bolezni začasno odsoten neprekinjeno več kot dvajset delovnih dni, so starši dolžni poravnati 50 % od vrednosti plačila, določenega z odločbo o določitvi višine plačila programa vrtca brez stroškov živil. V tem primeru morajo starši vrtcu predložiti zdravniško potrdilo o odsotnosti otroka.
4. 
Starši otrok, za katere je Občina Zagorje ob Savi po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo enkrat letno v obdobju od 1. junija do 30. septembra. Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost, ki ne sme biti krajša od enega meseca oziroma daljša od dveh mesecev. Starši morajo rezervacijo vrtcu pisno napovedati najpozneje teden dni pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca. Starši plačajo rezervacijo v višini 30 % od vrednosti plačila, določenega z odločbo o določitvi višine plačila programa vrtca. Občina bo vrtcu zagotovila sredstva za plačilo razlike med plačilom staršev za rezervacijo in ceno programa po metodologiji, znižano za stroške živil.
Za otroke s stalnim prebivališčem izven Občine Zagorje ob Savi, ki obiskujejo Vrtec Zagorje ob Savi, lahko starši uveljavijo rezervacijo le v primeru, če občina stalnega prebivališča pisno soglaša, da bo pokrila razliko med ceno rezervacije in ceno programa po metodologiji.
5. 
Starši so dolžni pisno izpisati otroka iz vrtca do 15. v tekočem mesecu. Izpis začne veljati s prvim dnem v naslednjem mesecu. V primeru, da tega ne storijo do tega datuma, krijejo vse stroške programa, brez stroškov živil, tudi v naslednjem mesecu.
6. 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Zagorje ob Savi, št. 602-4/2019-3, z dne 25. 3. 2019.
7. 
Ta sklep začne veljati takoj po sprejetju in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 6. 2021 dalje.
Št. 602-3/2021
Zagorje ob Savi, dne 27. maja 2021
Župan 
Občine Zagorje ob Savi 
Matjaž Švagan 

AAA Zlata odličnost